Малі підприємства

Мале підприємництво

В економіці розвинених країн одночасно функціонують великі, середні і дрібні підприємства, а також здійснюється діяльність, що базується на особистому та сімейному праці.

Розміри підприємств залежать від специфіки галузей, їх технологічних особливостей, дії ефекту масштабності. Є галузі, пов'язані з високою капіталоємністю і значними обсягами виробництва, і галузі, для яких не потрібні підприємства великих масштабів; навпаки, саме малі виявляються для них більш кращими.

Для сучасної економіки характерна складна комбінація різних по масштабах виробництв - великих, середніх і малих.

З одного боку, стійкою тенденцією науково-технічного прогресу стала концентрація виробництва. Саме великі фірми мають великими матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, найбільш кваліфікованими кадрами. Вони здатні вести великомасштабні науково-технічні розробки, які й визначають найважливіші технологічні зрушення.

З іншого боку, останнім часом спостерігається небувале зростання малого та середнього підприємництва, особливо в тих сферах, де не потрібно значних капіталів, великих обсягів устаткування і кооперації безлічі працівників. Малих і середніх підприємств особливо багато в наукомістких видах виробництва, а також в галузях, пов'язаних з виробництвом споживчих товарів і наданням послуг.

Ефективне функціонування малих підприємств визначається рядом їх переваг в порівнянні з великим виробництвом: близькістю до місцевих ринків і пристосованістю до запитів споживачів; виробництвом продукції малими партіями, що невигідно великим фірмам; винятком зайвих ланок управління та ін. Розвиток малого і середнього підприємництва створить сприятливі умови для оздоровлення економіки, оскільки розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, розширюється споживчий сектор. Крім того, розвиток малого бізнесу веде до насичення ринку товарами і послугами, до підвищення експортного потенціалу, кращому використанню місцевих сировинних ресурсів.

Малий бізнес відіграє важливу роль у розвитку економіки багатьох країн. У країнах Європейського Союзу (ЄС), США. Японії на малі та середні підприємства припадає близько 50% у загальній чисельності зайнятих. Їх частка у ВВП перевищує 50% (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Масштаби розвитку малого підприємництва в Росії і в зарубіжних країнах

Країна

Число малих і середніх фірм

Чисельність зайнятих, млн

Частка малих і середніх фірм,%

тис.

у розрахунку на 1 тис. жителів

в загальній чисельності зайнятих

У ВВП

Великобританія

2930

46

13,6

49

50-53

Німеччина

2290

37

18.5

46

50-54

Італія

3920

68

16,8

73

57-60

Франція

1 980

35

15,2

57

55-62

Країни ЄС

15777

45

68,0

72

63-67

США

19300

74.2

70,2

54

50-52

Японія

64506

49

39,3

78

52-55

Росія

1 618,0

11,4

12,2

16

12-13

Джерело: Блінов А. Умови регулювання малого бізнесу // Економіст. 1992. № 2. С. 75; Мале та середнє підприємництво в Росії. 2 010: Стат. СБ М .: Росстат. 2010. С. 12-13.

Як видно з таблиці, у порівнянні з розвиненими країнами мале підприємництво в Росії істотно відстає. У складі найважливішого підсумкового економічного показника - валового внутрішнього продукту (ВВП) - частка малих і середніх підприємств в Росії становить лише 11-12%, у той час як у розвинених країнах - 50-60%.

На малих і середніх підприємствах Росії в 2009 р було зайнято 12 223,8 тис. Чол., Або близько 16% активного населення країни.

Оборот середніх і малих підприємств Росії в 2009 р склав 19 903 600 000 000 руб., У тому числі малих і мікропідприємств - 16 873 100 000 000 руб., Що склало 24,5% до обороту всіх російських підприємств.

На жаль, чисельність працюючих на малих підприємствах Росії, як і обсяг виробництва і послуг за останні 10 років, росте незначно. Це дозволяє зробити висновок про те, що в Росії великі резерви зростання малого підприємництва. Від темпів зростання цієї сфери господарської діяльності в найближчі роки в Росії в значній мірі буде залежати розвиток всієї економіки країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >