Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство

У сучасних умовах розвитку економіки будь-який підприємець, а тим більше підприємець, що збирається зайнятися виробничою діяльністю, стикається з безліччю проблем. Перша з них - знайти себе в господарському просторі, знайти свою господарську нішу. Підприємцю належить вивчити стан ринку, пропозиція і попит на ті чи інші товари в цікавить його галузі, регіоні. Слід передбачити можливі перешкоди чи обмеження. Треба вивчити можливість отримання пільг (позикових, податкових та інших) і визначити загальні умови інвестування коштів.

Всі ці дані відкриті, доступні, містяться в численних публікаціях, у статистичній інформації, законодавчих актах. Доповнять інформацію обізнані приватні особи. Цією нерідко дуже цінною інформацією не слід нехтувати.

Визначивши свою господарську нішу, підприємець може приймати рішення про спеціалізації свого підприємства. Буде потрібно оцінити можливості майбутніх споживачів, дізнатися всі можливі відомості про конкурентів, вирішити питання про техніку і технології, за допомогою яких буде вироблятися продукція.

Важливе значення має вибір форми підприємства - індивідуальній або колективній. Обравши індивідуальну форму, підприємець діє на свій страх і ризик. Його підприємство є приватним, воно належить йому на праві власності або членам його сім'ї на праві спільної часткової власності, і в разі невдачі власник несе повну відповідальність за зобов'язаннями підприємства і розплачується своїми засобами і своїм майном.

Зробивши вибір на користь колективної форми, підприємець ділить відповідальність з партнерами по підприємству. Така форма дозволяє зменшити ризик, залучити додаткові ресурси.

Вибір форми підприємства - вельми відповідальна справа. Тому не слід обмежуватися тільки власними інтуїцією і перевагами. Необхідно враховувати і господарську та правове середовище, громадський порядок, в яких належить діяти підприємству.

Наступний крок - формування виробничої бази. Підприємцю належить придбати або взяти в оренду виробничі і складські приміщення, обладнання, верстати, інструмент, придбати сировину і матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, залучити робочу силу. З цього приводу підприємство вступає у відносини з виробниками обладнання, постачальниками сировини і матеріалів, з посередницькими фірмами. Працівники наймаються на біржі праці, через оголошення в пресі і іншими шляхами.

Важливий етап - залучення фінансових коштів. Власних коштів у підприємця або у його партнерів для початку і розвитку справи, як правило, недостатньо. Дефіцит коштів можна подолати, випустивши акції, тобто частково передавши акціонерам права на участь у капіталі та прибутку підприємства, власні боргові зобов'язання, а також отримавши позики в комерційних банках.

Підприємство вступає у взаємини з юридичними і фізичними особами, які придбавають його акції чи боргові зобов'язання, а також з комерційними банками. Кредити банку підрозділяються на короткострокові, середньострокові і довгострокові. Специфіка перехідного періоду до ринку, сформованого нині в нашій країні, призвела до того, що найбільший інтерес у обох сторін (і у підприємства і у банку) викликають короткострокові позики. Вони видаються банками, як правило, на 30, 60 і 90 днів, тобто до трьох місяців.

Надання банками кредитів підприємствам нерідко супроводжується різними страховими операціями. Страхуванню можуть підлягати будинку, запаси матеріальних цінностей та ін. У цьому випадку підприємства вступають у ділові взаємини зі страховими компаніями.

Випускаючи акції, облігації, інші цінні папери або купуючи їх, підприємства звертаються до фондового ринку, тобто ринку цінних паперів. Тут перелік організацій, з якими підприємства вступають у взаємовідносини, досить великий. Це фондові біржі, кредитно-фінансові інститути, інвестиційні фонди, індивідуальні інвестори та ін. Такий далеко не повний перелік виробничих і ринкових зв'язків підприємства. У міру подальшого розвитку ринкових відносин перелік цей буде розширюватися і доповнюватися.

Найважливіший фактор у ринковому середовищі - дух суперництва. Він значною мірою визначає форми господарської діяльності людей. Найбільш яскравий прояв суперництва - конкуренція.

Конкуренція - це економічне суперництво виготовлювачів однакових товарів на ринку в процесі залучення якомога більшої кількості покупців і отримання завдяки цьому максимальної вигоди.

Конкуренція - важливий засіб контролю в ринковій системі. Ринковий механізм пропозиції і попиту доводить побажання споживачів до підприємств - виготовлювачів продукцій, а через них - до постачальників ресурсів. Однак саме конкуренція змушує підприємство-виробника і постачальників ресурсів належним чином задовольняти побажання споживачів. Конкуренція викликає розширення виробництва і зниження ціни продукту до рівня, відповідного витратам виробництва.

Однак цим не обмежується позитивний вплив конкуренції на економіку і її ефективність. Конкуренція змушує підприємства найповніше сприймати науково-технічні досягнення, застосовувати ефективні техніку, технологію, сучасні методи організації виробництва і праці.

Поняття, протилежне конкуренції, - монополії, в умовах якої на ринку є тільки один продавець і безліч покупців. Будучи єдиним виробником даного товару, монополіст встановлює на цей товар на ринку монопольно високу ціну. У результаті суспільство буде нести підвищені витрати, тому що відносно менше споживачів будуть купувати товар, вироблений і пропонований в умовах монополії, а тс, хто купить його, заплатять за нього більше. В умовах вільної конкуренції у монополіста менше пропозицій.

Будучи єдиним виробником даного товару, монополіст знаходиться в дуже вигідному становищі. Він може вільно підвищувати ціну товару, гак як не турбується про конкурентів, які, призначаючи нижчу ціну, могли б захопити ринок. Однак це не означає, що монополіст може нескінченно підвищувати ціну, призначити її як завгодно високою. Перш ніж прийняти рішення про ціну, монополіст вивчає ринковий попит, аналізує витрати свого виробництва, витрати збуту продукції. Чим вища ціна, тим нижче ринковий попит, і навпаки. Монополіст встановлює ціну товару і визначає обсяг його виробництва та продажу.

У класичній економічній літературі (зокрема, в працях англійського економіста XVIII ст. Адама Сміта) існує термін "невидимої рука". Суть його в тому, що підприємства - виробники і постачальники ресурсів, що домагаються збільшення власної вигоди і діючі в рамках гостроконкурентному ринкової системи, одночасно направляються "невидимою рукою", сприяють забезпеченню державних і суспільних інтересів. При існуючій конкурентній кон'юнктурі підприємства використовують найбільш економічну комбінацію ресурсів для виробництва даного обсягу продукції, оскільки це відповідає їх приватній вигоді. Разом з тим таке використання ресурсів відповідає й інтересам суспільства. У підсумку концепція "невидимої руки" призводить до того, що, якщо підприємства максимізують свій прибуток, суспільний продукт також максимізується.

Відомий економіст Г.Л. Азоев призводить десять основних видів конкурентних переваг підприємств:

  • (1) засновані на економічних чинниках - найкраще загальноекономічне стан ринків, на яких діє підприємство; стимулююча політика уряду в галузі обсягів інвестицій, кредитних, податкових і митних ставок в цій товарній сфері; ефект масштабу виробництва; ефект спеціалізації та ін .;
  • (2) засновані на нормативних правових актах, існуючих в силу законів, постанов та особливих привілеїв;
  • (3) структурного характеру, що визначаються головним чином високим рівнем інтеграції процесу виробництва і реалізації продукції на підприємстві, можливістю швидкої експансії в незайняті сегменти ринку, відтісняються реальних і потенційних конкурентів;
  • (4) викликані адміністративними методами, пов'язаними з наявністю обмежень діяльності виробників і постачальників, які не всім вдається подолати;
  • (5) зумовлені рівнем розвитку інфраструктури ринку, до яких призводить різниця в ступені розвитку необхідних засобів комунікації (транспорту і зв'язку); організованості та відкритості ринків праці, капіталу, інвестиційних товарів і технологій в регіонах Росії; розвитку дистриб'юторської мережі, служб з надання консалтингових, інформаційних, лізингових та іншого роду ділових послуг; розвитку межфирменной кооперації;
  • (6) технічні (технологічні) переваги, які визначаються високим рівнем розвитку прикладної науки і техніки в галузі, технічними характеристиками машин і устаткування, технологічними особливостями сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві продукції, а також технічними характеристиками самої продукції;
  • (7) зумовлені хорошою інформованістю, що базуються на наявності обширного банку даних про продавців, покупців, рекламної діяльності, інформації про інфраструктуру ринку;
  • (8) засновані на географічних факторах і пов'язані з можливістю економічного подолання географічних кордонів ринків, а також вигідним географічним розташуванням підприємства;
  • (9) засновані на демографічних факторах, що формуються в результаті демографічних змін в цілому сегмента ринку, і їх позитивний вплив на обсяг і структуру попиту на пропоновану продукцію або послугу;
  • (10) переваги неправового характеру, що досягаються в результаті недобросовісної конкуренції, несумлінного виконання представниками федеральних і місцевих органів влади своїх обов'язків, бюрократизму, хабарництва, корупції; кримінальних дій, рекету, контрабандного ввезення та вивезення товарів, контролю ринків кримінальними структурами.

Наскільки конкурентноздатні малі підприємства? Чи можуть вони протистояти великим? На думку ряду зарубіжних економістів, заснованому на практичному досвіді, малим підприємствам притаманні багато позитивні якості, якими обділені великі компанії.

Які ж недоліки характерні для великих фірм? Перш за все, вони не в змозі встежити за всіма своїми товарами і всіма ринками і дивляться на будь-які зміни як на ризик. Великі підприємства важко ладнають з ініціаторами нових ідей, які нерідко бувають одержимі своєю ідеєю. Такий фірмі дуже важко прийняти рішення про вкладення грошей в проект, який, можливо, почне давати прибуток років через сім-десять. Великі компанії витрачають занадто багато і занадто швидко. Процес очікування швидкої віддачі коштів начисто позбавляє їх необхідної потенції. Нарешті, на великих фірмах не прийнято винагороджувати за ризик. Тут керуючі компаніями схвалюють і затверджують плани, а не товари.

На противагу великим компаніям малі фірми діють за принципом "орієнтація на потреби". Їм життєво необхідно пропонувати ринку щось нове, реально діюче. Тут ініціатором всього нового, як правило, стає одна людина, що володіє знаннями й енергією. Переважна більшість нових товарів народжується на дрібних фірмах. Тут відносно невисокі витрати виробництва на початковому етапі інноваційного процесу, оскільки, як правило, тривалість цього етапу може вплинути на освоєння та випуск нової продукції.

Загальновідома гнучкість малих фірм. При невдачі в одній сфері діяльності вони вміють швидко переключатися на іншу, більш ефективну. Крім того, малі фірми, як правило, працюють над кількома ідеями відразу, тобто здійснюють множинний конкурентний підхід.

Треба відзначити також, що дрібні фірми терпимі до "хаосу", що зовсім (або майже) неможливо для традиційної великої компанії. Інновації - це в основному процес неорганізований, що проходить, як правило, ривками, то вгору, то в сторони. Якщо великі корпорації розробляють спеціальні заходи для запобігання такого становища, то дрібні фірми приймають його абсолютно природно.

Нарешті, малі фірми вміють працювати з вкладниками капіталу в ризиковані підприємства. Тут вкладник знає; що один успіх може відразу окупити багато невдач. У великій фірмі один невдача може підірвати всі се благополуччя.

Переваги малих фірм підтверджують, що вони можуть успішно вести конкурентну боротьбу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >