Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порівнянність статистичних угруповань. Вторинна угруповання

Угруповання, побудовані за один і той же період часу, але для різних об'єктів або, навпаки, для одного об'єкта, але за два різних періоду часу, можуть виявитися непорівнянними через різного числа виділених груп або неоднаковості меж інтервалів.

Вторинна угруповання, або перегрупування згрупованих даних, застосовується для кращої характеристики досліджуваного явища (у випадку, коли первісна угруповання не дозволяє чітко виявити характер розподілу одиниць сукупності), або для приведення до порівнянної увазі угруповань з метою проведення порівняльного аналізу.

Вторинна угруповання - це операція по утворення нових груп на основі раніше здійсненої угруповання.

Застосовують два способи утворення нових груп. Першим, найбільш простим і розповсюдженим способом є зміна (частіше укрупнення) первинних інтервалів. Другий спосіб отримав назву часткової перегрупування. Він полягає в утворенні нових груп на основі закріплення за кожною групою певної частки одиниць сукупності. Проілюструємо методику вторинної угруповання на прикладі (табл. 3.14).

Таблиця 3.14. Розподіл підприємств роздрібної торгівлі одного з міст Московської області по середньорічної чисельності працівників у 2011 р *

Група підприємств роздрібної торгівлі але середньорічної чисельності працівників, людина

Число підприємств, од.

До 4

16

4-10

20

10-18

44

18 -30

74

30-40

37

40 і після

9

Разом

200

* Дані умовні.

Зробимо перегрупування даних, утворивши нові групи з інтервалами до 5, 5-10, 10-20, 20-30, 30 і більше осіб.

У першу нову групу увійде повністю перша група підприємств роздрібної торгівлі і частина другої групи. Щоб утворити групу до п'яти чоловік, необхідно від інтервалу другої групи взяти одну людину. Величина інтервалу цієї групи становить шість чоловік. Отже, необхідно взяти від неї 1/6 частину. Аналогічну ж частина у знову утворену першу групу треба взяти і від числа підприємств, тобто 20 - = 3 підприємства. 6

Тоді в першій групі підприємств роздрібної торгівлі буде 16 + 3 = 19 од.

Другу нову групу утворюють підприємства роздрібної торгівлі другої групи за вирахуванням віднесених до першої, тобто 20 - 3 = 17 підприємств. Під знову утворену третю групу увійдуть всі підприємства третьої групи і частина підприємств четвертою. Для визначення цієї частини від інтервалу 18 30 (ширина інтервалу дорівнює 12) потрібно додати до попереднього 2,0 (щоб верхня межа інтервалу дорівнювала 20 осіб). Отже, необхідно взяти частину інтервалу, рівну 2/12 = 1/6. У цій групі 74 підприємства, значить треба взяти 74 • (1/6) = 12 підприємств. У нову третю групу увійдуть 44 + 12 = 56 підприємств.

Під знову утворену четверту групу увійдуть 74 - 12 = = 62 підприємства, що залишилися від колишньої четвертої групи. П'яту знову утворену групу складуть підприємства роздрібної торгівлі п'ятої та шостої колишніх груп: 37 + 9 = 46 підприємств.

У результаті отримаємо нові групи (табл. 3.15).

Таблиця 3.15. Розподіл підприємств роздрібної торгівлі одного з міст Московської області по середньорічної чисельності працівників у 2011 р після перегрупування даних *

Група підприємств роздрібної торгівлі по середньорічної чисельності працівників, людина

Число підприємств, од.

До 5

19

5 - 10

17

10-20

56

20 - 30

62

30 і більше

46

Разом

200

* Дані умовні.

Статистична таблиця: сутність, елементи і класифікація

Статистична таблиця - найбільш раціональна, наочна і компактна форма подання статистичного матеріалу, в тому числі результатів статистичної угруповання. Проте не всяка таблиця є статистичної. Таблиця множення, опитувальний лист соціологічного обстеження можуть носити табличну форму, але ще не є статистичними таблицями.

Статистична таблиця - це таблиця, яка містить зведену числову характеристику досліджуваної сукупності по одному або декільком істотним ознаками, взаємопов'язаним логікою економічного аналізу.

Основні елементи статистичної таблиці, складові її остов (основу), показані на схемі 3.1.

Табличної називається така форма розташування числової інформації, при якій число розташовується на перетині чітко сформульованого заголовка по вертикальному стовпцю, званому графою, і назви за відповідною горизонтальній смузі - рядку. Таким чином, зовні таблиця являє собою перетин граф і рядків, які формують остов таблиці.

Статистична таблиця містить три види заголовків: загальний, верхні і бічні. Загальний заголовок відображає зміст всієї таблиці (до якого місця і часу вона відноситься), розташовується над макетом таблиці по центру і є зовнішнім заголовком. Верхні заголовки характеризують зміст граф (заголовки присудка), а бічні (заголовки підмета) - рядків. Вони служать внутрішніми заголовками.

Остов таблиці, заповнений заголовками, утворює макет таблиці; якщо на перетині граф і рядків записати цифри, то виходить повна статистична таблиця. Назва таблиці (загальний заголовок)

Зміст рядків

Найменування граф (верхні заголовки)

А

1

2

3

4

5

Найменування рядків (бічні заголовки)

Підсумковий рядок

Підсумкова графа

Схема 3.1. Остов (основа) статистичної таблиці

Цифровий матеріал може бути представлений абсолютними (статутний капітал, обсяг інноваційних товарів і т.д.), відносними (ВВП на душу населення, число персональних комп'ютерів на 100 працівників і т.д.) і середніми (середній курс акцій, середній надій молока на одну корову і т.д.) величинами.

Таблиці можуть супроводжуватися приміткою, використовуваним для пояснень, у разі потреби, заголовків, методики розрахунку деяких показників, джерел інформації і т.д.

За логічного змісту таблиця являє собою "статистичне пропозицію", основними елементами якого є підмет і присудок.

Підметом називається об'єкт, який характеризується цифрами. Це може бути одна або декілька сукупностей, окремі одиниці сукупності в порядку їх переліку або згруповані за якими-небудь ознаками, територіальні одиниці тощо Зазвичай підмет таблиці дається у частині, у найменуванні рядків.

Присудок утворює система показників, якими характеризується об'єкт вивчення, тобто підмет таблиці. Присудок формує верхні заголовки і складає зміст граф з логічно послідовним розташуванням показників зліва направо.

Розташування підмета і присудка в окремих випадках може мінятися місцями для більш повного і кращого способу прочитання та аналізу вихідної інформації про досліджувану сукупності.

За структурою підмета, в залежності від угруповання одиниць в ньому, розрізняють прості і складні статистичні таблиці.

Простий називається статистична таблиця, в підметі якої дається перелік об'єктів або територіальних одиниць. Прості статистичні таблиці поділяються на монографічні та перечневого.

Монографічні таблиці характеризують не всю сукупність одиниць досліджуваного об'єкта, а тільки одну яку-небудь одиницю чи групу, виділену за певною ознакою (табл. 3 .16).

Таблиця 3.16. Введення в дію об'єктів соціально-культурного призначення в суб'єктах РФ в 2009 р

Суб'єкт РФ

Дошкільні заклади, місць

Загальноосвітні установи, місць

Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну

А

1

2

3

Московська область

1 760

+2908

951

Перечневого таблицями називаються таблиці, підмет яких містить перелік об'єктів або одиниць досліджуваного об'єкта (табл. 3.17).

Країна-інвестор

Обсяг надходжень іноземних інвестицій, млн дол.

Питома вага обсягу надходжень іноземних інвестицій,% до підсумку

Люксембург

11723

17,7

Нідерланди

11640

17,6

Китай

9757

14,8

Кіпр

8286

12,5

Німеччина

7366

11.1

Великобританія

121

9,7

Швейцарія

+3586

5,5

Японія

+3020

4,6

Франція

2 491

3,8

Віргінські острови

Тисячі сімсот дев'яносто дві

2.7

Разом

66082

100,0

Складні статистичні таблиці на відміну від простих дають можливість виявити соціально-економічні типи досліджуваних явищ, їх структуру, а також взаємозв'язку і взаємозалежності між характеризують їх ознаками. Ці завдання більш повно можуть бути вирішені за допомогою групових і, особливо, комбінаційних таблиць.

Груповими називають статистичні таблиці, підмет яких містить угруповання одиниць сукупності по одному кількісному або атрибутивному ознакою.

Найпростішим видом групових таблиць є ряди розподілу. Групова таблиця може бути більш складною, якщо в присудок додатково наводиться ряд показників, що характеризують групи підмета. Такі таблиці часто використовуються в цілях зіставлення узагальнюючих показників за групами (табл. 3.18).

Таблиця 3.17. Надходження іноземних інвестицій в економіку РФ але основними країнами-інвесторами в 2009 р

Група населення за віком, років

Всього

В тому числі

чоловіки

жінки

До 20

1.1

1,4

0,8

20-24

9,5

10.3

8,6

25-29

13,6

14,5

12,8

30-35

12,8

13.0

12.1

35-39

12,1

12.1

12,2

40-44

11.7

11,2

12,2

45-49

14,4

1.3.1

15.1

50 51

12,9

1 1.9

13.9

55-59

8.0

8,4

7,7

60 72

3.9

3.8

4,0

Разом

100,0

100,0

100,0

Таким чином, групові таблиці дозволяють виявити і охарактеризувати соціально-економічні типи явищ, їх структуру в залежності тільки від однієї ознаки.

Комбінаційними називають статистичні таблиці, підмет яких містить угруповання одиниць сукупності одночасно з двох і більше ознаками: кожна з груп, побудована за однією ознакою, розбивається, у свою чергу, на підгрупи по якомусь іншому ознакою і т.д. (табл. 3.19).

Таблиця 3.19. Угруповання побудованих квартир у житловому будинку по кількості кімнат та середнім розміром

Група побудованих

квартир по

кількістю кімнат

Група побудованих

квартир по середньому

розміром, м2

Число квартир

А

1

2

40-60

18

и 0

60-80

27

1- £

80-100

-

100-120

Разом по групі

45

Таблиця 3.18. Розподіл чисельності зайнятих в економіці РФ за віковими групами на кінець листопада 2009 р,% до підсумку

Група побудованих

квартир за кількістю кімнат

Група збудованих квартир за середнім розміром, м2

Число квартир

А

1

2

3-4

40- 60 60-80 80-100 100-120

54 9

Разом по групі

63

Разом по підгрупах

40-60 60-80 80-100 100-120

18 27 54 9

Всього

-

108

Підметом в таблиці є групи побудованих квартир за кількістю кімнат і їх середнім розміром.

Комбінаційні таблиці дозволяють характеризувати типові групи, виділені за кількома ознаками, і зв'язок між ними. Послідовність розбиття одиниць сукупності на однорідні групи за ознаками визначається або важливістю одного з них в комбінації, або порядком їх вивчення.

У присудок статистичної таблиці, як уже говорилося, наводяться показники, які є характеристикою досліджуваного об'єкта.

За структурою присудка розрізняють прості і складні статистичні таблиці.

При простий розробці присудка представлені в ньому ознаки не перетинаються і підсумкові значення виходять шляхом простого підсумовування значень за кожною ознакою окремо, незалежно один від одного. Прикладом простої розробки присудка може служити табл. 3.20.

При складній розробці присудка виходить більш повна і детальна характеристика об'єкта. У цьому випадку обидва ознаки присудка (за статтю і за віком) тісно пов'язані один з одним. Можна спочатку проаналізувати склад Державної Думи в розрізі фракцій

Таблиця 3.20. Склад Державної Думи скликання 2008-2011 рр. станом на 1 січня 2010 року, людина

Склад Державної Думи скликання 2008-2011 рр. станом на 1 січня 2010 року, людина

за віковими групами, а потім кожну вікову групу розділити на дві підгрупи по підлозі. Іншими словами, при складній розробці присудка явище або об'єкт можуть бути охарактеризовані різною комбінацією ознак, що формують їх.

У всіх випадках дослідник при побудові статистичних таблиць повинен керуватися оптимальним співвідношенням показників присудка.

Основні правила побудови та аналіз статистичних таблиць

Статистичні таблиці як засіб наочного і компактного представлення цифрової інформації повинні бути статистично правильно оформлені. Існують наступні основні прийоми, що визначають техніку формування статистичних таблиць.

 • 1. Цифровий матеріал необхідно викладати таким чином, щоб при аналізі таблиці сутність явища розкривалася читанням рядків зліва направо і зверху вниз.
 • 2. Заголовок таблиці і назви граф і рядків повинні бути чіткими, лаконічними, являти собою закінчене ціле, органічно вписується в зміст тексту. У назві таблиці повинні знайти відображення об'єкт, ознака, час і місце скоєння події.
 • 3. Інформація, що розташовується в шпальтах (графах) таблиці, завершується підсумковим рядком.
 • 4. Якщо назви окремих граф повторюються між собою, містять повторювані терміни або несуть єдину смислове навантаження, то необхідно їм привласнити об'єднуючий заголовок.
 • 5. Графи і рядки корисно нумерувати. Графи зліва, заповнені назвою рядків, прийнято позначати великими літерами алфавіту (А), (Б) і т.д., а всі наступні графи - номерами в порядку зростання.
 • 6. Взаємозв'язані дані, що характеризують одну із сторін аналізованого явища, доцільно розташовувати в сусідніх один з одним графах.
 • 7. Графи і рядки повинні містити одиниці виміру, що відповідають поставленим в підмет і присудок показниками. При цьому використовуються загальноприйняті скорочення одиниць виміру (руб., КВт • год і т.д.).
 • 8. Числа доцільніше по можливості округляти. Округлення чисел в межах однієї і тієї ж графи або рядка слід проводити з однаковим ступенем точності.
 • 9. У разі необхідності додаткової інформації (роз'яснень до таблиці) можуть даватися примітки.

Дотримання наведених правил побудови та оформлення статистичних таблиць робить їх основним засобом представлення, обробки та узагальнення статистичної інформації про стан і розвиток аналізованих соціально-економічних явищ.

Аналіз статистичних таблиць проводиться у двох напрямках: структурний та змістовний.

Структурний аналіз передбачає розбір будови таблиці і характеристику:

 • • сукупності і одиниць спостереження, що формують її;
 • • ознак і їх комбінацій, які формують підмет і присудок таблиці;
 • • виду таблиці;
 • • вирішуваних завдань.

Змістовний аналіз передбачає вивчення внутрішнього змісту таблиці:

 • • аналіз окремих груп підмета за відповідними ознаками присудка;
 • • виявлення співвідношень і пропорцій між групами явищ за ознаками;
 • • порівняльний аналіз і формулювання висновків, встановлення закономірностей і визначення резервів розвитку досліджуваного об'єкта.

Аналіз окремих ознак і груп необхідно починати з вивчення абсолютних величин, потім - пов'язаних з ними відносних величин.

Якщо цього вимагають завдання дослідження, то аналіз таблиць може бути доповнений розрахунковими відносними і середніми величинами, графіками, діаграмами і т.д.

Аналіз даних таблиць проводиться за кожною ознакою окремо, а потім в логіко-економічному поєднанні ознак.

Дотримання правил і послідовності роботи з статистичними таблицями дозволить досліднику здійснити комплексний науково обгрунтований економіко-статистичний аналіз досліджуваних об'єктів і процесів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук