Амортизація основних фондів

Амортизацією називають процес планомірного відшкодування зносу основних фондів шляхом перенесення втраченої ними вартості на виготовлену продукцію.

При реалізації продукції перетворюються в грошову форму і амортизаційні відрахування, що включаються в собівартість продукції. Отже, амортизація є грошове вираження фізичного та морального зносу основних фондів.

Амортизаційні відрахування підприємства здійснюють за нормами.

Норма амортизації - це встановлений у відсотках балансової вартості розмір амортизації за певний період часу з конкретного виду основних фондів. Розрахунок норми амортизації виконується в залежності від застосовуваного способу нарахування амортизації.

Норми амортизаційних відрахувань повинні відображати величину дійсного зносу і відповідати тій частині вартості основних фондів, яка перенесена на продукт. Правильне визначення норм амортизації має велике економічне значення. Оскільки амортизаційні відрахування є складовою частиною витрат на виробництво продукції і входять в собівартість, то завищення норм амортизації проти фізичного зносу призводить до завищення рівня собівартості. Якщо ж норми будуть занижені, то не буде накопичено необхідної суми для відшкодування зносу основних фондів, для їх відтворення, для швидшого їх оновлення і заміни старого обладнання новим.

Нарахування амортизації протягом строку корисного використання

Період, протягом якого використання об'єкта основних фондів приносить дохід підприємству, називається терміном корисного використання.

Строк корисного використання об'єкта визначається підприємством при прийманні його на облік виходячи з:

  • (1) очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;
  • (2) очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості змін), природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту;
  • (3) нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта (наприклад, терміну оренди).

Амортизація для цілей бухгалтерського обліку нараховується одним із способів, зазначених у Положенні з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (ПБУ 6/01): (1) лінійним способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання, (2) способом зменшуваного залишку, (3) способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

1. Лінійним способом річна сума амортизаційних відрахувань визначається множенням первісної вартості об'єкта основних засобів на норму амортизації:

Норма амортизації розраховується з виразу

де Т - термін корисного використання устаткування.

Приклади. Первісна вартість устаткування становить 50000 руб., Строк корисного використання - 10 років. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації обладнання при лінійному методі нарахування.

Первісна вартість устаткування становить 50000 руб., Строк корисного використання - 10 років. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації обладнання при лінійному методі нарахування.

2. Способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання річна сума амортизаційних відрахувань визначається множенням початкової вартості об'єкта основних фондів на розрахунковий коефіцієнт, в чисельнику якого число років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання об'єкта:

де Т - термін корисного використання об'єкта;

i - термін роботи об'єкта;

ΣΤ - сума чисел років терміну корисного використання об'єкта.

Приклад. Первісна вартість устаткування становить 60000 руб., Строк корисного використання - чотири роки. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань обладнання при способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання.

У перший рік

у другий рік

в третій рік

в четвертий рік

3. Способом зменшуваного залишку річна сума амортизаційних відрахувань визначається множенням залишкової вартості основних фондів на початок звітного року на норму амортизації і на коефіцієнт прискорення, встановлений законодавством РФ. У цьому випадку амортизація нараховується по твердій підвищеної нормі від залишкової вартості об'єкта основних фондів:

де Т - термін корисного використання об'єкта;

До у - коефіцієнт прискорення;

ΣΑ - сума нарахованих амортизаційних відрахувань.

Приклад. Первісна вартість устаткування - 30000 руб., Строк корисного використання - три роки, К у = 2 (подвоєне значення в порівнянні з нормою, прийнятої в лінійному методі). Визначити річну суму амортизаційних відрахувань обладнання способом зменшуваного.

4. Способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) сума нарахованої амортизації визначається множенням

де О про - обсяг виконаних на обладнанні робіт за звітний період;

Про сл - передбачуваний обсяг виконаних на обладнанні робіт за весь термін служби об'єкта.

Приклад. Обладнання вартістю 10 (XX) руб. використовується у виробництві 50000 од. продукції. У перший рік вироблено 16000 од. продукції, у другий рік - 14 000, в третій рік - 12 000, у четвертий - 8000.

Визначити суму нарахованої амортизації способом списання вартості пропорційно обсягу продукції.

У перший рік

у другий рік

в третій рік

в четвертий рік

Амортизаційні відрахування підприємства можуть використовувати не тільки просте, але і розширене відтворення основних фондів. При простому відтворенні основних фондів відбуваються заміна застарілої техніки і капітальний ремонт. Розширене відтворення основних фондів відбувається у формі нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств, модернізації обладнання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >