Зовнішня Середа підприємницького підприємства

Зовнішні економічні фактори включають загальний рівень економічного розвитку країни, рівень ринкових відносин, конкуренції тощо - Все, що являє собою умови, в яких функціонує підприємство. Основними параметрами зовнішньої економічної складової служать численні макроекономічні показники: розмір валового внутрішнього продукту і його коливання, розміри інфляції, процентної ставки, валютний курс і його коливання, дефіцит або профіцит бюджету, рівень продуктивності суспільної праці, середньої заробітної плати, ставки оподаткування. У число параметрів зовнішнього середовища підприємства входять також рівень економічного розвитку окремих регіонів, співвідношення між споживанням і накопиченням, експортом та імпортом, наявність фінансових резервів і інвестиційних ресурсів та ін.

Знання про ці параметри, тенденції розвитку економіки може допомогти підприємству отримати певні переваги перед конкурентами.

1. Зовнішні політичні умови складають державний устрій та державну політику, в тому числі зовнішню і внутрішню. Внутрішня політика включає соціальну, науково-технічну, промислову, кадрову, економічну складові, а також податкову, цінову, кредитну, митну та ін. Від того, як влаштована політична система, залежить її вплив на ділову активність підприємств: вона може сприяти їх розвитку або створювати труднощі для нього. Широка інформованість підприємств про політичну систему, її функціонуванні дозволяє користуватися сприятливими можливостями для розвитку своєї справи, зміцнення своїх позицій, розширення сфери діяльності, уникнути або знизити втрати.

Разом з тим і самі підприємства можуть надавати активний вплив на політичну сферу в своїх інтересах, у тому числі на розробку і прийняття законів та інші зміни ситуації в цій сфері.

  • 2. До зовнішніх правовим складових належать ступінь правової урегульованості суспільних відносин, склад діючих законів і підзаконних актів, гарантії забезпечення безпеки підприємств і громадян, чіткість формулювань правових норм та ін. Зовнішні правові складові мають величезний вплив на успішну діяльність підприємницьких підприємств. Від своєчасності прийняття та змісту законів і правових норм залежать правомірність укладення та виконання тих чи інших договорів або контрактів, законність і успішність ділових операцій, можливість вирішення спорів та інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю підприємств, що здійснюється в рамках існуючих законів і положень.
  • 3. Значний вплив на діяльність підприємств надають зовнішні наукові та технічні фактори: наявний у країні науково-технічний потенціал, зміст і напрями фундаментальних (теоретичних) і прикладних досліджень, наявність і рівень функціонування об'єктів науково-технічної інфраструктури, що включає технопарки і технополіси, різні інкубатори прогресивних технологій, фірм, що займаються венчурної діяльністю, лізингом лабораторних приладів та обладнання, дослідницьких фондів і програм та ін.

Наявність наукових і технічних факторів сприяє підприємствам у випуску нової і модернізації застарілої продукції, освоєнні нових і вдосконаленні застосовуваних технологічних процесів, широкому впровадженні інновацій.

  • 4. Діяльності підприємницьких підприємств сприяють комунікаційні зовнішні умови - рівень розвитку транспортної мережі, наявність залізниць, автомобільних магістралей, повітряних, морських і річкових шляхів сполучення, ступінь розвиненості мереж зв'язку, інформаційного обміну та телекомунікацій. Важливе значення має також рівень демократичної гласності в суспільстві, доступність архівів, відомчих (галузевих) баз даних, бібліотек та інших джерел.
  • 5. Певний вплив на діяльність підприємницьких організацій надає і рівень природно-кліматичних факторів: рельєф місцевості, площа території, середньорічна температура, панівна роза вітрів, вологість або сухість повітря, переважні види флори і фауни, наявність родовищ мінеральної сировини та інших корисних копалин, стан екології та ін.

На діяльність підприємства в тій чи іншій мірі будуть впливати зміни клімату, обмеженість природних ресурсів, посилення сонячної активності, інші природні катаклізми, забруднення навколишнього середовища та ін. Наприклад, зменшення запасів природних ресурсів викликає необхідність розробки і застосування ресурсозберігаючих технологій, замінників традиційних сировини і матеріалів, окремих видів енергії, вторинного їх використання. Погіршення екологічної обстановки вимагає будівництва очисних споруд, утилізації відходів, зняття з виробництва окремих видів продукції тощо Вага це вимагає від підприємств додаткових зусиль і коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >