Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття "автоматизовані системи управління"

Широке застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, впровадження в економічну діяльність методів оптимізації та формалізації ситуацій значно змінили технологію інформаційного забезпечення управління.

У сучасних умовах інформаційне забезпечення управління здійснюється за допомогою автоматизованих систем управління (АСУ).

Автоматизована система управління - інформаційна система, призначена для автоматизованого здійснення управлінських процесів.

Введення в дію АСУ повинен бути виправданий, тобто повинен призводити до корисним техніко-економічним, соціальним або інших результатів. Зокрема, використання автоматизованої системи управління дозволяє домогтися зниження чисельності управлінського персоналу, підвищення якості функціонування об'єкта управління і самого управління і т.д.

До АСУ пред'являється ряд загальних вимог.

У першу чергу, повинна бути забезпечена сумісність елементів один з одним, а також з автоматизованими системами, взаємопов'язаними з даною АСУ.

Автоматизована система повинна бути пристосована до модернізації, розвитку і розширенню з урахуванням майбутніх перспектив.

АСУ повинна мати достатній ступінь надійності для досягнення встановлених цілей функціонування системи при заздалегідь заданих умовах її застосування.

Автоматизована система управління повинна володіти достатньою адаптивністю до змін умов її використання. При цьому ступінь зміни умов застосування системи, як правило, спеціально обмовляється заздалегідь.

В АСУ повинні бути передбачені контроль правильності виконання автоматизуються функцій і діагностування із зазначенням місця, виду та причини виникнення порушень правильності функціонування системи.

В автоматизованій системі управління повинні бути передбачені заходи захисту від неправильних дій персоналу, приводять до аварійного стану об'єкта або системи управління, від випадкових змін і руйнування інформації і програм, а також від несанкціонованого втручання і витоку інформації.

АСУ, як і будь-яку сучасну інформаційну систему, яка має складну багатопланову структуру, можна розділити на дві складові - функціональну і що забезпечує.

Функціональна частина вирішує ті завдання, заради виконання яких створюється кожна окремо взята система. Ці завдання перетворюються у відповідні функції АСУ.

Будь-яка АСУ в процесі своєї роботи повинна виконувати наступні функції:

 • • збір, обробку та аналіз інформації (сигналів, повідомлень, документів тощо) про стан об'єкта управління;
 • • вироблення керуючих дій (програм, планів і т.д.);
 • • передачу керуючих впливів (сигналів, вказівок, документів) на виконання і контроль їх передачі;
 • • реалізацію і контроль виконання керівних впливів;
 • • обмін інформацією (документами, повідомленнями тощо) з іншими пов'язаними з нею автоматизованими системами.

Склад автоматизованих функцій АСУ і ступінь їх автоматизації визначаються відповідно до техніко-економічними показниками, а також з урахуванням необхідності звільнення персоналу від виконання повторюваних дій і створення умов для використання його творчих здібностей в процесі роботи.

У забезпечує частина АСУ входить наступне забезпечення:

 • • програмно-математичне;
 • • інформаційне;
 • • технічне;
 • • методико-організаційне;
 • • лінгвістичне;
 • • кадрове.

Програмно-математичне забезпечення є однією з найбільш важливих складових сучасної інформаційної системи. У програмне забезпечення входять всі програмні засоби, що використовуються як безпосередньо для виконання поставлених перед системою завдань, так і для здійснення нормального функціонування всього комплексу використовуваних технічних засобів. Математичне забезпечення являє собою сукупність математичних алгоритмів, методів і моделей, які використовуються в роботі інформаційної системи.

Програмне забезпечення АСУ повинно бути достатнім для виконання всіх її функцій, реалізованих із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Крім того, повинні бути в наявності засоби організації всіх необхідних процесів обробки даних, що дозволяють своєчасно виконувати всі автоматизовані функції у всіх режимах функціонування АСУ.

Програмне забезпечення АСУ має володіти такими властивостями:

 • • функціональної достатністю (повнотою);
 • • надійністю (у тому числі відновлюваністю і наявністю засобів виявлення помилок);
 • • адаптивністю до мінливих умов;
 • • можливістю модифікації системи - при необхідності;
 • • модульностью побудови;
 • • зручністю експлуатації.

Як правило, програмне забезпечення АСУ будується на базі вже існуючих пакетів прикладних програм. Таке програмне забезпечення допускає завантаження і перевірку по частинах і дозволяє проводити заміну одних програм без корекції інших.

До програмного забезпечення АСУ пред'являється ряд вимог, які дозволяють домогтися надійності роботи системи в цілому. Зокрема, програмне забезпечення підбирається і налаштовується таким чином, щоб відсутність окремих даних не позначалося на виконанні функцій АСУ, при реалізації яких ці дані не використовуються. В обов'язковому порядку здійснюються заходи щодо захисту від помилок при введенні і обробці інформації, що забезпечують задану якість виконання функцій автоматизованої системи.

Використовуване програмне забезпечення повинне мати засоби діагностики технічних засобів АСУ та контролю достовірності вхідної інформації.

Загальне програмне забезпечення АСУ повинно дозволяти здійснювати настройку окремих компонентів спеціального програмного забезпечення і подальший розвиток програмного забезпечення системи без переривання процесу її функціонування. Всі програми спеціального програмного забезпечення конкретної АСУ повинні бути сумісні як між собою, так і з її загальним програмним забезпеченням. Крім того, необхідно забезпечити захист вже згенерованої і завантаженої частини програмного забезпечення від випадкових змін.

Інформаційне забезпечення включає всю сукупність інформації, на основі якої буде функціонувати АСУ, у тому числі дані за змістом, системою кодування, методам адресування, форматам даних і формою представлення інформації, одержуваної і видаваної АСУ.

Сукупність інформаційних масивів АСУ представляється у вигляді баз даних на машинних носіях. Міститься в базах даних інформація повинна постійно оновлюватися відповідно до періодичності її використання при функціонуванні системи. Передбачаються необхідні заходи по відновленню інформаційних масивів при відмовах будь-яких технічних засобів АСУ, а також заходи з контролю ідентичності однойменної інформації в базах даних.

Технічне забезпечення складає комплекс всіх технічних засобів, що використовуються при роботі інформаційної системи. Сучасні технічні засоби відрізняються великою різноманітністю і дозволяють вирішувати широкий спектр завдань.

Можна виділити наступні групи технічних засобів, що забезпечують функціонування сучасних інформаційних систем:

 • • засоби обчислювальної техніки (ЕОМ різної продуктивності і призначення);
 • • засоби комунікації;
 • • кошти організаційної техніки.

Засоби обчислювальної техніки використовуються на всіх стадіях обробки та зберігання інформації і є основою для інтеграції всіх технічних засобів в єдину автоматизовану систему.

Засоби комунікації призначені, в першу чергу, для передачі інформації і в ряді випадків функціонують спільно із засобами обчислювальної техніки.

Оргтехніка дозволяє здійснювати з інформацією різні дії (наприклад, уявлення в різних формах, копіювання і т.п.), а також допоміжні операції в рамках різних завдань інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Технічні засоби АСУ при взаємодії з іншими системами повинні бути сумісні по інтерфейсах з відповідними технічними засобами цих систем і використовуваних систем зв'язку.

Будь-яке технічний засіб АСУ повинно допускати заміну його аналогічним технічним засобом без регулювання або будь-яких конструктивних змін в інших технічних засобах АСУ.

Методико-організаційне забезпечення являє собою сукупність методів, засобів і спеціальних документів, що встановлюють порядок спільної роботи технічних засобів АСУ та обслуговуючого її персоналу, а також взаємодія персоналу між собою в процесі роботи з системою. До цього виду забезпечення також відносять різні методи і засоби організації та проведення навчання персоналу прийомам роботи з даною інформаційною системою (наприклад, методики навчання, програми курсів і практичних занять, технічні засоби навчання тощо).

Основною метою методико-організаційного забезпечення є підтримання працездатності інформаційної системи і можливості подальшого її розвитку. Інструкції, що входять до методико-організаційне забезпечення АСУ, повинні чітко визначати дії персоналу при виконанні всіх функцій системи у всіх режимах функціонування. Крім того, інструкції повинні містити конкретні вказівки про дії у разі виникнення аварійних ситуацій або порушення нормальних умов функціонування АСУ.

Інструкції також відіграють роль правового забезпечення АСУ. У них закріплюється юридична сила інформації на носіях даних і документів, що використовуються при функціонуванні АСУ і створюваних системою. Інструкціями регламентуються правові відносини між людьми, що входять до складу персоналу АСУ (права, обов'язки і відповідальність), а також між персоналом даної АСУ та персоналом інших систем, взаємодіючих з цією АСУ.

Лінгвістичне забезпечення являє собою сукупність мов спілкування обслуговуючого персоналу АСУ і її користувачів з технічним, програмно-математичним та інформаційним забезпеченням системи, а також використаних у ній понять і визначень.

За допомогою лінгвістичного забезпечення досягаються зручність, однозначність і стійкість спілкування користувачів із засобами автоматизації. Обов'язковою умовою є наявність засобів виправлення помилок, що виникають при спілкуванні користувачів з технічними засобами АСУ.

Процес автоматизації управління може здійснюватися різними шляхами. В одному випадку організація може встановити і використовувати комп'ютерні засоби обробки інформації лише для спрощення деяких рутинних операцій процесу роботи з документами. При цьому загальні принципи і методи роботи з інформацією залишаються незмінними. Такий шлях не є ефективним, оскільки не повною мірою використовує можливості сучасних інформаційних технологій.

Принципово інший підхід полягає у створенні комплексних систем автоматизації управлінської діяльності. Такі системи включають не тільки засоби обробки документів, а й системи управління базами даних, експертні системи, сучасні засоби телекомунікацій та багато іншого. Створення таких систем дозволяє значно підвищити ефективність управління організацією.

У сучасних умовах функціонування організацій значно підвищуються вимоги до оперативності доставки інформації споживачу і до швидкості обробки інформації. Тому створюються багаторівневі, розподілені АСУ. Прикладами таких систем є банківські, податкові, статистичні, постачальницькі та інші служби, інформаційне забезпечення яких здійснюється шляхом створення електронних баз і банків даних, побудованих з урахуванням організаційної, функціональної та інформаційної структур об'єкта. Для їх реалізації використовуються засоби і системи розподіленої обробки інформації, побудовані на основі локальних автоматизованих робочих місць, з'єднаних високопродуктивними каналами зв'язку.

Подібні багаторівневі розподілені АСУ дозволяють ефективно вирішувати проблеми оперативної обробки інформації та роботи з документами, допомагають в аналізі ринкових ситуацій і виробленню управлінських рішень.

Застосування автоматизованої системи управління сприяє підвищенню продуктивності конкретної організації і забезпечує певний рівень якості управління. Найбільша ефективність АСУ досягається шляхом оптимізації планів робіт підприємств і галузей в цілому.

Велике значення мають швидка вироблення оперативних рішень, чітке маневрування матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами, інші фактори. Тому процес управління з використанням автоматизованих систем грунтується на економіко-організаційних моделях, більшою чи меншою мірою відображають структурні та динамічні властивості об'єкта (підприємства, організації, фірми). Адекватність моделі є неодмінною умовою її застосування. Під адекватністю розуміється, передусім, її відповідність об'єкту з погляду поведінки в умовах, що імітують реальну ситуацію. Крім того, модель повинна відображати поведінку модельованого об'єкта в частині його характеристик і властивостей, істотних для вирішення поставленого завдання. Очевидно, що повного повторення об'єкта в моделі домогтися неможливо, проте можна знехтувати деякими деталями, що не істотними для аналізу ситуації і прийняття відповідного управлінського рішення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук