Основні тенденції та напрямки розвитку провідних країн світу після другої світової війни

Найважливіші тенденції загальносвітового економічного розвитку

Незважаючи на певні відмінності в умовах і тенденціях післявоєнного розвитку країн Західної Європи, США та Японії, можна виділити ряд загальних економічних процесів, характерних для всіх розвинених країн, які були обумовлені загальними об'єктивними причинами суспільного прогресу.

Найважливішим фактором післявоєнного розвитку світової економіки був новий етап науково-технічної революції. Передумовами НТР з'явилися фундаментальні відкриття в галузі ядерної фізики, квантової механіки, кібернетики, мікробіології, хімії. Сталося якісне вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва і технологічних процесів. Науково-технічна революція справила вплив на всі сфери економіки, змінила функції і роль людини у виробничому процесі, перетворила науку на безпосередню продуктивну силу.

Прискореними темпами стали розвиватися наукоємні виробництва, зросли витрати на НДДКР і витрати державних бюджетів на фінансування фундаментальних наукових досліджень. Ступінь використання досягнень НТР, практична реалізація наукових відкриттів і розробок, комплексне проведення НДДКР і своєчасне впровадження їх результатів у виробництво стали визначати і якість економічного зростання, ефективність виробництва і, в кінцевому рахунку, рівень соціально-економічного розвитку країн.

НТР зробила необхідним проведення структурної перебудови економіки. З середини 70-х рр. XX століть в економіці розвинених країн починають здійснюватися реіндустріалізація, перехід до наукомістких складним технологіям - інформаційним і ресурсозберігаючими, до біотехнології, генної інженерії, композиційним матеріалам і т. П. Перебудова економіки відповідно до вимог НТР стає необхідною умовою і найважливішим чинником подальшого динамічного економічного розвитку .

Для другої половини XX ст. стає характерним зростання обсягу і ролі сфери послуг та інформаційних технологій. Зростання частки сфери послуг у національній економіці призводить до перерозподілу зайнятості в суспільному виробництві: до зростання зайнятості в сфері професійних і ділових послуг, в дослідних розробках, фінансах, страхуванні, охороні здоров'я, освіті і т. Д. Динамічно розвиваються виробництва, розробляють та застосовують високі технології , - програмні продукти та телекомунікаційні послуги.

Змінюється характер циклічного розвитку економіки. Особливістю в післявоєнний період є його зв'язок з появою нових виробництв і технологій, необхідністю структурної перебудови економіки, старінням ряду традиційних виробництв і т. Д. Змінюється характер економічних циклів. Під впливом заходів антикризового регулювання зменшується глибина кризи, не відбувається "обвального" падіння цін, цикли стають більш "розтягнутими" і т. Д.

Важливою характеристикою післявоєнного періоду в розвинених країнах є зростання державного сектора економіки на основі проведення широкої націоналізації промисловості, банків, транспорту. Зростає роль державних підприємств у створенні та споживанні ВВП. Однак у 70-80-і рр. ця тенденція перетворюється на свою протилежність - приватизацію, проведену в ряді країн. Процес приватизації пов'язаний з обмеженням державної підприємницької діяльності, зміною методів і цілей державного регулювання економіки, необхідністю стимулювання приватної ініціативи, підприємництва та інвестиційної активності. У кінцевому рахунку, йдеться про перегляд функцій і сфер державного регулювання економіки, про більш чіткий поділ прав, обов'язків і відповідальності між державним і приватним секторами економіки.

Розвиток системи державного регулювання економіки призводить до формування моделі змішаної економіки, до співіснування державного регулювання з ринковим механізмом господарювання, до поєднання конкурентного ринкового регулювання з адміністративним регулюванням і активним використанням державою економічних інструментів. Змінюється підхід до методів державного регулювання. Характерний перехід від кейнсіанської моделі регулювання до неоконсервативної моделі.

Умовою динамічного розвитку економіки стає зростання ролі середнього та малого бізнесу. Розвиток малого та середнього бізнесу призвело до активізації економіки багатьох країн. Цей сектор економіки має високу мобільність, гнучкістю, пристосовуваністю до змін ринкової ситуації, здатністю забезпечувати зайнятість значної частини ринку праці і т. Д. Однією з перспективних форм малого бізнесу є венчурне (ризикове) Підприємництво-специфічна форма організації НТП у вигляді невеликих компаній, зайнятих створенням і впровадженням нововведень. Отримуючи кошти від великих фінансових інститутів, венчурні підприємства інвестують їх у нові ризикові проекти, що здійснюють НДДКР.

Після Другої світової війни посилюються інтеграційні процеси в Західній Європі на основі інтернаціоналізації виробництва. Відбувається зростання взаємозалежності економіки різних країн. Розвиваються міжнародна кооперація і спеціалізація виробництва, міжнародна міграція капіталів і робочої сили, посилюється вплив міжнародних монополій.

Важливим фактором післявоєнного розвитку є формування світової соціалістичної системи, наростання ідеологічного, політичного та економічного протистояння.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >