Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для чіткого розуміння взаємозв'язку між коректним застосуванням інформаційних технологій і ефективним управлінням необхідно, насамперед, визначитися з основними поняттями, на яких базується дисципліна "Інформаційні технології в менеджменті". Дана глава присвячена систематизації основних понять, пов'язаних з інформаційними технологіями (ІТ), а також виявленню їх ролі в процесі управління. Одним з головних етапів побудови ефективного інформаційного забезпечення є організація збору та аналізу інформації, тому один з параграфів першого розділу присвячений саме цій темі.

Роль інформаційних процесів у менеджменті

Сучасне суспільство розвивається в період, що характеризується небувалим збільшенням інформаційних потоків як в економіці, так і в соціальній сфері. Найбільше зростання обсягів інформації спостерігається в промисловості, торгівлі, фінансово-банківській сфері. У промисловості він обумовлений збільшенням масштабів виробництва, ускладненням продукції, що випускається, різноманітністю використовуваних матеріалів і технологічного обладнання, розширенням зовнішніх і внутрішніх зв'язків економічних суб'єктів.

Характерними особливостями сучасного стану економіки є постійне зростання науково-технічного потенціалу та посилення ролі інновацій, що супроводжується ускладненням господарських зв'язків на тлі нестабільності і невизначеності умов розвитку соціально-економічної ситуації в Росії. Ринкові відносини пред'являють підвищені вимоги до релевантності, достовірності, своєчасності, точності, повноти, структурованості інформації, без якої неможлива ефективна маркетингова, виробничо-збутова, фінансово-кредитна, інвестиційна діяльність. Істотна зміна ролі інформації в управлінні сучасною економікою пов'язано з необхідністю використання її в стратегічному управлінні.

Таким чином, інформаційні процеси відіграють важливу роль у функціонуванні та розвитку будь-якого сучасного підприємства. Більшість економістів визнають важливість інформаційної складової управлінської діяльності, так як управління за своєю природою є інформаційним процесом, а реалізація прийнятих рішень відбувається через систему інформаційних зв'язків підприємства.

Дійсно, чим точніше і об'єктивніше інформація, яка знаходиться в розпорядженні системи управління підприємством, чим повніше вона відображає дійсний стан об'єкта управління (його взаємозв'язку в процесах функціонування, розвитку та управління) з урахуванням змін у зовнішньому середовищі, тим більше обгрунтовані поставлені цілі і успішніше спрямовані на їх досягнення заходи.

Інформатизація - насичення виробництва і всіх сфер життя і діяльності всезростаючі потоками інформації. Термін «інформатизація» утворений як поєднання понять "інформація" і "автоматизація".

Перехід суспільства на постіндустріальної стадії до наукомістким технологіям обумовлене активним обігом інформаційних ресурсів і ще більш високими вимогами до кваліфікації праці фахівців. Адже саме інформація дає можливість раціонально розпоряджатися всіма іншими видами ресурсів. Її інтенсивне використання дозволяє значно знизити матеріало- й енергомісткість продукції. Головна проблема будь-якої економіки - подолати обмеженість ресурсів. Але наявні ресурси можна використовувати різними способами. Ключовим моментом тут є рішення про те, де і як зосередити економічні ресурси. Забезпечення концентрації ресурсів у потрібний час і в потрібному місці для досягнення основної мети - ось у чому полягає основне призначення інформації при прийнятті економічного рішення.

Інформація є базовим ресурсом, на основі використання якого можна управляти іншими ресурсами підприємства. Вона дозволяє вибрати найбільш ефективний і економічно вигідний варіант організації виробництва товарів або послуг. Знання та інформація стають стратегічними ресурсами, оскільки в даний час економічна діяльність не може бути ефективною, поки вона не буде базуватися, поряд з емпіричним знанням і повсякденним досвідом, безпосередньо на систематизованому теоретичному знанні. Останнє стає безпосередньою продуктивною силою, такий же, як, наприклад, знання, закладене в керуючі програми роботів і гнучких виробничих систем.

Інформація (від лат. Infomatio - роз'яснення, виклад) відчужене знання, виражене певною мовою у вигляді букв алфавіту, записане на матеріальний носій, доступне для відтворення без участі автора і передане в канали суспільної комунікації (опубліковане).

У сучасних умовах важливою складовою стало інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про стан і діяльність фірми на вищий рівень управління і взаємний обмін інформацією між усіма взаємопов'язаними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.

У діяльності великих фірм, особливо що мають безліч віддалених філій, передача інформації є неодмінним і першорядним фактором нормального їх функціонування. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності відомостей. Для багатьох фірм інформаційна система дозволяє вирішувати завдання організації технологічного процесу і характеризується як виробнича складова. Тут інформація відіграє важливу роль у наданні відомостей для прийняття управлінських рішень і є одним з факторів, що забезпечують зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. Особливу роль відіграє прогнозування ринкових процесів. Важливе значення має інформація про виникнення в ході виробництва відхилень від планових показників, які були прийняті оперативними рішеннями.

Інформація є основою для підготовки відповідних доповідей, звітів, пропозицій для вироблення і прийняття управлінських рішень.

До кожної конкретної інформації пред'являються певні вимоги:

 • • стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження;
 • • задоволення потреб конкретних керуючих;
 • • точність і достовірність, правильний відбір первинних відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору і обробки інформації.

Для адекватного уявлення ситуації, як правило, використовуються не тільки кількісні, а й якісні дані. Це забезпечується за допомогою широко використовуваних в процесах прийняття рішень експертних технологій.

Отримана інформація про ситуацію для прийняття рішень повинна бути достовірною і достатньо повною. Недостовірна або недостатньо повна інформація може призводити до помилкових і неефективних рішень. Однак не менші труднощі виникають і при наявності надлишкової інформації, оскільки з'являється необхідність відбору інформації, яка дійсно представляє інтерес і важлива для своєчасного прийняття ефективного управлінського рішення.

Доцільним при отриманні та обробці інформації про ситуацію для прийняття рішень є підготовка аналітичного матеріалу, що відображає основні особливості та тенденції її розвитку. Природно, що такий аналітичний матеріал повинен готуватися фахівцями, що володіють достатніми знаннями і досвідом в області, до якої належить ситуація прийняття рішень.

Для досягнення економічних цілей (наприклад, для підприємця) потрібна опора у вигляді інформації про професійний знанні, особливостях обраної сфери бізнесу. Необхідна інформація розсіяна по безлічі джерел і місць зберігання. Мета прикладної інформатики - зібрати, тематично об'єднати і обробити інформацію так, щоб прискорити доступ до неї і представити її у вигляді, зручному для інтерпретації користувачем. Більше того, сьогодні в інформатиці немає обмежень на вид, що збирається і тип використовуваних для неї носіїв. Засоби інформатики дозволяють інтегрувати різноманітну інформацію в "одному місці" і створювати всеосяжне поле інформаційних ресурсів. А це, у свою чергу, знімає невизначеність і підвищує ймовірність отримання потрібного знання. Підприємство (принаймні, його головний офіс) можна розглядати як ефективний інформаційний центр, в якому сходяться такі потоки інформації.

Зовнішня ділове середовище (або макросферу) - це сукупність економічних і політичних суб'єктів, що діють за межами підприємства, і відносини, що складаються між ними і підприємством, його реальними і потенційними клієнтами, а також конкурентами. Згідно з оцінками експертів, найбільші можливості для ефективної діяльності підприємства досягаються за рахунок кваліфікації персоналу та сучасної технологічної бази, а найбільша небезпека полягає в несподіваних діях з боку конкурентів.

Внутрішня ділова середу - це стосунки в колективі, що визначають насиченість інформаційних потоків і інтенсивність комунікаційних потоків, а також знання.

Підприємець згідно сучасними оцінками у своїй діяльності грає трьох інформаційні ролі:

 • • приймача інформації;
 • • розповсюджувача інформації;
 • • професійного представника в зовнішньому світі.

Від того, як підприємець зіграє свої інформаційні ролі, організувавши професійні інформаційні потоки (ІП), в істотному ступені залежить продуктивність роботи підприємства. Остання визначається не тільки кількістю інформації, але й її якістю, які повинен правильно розуміти і оцінювати підприємець.

Інформація є одним з основних ресурсів зростання продуктивності роботи підприємства, оскільки саме вона дозволяє:

 • • встановлювати стратегічні цілі і завдання підприємства і використовувати можливості, що відкриваються;
 • • приймати обгрунтовані та своєчасні керуючі рішення;
 • • координувати дії розрізнених підрозділів, спрямовуючи їх зусилля на досягнення загальних поставлених цілей.

Тому на будь-якому підприємстві організується і систематично ведеться робота в таких основних напрямках:

 • • виявлення проблем і визначення інформаційних потреб;
 • • відбір джерел інформації;
 • • збір інформації;
 • • обробка інформації та оцінка її повноти і значущості;
 • • аналіз інформації та виявлення тенденцій в обраних сферах;
 • • розробка прогнозів і альтернатив поведінки підприємства;
 • • оцінка альтернатив різних дій, вибір стратегії і прийняття керуючих рішень для реалізації стратегічних планів.

Інформаційне збагачення сучасного бізнесу - його найбільш характерна риса. Виграє той, хто ефективніше збирає, обробляє і використовує інформацію про відкриваються можливостях.

Росія, як і весь прогресивний світ, відчуває на собі вплив певних тенденцій, що змінюють, крім усього іншого, роль інформаційних технологій. Ці тенденції дуже різноманітні, проте їх можна звести до наступних загальних напрямками:

 • • посилення впливу на економіку малого та середнього підприємництва;
 • • поява нових складних взаємозв'язків між рівнями ефективності економіки та станом суспільства;
 • • часта реструктуризація великих комерційних, наукових і виробничих організацій;
 • • ускладнення господарських зв'язків між елементами соціально-економічних систем (галузь, регіон, країна і т.д.);
 • • ускладнення продукції всіх галузей економіки, підвищення питомої ваги передових технологій в загальному технологічному процесі;
 • • розвиток інформаційно-комунікаційних технологій;
 • • вдосконалення концепцій автоматизованого управління організаціями;
 • • розвиток обчислювальної техніки та автоматизації виробництва;
 • • відносне зниження вартості і збільшення продуктивності засобів обчислювальної техніки та технологічного обладнання.

Все це призводить, насамперед, до збільшення обсягу інформації, необхідної для прийняття будь-якого обгрунтованого рішення. При цьому основна складність полягає в тому, що швидкість старіння цієї інформації постійно збільшується.

Не менш важливим наслідком цих тенденцій об'єктивна необхідність створення високоефективного інноваційного виробництва, проведення наукових і прикладних досліджень у сфері інформаційних технологій, насамперед, пов'язаних з описом і аналізом бізнес-процесів.

Увага до проблеми розвитку інформаційних технологій зараз приділяється і на найвищому рівні. Одним з пріоритетних завдань, зазначених в останньому посланні Президента РФ Федеральним Зборам, є створення єдиного інформаційного простору і розвиток співробітництва країн СНД у галузі інформаційних технологій. Першим етапом реалізації цього завдання є дослідження ринку інформаційних і комунікаційних технологій Росії. На нашу думку, заслуговує увагу дослідження, проведене компанією "Ernst & Young".

На останнім часом в Росії значно зросло споживання високих технологій. Його середні темпи з 2004 по 2006 р трималися на рівні 20%.

Основними позитивними факторами, що визначають ситуацію в Росії, є економічне зростання і підвищення купівельної спроможності. Це доводить представлений в табл. 1.1 питома валовий національний продукт (ВНП) на одну людину в період 2002-2009 рр .; активізація діяльності зарубіжних інвесторів; зниження економічних ризиків завдяки структурним реформам.

Таблиця 1.1

Питома ВНП на одну людину в період 2005-2012 рр.

Рік

ВВП, млрд дол.

ВВП на душу населення, дол.

Частка,%

поточні ціни

в світі

в Європі

у Східній Європі

+2005

764

5308

1,6

4,9

47,6

+2006

989,9

6888

2

5,9

50,7

+2007

1299,7

+9048

2,3

6,7

51,5

+2008

1660,8

11560

2,7

7,8

52,4

+2009

1222,6

+8509

2,1

6,5

49,9

+2010

1524,9

10618

2,4

8

54,1

+2011

1899,1

13240

2,7

9

57

2012

2029,8

14178

2,8

10,1

59,7

З табл. 1.1 видно, що протягом зазначеного періоду ВНП неухильно підвищувався.

Згідно з прогнозами МЕР, найбільший темп зростання в 2012- 2015 рр. спостерігався в секторі програмних засобів, який в 2012 р виріс на 10,5%, в 2013 - на 11,2%, в 2014 - на 12,4%, а за прогнозами в 2015 р також зросте на 12,5% (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Темпи зростання секторів ІТ-ринку на 2012-2015 рр.

Темпи зростання, %

в 2012 р

в 2013 р

в 2014 р

в 2015 р

Ринок програмних засобів

10,5

11,2

12,4

12,5

Ринок апаратних засобів

4,7

4,3

4,1

4,1

Ринок ІТ-послуг

7,1

8,2

9,4

9,9

Зростанню обсягів ІТ-ринку сприятиме стимулювання внутрішнього попиту на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), розвиток "електронного уряду" і надання державних послуг в електронному вигляді, поширення в суспільстві базових навичок використання інформаційних технологій, вдосконалення податкового та митного регулювання, розвиток вітчизняного виробництва ІТ-обладнання, створення суперкомп'ютерів.

Особливість даного ринку пов'язана з тим, що попит формують в основному корпоративні клієнти, а в майбутньому будуть рости потреби з боку адміністрації регіонів і роздрібної торгівлі.

Таким чином, все вищесказане показує необхідність прискорення темпів впровадження інформаційних технологій в усі сфери соціально-економічного життя. Потреба у розробці та застосуванні ефективних і адекватних реальної дійсності інформаційних технологій на сьогоднішній день значно зростає. Все це призводить до того, що на передній план виступає завдання систематизації інформаційних процесів управлінської діяльності та формування адекватного інформаційного забезпечення управління.

Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного розвитку ринкової економіки підприємству потрібно доцільна система інформаційного забезпечення, об'єктивно відображає сформовану економічну ситуацію.

Інформаційне забезпечення управління - це зв'язок інформації з системами управління підприємством і управлінським процесом в цілому. Воно може розглядатися не тільки в цілому, охоплюючи всі функції управління, а й за окремими функціональними управлінським роботам, наприклад прогнозування та планування, обліку і аналізу. Це дає можливість відтінити специфічні моменти, властиві інформаційному забезпеченню функціонального управління, розкривши в той же самий час його загальні властивості, що дозволяє направити дослідження вглиб.

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про стан і діяльність фірми на вищий рівень управління і взаємний обмін інформацією між усіма взаємопов'язаними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.

Крім всього вищесказаного, стан справ у розглянутій області характеризує крайня невизначеність. Цьому сприяють декілька причин. По-перше, це пов'язано з безперервним збільшенням обсягу технологічних пропозицій, що вимагають високих інвестицій, і відповідно з посиленням залежності від зовнішніх послуг (наприклад, від постачальників програмного забезпечення). Внутріфірмові асигнування на потреби інформаційних технологій зростають випереджаючими темпами в порівнянні з іншими витратами підприємства. При цьому вищий менеджмент мало обізнаний про загальних витратах у сфері інформаційних технологій. Так, компетентні рішення фірмового керівництва охоплюють приблизно лише 5% відповідних витрат.

По-друге, змінюється роль інформаційних технологій в господарській діяльності багатьох підприємств. При виконанні внутрішньофірмових процесів функція інформаційних технологій перестала бути допоміжної, перетворившись на найважливішу складову частину продукту або виробничих потужностей. Господарські ризики в даний час багато в чому визначаються ризиками в даній сфері. Реалізація ж сучасних високопродуктивних організаційних проектів (наприклад, "віртуальних організацій" без жорсткої прив'язки виробничих ділянок до певного місця) вимагає повного використання потенціалу інформаційних технологій за допомогою телекомунікаційних засобів.

Не сприяє стабілізації швидке зростання витрат у сфері інформаційних технологій. Щоб контролювати їх збільшення і домогтися більшої гнучкості у вирішенні інформаційно-технологічних проблем, багато підприємств йдуть в основному двома шляхами. Перший полягає в тому, що фірма створює внутрішньофірмовий інформаційно-технологічний ділянку, яка пропонує послуги і внефірменному ринку, доводячи тим самим можливість рентабельного використання своїх потужностей.

Частіше підприємства вибирають інший шлях, коли більша частина власного інформаційно-технологічного персоналу переводиться в розпорядження новостворюваних дочірніх компаній або спільних зі спеціалізованими інформаційно-технологічними партнерами підприємств, також самостійно виступають на ринку. На материнському підприємстві залишається невелика група співробітників, на яку покладаються функції інформаційного менеджменту.

Вищий менеджмент починає усвідомлювати, яке важливе вплив надають інформаційно-технологічні рішення на сам господарський процес і культуру підприємства. Тому він відчуває себе все більш ущемленим в тому плані, що змушений делегувати відповідні питання внутрішньофірмовим підрозділам або зовнішнім організаціям. До того ж перший досвід роботи внефірменних інформаційно-технологічних служб не дасть особливих приводів для оптимізму щодо ефективності вирішення зазначених проблем. У зв'язку з цим виникають наступні ключові питання.

Яке ставлення ведучого персоналу до інформаційних технологій, які наслідки випливають з більш ефективної її організації та використання у виробництві нових товарів і послуг?

Що має знати вище керівництво фірми в області інформаційних технологій, щоб приймати компетентні рішення, зокрема щодо інвестицій?

Якою мірою допустимо делегування функцій у сфері інформаційних технологій?

Яка повинна бути роль вищого менеджменту в управлінні інформаційно-технологічним потенціалом?

Таким чином, інформаційні процеси в сучасному управлінні на сьогоднішній день дуже актуальні, оскільки вміння регулювати ці процеси і створювати на їх основі ефективне інформаційне забезпечення - це не тільки запорука успіху та конкурентоспроможності фірми, а й, часом, засіб виживання в умовах жорсткої конкуренції.

Кожен з головних типів інформаційних систем цінний для допомоги організаціям у вирішенні важливих проблем. В останнє десятиліття деякі з цих систем стали особливо необхідні для тривалого процвітання фірми і виживання. Вони є потужними інструментальними засобами конкуренції і називаються стратегічними інформаційними системами (СІС).

СІС повинні відрізнятися від систем зі стратегічним рівнем, коли необхідно зосередитися на проблемах ухвалення рішення, що мають довгостроковий характер. Стратегічні інформаційні системи можуть використовуватися на всіх рівнях організації і розглядають більш важливі проблеми. Стратегічні інформаційні системи істотно змінюють мету фірми, вироби, послуги, внутрішні і зовнішні зв'язки. Вони глибоко змінюють спосіб, яким фірма здійснює керівництво, або безпосередньо сам бізнес фірми.

Для використання інформаційних систем в якості конкурентоспроможного зброї необхідно спочатку виявити стратегічні можливості підприємців. Використовуються дві моделі фірми і її оточення, щоб визначити області бізнесу, в яких інформаційні системи можуть забезпечувати переваги над конкурентами.

Інформаційні технології не тільки змінили спосіб роботи людей, вони також змінили спосіб конкуренції підприємців. Хоча перші комп'ютери використовувалися підприємцями, щоб підвищити ефективність, автоматизуючи те, що виконувалося колись вручну, автоматизація вважається само собою зрозумілою в столітті інформації. Сьогоднішні фірми не тільки автоматизують, але й активно розшукують нові способи використання ІТ для досягнення переваги над конкурентами.

Підприємці прагнули досягати конкурентної переваги в минулому, конкуруючи одним із двох способів:

 • • вартістю, тобто дешевими товарами або послугами;
 • • дифференцированием продуктів або послуг, конкуруючи на сприйнятті клієнтом якості продукції та послуг.

Починаючи з 60-х рр. минулого сторіччя, коли великі фірми почали встановлювати комп'ютери у відділи бухгалтерського обліку, інформаційні технології відігравали значну роль у наданні можливості фірмам, щоб конкурувати на низькій ціні. Комп'ютери використовувалися, щоб автоматизувати діалогову обробку запитів, зменшуючи цикл часу, і забезпечували операційні дані для ухвалення рішення. Сплеск нових технологій в 80-х рр. XX ст. відкрив додаткові можливості, такі як зменшення часу для створення нових виробів за допомогою інструментальних засобів автоматизованого проектування; оптимізація процесів комп'ютеризованими системами управління, до яких внесено людські експертні правила рішень; швидка зміна потокової лінії плануючими системами, які інтегрують наукові дослідження у виробництво, і комерційна інформація.

До 1990-их рр. додатки ІТ були широко поширені і досить досконалі, щоб дозволити фірмам конкурувати новаторськими способами. Якщо в минулому фірми повинні були вибрати між стратегіями вартості або диференціювання, сьогодні ІТ дозволяють фірмам у деяких галузях промисловості конкурувати з низькими цінами і асортиментом одночасно. Деякі фірми намагаються конкурувати не тільки з низькими цінами і високою якістю, але також і на здатності робити високо варійовані під користувача вироби. Названі як "масові налаштування", ІТ використовуються, щоб швидко пов'язати процеси і робочі групи, призвести налаштовані вироби, які є саме такими, в яких клієнт потребує.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук