Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистична зведення і угруповання даних

Сутність і класифікація статистичної зведення

У ході реалізації першої стадії статистичного дослідження - стадії статистичного спостереження - формується масив вихідних даних про досліджуваному об'єкті. Для проведення аналізу стану, структури та взаємозв'язку соціально-економічного явища або процесу виникає об'єктивна необхідність систематизації первинних даних та отримання на цій основі зведеної характеристики досліджуваного об'єкта. Дане завдання вирішується за допомогою методу зведення й угруповання даних статистичного спостереження.

Під статистичної зведенням слід розуміти обробку первинних даних в цілях отримання узагальнених характеристик досліджуваного соціально-економічного явища по істотним для нього ознаками.

Статистичну зведення можна класифікувати за такими ознаками.

За глибиною обробки матеріалу зведення підрозділяють на прості і складні.

Проста зведення являє собою операцію з підрахунку загальних підсумків за сукупністю одиниць спостереження і оформлення цього матеріалу в статистичних таблицях.

Складна зведення являє собою комплекс послідовних операцій, які включають в себе угруповання отриманих при спостереженні статистичних даних, визначення економічно залежних показників для характеристики типових груп і підгруп досліджуваної сукупності явищ, підведення підсумків по виділених групах і підгрупах та по всьому об'єкту в цілому і представлення результатів у вигляді статистичних таблиць.

За формою обробки матеріалу зведення підрозділяють на централізовані і децентралізовані.

Централізованої є зведення, при якій первинні статистичні дані надходять в одну організацію і обробляються в ній від початку до кінця.

Децентралізованої вважається зведення, при якій звіти організацій зводяться територіальними органами статистики, а отримані підсумки надходять в Росстат, де визначаються підсумкові значення показників у цілому по економіці країни.

Метод статистичних угруповань: сутність і основні класифікації

Під статистичної угрупованням слід розуміти розбиття загальної сукупності одиниць об'єкта спостереження за одним або кількома істотним ознаками на однорідні групи, що розрізняються між собою в кількісному і якісному відношенні і дозволяють виділити соціально-економічні типи, вивчити структуру сукупності і проаналізувати взаємозв'язку між ознаками.

Таким чином, за допомогою методу угруповань вирішуються такі завдання:

  • 1) виділення соціально-економічних типів явищ;
  • 2) вивчення структури явища;
  • 3) виявлення взаємозв'язку між явищами та ознаками, їх характеризують.

За характером вирішуваних завдань статистичні угруповання підрозділяють на типологічні, структурні і аналітичні.

Типологічної називається групування, в якій здійснюється розбиття різнорідної сукупності одиниць статистичного спостереження па окремі якісно однорідні групи і виявлення па цій основі соціально-економічних типів явищ. При побудові угруповання цього виду основна увага має приділятися ідентифікації соціально-економічних типів і вибору группировочного ознаки.

Прикладом типологічної угруповання є розподіл освітніх установ початкової професійної освіти за типами освітніх установ (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Угруповання освітніх установ початкової професійної освіти за типами в Російській Федерації в 2010 р

Тип освітнього закладу

Число освітніх установ (на кінець року)

Чисельність учнів, тис. Чоловік

Прийнято на навчання, тис. Чоловік

Підготовлено

кваліфікованих робітників,

тис. чоловік

Денні

+2269

953

428

428

Вечірні

375

82

115

110

Разом

2644

1 035

543

538

Аналізуючи табл. 3.1, можна відзначити, що в Російській Федерації в 2010 р переважали денні типи освітніх установ початкової професійної освіти. Їх число склало 2269 од. з чисельністю навчаються 953 тис. чоловік. При цьому число прийнятих дорівнює числу підготовлених кваліфікованих робітників і склало 428 тис. Чоловік.

Структурної називається групування, яка дозволяє вивчити склад однорідної сукупності за варьирующему ознакою і виявити її структуру.

Прикладом структурної угруповання є розподіл співробітників страхової компанії "АСКОМ" за рівнем середньомісячної заробітної плати у травні 2012 р (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Угруповання співробітників страхової компанії "АСКОМ" за рівнем середньомісячної заробітної плати у травні 2012 р

Група співробітників

компанії по середньомісячної заробітної плати,

тис. руб.

Число співробітників, людина

Середньомісячна заробітна плата, тис. Руб.

всього

питома вага,% до підсумку

всього

питома вага,% до підсумку

25-40

7

7,4

193,5

3,4

40-55

38

40,4

1759,4

31,1

55-70

26

27,7

1700,4

30,1

70-85

14

14,9

1139,6

20,1

85 і більше

9

9,6

864,9

15,3

Разом

94

100,0

5657,8

100,0

Аналіз табл. 3.2 свідчить про те, що в страховій компанії "АСКОМ" 40,4% співробітників мали середньомісячну заробітну плату в травні 2012 р від 40 тис. До 55 тис. Руб. Питома вага фонду їх оплати в загальному фонді заробітної плати всіх співробітників компанії склав 31,1%. Питома вага низькооплачуваних співробітників у компанії в травні 2012 р склав усього лише 7,4% з часткою фонду їх оплати 3,4%.

Аналітичної називається групування, яка дозволяє виявити взаємозв'язки між досліджуваними явищами та ознаками, їх характеризують.

При вивченні взаємозв'язків соціально-економічних явищ необхідно використовувати поділ ознак на факторні і результативні.

Факторними називають ознаки, які впливають на зміну результативних. Результативними називають ознаки, які змінюються під впливом факторних ознак.

Особливості побудови аналітичної угруповання полягають в тому, що в основі побудови угруповання лежить факторний ознака, а кожна виділена група характеризується середніми значеннями результативної ознаки.

Прикладом аналітичної угруповання є розподіл областей Центрального федерального округу РФ по числу муніципальних утворень в 2010 р (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Залежність доходів місцевих бюджетів муніципальних утворень областей Центрального федерального округу РФ від розміру областей в 2010 р

Група областей за кількістю муніципальних утворень

Число областей

Число муніципальних утворень

Дохід місцевого бюджету, млн руб.

всього

в середньому на одну область

всього

в середньому на одну область

100-247

Тисячі сто вісімдесят три

137

81 17

16 +8916

247-394

10

+3199

320

27 +2423

27 242,3

391

3

1 171

19 (1

61 751

20 583,7

Разом

18

5353

297

118 17

23 258,2

Аналіз табл. 3.3 свідчить про те, що в Центральному федеральному окрузі в 2010 р була відсутня залежність між числом муніципальних утворень в області та доходами місцевого бюджету.

За способом побудови угруповання бувають прості і комбінаційні.

Простий називають угруповання, до якої групи утворені тільки по одній ознаці. Приклади простий угруповання представлені в табл. 3.1-3.3.

Комбінаційної єугруповання, в якій розбиття сукупності на групи проводиться у двох і більше ознаками, узятим у поєднанні: спочатку групи формуються за однією ознакою; виділені групи, у свою чергу, поділяються па підгрупи за іншою ознакою, а останні можуть ділитися по третьому ознакою. На практиці рекомендується спочатку виробляти угруповання за атрибутивною ознаками, а потім за кількісними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук