Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційний блок

У найзагальнішому вигляді організаційний блок ІСУ - це:

 • • кількість і ресурси управлінських служб компанії;
 • • функціональний розподіл діяльності управлінських служб;
 • • регламент діяльності управлінських служб (система супідрядності і координації) для забезпечення наступного динамічного (постійно повторюваного) процесу.

Три основні елементи організаційного блоку ІСУ - це:

 • • система руху інформації для планових і контрольних цілей;
 • • система співпідпорядкованості різних ланок організаційної структури в процесі збору та обробки інформації та прийняття управлінських рішень (в першу чергу, вищого менеджменту, центрального апарату контролерів, менеджменту підрозділів і планових служб підрозділів);
 • • система управління за центрами відповідальності (центри управлінських витрат, нормативних витрат, доходів, прибутку, інвестицій), на основі цього визначення "ступеня свободи" керівництва різних підрозділів і побудова системи матеріального стимулювання в контексті системи управління витратами.

Останній момент дуже важливий, оскільки ІСУ включає не тільки планово-контрольну, а й стимулюючу функції (тобто менеджери підрозділів повинні бути зацікавлені таким чином, щоб їх поведінка позитивно впливало на фінансові результати діяльності компанії в цілому). Для великих холдингових компаній особливого значення набуває така функція ІСУ, як створення ефективної системи мотивації і "включеності" в загальну стратегію розвитку компанії окремих виробничих і збутових підрозділів, дочірніх і залежних підприємств.

У практичному плані при впровадженні відповідної організаційної структури виникають два основних моменти.

 • 1. Створення нових служб і зміна функцій існуючих планових служб компанії для адекватного забезпечення процесу управлінського і фінансового планування.
 • 2. Розробка внутрішніх положень, що регламентують відповідальність різних підрозділів в процесі функціонування ІСУ. Найважливішим моментом таких внутрішніх положень для кожної служби повинен бути перелік так званих стандартних процедур (routines), що описує їхній щоденні функції в процесі збору та аналізу облікової інформації, а також встановлює відповідальність за неналежне виконання цих функцій. Так, для планових служб на місцях це повинні бути функції щодо своєчасного занесенню в базу даних необхідною облікової інформації, а для центральної контрольно-ревізійної служби, наприклад, проведення періодичних внутрішніх ревізій роботи планових служб на місцях та ін.

Програмно-технічний блок

Якісне підвищення ефективності функціонування ІСУ компанією досягається за рахунок використання комплексних програмно-технічних рішень, складових програмно-технічний блок системи. В результаті впровадження програмно-технічного блоку стають можливими оперативна і достовірна оцінка стану компанії, централізоване управління фінансовими ресурсами і наскрізний контроль матеріальних потоків, що виражається в контролі витрат на всіх стадіях виробничого циклу, від надходження основної сировини та допоміжних матеріалів на склад до випуску готових виробів .

Стандартні програмні пакети повної функціональності (наприклад, R / 3, BAANIV, Oracle Applications та ін.), Розроблені для задоволення вимог великих підприємств, в цілому відповідають вимогам програмно-технічного блоку ІСУ. Ці пакети забезпечують централізований контроль і управління як на рівні управлінських показників вищої ланки, так і на рівнях логістики, виробництва і т.д., дозволяють вести бухгалтерський облік в різних планах рахунків, зокрема, для формування звітності за міжнародними стандартами - GAAP. Централізоване управління бухгалтерським обліком гарантує реалізацію єдиної облікової політики в рамках всієї корпорації. Формування зведеної звітності на рівні компанії може виконуватися в будь-який час, так як перетворюється на технічну операцію обробки аналітичної інформації про підрозділи, яка внесена в систему. Доступність цієї інформації суворо регламентована і залежить від прав користувача. При цьому протоколи системи гарантують персоніфікацію всій вводиться.

Для того щоб забезпечити застосування фінансових принципів управління, в пакетах передбачено настроюється система бюджетування. Кількість і ієрархія бюджетів, як правило, достатні для побудови стрункої системи фінансового управління. Багатоваріантність організації логістики, виробництва, сервісу та інших ділових процесів на реальному підприємстві також забезпечується цими пакетами. Деякі фірми-виробники не обмежуються наявною функціональністю і набувають більш просунуті програми, включаючи їх у свій пакет з метою швидкого збільшення його потужності.

Забезпечення гнучкості програмних пакетів є найважливішою умовою ефективності масштабних продуктів. Очевидно, що при зміні законодавства, умов і організації бізнесу та інших факторів, що впливають на велику компанію, необхідні спеціальні рішення, що забезпечують адаптацію інформаційної системи. Різні програмні продукти мають різні рішення. Пакет R / 3, наприклад, має систему проектів і вбудовану мову Аварія / 4, а пакет BAAN, крім вбудованої мови 4GL, - систему динамічного моделювання.

На початку 60-х рр. минулого сторіччя в зв'язку із зростанням популярності обчислювальних систем виникла ідея використовувати їх можливості для планування діяльності підприємства, у тому числі виробничих процесів. Необхідність планування обумовлена тим, що основна маса затримок у процесі виробництва пов'язана з запізненням надходження окремих комплектуючих, в результаті чого, як правило, паралельно зі зменшенням ефективності виробництва на складах виникає надлишок матеріалів, що надійшли в строк або раніше. Крім того, внаслідок порушення балансу поставок комплектуючих виникають додаткові ускладнення з урахуванням і відстеженням їх стану в процесі виробництва. Фактично неможливо було визначити, наприклад, до якої партії належить даний складовий елемент у вже зібраному готовому продукті.

З метою запобігання подібних проблем була розроблена методологія планування потреби в матеріалах MRP (Material Requirements Planning). Реалізація системи, що працює за цією методологією, являє собою комп'ютерну програму, що дозволяє оптимально регулювати поставки комплектуючих у виробничий процес, контролюючи запаси на складі і саму технологію виробництва.

Головним завданням MRP є забезпечення гарантії наявності необхідної кількості необхідних матеріалів в будь-який момент часу в рамках терміну планування поряд з можливим зменшенням постійних запасів.

MRP-система - комп'ютерна програма, що працює за алгоритмом, регламентованим MRP-методологією. Вона обробляє файли даних (вхідні елементи) і формує на їх основі файли-результати.

Статус матеріалу є основним покажчиком на поточний стан матеріалу: чи є даний матеріал в наявності на складі, зарезервований він для інших цілей, чи присутній у поточних замовленнях або замовлення на нього тільки планується. Таким чином, статус матеріалу однозначно описує ступінь готовності кожного матеріалу бути пущеним у виробничий процес.

Страховий запас матеріалу необхідний для підтримки процесу виробництва у разі виникнення непередбачених і непереборних затримок в його поставках.

Потреба в матеріалі в програмі MRP являє собою певну кількісну одиницю, отображающую виниклу в деякій момент часу протягом періоду планування необхідність у замовленні даного матеріалу. Розрізняють поняття повної потреби в матеріалі, яка відображає ту кількість, яка потрібна запустити у виробництво, і чистої потреби, при обчисленні якої враховується наявність всіх страхових і зарезервованих запасів даного матеріалу. Замовлення в системі автоматично створюється по виникненню відмінної від куля чистої потреби.

Процес планування включає функції автоматичного створення проектів замовлень на закупівлю і (або) внутрішнє виробництво необхідних матеріалів - комплектуючих. MRP-система оптимізує час поставки комплектуючих, тим самим зменшуючи витрати на виробництво і підвищуючи його ефективність.

Основними перевагами використання подібної системи у виробництві є:

 • • гарантія наявності необхідних комплектуючих і зменшення тимчасових затримок при їх поставці і, отже, збільшення випуску готових виробів без зростання числа робочих місць і навантаження на виробниче обладнання;
 • • зменшення виробничого браку в процесі складання готової продукції, що виникає через використання невідповідної технології виготовлення комплектуючих;
 • • упорядкування виробництва через контролю статусу матеріалів, що дозволяє однозначно відслідковувати весь конвеєрний шлях, починаючи від створення замовлення на даний матеріал до його положення у вже зібраному готовому виробі. Досягається повна достовірність і ефективність виробничого обліку.

Основна мета MRP-системи полягає в тому, щоб формувати, контролювати і при необхідності змінювати моменти замовлень таким чином, щоб всі матеріали, необхідні для виробництва, надходили одночасно.

На практиці MRP є інформаційною системою, яку можна представити за допомогою логічної структури MRP-системи (рис. 4.1).

Логічна структура MRP-системи

Рис. 4.1. Логічна структура MRP-системи

Системи планування виробництва постійно розвиваються. Спочатку MRP-системи фактично просто формували на основі затвердженої виробничої програми план замовлень на певний період, що не цілком задовольняло зростаючі потреби.

Для збільшення ефективності планування в кінці 70-х рр. XX ст. Олівер Уайт і Джордж Плосл запропонували ідею відтворення замкнутого циклу в MRP-системах. Вона полягала у розгляді більш широкого спектру факторів при проведенні планування шляхом введення додаткових функцій. До базових функцій планування виробничих потужностей і потреби в матеріалах було запропоновано додати ряд додаткових, таких як контроль відповідності кількості виробленої продукції кількості використаних в процесі складання комплектуючих, складання регулярних звітів про затримки замовлень, обсяги й динаміці продажів продукції, постачальників і т.д.

Термін "замкнутий цикл" відображає основну особливість модифікованої системи, яка полягає в тому, що створені в процесі її роботи звіти аналізуються і враховуються на подальших етапах планування, змінюючи при необхідності програму виробництва, а отже, і план замовлень. Іншими словами, додаткові функції здійснюють зворотний зв'язок в системі, що забезпечує гнучкість планування по відношенню до зовнішніх факторів, таких як рівень попиту, стан справ у постачальників і т.п.

Надалі, удосконалення системи призвело до трансформації системи MRP із замкнутим циклом в розширену модифікацію, яку згодом назвали MRP-II (Manufactory Resource Planning) зважаючи ідентичності абревіатур. Ця система була створена для ефективного планування всіх ресурсів виробничого підприємства, у тому числі фінансових і кадрових.

MRP-II - це набір принципів, моделей і процедур управління та контролю, що служать підвищенню показників економічної діяльності підприємства. Стандарт MRP-II містить опис 16 груп функцій системи:

 • 1) планування продажів і виробництва;
 • 2) управління попитом;
 • 3) складання плану виробництва;
 • 4) планування матеріальних потреб;
 • 5) специфікації продуктів;
 • 6) управління складом;
 • 7) планові постачання;
 • 8) управління на рівні виробничого цеху;
 • 9) планування виробничих потужностей;
 • 10) контроль входу / виходу;
 • 11) матеріально-технічне постачання;
 • 12) планування розподілу ресурсів;
 • 13) планування і контроль виробничих операцій;
 • 14) управління фінансами;
 • 15) моделювання;
 • 16) оцінка результатів діяльності.

З накопиченням досвіду моделювання виробничих і невиробничих операцій ці поняття постійно уточнюються, поступово охоплюючи все більше функцій.

Завданням інформаційних систем класу MRP-II є оптимальне формування потоку матеріалів (сировини), напівфабрикатів (у тому числі що знаходяться у виробництві) і готових виробів. Система класу MRP-II має на меті інтеграцію всіх основних процесів, що реалізуються підприємством, таких як постачання, запаси, виробництво, продаж, планування, контроль за виконанням плану, витрати, фінанси, основні засоби.

Стандарт MRP-II ділить сфери окремих функцій на два рівні: необхідний і опціональний. Для того щоб програмне забезпечення було віднесено до класу MRP-II, воно повинно виконувати певний обсяг необхідних (основних) функцій (процедур). Результати використання інтегрованих систем стандарту MRP-II наступні:

 • • отримання оперативної інформації про поточні підсумки діяльності підприємства як в цілому, так і з повною деталізацією за окремими замовленнями, видами ресурсів, виконанню планів;
 • • довгострокове, оперативне і детальне планування діяльності підприємства з можливістю коригування планових даних на основі оперативної інформації;
 • • рішення задач оптимізації виробничих і матеріальних потоків;
 • • реальне скорочення матеріальних ресурсів на складах;
 • • планування і контроль за всім циклом виробництва з можливістю впливу на нього з метою досягнення оптимальної ефективності у використанні виробничих потужностей, усіх видів ресурсів і задоволення потреб замовників;
 • • автоматизація робіт договірного відділу з повним контролем за платежами, відвантаженням продукції і термінами виконання договірних зобов'язань;
 • • фінансове відображення діяльності підприємства в цілому;
 • • значне скорочення невиробничих витрат;
 • • захист інвестицій, зроблених в інформаційні технології;
 • • можливість поетапного впровадження системи з урахуванням інвестиційної політики конкретного підприємства.

В основу MRP-II покладена ієрархія планів (рис. 4.2). Плани нижніх рівнів залежать від планів більш високих рівнів, при цьому план вищого рівня надає вхідні дані, намічені показники і (або) якісь обмежувальні рамки для планів нижчого рівня. Крім того, ці плани пов'язані між собою таким чином, що результати планів нижнього рівня зворотно впливають на плани вищого рівня.

У подальшому процесі розвитку АІС системи планування MRP-II в інтеграції з модулем фінансового планування FRP (Finance Requirements Planning) отримали назву систем бізнес-планування ERP (Enterprise Resource Planning), які дозволяють найбільш ефективно планувати всю комерційну діяльність сучасного підприємства, в тому числі фінансові витрати на проекти оновлення обладнання та інвестиції у виробництво нових виробів.

Логічна структура MRP-II системи

Рис. 4.2. Логічна структура MRP-II системи

У російській практиці доцільність застосування систем подібного класу обумовлюється, крім того, необхідністю управління бізнес-процесами в умовах високої інфляції, а також жорсткого податкового преса, тому системи ERP необхідні не тільки для великих підприємств, але і для невеликих фірм, що ведуть активний бізнес.

На рис. 4.3 представлена логічна схема системи ERP. Хоча завдяки автоматизації та інтеграції бізнес-операцій ERP-системи і можуть вплинути на практичні результати роботи, вони мало відбиваються на найважливішому - на розширенні можливостей ділової активності, зростанні частки на ринку, збільшенні продажів та ефективності бізнесу, а також на підвищенні цінності бізнесу в цілому.

Логічна структура ERP-системи

Рис. 4.3. Логічна структура ERP-системи

Архітектура, що лежить в основі ERP-рішення, яке дозволяє більш ефективно здійснювати управління та реалізовувати стратегії, являє собою:

 • • багаторівневий проект, де додаток функціонально розподілено на клієнтський і серверний компоненти і компонент бази даних;
 • • централізовану базу для управління планованими, актуальними, консолідованими і прогнозованими даними і результатами;
 • • загальну бізнес-модель з вбудованою фінансової та тимчасової логікою, призначену для обробки фінансових звітів і даних аналізу, а також різних часових показників, без додаткового програмування з боку користувача;
 • • інтернет-середовище, підтримуючу і спрямовуючу користувача в рамках процесів бюджетування, звітності та аналізу;
 • • розширені можливості нерегламентіруемих аналізу для швидкої ідентифікації, виявлення та перевірки аномалій, проблем і сприятливих можливостей;
 • • всеосяжну систему захисту від несанкціонованого доступу або зміни в різних частинах бази даних;
 • • централізоване адміністрування, що забезпечує контроль і моніторинг процесів планування, бюджетування, консолідації та звітності.

ERP-II є черговим етапом в еволюції систем планування ресурсів. За визначенням Gartner, ERP-II - це стратегія розробки та впровадження додатки, яка поширюється за межі ERP-функцій, щоб забезпечити інтеграцію ключовою для підприємства специфіки, внутрішнього і зовнішнього співробітництва, операційних і фінансових процесів.

Таким чином, ERP-II починається, насамперед, як стратегія розробки додатку, яка націлена на інтеграцію в рамках підприємства всіх бізнес-процесів, орієнтованих на комерцію.

А як стратегія впровадження, ERP-II дозволяє користувачам орієнтуватися на одного виробника лише в тій мірі, в якій через інтеграційні можливості власне ERP-II забезпечуються обов'язкові для виконання вимоги до процесів підприємств; при цьому можливе підключення окремих, кращих у своєму класі, компонент від сторонніх виробників.

Перехід до ERP-II від ERP відбувається за рахунок зміни шести елементів, що мають відношення до стратегій бізнесу, розробці програми і технології.

Область діяльності ERP-II тепер розширюється не тільки на виробничі галузі та дистрибуцію, а й на всі види діяльності. Роль нової стратегії не обмежується рамками організації, вона припускає видимість для контрагентів внутрішніх процесів організації. Ця видимість реалізується процесами, які пов'язані на зовнішньому рівні і дають можливість співпрацювати з контрагентами в співтоваристві за інтересами. Дані, що надаються процесами, поширюються за межі підприємства, де вони зберігаються. Обробка даних розподілена але всьому торгового співтовариства. Нова роль розширює і поглиблює функціональність: крім традиційних функцій виробництва, дистрибуції та фінансів, автоматизуються інші спеціалізовані функції для окремих галузей, виробничих сегментів і міжгалузевих процесів. Для реалізації змін цих елементів ERP з метою переходу до ERP-II необхідна зовсім нова архітектура - інтернет-орієнтована, спроектована для інтеграції. Таким чином, якщо архітектура замінюється на нову, то інші елементи є розширенням існуючих.

Процес інтеграції, надаваний ERP-II по Gartner, виходить за традиційні, внутрішні процеси підприємства і включає всі процеси - і внутрішні, і зовнішні, так як вони забезпечують зв'язок підприємства з його контрагентами.

Процеси 1: 1 є розширенням традиційних процесів ERP, які забезпечують прямий зв'язок з найбільш важливими партнерами в ланцюзі постачань. Раніше зусилля по автоматизації типу 1: 1 складалися з обміну електронними даними і стримувалися високою вартістю обміну, відсутністю достатнього числа необхідних стандартів, неповнотою ERP-інтеграції і залежали від пакетної обробки. Можливості Інтернет змінюють ситуацію: вартість розгортання додатків зменшується, широко використовуються стандарти (наприклад, XML), інтегруються додатки, забезпечується робота в реальному масштабі часу.

Процеси М: 1 - це інший тип розширення процесів, які все ще пов'язують ядро ERP, але використовують електронні торгові майданчики і біржі, які на більш високому рівні забезпечують прозорість ланцюжків постачань і співробітництво між багатьма партнерами. Ці торгові майданчики і біржі повинні бути закритими, при цьому підприємство ставиться в центр ділової активності. На відкритих електронних торгових майданчиках і в інших видах об'єднань за типом М: М взаємодії будуть не в області дії ERP-II.

Поліпшення бізнес-процесів пройшло кілька стадій. Причому кожного разу помітне поліпшення відбувалося при переході до автоматизації більш високої організаційної структури. Відомо, що об'єднання окремих елементів в систему дає більше, ніж сума елементів - виникає нова якість. Справді, починалося поліпшення бізнесу з "простий" автоматизації окремих бізнес-операцій, потім розвиток інформаційних технологій зробило можливим на їх основі інтегрувати бізнес-процеси спочатку в рамках підприємства, а потім і в громадах за інтересами, які самі є елементами більш широкого контексту - електронного ринку. Аналітики Gartner пророкують, що виникла стратегія автоматизації систем управління ERP-II є предтечею переходу підприємств до нового способу взаємодії, на основі співпраці - c-commerce ('collaborative commerce - спільна комерція), коли кілька підприємств будуть здійснювати свою діяльність, використовуючи одну ERP- II систему.

Сукупність технологій "mySAP Business Suite" - це сімейство рішень, що представляє собою ERP-II систему лідера ринку - корпорації "SAP". Система характеризується широкою функціональністю, повною інтеграцією, необмеженої масштабованістю і простим взаємодією в рамках мережевих інфраструктур ведення бізнесу.

Рішення "SAP" ґрунтуються на "SAP NetWeaver" - платформі підтримки інтеграції і додатків. Інтегроване сімейство рішень, кероване "SAP NetWeaver", складається з наступних компонентів:

 • • "mySAP Enterprise Resource Planning" ("mySAP ERP");
 • • "mySAP Customer Relationship Management" ("mySAP CRM");
 • • "mySAP Supply Chain Management" ("mySAP SCM");
 • • "mySAP Product Lifecycle Management" ("mySAP PLM");
 • • "mySAP Supplier Relationship Management";
 • • "mySAP Human Resources";
 • • "mySAP Financials";
 • • "mySAP Business Intelligence" ("mySAP BI"),

Система управління ресурсами підприємства "mySAP ERP" - повнофункціональне ERP-рішення, яке представляє собою набір пакетів і модулів, які можна розгортати по мірі необхідності. Це дозволяє компаніям впроваджувати лише ту функціональність управління бізнесом, яка їм необхідна, і тоді, коли вона їм необхідна. Це спрощує процес переходу на нові версії та скорочує витрати. Крім того, компанії можуть включати в рішення додаткові функціональні можливості, такі як діяльність на базі порталу, мобільний сервіс, бізнес-аналітика та ін. Можливість підключення нових модулів реалізована за рахунок технології інтеграції "SAP NetWeaver".

Система "mySAP CRM" - це рішення для планування, формування та підтримки взаємовигідних зв'язків з клієнтами. Воно дозволяє пов'язувати персонал, бізнес-процеси і всю інформацію про клієнтів в єдиному інформаційному середовищі.

Система "mySAP SCM" - це додаток для управління логістичними ланцюжками (від планування ланцюжків до об'єднання їх у мережу). Це відкрите, інтегроване рішення, розроблене для спільного ведення електронного бізнесу. Рішення "mySAP SCM" перетворює керування логістичними ланцюжками з лінійного послідовного процесу в колективну роботу персоналу компанії, партнерів і постачальників на закритій торговому майданчику, що дозволяє їм координувати свої дії у сфері логістики.

Система "mySAP PLM" - це рішення, що дозволяє управляти життєвим циклом продукту: здійснювати процеси проектування і конструювання, розвитку та удосконалення продукту, управління проектами, активами і якістю серед багатьох бізнес-партнерів. Рішення "mySAP PLM" інтегрує процеси діяльності всіх учасників розробки продукту: проектувальників, постачальників, виробників і клієнтів. Для всього життєвого циклу продукту, що включає розробку початкової концепції продукту, дизайн, проектування, розгортання виробництва, управління змінами продукту, сервіс і супровід, "mySAP PLM" забезпечує єдиний підхід до бізнес-процесів і надає необхідну інформацію, пов'язану з продуктом, по всій довжині розширеної логістичного ланцюжка. Завдяки цьому mySAP PLM дає компаніям можливість отримати продукт, відповідний потребам ринку в потрібний час і при розумних витратах.

Рішення з управління взаємовідносинами з власними постачальниками "mySAP Supplier Relationship Management" дозволяє знизити вартість реалізованих товарів, оскільки допомагає у виборі оптимальних джерел поставки і забезпечує швидке повернення інвестицій. Рішення дозволяє інтегрувати процеси, розширити співпрацю і автоматизувати взаємодію з кожним з постачальників.

Рішення для управління персоналом "mySAP HR" синхронізує і оптимізує всі бізнес-процеси компанії відповідно до локальними вимогами законодавства і бізнесу, а також дозволяє створювати в компанії сприятливу робочу атмосферу.

Система "mySAP Financials" - це закінчений фінансове рішення, яке дозволяє:

 • • виробляти довгострокове управління у вартісному відношенні;
 • • інтегрувати всю фінансову інформацію та інформацію по продуктивності, процеси управління для успішного прийняття стратегічних рішень;
 • • покращувати спілкування з інвесторами;
 • • упорядковувати фінансові потоки в ланцюжку поставок;
 • • взаємодіяти з клієнтами та постачальниками з приводу платежів;
 • • зменшувати витрати на операційні витрати;
 • • збільшувати ефективність виробництва;
 • • трансформувати всі фінансові операції в електронний вигляд.

Система "mySAP BI" - це комплексне програмне рішення сфери бізнес-аналітики, що забезпечує швидкий доступ до інформації та використання її у прийнятті стратегічно важливих рішень. Рішення "mySAP BI" пропонує можливість управляти знаннями, які допомагають компанії об'єднувати "тих, хто знає" з "тими, кому потрібно дізнатися". Основною складовою тут є сховище даних, розроблене для зберігання внутрішньої і зовнішньої інформації, що включає документацію, відеокліпи та звукозаписи. Рішення "mySAP Business Intelligence" об'єднує інформацію по всій платформі "mySAP Business Suite". Воно також надає можливість швидко реагувати на зміни ринку, контролювати показники основних факторів успіху, аналізувати і оптимізувати продуктивність підприємства на основі єдиної бізнес-моделі.

Інтегрований комплекс додатків "Oracle E-Business Suite" на сьогодні є, мабуть, єдиним рішенням для управління підприємством, повністю реалізованим в Інтернет-архітектурі. Завдяки цьому "OraclcE-Business Suite", володіючи всіма перевагами визнаних систем класу ERP, дозволяє не тільки підвищити ефективність діючих внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів підприємства, але і створити основу для вирішення завдань, які будуть актуальні в майбутньому.

"OracleE-Business Suite" - це комплекс бізнес-додатків для автоматизації управління сучасним бізнесом, що охоплює абсолютно всі завдання підприємства в галузі управління ресурсами й побудови взаємин з клієнтами, партнерами і постачальниками, аж до створення електронних торговельних майданчиків. Кожен з модулів системи є повнофункціональним рішенням для підвищення ефективності та керованості ключових бізнес-процесів.

"OracleE-Business Suite" складається з наступних модулів:

 • • "Управління ефективністю бізнесу";
 • • "Фінанси";
 • • "Управління виробництвом";
 • • "Управління життєвим циклом";
 • • "Управління матеріальними потоками";
 • • "Управління експлуатацією";
 • • "Управління проектами";
 • • "Управління логістикою";
 • • "Управління взаємовідносинами з клієнтами";
 • • "Система управління персоналом";
 • • "Фінансовий сервіс".

Управління ефективністю забезпечує підвищення оперативності та обґрунтованості прийнятих рішень, гнучкість процесів стратегічного і оперативного планування, краще формулювання і реалізацію стратегії розвитку бізнесу на основі ключових показників діяльності, а також прозорість і якість обліку. Рішення дозволяє практично реалізувати концепцію організації діяльності, засновану на застосуванні інструментів планування і бюджетування, консолідації, аналізу та моніторингу. Саме тут стратегічне планування перетинається з можливістю досягнення заданих результатів, їх оцінки та руху далі з урахуванням цих оцінок.

Фінансові додатки "Oracle" управляють внутрішніми і зовнішніми грошовими потоками і рухом активів підприємства. При цьому система обробляє тисячі проводок, розраховує податкові зобов'язання, визначає показники роботи для окремих департаментів та підрозділів, прогнозує майбутній розвиток компанії.

Рішення "Oracle" для модуля "Управління виробництвом" дозволяють оптимізувати весь виробничий ланцюжок підприємства, починаючи від закупівель сировини і закінчуючи випуском готової продукції, незалежно від типу виробництва. Рішення "Oracle" для управління виробництвом дозволяють постійно вдосконалювати виробничі процеси, регулювати запаси у відповідності з попитом, знижувати операційні витрати і підвищувати прибутковість бізнесу.

Управління життєвим циклом продукту консолідує всю інформацію про продукт і компонентах в цілісний, глобально доступний репозиторій, який забезпечує єдиний джерело достовірних даних. Він виступає в якості головного індексу до всієї інформації про продукт і компонентах, включаючи ВОМ (Bill of Materials), документи, специфікації, запити про зміни, затверджені запити про зміни. Більше того, глобальний каталог продуктів є ключем до повторного використання компонентів та іншого інтелектуального капіталу.

Підсистема управління матеріальними потоками "Oracle" включає як традиційні схеми планування, так і оптимізаційне планування з обмеженнями. "Oracle" надає

широкий набір функцій, що покривають критичні процеси, зокрема:

 • • планування попиту;
 • • оптимізацію запасів;
 • • планування ланцюжка поставок і виробництва;
 • • перевірку доступності;
 • • спільне планування;
 • • системи інформування керівництва.

Підсистема "Oracle Enterprise Asset Management" (EAM) - набір компонентів комплексу "OracleE-Business Suite", призначений компаніям, інтенсивно працюють з активами: обладнанням, приміщеннями, парками транспортних засобів тощо "Oracle EAM" - це інтегрований інструмент, єдиний продукт подібного рівня, що дозволяє організаціям розробляти нові стратегії управління активами в рамках загальної діяльності підприємства. Ці стратегії дозволяють оптимізувати використання обладнання і виробничих потужностей, знижують виробничу собівартість і, в кінцевому підсумку, підвищують рівень прибутковості інвестицій (ROI).

"Oracle Проекти" - це пакет додатків для електронного бізнесу, який підтримує управління всім життєвим циклом проекту.

Логістичні модулі рішення "OracleE-Business Suite" можуть використовуватися як компаніями-проізводітслямі продукції в рамках загального ланцюжка закупівель, виготовлення та збуту, так і дистриб'юторськими компаніями, які постачають готову продукцію виробничих підприємств споживачам.

Використання додатків "Oracle CRM" ("Управління взаємовідносинами з клієнтами") дозволяє:

 • • розробляти і реалізовувати стратегії роботи з різними сегментами клієнтської бази;
 • • уніфікувати канали взаємодії з клієнтами;
 • • забезпечувати індивідуальний підхід до кожного замовника;
 • • впроваджувати кращі практики взаємовідносин з клієнтами;
 • • отримувати вичерпну інформацію з усіх аспектів роботи з клієнтами.

"Oracle Управління персоналом" відноситься до числа найбільш повнофункціональних систем для організації роботи сучасного підприємства. Це прогресивне засіб управління, за допомогою якого здійснюється жорсткий контроль витрачання коштів, надається достовірна оперативна інформація керівництву підприємства, проводиться аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

"Oracle Фінансовий сервіс" - це інтегрований комплекс спеціально налаштованого сховища фінансових даних і ряду додатків, призначений для підтримки прийняття управлінських рішень в банках і страхових компаніях.

Рішення "Oracle" орієнтовані, в першу чергу, на великі промислові підприємства, комерційні структури та державні установи зі складною організаційною структурою, територіально віддаленими підрозділами та великою номенклатурою виробництва.

При впровадженні додатків сімейства "OracleE-Business Suite" консультанти спираються на багаторічний досвід впровадження ERP-систем корпорації "Oracle" і використовують концепцію автоматизації великих організацій зі складною організаційною структурою, розроблену "Oracle". Дана концепція передбачає:

 • • виявлення критичних напрямків, що впливають на бізнес корпорації, і забезпечення підтримки саме цих напрямів у процесі впровадження системи;
 • • визначення чітких рамок проекту відповідно до критичними напрямками бізнесу, виявлення та оцінку факторів, які можуть перешкодити успішному впровадженню та їх обліку при впровадженні;
 • • розбиття всього проекту на чіткі етапи, що забезпечує можливість отримання конкретних результатів вже на проміжних стадіях впровадження;
 • • впровадження системи відповідно до методологією впровадження додатків, розробленої корпорацією "Oracle" (AIM);
 • • слідування методології управління проектами.

Всеосяжна функціональність рішення "Microsoft Business Solutions Axapta", що охоплює абсолютно всі аспекти ведення бізнесу, дозволяє впровадити сучасні західні управлінські технології, оптимізувати ключові бізнес-процеси і в цілому підвищити ефективність управління підприємством, забезпечуючи при цьому оптимальну в цьому класі вартість володіння системою.

Функціональні можливості системи охоплюють більшість напрямків діяльності підприємств, що, поряд з наявністю можливостей міжкорпоративного бізнесу і наявністю галузевих рішень, дозволяє віднести її до категорії ERP-II.

Засоби настроювання та адміністрування сприяють ефективному розгортанню і використанню системи, а інтегроване середовище розробки дає необмежені можливості по зміні і розширенню стандартних можливостей системи.

В рамках локалізації системи для російського ринку реалізовані завдання ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до вимог російського законодавства. Розроблено модулі "Основні засоби", "Податковий облік", "Розрахунок заробітної плати" і "Кадровий облік".

Інтегрована система управління підприємством "MBS-Axapta" покликана підвищити прозорість і керованість бізнесу за рахунок раціоналізації бізнес-процесів та організації централізованих каналів обміну інформацією, настільки необхідної для прийняття стратегічно правильних рішень.

Система забезпечує швидке розгортання і високу масштабованість незалежно від того, сконцентрований Чи весь бізнес компанії в одному місці або вона веде бізнес по всій земній кулі.

"MBS-Axapta" грунтується на новітніх технологічних стандартах Microsoft, що робить її простий у вивченні і використанні, а також сумісної з новітніми версіями операційних систем і серверних продуктів.

Відмінні особливості системи - масштабованість і широкий спектр можливостей по її індивідуальній настройці - дозволяють "MBS-Axapta" оптимально вирішувати управлінські проблеми середніх і великих підприємств зі специфічними і складними бізнес-процесами, штат співробітників яких не перевищує 10000 чол., Наприклад, для територіально розподілених і виробничих підприємств, дистриб'юторських і сервісних компаній та ін.

Будучи повнофункціональним ERP-рішенням, "MBS-Axapta" охоплює бізнес підприємства в цілому - як з точки зору внутрішніх бізнес-процесів, так і в плані взаємодії з партнерами та клієнтами, зокрема, такі його аспекти, як:

 • • аналіз і стратегічне управління;
 • • управління виробництвом;
 • • торгівля і логістика;
 • • управління фінансами;
 • • управління проектами;
 • • взаємини з клієнтами.

Аналіз і стратегічне управління дає можливість подивитися на бізнес з будь-яких точок зору і вчасно прийняти правильне рішення. Використовуючи "Систему взаємопов'язаних показників" (Balanced Scorecard), можна контролювати результати діяльності компанії, відстежуючи не тільки класичні фінансові показники, а й результати проведення маркетингових компаній, внутрішніх проектів, навчання співробітників і т.п. Можливості багатовимірного аналізу даних дозволяють аналізувати будь-які дані в тих розрізах, які необхідні, формуючи набір показників "на льоту". Прозорість і достовірність даних забезпечується наявністю всієї необхідної інформації в єдиній системі.

Модуль "Управління виробництвом" дозволяє повністю контролювати процес проходження виробничого замовлення по всіх етапах виробничого циклу від розрахунку потреб у матеріалах і виробничих ресурсах до появи готової продукції.

Гнучкі механізми планування виробництва в системі не тільки відстежують зміни, які відбулися у зовнішній і внутрішньому середовищі підприємства, а й пропонують відкоригувати терміни виконання спланованих замовлень згідно з новими умовами. Прикладом може служити пропозицію щодо зміни строку виконання виробничого замовлення у зв'язку із затримкою поставки матеріалів.

Можливість моделювання виробленої продукції, конфігурації лінійних і мережевих маршрутів, приблизне і детальне планування завантаження виробничих потужностей, перепланування виробничих замовлень, резервування та маркування матеріалів - ось лише невелика частина реалізованого в системі функціоналу.

Обширна функціональність у поєднанні зі зручним інтерфейсом і можливістю гнучкого налаштування робить виробничий контур системи одним з кращих рішень для автоматизації виробництва.

Модуль "Торгівля і логістика" підтримує процеси отримання товарів як від зовнішніх постачальників, так і з внутрішніх джерел. У системі підтримується гнучкість розміщення товарів завдяки поділу складів на зони з різним призначенням зберігання.

Складські аналітичні програми "Microsoft Axapta" дозволяють по-різному деталізувати інформацію про зберігання для груп товарів або для окремих товарів.

Завдяки підтримці партійного обліку та обліку серійних номерів кожна парафія товару в системі може маркуватися окремо. Для більш ефективної роботи складу "MBS-Axapta" підтримує використання штрих-кодів.

Проведення торгових операцій можливо і між власними компаніями. У цьому випадку при реєстрації, наприклад, замовлення в одній компанії автоматично формується закупівля в іншій компанії.

Модуль "Управління фінансами" містить всі функції, необхідні для ефективної організації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку на підприємстві відповідно до російських і міжнародних стандартів ведення обліку та прийнятими нормами звітності.

Фінансовий контур системи охоплює такі традиційні сфери, як фінансове планування і бюджетування, облік грошових коштів і управління витратами, розрахунки з дебіторами і кредиторами, розрахунки з персоналом і управління кадрами, облік основних засобів, а також бухгалтерський і податковий облік з формуванням регламентованої законодавством звітності.

Модуль "Управління проектами" дозволяє поряд з фінансовим аналізом і контролем здійснювати ефективне управління проектами різних типів.

У системі реалізовані потужні інструменти планування, реалізації та аналізу проектів, за допомогою яких підприємство може здійснювати поточну проектну діяльність, а також виконувати розширений фінансовий моніторинг довгострокових і короткострокових проектів.

Будучи частиною інтегрованого рішення, модуль "Проект" широко використовує дані інших модулів системи, наприклад, довідники модуля "Розрахунки з клієнтами" або конфігурації номенклатурних одиниць. Це забезпечує узгодженість і актуальність інформації і дозволяє уникати неодноразового введення даних.

Функціональність планування в рамках проекту дозволяє складати графік робіт для конкретних робочих центрів або груп робітників центрів. Є можливість планувати виконувані завдання або операції. Результат доступний для аналізу на діаграмі Ганта.

Модуль CRM ("Взаємини з клієнтами") в "Microsoft Business Solutions Axapta" дозволяє вести постійний діалог з клієнтами і, таким чином, постійно збільшувати ефективність роботи відділів продажів, сервісу і всієї компанії в цілому. У системі "MBS-Axapta" можна централізовано зберігати всю інформацію про клієнтів, постачальників та інших контрагентів, планувати заходи і розраховувати ключові фінансові показники з продажу - все в одній базі даних. Співробітники різних відділів можуть вводити, переглядати і активно використовувати в роботі цю інформацію. В результаті покращується координація діяльності всіх підрозділів компанії, насамперед відділів продажів і маркетингу.

Комплексна інтегрована система "Baan ERP" призначена для організації планованої і облікової діяльності підприємства з метою підвищення керованості підприємства в цілому, його підрозділів і взаємодіючих організацій, створення єдиного інформаційного простору для забезпечення підтримки прийняття рішень.

Система "Baan ERP" - повністю інтегрована система, що підтримує всі напрямки діяльності підприємства, включаючи:

 • • "Виробництво";
 • • "Фінанси";
 • • "Планування";
 • • "Збут, постачання, склади";
 • • "Замовлення";
 • • "Транспортні перевезення";
 • • "Сервісне обслуговування";
 • • "Проектно-конструкторські роботи".

Підсистема "Baan ERP Виробництво" підтримує всі типи виробництва та їх поєднання, включаючи "Виготовлення на склад", "Виготовлення на замовлення", "Збірка на замовлення", "Конструювання на замовлення", і пристосована до вирішення стратегічних завдань розвитку виробництва. Таким чином, підсистема готова враховувати будь-яку стратегію управління виробництвом, дозволяє змінювати стратегію навіть при тій же номенклатурі випуску, не вимагаючи при цьому модифікації або переустановлення системи управління. Модель організації виробництва, закладена в технічних рішеннях підсистеми "Baan ERP Виробництво", швидко адаптується до вимог користувачів, дозволяючи їм вибрати кращу комбінацію методів планування і управління виробничим процесом.

Підсистема "Baan ERP Фінанси" являє собою цілісну систему управління фінансами, в рамках якої реалізуються три основні функції фінансового управління: планування, облік і аналіз. Підсистема "Baan ERP Фінанси" повністю інтегрована з іншими підсистемами системи "Baan ERP".

Підсистема "Baan ERP Фінанси" підтримує роботу в рамках організаційної структури підприємства будь-якого ступеня складності. Даний механізм дозволяє в рамках системи "Baan ERP" обслуговувати кілька балансових одиниць, в тому числі і територіально віддалених один від одного, що об'єдналися на підставі взаємних договорів для виконання спільної діяльності в холдинг.

Підсистему "Baan ERP Планування" можна використати для управління мінливих попитом і пропозицією. Попит і пропозиції матеріалів аналізуються в процесі планування і на основі наявної інформації системою даються рекомендації. Ці дані використовується в якості вхідної інформації в процесі планування. Вихідна інформація - це результат процесу планування. Частина результатів планування стає основою для його наступних етапів.

Підсистема "Ваап ERP Склади" являє собою багатофункціональний комплекс взаємопов'язаних програм, призначений для вирішення завдань планування та управління рухом товарно-матеріальних потоків. Підсистема "Ваап ERP Склади" повністю інтегрована з іншими підсистемами "Ваап ERP".

Підсистема "Ваап ERP Управління замовленнями" являє собою багатофункціональний комплекс взаємопов'язаних програм, призначений для вирішення завдань планування та управління рухом товарно-матеріальних потоків. Підсистема "Ваап ERP Управління замовленнями" повністю інтегрована з іншими підсистемами "Ваап ERP".

Підсистема "Сервіс" для планування цих робіт використовує концепції обслуговування. Концепцією обслуговування є перелік робіт, які повинні бути виконані відповідно до конкретною політикою обслуговування. Існує три політики попереджувального обслуговування:

 • • на основі часу роботи об'єкта;
 • • основі числа використань;
 • • основі умов.

Система "Ваап ERP" повністю локалізована і адаптована відповідно до вимог законодавства, ефективно підтримує сертифікацію підприємства за стандартом ISO 9000.

Система класу ERP-II корпорації "Scala". Система складається з наступних модулів:

 • • "Фінанси";
 • • "Управління активами";
 • • "Логістика";
 • • "Управління виробництвом";
 • • "Управління сервісним обслуговуванням";
 • • "Управління проектами";
 • • "Управління контрактами";
 • • "Розрахунок зарплати".

Автоматизація фінансового управління досягається шляхом використання наступних фінансових модулів iScala: "Головна книга", "Книга закупівель", "Книга продаж".

"Управління активами" вирішує питання з аналітичної, планової, податкової оцінці та амортизації основного засобу; списанню та збільшенню базису амортизації; плануванню простоїв основного засобу, ремонтів, профілактичного сервісного обслуговування.

Модуль "Замовлення" на продаж реалізує процес продажів на різних його етапах. Модуль пов'язаний з "Книгою продажів" і модулем "Управління запасами". У цьому модулі акумулюється інформація, що служить основою для прийняття багатьох рішень стосовно майбутніх закупівель та маркетингової діяльності. Користуючись цим модулем, можна скласти комерційну пропозицію для клієнта. У інтеграції з модулем "Управління запасами", модуль дозволяє підтримувати гнучку систему знижок і різні прейскуранти. Після узгодження пропозиція може бути трансформовано в замовлення на продаж. Гнучка система типів замовлення дозволяє контролювати і обробляти замовлення самого різного виду. За допомогою модуля можна отримувати інформацію про те, чи треба відвантажувати замовлення відразу, або, після деякого часу, чи здійснюється поставка безпосередньо покупцеві або на склад. Можна відстежувати часткові відвантаження і повернення товару.

Модулем "Управління закупівлями" виробляється постійна перевірка рівня запасів і виявлення недоліку в них. Модуль пов'язаний з "Книгою закупівель" та модулем "Управління запасами".

Модуль "Управління запасами" безпосередньо пов'язаний з модулями "Управління закупівлями" і "Замовлення на продаж". Крім того, він бере участь у формуванні бухгалтерських проводок в модулі "Головна книга".

Модуль "Управління виробництвом" включає великий функціональний набір і відрізняється високою гнучкістю і забезпечує вирішення завдань планування та управління всіма видами виробничої діяльності. Виробничий модуль включає наступні функції:

 • • підтримку бази даних готових виробів та їх комплектуючих;
 • • розрахунок собівартості готової продукції;
 • • планування ресурсів і складання головного плану-графіка виробництва;
 • • планування матеріалів і виробничих потужностей;
 • • планування потреб у розподілі виробничих замовлень;
 • • управління роботою цехів, включаючи завантаження потужностей, збір виробничих даних і введення звітів про витрату матеріалів, завершенні операцій з виготовлення продукції, випуск продукції і передачі її споживачу або на склад;
 • • операції експорту-імпорту даних.

Модуль "Scala Управління замовленнями на обслуговування" відкриває нові можливості контролю за такими видами діяльності, як установка-ремонт обладнання, гарантійне обслуговування, постачання видаткових матеріалів і запасних частин.

Модуль Scala "Управління проектами" (Project Management) - це інструмент для відстеження всього життєвого циклу проекту: фінансового планування, планування ресурсів, складання кошторисів, контролю за виконанням проектів та видів діяльності, закриття проекту. Модуль дозволяє здійснювати управління найрізноманітнішими видами проектів - від найпростіших, здійснюваних протягом дня, до складних, здійснення яких може зажадати ряду років.

Рішення модуля "Управління контрактами" дають можливість компаніям укладати угоди, робити до них поправки, продовжувати чи розривати контракти зі своїми замовниками та постачальниками. Більше того, тепер контракти стають невід'ємною частиною єдиної системи документообігу. Коли виставляється рахунок покупцеві, "Scala" автоматично підказує потрібну детальну інформацію за цінами й умовами на підставі укладеної угоди.

Модуль "Розрахунок зарплати" автоматизує роботу на кожному етапі розрахунку заробітної плати, включаючи облік найманих / звільнених співробітників; введення або імпорт табелів (облік робочого часу); розрахунок заробітної плати для співробітників, що мають різні умови найму та оплати праці; роздруківку розрахункових листків, складання звітів для бухгалтерії, податкових органів та керівництва, а також автоматичне формування проводок Головної книги.

Система програм "1C: Підприємство 8.0" включає платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і приватних осіб. Сама платформа не є програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу.

Фірма "1С" випускає тиражні прикладні рішення, призначені для автоматизації типових завдань обліку та управління в комерційних підприємствах реального сектора і бюджетних організаціях. У кожному програмному продукті поєднуються використання стандартних рішень (загальних для всіх або декількох програм) і максимальне врахування специфіки завдання конкретної галузі або роду діяльності підприємства.

Відмінною особливістю тиражних рішень фірми "1C" є ретельне опрацювання складу функцій, що включається в типові рішення. Фірма "1C" аналізує досвід користувачів, що застосовують програми системи "1C: Підприємство 8.0", і відстежує зміну їх потреб. У типові рішення включаються ті функції, які реально потрібні суттєвої частини підприємств. Це дозволяє:

 • • забезпечити відповідність типових рішень особливостям законодавства та специфіки бізнесу як в частині методології обліку, так і в частині управління діяльністю підприємства;
 • • зробити ці рішення досить компактними і простими у використанні;
 • • забезпечити їх ефективну підтримку та розвиток.

Система "1C: Підприємство 8.0" використовує наступні основні конфігурації:

 • • "Управління торгівлею";
 • • "Управління персоналом";
 • • "Управління виробничим підприємством";
 • • "Управління складом";
 • • "Управлінський облік і розрахунок собівартості".

Конфігурація "Управління торгівлею" системи програм

"1C: Підприємство 8.0" є тиражним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Конфігурація "1C: Підприємство 8.0. Управління персоналом" - тиражний продукт нового покоління системи програм "1C: Підприємство", призначений для реалізації кадрової політики компанії за наступними напрямками:

 • • планування потреб у персоналі;
 • • забезпечення бізнесу кадрами;
 • • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • • трудові відносини, кадрове діловодство.

Конфігурація "Управління виробничим підприємством" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Вона дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.

"Управління складом" - спеціалізоване тиражне рішення на платформі "1C: Підприємство 8.0" для автоматизації управління складським господарством підприємства. Продукт дозволяє ефективно автоматизувати управління всіма технологічними процесами сучасного складського комплексу. Конфігурація "1C: Логістика: Управління складом" - спільний продукт фірми "1C" і компанії "АІСТ Айті", створений в результаті аналізу досвіду автоматизації і управління складських господарств ряду російських і зарубіжних компаній. У конфігурації забезпечені засоби інтеграції з прикладним рішенням "1C: Підприємство 8.0. Управління торгівлею". Конфігурація має можливість функціонування в режимі єдиної інформаційної бази або на рівні обміну файлами з "1C: Підприємство 8.0. Управління торгівлею".

"1C: Підприємство 8.0 - 1С-ВІП Анатех: ABIS. АВС. Управлінський облік і розрахунок собівартості" - перший продукт класу ABIS (Activity-Based Information System) на платформі "1C: Підприємство 8.0". Конфігурація "1C: ВІП Анатех: ABIS. АВС. Управлінський облік і розрахунок собівартості" - спільна розробка фірми "1C" і російської консалтингової компанії "ВІП Анатех".

Система "1C: Підприємство 8.0" має в своїй основі ряд механізмів, що визначають концепцію створення прикладних рішень. Наявність цих механізмів дозволяє максимально співвіднести технологічні можливості з бізнес-схемою розробки та впровадження прикладних рішень.

В якості ключових моментів можна виділити незалежність розробника від технологічних подробиць, алгоритмічне програмування тільки бізнес-логіки додатка, використання власної моделі бази даних і масштабованість прикладних рішень без їх доопрацювання.

Склад прикладних механізмів "1C: Підприємство" орієнтований на рішення задач автоматизації обліку та управління підприємством. Використання проблемно-орієнтованих об'єктів дозволяє розробнику вирішувати найширше коло завдань складського, бухгалтерського, управлінського обліку, розрахунку зарплати, аналізу даних і управління на рівні бізнес-процесів.

В "1C: Підприємство 8.0" реалізований сучасний дизайн інтерфейсу і підвищена комфортність роботи користувачів при роботі з системою протягом тривалого часу.

Технологічна платформа забезпечує різні варіанти роботи прикладного рішення: від персонального однокористувацького до роботи в масштабах великих робочих груп і підприємств. Ключовим моментом масштабованості є те, що підвищення продуктивності досягається засобами платформи, і прикладні рішення не вимагають доопрацювання при збільшенні кількості одночасно працюючих користувачів.

Комплекс "1C: Підприємство 8.0" є відкритою системою. При цьому надається можливість для інтеграції практично з будь-якими зовнішніми програмами та обладнанням на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних.

У системі "1C: Підприємство 8.0" є цілий набір засобів, за допомогою яких можна:

 • • створювати, обробляти і обмінюватися даними різних форматів;
 • • здійснювати доступ до всіх об'єктів системи 1C: Підприємство 8.0, реалізують її функціональні можливості;
 • • підтримувати різні протоколи обміну;
 • • підтримувати стандарти взаємодії з іншими підсистемами;
 • • створювати власні інтернет-рішення.

Система прав доступу дозволяє дозволяти доступ користувачів тільки до гем даними, які необхідні їм для виконання певних функцій в прикладному рішенні. Розробник може створювати набори прав, що відповідають посадам користувачів або виду діяльності. Наприклад, можуть бути введені такі набори прав, як "Головний бухгалтер", "Комірник", "Менеджер", "Начальник відділу" і т.д.

Механізми обміну даними, реалізовані в технологічній платформі "1C: Підприємство 8.0", дозволяють створювати територіально розподілені інформаційні системи як на основі інформаційних баз "1C: Підприємство 8.0", так і за участю інших інформаційних систем, не базованих на "1C: Підприємстві 8.0" .

Наприклад, можна організувати роботу головного офісу, філій і складів підприємства в єдиній інформаційній базі або забезпечити взаємодію інформаційної бази "1 С: Підприємство 8.0" з існуючою базою даних "Oracle".

Web-розширення, хоча і входить до складу технологічної платформи, постачається у вигляді окремого програмного продукту і дозволяє вбудовувати доступ до даних "1C: Підприємство" в існуючі web-сайти і web-додатки, а також створювати готові web-додатки, що використовують інформаційну базу "1C: Підприємство 8.0".

В "1C: Підприємство 8.0" передбачена можливість створення багатомовних прикладних рішень. Розробник може створювати конфігурацію відразу на декількох мовах, а кожен користувач - вибирати свою мову.

Потужні засоби формування звітів і друкованих форм забезпечують широкі можливості оформлення та інтерактивної роботи:

 • • інтелектуальна побудова ієрархічних, багатомірних і крос-звітів;
 • • отримання будь-яких аналітичних даних з довільною налаштуванням користувачем без зміни прикладного рішення;
 • • угруповання і розшифровка у звітах, деталізація і агрегація інформації;
 • • зведені таблиці для аналізу багатовимірних даних, динамічна зміна структури звіту;
 • • різні типи діаграм для графічного представлення економічної інформації.

Адміністратору прикладного рішення надаються широкі можливості для управління роботою користувачів і контролю дій, які вони виконують. Також система надає розвинені механізми оновлення прикладного рішення з використанням різних протоколів обміну даними, у тому числі і через Інтернет.

Технологічна платформа "1C: Підприємство 8.0" містить засіб розробки, за допомогою якого створюються нові або змінюються існуючі прикладні рішення. Це засіб розробки називається "конфігуратор". Так як він включений в стандартну поставку "1C: Підприємство 8.0", то користувач може самостійно розробити або модифікувати прикладне рішення (адаптувати його під себе), можливо, із залученням сторонніх фахівців.

Система "Галактика" характеризується унікальним поєднанням передових західних стандартів управління і підтримкою російської специфіки. Це гарантує замовникам системи "Галактика" ефективне рішення управлінських та облікових завдань в умовах швидко мінливого бізнес-середовища.

Система "Галактика" в єдиному інформаційному просторі підтримує завдання:

 • • ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • • управління логістикою;
 • • управління фінансами;
 • • управління виробництвом;
 • • управління взаємовідносинами з клієнтами;
 • • управління персоналом.

Бухгалтерський контур підтримує автоматизацію всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, у тому числі в територіально розподілених компаніях, холдингах, на підприємствах різних галузей і масштабів діяльності. Бухгалтерський облік ведеться в повній відповідності з поточними законодавчими актами Росії, Білорусі, України, Казахстану, Молдови, Узбекистану.

Контур логістики призначений для ефективного управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками у сфері виробництва та обігу. До завдань логістики належать планування, організація та контроль всіх видів діяльності з переміщення та складування, які забезпечують проходження матеріального і пов'язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання. Вхідні в контур модулі можуть використовуватися менеджерами багатьох функціональних відділів виробничих і торговельних підприємств.

Контур управління фінансами надає надійні та гнучкі засоби автоматизації управління фінансовими ресурсами компанії, що підтримують класичний управлінський цикл: планування фінансів, оперативний фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз. Він забезпечує формування бюджету та моделювання різних варіантів бюджетів, узгодження та затвердження бюджетів, формування фактичних показників бюджетів.

Контур управління виробництвом - рішення для управління господарською діяльністю підприємства з урахуванням сучасних стандартів управління ресурсами: MRP, MRP-II.

В системі "Галактика" реалізовані основні функціональні елементи системи, що підтримує стандарт MRP-II:

 • • формування плану виробництва (MPS) на підставі портфеля замовлень і прогнозу збуту готової продукції за періодами;
 • • попередня оцінка здійсненності плану виробництва по ключових ресурсах підприємства (обладнання, трудові ресурси, матеріали);
 • • коректування плану виробництва при нестачі ресурсів або оцінка обсягів поповнення ресурсів: закупівля обладнання, наймання робочої сили, понаднормові роботи, субпідряд і т.д .;
 • • розрахунок чистих потреб у продукції і напівфабрикатах на всіх стадіях виробництва, розрахунок обсягів виробничих замовлень і термінів їх виконання з урахуванням календарно-планових нормативів (правил поповнення, розмірів партій, тривалості циклів і т.д.);
 • • формування плану-графіка запуску-випуску партій деталей, напівфабрикатів, готових виробів на підставі плану виробництва, а також формування плану-графіка закупівлі матеріалів і комплектуючих і заявок на закупівлю з прив'язкою до договорами;
 • • контроль виконання планів збуту, виробництва і постачання;
 • • розрахунок нормативних і фактичних витрат на виробництво, нормативної та фактичної собівартості продукції, аналіз відхилень у витратах і собівартості;
 • • оцінка економічних і фінансових показників діяльності підприємства.

Контур управління виробництвом може використовуватися на найрізноманітніших підприємствах: від молочного комбінату до приладобудівного заводу. Розвинені засоби налаштування дозволяють кінцевому користувачеві працювати зі звичною термінологією, зручним поданням даних, використовувати традиційний документообіг і порядок обробки інформації.

Контур управління взаємовідносинами з клієнтами призначений для накопичення всебічної інформації про потенційних і реальних клієнтів підприємства, доларах, партнерах, рекламних фірмах, конкурентів, товари і т.п., а також проведення маркетингового аналізу на основі сформованої бази даних.

Контур "Управління персоналом" дозволяє автоматизувати завдання обліку кадрів на підприємстві і виконання обчислювальних процедур, пов'язаних з оплатою праці персоналу.

До складу системи "Галактика" входять розвинуті засоби для підтримки рішення спеціалізованих і галузевих завдань, а також інструментарій для адміністрування системи.

Система "Парус" передбачає широкі функціональні можливості, що відповідають потребам реальних технологічних процесів і враховують особливості різних галузей. В основі системи лежать такі основні принципи, як:

 • • використання засобів ефективної обробки та захисту даних;
 • • забезпечення незалежності від операційних середовищ і використовуваних комп'ютерних платформ, інтеграція з іншими додатками, як широко поширеними і де-факто стандартними, так і спеціальними;
 • • модульний принцип побудови програмного комплексу для досягнення етапності впровадження, оптимальності в комплектації і подальшому його розвитку відповідно до зростаючими потребами підприємства.

Система створена на основі бази даних "Oracle" в архітектурі "клієнт-сервер" з використанням сучасних технологій обробки інформації та підготовки документів "MS Office" і "Seagate Crystal Reports". До складу "Парус-Підприємство 8" входить набір модулів, кожен з них працює у взаємодії з іншими модулями або автономно. Завдяки модульним принципом побудови системи існує можливість поступового нарощування її можливостей у міру розширення автоматизованих бізнес-процесів управління підприємством.

Система інтегрована з усіма поштовими системами, що підтримують MAPI, і системами управління документами і діловими процесами, такими як "NOVELL GroupWise", "WorkRoute II" і "DOCSOpen".

Архітектура та реалізація системи дозволяють налагодити взаємодію практично з будь-якими системами, у тому числі і розробленими службами АІС підприємства.

Система складається з наступних модулів:

 • • "Адміністратор";
 • • "Бухгалтерія";
 • • "Консолідація";
 • • "Управління фінансами";
 • • "Закупівлі, склад, реалізація";
 • • "Техніко-економічне планування: облік витрат і калькуляція собівартості";
 • • "Управління діловими процесами";
 • • "Зведення звітності".

"Адміністратор" - основний інструмент фахівця, що забезпечує налагодження і супровід системи в цілому.

"Бухгалтерія" - це модуль, побудований за перевіреною часом і тисячами клієнтів концепції роботи автоматизованої бухгалтерії. Він містить всі необхідні функції для ефективної і точної роботи бухгалтерії, надання повної податкової звітності, ведення обліку для потреб керування підприємством та надання звітності у вищі організації як у вигляді звітів, так і в електронному вигляді для ведення консолідованого обліку.

"Консолідація" - це модуль збору, накопичення та аналізу даних бухгалтерського обліку підрозділів підприємства, які ведуть цей облік самостійно, тобто являють собою самостійні балансові одиниці (СБО). Ці підрозділи можуть бути юридичними особами або входити в підприємства на правах філії.

"Управління фінансами" - це зручний і надійний інструмент для фінансових служб підприємства, які забезпечують планування і контроль за фактичним рухом грошових коштів (cash flow), а також планування і контроль за фактичними доходами і витратами.

"Закупівлі, склад, реалізація" - ефективний інструмент управління торговими операціями і логістикою.

"Облік витрат і калькуляція собівартості" - важливий інструмент у роботі виробничого підприємства для реалізації головних облікових завдань виробництва.

Модуль "Управління діловими процесами" призначений для:

 • • автоматизації бізнес-процесів всіх підрозділів підприємства;
 • • автоматизації управління документообігом підприємства;
 • • створення корпоративної інформаційної системи, інтегрованої в Інтернет.

Модуль "Зведення звітності" призначений для автоматизованого формування зведеної звітності будь-якого призначення і будь-якого рівня структурної складності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук