Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Системи підтримки аналітичних досліджень. Експертні системи

Ідея програм штучного інтелекту, здатних робити знання експертів надбанням користувачів, зародилася в 50-60-і рр. XX ст. Ці системи застосовуються в наш час у військовій справі, технічній діагностиці, фінансовому та виробничому плануванні, медицині, програмуванні та маркетингу.

Системи бізнес-аналитики ставляться до комплексам, які реалізують технологію штучного інтелекту, здатних успішно замінювати експертів у фінансовому та інвестиційному аналізі. Вони здатні за максимально короткий проміжок часу дати максимально точну відповідь на запит про фінансовий стан організації на основі даних бухгалтерської звітності аналізованої організації і вбудованих методик аналізу, розроблених на основі досвіду фінансових експертів, що займаються практичною діяльністю.

Незважаючи на те що модуль фінансового планування з системами бізнес-аналітики став встановлюватися вже на системах MRP-II, багато російських підприємства воліють користуватися вітчизняними розробками систем бізнес-аналітики, які краще орієнтовані під вітчизняні умови ведення бізнесу.

Здатність підприємств ефективно і своєчасно впроваджувати системи бізнес-інтелекту в значній мірі визначає їх успіх і навіть виживання в сучасних економічних умовах. Підібравши відповідну методику, архітектуру і технології, підприємство, яке взяло на озброєння стратегію (бізнес-інтелект), може отримати великі вигоди.

Використання програм фінансового аналізу дозволяє організації:

 • • прискорити і спростити процес отримання прогнозів розвитку фінансової ситуації на підприємстві. Комп'ютерна техніка може проводити складні математичні обчислення в максимально короткий проміжок часу, причому виключається "людський фактор" - помилки, які може зробити людина через неуважність;
 • • мати підготовлені на єдиній методологічній основі варіанти наслідків управлінських рішень. Використання комплексу комп'ютерних моделей дозволить формувати єдину стратегію фінансового управління на підприємстві і є стимулом до формування аналітичної служби підприємства як єдиного закінченого підрозділу;
 • • оптимізувати процес обробки й одержання необхідної фінансової інформації. Дані для аналізу експортуються з програм бухгалтерського обліку, обробляються, і відразу ж робиться висновок про фінансовий стан і приводиться прогнозна динаміка на майбутнє як в табличній формі, так і, як правило, у вигляді графіків і діаграм.

"ІНЕК-Аналітик" - найстаріша програма фінансового аналізу. Вона випускається приблизно з 1991 р, має декілька тисяч користувачів, рекомендована Управлінням але банкрутства і т.д. З точки зору фінансового аналізу це найбільш сильна система, в першу чергу по методичному наповненню.

Використання програмного комплексу "ІНЕК-Аналітик" дозволяє проводити всебічний аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства в динаміці за ряд періодів, а саме:

 • • горизонтальний і вертикальний аналіз пасивів і активів аналітичного балансу (відносні і абсолютні зміни в структурі майна та джерела його формування);
 • • показники прибутків і збитків (фінансові результати);
 • • показники припливу і відтоку грошових коштів;
 • • показники ефективності, що характеризують рентабельність діяльності та дохідність вкладень (рентабельність діяльності і капіталу, оборотність активів і елементів оборотного капіталу);
 • • показники платоспроможності, що виявляють здатність підприємства розплатитися з поточними боргами і ймовірність його банкрутства найближчим часом (коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, термінова і абсолютна ліквідність, інтервал самофінансування, коефіцієнт Бівера, показник Альтмана та ін.);
 • • показники фінансової стійкості, що характеризують ступінь незалежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування (рівень власного капіталу, співвідношення позикового і власного капіталу, коефіцієнт покриття необоротних активів власним і довгостроковим позиковим капіталом);
 • • показники ринкової оцінки підприємства, що дають можливість порівняти сто ринкову вартість з балансовою вартістю;
 • • зіставлення темпів зміни цін на продукцію, послуги, товари та основні види матеріальних ресурсів і витрат;
 • • аналіз ефективності виробництва та реалізації кожного виду продукції, товару;
 • • динаміка структури собівартості, виручки, витрат обігу; рух продукції, ресурсів і товарів на складі;
 • • надходження і витрачання грошових коштів;
 • • точка беззбитковості і запас фінансової міцності підприємства;
 • • факторний аналіз динаміки прибутку;
 • • ефективність роботи адміністративно-управлінського персоналу підприємства та динаміка продуктивності праці персоналу;
 • • ефективність використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
 • • обсяг реалізації на карбованець витрат, виручка і прибуток на одного працівника;
 • • комерційна маржа і частка оплати праці у виручці;
 • • розподіл непрямих витрат пропорційно прямим витратам на заробітну плату, прямими матеріальними витратами, всім прямим витратам, виручці від реалізації або обсягами виробленої продукції.

З усього різноманіття показників і коефіцієнтів програмний комплекс відбирає ключові, що характеризують всі сторони господарської діяльності підприємства - ефективність діяльності, ризикованість бізнесу і фінансова стійкість підприємства, довгострокові і короткострокові перспективи платоспроможності, якість управління підприємством. На основі відібраних показників розраховується комплексна оцінка фінансового стану підприємства з віднесенням його до однієї з чотирьох груп (перша - високорентабельні підприємства, що мають відмінні шанси для подальшого розвитку; друга - підприємства із задовільним рівнем прибутковості, третя - підприємства, що знаходяться на межі фінансової стійкості, четверта - підприємства, що знаходяться в глибокій кризі). Використання даного комплексного показника дозволяє не тільки простежити зміни фінансового положення підприємства в динаміці, але і визначити його рейтинг по відношенню до іншим підприємствам і організаціям.

Програмний комплекс "ІНЕК-Лналітік" дозволяє оцінити результати діяльності підприємства по наповненню бюджетів різних рівнів (федеральний, регіональний, муніципальний).

Показники фінансового стану підприємства можна проаналізувати за вказаний період або в динаміці за ряд місяців, кварталів або років, а також порівняти їх з рекомендованими значеннями. Аналіз проводиться не тільки по вихідним значенням показників, але також по базисних і ланцюговим темпам їх росту і приросту. Результати аналізу автоматично перераховуються в будь-який вид валюти.

Програмний комплекс "ІНЕК-Аналітик" дозволяє формувати власні методики фінансового аналізу, описуючи алгоритми розрахунку які у них показників. При створенні власних методик аналізу користувачеві надається можливість використовувати як вихідні, так і аналітичні дані: баланс (форма 1), звіт про прибутки і збитки (форма 2), додаткові дані по балансу і звіту, аналітичні баланс і звіт, реформовані баланси, рух грошових засобів. При створенні власних методик аналізу не треба бути програмістом, тому що користувачеві надається надзвичайно доступний механізм вибору формул розрахунку показників з можливістю їх перегляду і формування власних коментарів до створених показниками.

Баланс і звіт про прибутки і збитки підприємства наводиться російською та англійською мовами в стандартах GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, США) і IAS (International Accounting Standards), прийнятих у країнах ЄС.

При роботі з даним блоком програмного комплексу є можливість:

 • • здійснювати детальний фінансово-економічний аналіз на основі розрахованих аналітичних таблиць і графіків;
 • • переглядати графічний ролик з короткими текстовими поясненнями;
 • • вивчати автоматично підготовлене 15-сторінкове текстове висновок з аналізом причин виниклої ситуації та рекомендаціями щодо виходу з кризи або підвищенню ефективності діяльності;
 • • надавати керівництву підприємства автоматично підготовлене коротке резюме про фінансове становище підприємства (три сторінки тексту і графіків).

Додатково проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності відповідно до законодавства РФ:

для державних унітарних підприємств:

 • • показників економічної ефективності діяльності ФГУП; фінансових показників для Звіту керівника ФГУП. Фінансові показники для звіту керівника ФГУП не тільки розраховуються в програмі, але й автоматично заповнюють даний звіт, що поставляється разом з програмою;
 • • фінансових показників аудиторської перевірки ФГУП;

для акціонерних товариств:

 • • фінансових показників діяльності емітента;
 • • показників економічної ефективності діяльності акціонерних товариств з часткою федеральної власності;
 • • оцінки вартості чистих активів для акціонерних товариств;
 • • фінансово-економічного стану господарюючих суб'єктів з часткою міста;
 • • правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу;
 • • фінансового стану сільськогосподарських виробників;
 • • групи фінансової стійкості боржника;
 • • підприємств та організацій, що мають стратегічне значення для національної безпеки держави або соціально-економічну значимість;
 • • наявності ознак фіктивного чи навмисного банкрутства;

для кредитних організацій:

 • • оцінки кредитних ризиків та розрахунку розміру резервів за кредитними вимогам;
 • • фінансового стану набувачів акцій (часток) кредитних організацій;
 • • рейтингу позичальника.

"Audit Expert" - аналітична система для діагностики, оцінки та моніторингу фінансового стану підприємства. Вона дозволяє менеджменту підприємства здійснювати як внутрішній фінансовий аналіз, так і поглянути на себе ззовні - з позиції бюджету, контролюючих відомств, кредиторів і акціонерів. Базовою інформацією для проведення аналізу служать фінансові звіти підприємства: форма № 1 (Бухгалтерський баланс) і форма № 2 (Звіт про прибутки і збитки). Для проведення поглибленого аналізу система "Audit Expert" дозволяє використовувати додаткову інформацію: відомості про використання прибутку, майно та заборгованості, інші дані бухгалтерської та управлінської звітностей, зміст і формат таблиць введення яких можна визначити самостійно.

В основу роботи системи "Audit Expert" покладено приведення бухгалтерської звітності за ряд періодів до єдиного порівнянної увазі, відповідному вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS). Такий підхід робить результати роботи "Audit Expert" зрозумілими в усьому світі і дозволяє оцінити на підставі отриманих даних фінансовий стан підприємства.

"Audit Expert" перетворює отримані дані бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки в аналітичні таблиці. Система дозволяє провести переоцінку статей активів і пасивів і перевести дані в більш стійку валюту. За даними аналітичних таблиць здійснюється розрахунок стандартних фінансових коефіцієнтів, проводиться оцінка ризиків втрати ліквідності, банкрутства, оцінюється вартість чистих активів і структура балансу, виконуються аналіз беззбитковості і факторний аналіз рентабельності власного капіталу.

Крім рішень стандартних завдань "Audit Expert" одночасно надає можливість реалізації власних методик для вирішення будь-яких завдань аналізу, діагностики та моніторингу фінансового стану. Базуючись на даних аналітичних таблиць, можна легко реалізувати додаткові методики оцінки аналізу фінансової діяльності підприємства.

За результатами проведеного аналізу система дозволяє автоматично отримувати ряд експертних висновків про фінансовий стан. За результатами аналізу "Audit Expert" надає можливість підготувати звіти з необхідними графіками і діаграмами, що відбивають динаміку основних показників.

Система "Audit Expert" для вирішення завдань фінансового аналізу підприємства має можливість:

 • • виконати експрес-аналіз фінансового стану - в стислі терміни обрахувати на підставі поданих форм № 1 і 2 стандартні показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності діяльності та ділової активності;
 • • проводити горизонтальний (динамічний), вертикальний (структурний), а також трендовий аналіз фінансових даних;
 • • оцінювати час досягнення фінансовими показниками критичних значень, побудувати прогноз;
 • • оцінювати ризики втрати ліквідності, банкрутства шляхом аналізу структури балансу, якості активів як свого підприємства, проводити аналіз беззбитковості і факторний аналіз рентабельності власного капіталу;
 • • оцінювати кредитоспроможність як власну - з позиції банку, так і кредитоспроможність контрагента при наданні товарного кредиту;
 • • проводити регламентований аналіз відповідно до нормативними актами контролюючих відомств;
 • • здійснювати поглиблений аналіз на основі даних синтетичних рахунків з оборотно-сальдової відомості;
 • • визначати можливі варіанти подальшого розвитку підприємства шляхом складання матриці фінансових стратегій;
 • • розробляти власні методики аналізу, описуючи вихідні форми і підсумкові аналітичні таблиці, створюючи і розраховуючи додаткові фінансові показники;
 • • оцінювати надійність групи контрагентів: постачальників або покупців;
 • • порівнювати значення фінансових показників з нормативами і з показниками підприємств галузі;
 • • отримувати автоматичні експертні висновки і формувати звіти за результатами аналізу.

Програмний продукт (ПП) "Альт-Фінанси" призначений для виконання комплексної оцінки діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку, розрахунку базових нормативів для планування і прогнозування, оцінки кредитоспроможності підприємства.

Відкритість і адаптивність програмного продукту "АльтФінанси" надають користувачеві можливість самостійно вносити зміни в програму, враховуючи свої вимоги або конкретні умови.

За допомогою програмного продукту "Альт-Фінанси", використовуючи дані стандартної бухгалтерської звітності, розраховуються фінансові показники, що характеризують:

 • • ліквідність;
 • • платоспроможність;
 • • оборотність;
 • • фінансову стійкість;
 • • рентабельність;
 • • ефективність використання фінансових ресурсів.

Користувач також має можливість виконувати фінансовий аналіз, використовуючи як старі, так і нові форми бухгалтерської звітності. За допомогою спеціально написаної макрокоманди бухгалтерська звітність автоматично перекладається зі старого в новий формат.

Програмний продукт "Альт-Фінанси" використовує основні методи проведення аналізу:

 • • горизонтальний - аналіз тенденцій, при якому показники порівнюються з аналогічними за інші періоди;
 • • вертикальний - аналіз, при якому досліджується структура показників шляхом поступового поглиблення та деталізації;
 • • порівняльний - аналіз, при якому досліджувані показники порівнюються з аналогічними середньогалузевими або показниками основних конкурентів.

Крім того, користувач має можливістю проведення факторного аналізу зміни показника загальної ліквідності, рентабельності власного капіталу та інших показників.

Аналіз фінансового стану позичальників за програмою кредитування малого та середнього бізнесу, що реалізується в Росії Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, в Петербурзі виконується за допомогою системи, створеної на базі програми "Альт-Фінанси". За допомогою цього програмного продукту оператор кредиту - Банк "Петровський" - оцінює фінансову інформацію, надану претендентами на отримання кредиту.

Програма реалізована у формі шаблону для Microsoft Office Excel. До складу шаблону входить лист з таблицями вихідних даних і результатів і близько десятка листів з графіками. Набір фінансових показників цілком достатній і зроблений на хорошому рівні. Природно, програма, побудована на Excel, отримує всі можливості цієї електронної таблиці. Структура даних при роботі з балансом і фінансовими показниками досить проста, тому дописувати власну аналітику нескладно. "Альт-Фінанси" - єдина програма, яка може повністю перекладати всі свої таблиці на англійську. Для порівняння, "ІНЕК-Аналітик" переводить тільки дві таблиці з декількох десятків, a "AuditExpert" - тільки стандартні звіти (близько 60%), вихідні ж таблиці переводить тільки "Альт-Фінанси". Для аналізу динаміки показників, якщо тільки вони не виражені у відносних одиницях, потрібно виключити вплив інфляції. Его може бути приведення до стабільної валюті або використання інших дефляторов. У програмі "Альт-Фінанси" цього немає.

Ощадбанк РФ рекомендує своїм регіональним банкам використовувати ПП "Альт-Фінанси" і "Альт-Інвест-Прим" для проведення розрахунків проектів і експертизи техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) організацій, що претендують на отримання кредитних ресурсів.

В останній редакції Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів, розроблених Мінекономрозвитку РФ, приклад виконання оцінки проекту виконаний у стандарті табличних форм "Альт-Інвест". Рекомендації не регламентують використання тієї чи іншої системи комп'ютерних розрахунків (за умови правильності закладеного в ній алгоритму).

"АБФИ-Підприємство" (аналіз банківської та фінансової інформації) - експертна аналітична система, призначена для аналізу будь формалізованої інформації. Універсальність цієї програми підтверджується тим, що її користувачами є різні організації - Банк Росії (департаменти Центрального апарату і територіальні установи), комерційні банки, підприємства. Працюючи з системою, фінансовий аналітик має можливість обробляти інформацію швидко і точно, використовуючи для цього всі необхідні дані і не відволікаючись на технічні деталі.

Стандартні методичні програми для підприємств поставляються в комплекті "АБФИ-Підприємство". Набір методичних додатків включає аналіз показників бухгалтерської звітності підприємства, горизонтальний і вертикальний аналіз балансу, розрахунок фінансових коефіцієнтів, інтегральну оцінку фінансового положення, розрахунок показника розвитку підприємства, а також додатки для діагностики банкрутства та оцінки ринкової вартості підприємства.

Перераховані методичні додатки виконані із залученням сучасних методик фінансово-економічного аналізу. Важливою перевагою є можливість трансформації фінансової звітності за міжнародними правилами, що дає підприємству додаткові переваги як при роботі з закордонними партнерами, так і при прийнятті управлінських рішень.

Реалізація "АБФИ-Підприємства" може бути названа самої грунтовної методичною розробкою з усіх програм її класу. Використовувані показники мають досить складну структуру, але добре опрацьовані для різних галузей і виглядають цілком логічно. Це одна із сильних сторін системи. Інший її особливістю є та платформа, на якій написана методика аналізу - користувач отримує ті ж можливості створення власних модулів, що і розробники. Більшою чи меншою мірою це роблять і інші програми, але в "АБФИ-Підприємство" внутрішній мову зроблено найбільш вдало. Він потужніший, ніж засоби налаштування "Audit Expert" або "ІНЕК-Аналітика" і краще пристосований для аналізу, ніж "Excel Visual Basic", доступний в "Альт-Фінанси".

Універсальність платформи має і недоліки. Як правило, чим універсальніше система, тим далі вона йде у своєму інтерфейсі від головного призначення. Так відбувається і з програмою "АБФИ-Підприємство". Не те щоб працювати з нею незручно, але деякий дискомфорт при роботі відчувається. І навіть потужна методика, реалізована в програмі "АБФИ-Підприємство", залишає менш яскраве враження, чим простіша, але жорстко "влита" в інтерфейс методика "ІНЕК-Аналітика".

Враховуючи це, "АБФИ-Підприємство" можна рекомендувати в тих випадках, коли принципове значення грає правильно поставлена методика аналізу. Наприклад, при необхідності проводити ранжирування багатьох підприємств (всередині холдингу або при відборі підприємств для фінансування банком). Для цих ситуацій, особливо враховуючи грамотне технологічне рішення, "АБФИ-Підприємство" підходить дуже добре. При простому аналізі окремого підприємства і за підходами до роботи, і за можливостями програма займає позицію десь між "ІНЕК-Аналітиком" і "Audit Expert".

Розглянемо також експертні системи. Багато фахівців у відповідності зі своїми посадовими обов'язками зайняті складанням різних аналітичних матеріалів (довідок, оглядів та інших подібних документів). Крім того, фахівці беруть відповідальні рішення, наслідки яких важливі для всього управлінського процесу. Щоб зробити виконання цих функцій більш швидким, ефективним і легким, використовуються експертні системи.

Призначення експертних систем - допомогти співробітникам виконувати якісний аналіз вихідних даних у певній галузі і приймати обгрунтовані та виважені рішення.

Експертні системи являють собою особливий клас автоматизованих інформаційних систем, які проводять аналіз, виконують класифікацію, ставлять діагноз і видають консультації. Вони відтворюють при аналізі схему міркувань людини-експерта - міркування, що спираються на неформальні правила, які використовуються з метою підвищення ефективності вирішення конкретного завдання. Експертні системи не тільки виконують необхідні функції, а й на кожному кроці можуть пояснити користувачеві причину тієї чи іншої рекомендації і послідовність аналізу. Широке використання експертних систем в зарубіжних країнах пояснюється тим, що аналітичні завдання вирішуються комп'ютером не гірше, ніж людиною, а в ряді випадків надійніше і швидше.

На відміну від людини у експертних систем немає упереджень, вони не роблять поспішних висновків, не піддаються впливу зовнішніх факторів. Такі системи працюють методично, систематизовано, розглядаючи і вибираючи оптимальну альтернативу з усіх можливих. Безсумнівною перевагою експертних систем є і те, що містяться в них знання зберігаються назавжди, як би великі вони не були.

Теоретично експертні системи але міру свого розвитку та розширення повинні проходити наступні рівні:

 • "Асистент" - система, яка звільняє співробітника від рутинної і одноманітною аналітичної роботи, дозволяючи займатися тільки важливими і вимагають творчого рішення питаннями;
 • "Колега" - система, яка бере участь у вирішенні проблеми на рівних з співробітником, спілкування між ними являє собою постійний діалог;
 • "Експерт" - система, рівень знань якої в багато разів перевершує рівень знань співробітника, так як знання системи постійно поповнюються за допомогою найбільш компетентних експертів.

Як третій, так і другий рівні експертних систем поки не досягнуті, і є значні труднощі при їх реалізації. В даний час реально застосовуються експертні системи першого рівня, які полегшують роботу співробітників і допомагають зробити її більш ефективною і швидкою. Такі системи накопичують знання і досвід найбільш кваліфікованих експертів-аналітиків.

Експертні системи, в основі яких лежать знання і досвід висококваліфікованих експертів, дозволяють фахівцеві зі звичайною кваліфікацією вирішувати різні аналітичні завдання, що вимагають високого рівня знань, практично так само успішно, як це роблять самі експерти.

Таким чином, унікальний індивідуальний досвід окремих і нечисленних експертів стає доступним багатьом користувача м.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук