Вступ

Економічна історія як самостійна наука з'явилася у другій половині XIX ст. Історія економіки знаходиться на стику історичних та економічних напрямів вивчення розвитку людського суспільства. Становлення історії економіки як самостійної науки було пов'язано з необхідністю наукового осмислення розвитку економічних відносин в історичному аспекті, вивчення та порівняльного аналізу спільних соціально-економічних тенденцій світового розвитку. Одночасно з цим важливо було виявити і вивчити специфічні риси розвитку економіки в різних країнах і регіонах з урахуванням особливостей їх історичного, етнічного розвитку, традицій, менталітету та географічних умов.

Економічна історія дозволяє проаналізувати й осмислити цілі, зміст і методи соціально-економічних реформ, що проводяться в різних країнах, виявити й узагальнити чинники, що зумовили необхідність цих реформ.

Історико-економічні дослідження зайняли важливе місце у світовій науці. З 1927 р видається науковий журнал "Economic History Review". У періодичних виданнях різних країн публікуються статті, присвячені вивченню як загальних проблем історії економічних процесів, так і історії підприємництва, кредиту, грошового обігу, аграрної історії, соціального прогресу і т. Д.

На початку XX ст. історія економіки стала самостійною дисципліною, що викладається в різних вищих навчальних закладах з метою підготовки фахівців, здатних проводити ефективну реформістську діяльність на основі знання історичного досвіду проведення реформ і його результатів.

В рамках історії економіки як науки виділяються різні і різноманітні об'єкти дослідження: економічна історія світу, різних регіонів і окремих країн і історія народного господарства. Інтегральний характер історії економіки, складна її структура неминуче призводять до різноманіття безпосередніх об'єктів вивчення. У самому загальному розумінні предметом історії економіки є історія зародження, становлення та розвитку економічних відносин. Історія економіки вивчає еволюцію різних способів виробництва і господарських механізмів, загальні об'єктивні закономірності розвитку економіки і специфічні регіональні та країнові особливості, економічну політику держави в різні історичні періоди і її соціально-економічні наслідки.

Складність об'єкта дослідження історії економіки робить необхідним поєднання різних методів наукового дослідження. Основними методами даної науки є історичний, логічний, метод класифікацій, а також хронологічний, порівняльно-історичний, метод історичного моделювання, соціальної психології і т. Д.

Історія економіки виконує важливі для подальшого розвитку суспільства функції. На основі аналізу та дослідження об'єктивних закономірностей і особливостей економічного розвитку, напрямів і наслідків економічної політики держави і господарських реформ відбувається узагальнення досвіду економічного розвитку світу та окремих країн, з'являється можливість визначення довгострокових тенденцій розвитку економіки.

Історія - вчителька життя. Не знати історії - значить завжди бути дитиною.

Цицерон Марк Туллій (106-43 рр. До н.е.)

Економіст, який стрибає на економічній нозі, підібгавши історичну, ... відрізняється вузьким поглядом на сьогоднішні події, .. .неспособностью оцінювати сильні і слабкі сторони економічних даних і відсутністю уменья докладати економічний

аналіз до великих проблем.

Д. Макклоскі

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >