Показники використання основних фондів

Для оцінки рівня використання основних фондів, і в першу чергу активної їх частини (машин і устаткування), в кожній галузі застосовуються свої показники. Їх багато, і вони різноманітні. Всі ці показники можна об'єднати в три групи: екстенсивні, інтенсивні і узагальнюючі.

Екстенсивні показники

Вони характеризують використання верстатів, устаткування, механізмів (1) за складом, (2) кількістю і (3) часу.

 • 1. За складом все обладнання ділиться на наявне, встановлене, що працює за планом і фактично працююче. Ставлення кожної наступної групи до попередньої або готівковим характеризує ступінь залучення обладнання у виробничий процес. Обчислюються такі показники, як
 • (1) коефіцієнт використання парку устаткування (число одиниць фактично працюючого устаткування розділити на готівкове число одиниць устаткування);
 • (2) коефіцієнт використання встановленого обладнання (число одиниць фактично працюючого устаткування розділити на число одиниць, встановлених у цехах).

Приклад. Із загальної кількості обладнання в 3960 сд. встановлено 3600 од., з яких має за планом працювати 3550, а фактично працювало 3500 сд. У цьому випадку коефіцієнт встановленого обладнання складе, коефіцієнт використання парку устаткування

 • 2. Для аналізу використання устаткування за часом застосовуються:
  • (1) календарний (номінальний), режимний і дійсний (робочий) фонди часу використання обладнання;
  • (2) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;
  • (3) коефіцієнт змінності.

Календарний фонд часу дорівнює числу календарних днів у плановому періоді, помноженому на 24 години (365 · 24 = 8760 год).

Режимний фонд часу визначається режимом виробництва. Він дорівнює добутку робочих днів у плановому періоді на число годин в робочій зміні.

Дійсний (робочий) фонд часу роботи устаткування дорівнює режимному за вирахуванням часу на планово-попереджувальний ремонт.

Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування До е визначається по кожній групі однорідних машин або по окремо взятих машин та устаткування за такою формулою:

де Т ф - фактичний час роботи обладнання, год;

Т н - календарний, режимний, плановий фонд часу роботи обладнання, год.

Приклад. Фактично відпрацьований час устаткування в цеху становить 3650 год, а режимний фонд часу роботи тою ж обладнання встановлений в 3870 ч. У тому випадку

Коефіцієнт змінності До см характеризує час цілозмінного використання встановленого устаткування, що працює на багатозмінному режимі, і розраховується по окремих групах устаткування, по окремих підрозділах і по підприємству в цілому. Він показує, скільки змін у середньому протягом доби працюю встановлене устаткування. Коефіцієнт змінності розраховується відношенням часу роботи устаткування за весь робочий день (доба, верстато-години) до часу його роботи в зміні з найбільшою кількістю відпрацьованих верстато-годин.

де Т 1, Т 2, Т 3 - час роботи обладнання в 1, 2 і 3-й змінах, ст.-год;

Т н - час роботи обладнання з найбільшою кількістю відпрацьованих верстато-годин, ст.-ч.

Приклад. Якщо Т 1 = 1000, Т 2 = 600 і Т 3 = 500 ст.-год, то

де n 1, n 2, n 3 - число одиниць устаткування, що працювали в 1, 2 і третій зміни;

n y - загальне число встановленого обладнання.

За рахунок більш повного використання обладнання в змінах випуск продукції може бути набагато збільшений при тих же готівки фондах. Коефіцієнт змінності роботи обладнання можна збільшити:

 • (1) підвищенням рівня спеціалізації робочих місць, що забезпечує зростання серійності виробництва і завантаження устаткування;
 • (2) підвищенням ритмічності роботи підприємства;
 • (3) зниженням простоїв, пов'язаних з недоліками в організації виробництва;
 • (4) кращою організацією ремонту;
 • (5) механізацією і автоматизацією праці основних і допоміжних робітників.

Інтенсивні показники

Ці показники характеризують використання устаткування по потужності. Інтенсивність обладнання вимірюється кількістю продукції, виробленої за допомогою цього обладнання в одиницю часу. Чим більше продукту виробляється в одиницю часу на кожному верстаті, тим краще використовується основний показник - коефіцієнт інтенсивності використанні обладнанняі). Він розраховується як відношення обсягу фактично виробленої продукції за певний період до обчисленого максимально можливого обсягу за той же період:

де V факт - фактичний обсяг продукції;

V макс - максимально можливий обсяг продукції.

Максимально можлива кількість виготовленої продукції визначається як добуток норми випуску продукції в одиницю часу і календарного часу роботи обладнання.

Узагальнюючі показники

Показники екстенсивного та інтенсивного використання обладнання безпосередньо один з одним не пов'язані. Одні показують час роботи, але не відображають завантаження устаткування за одиницю часу, інші дають уявлення про ступінь інтенсивності роботи устаткування, але не розкривають, як використовується загальний фонд можливого часу роботи обладнання. Тому необхідний показник, який об'єднав би екстенсивні й інтенсивні резерви.

 • 1. Таким узагальнюючим показником служить інтегральний коефіцієнт використання устаткуванняінт), який визначається перемножением коефіцієнта екстенсивного і коефіцієнта інтенсивного використання (К інт = К і) і характеризує використання обладнання як за часом, так і по потужності.
 • 2. Узагальнюючим вартісним показником використання всієї сукупності основних фондів підприємства є фондовіддача - відношення річного випуску продукції (валової, товарної) у грошовому вираженні до середньорічної вартості основних виробничих фондів:

де ФО - фондовіддача основних фондів, руб. / руб .;

ВП (ТП) - обсяг валової або товарної продукції за рік, руб .;

ОФ ц.р - середньорічна вартість основних фондів, руб.

Фондовіддача - головний оціночний показник використання основних виробничих фондів. Він застосовується при плануванні обсягу виробництва, розрахунку необхідних капиталовложении, продуктивності праці і т.п.

3. Фондомісткість продукції, величина, зворотна фондовіддачі. Фондомісткість (ФЕ) показує частку вартості основних фондів, що припадають на кожен рубль випущеної продукції:

Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження.

Приклад. При середньорічної вартості основних виробничих фондів, рівний 206 млн руб., І річному обсязі випуску проекції 240 млн руб. фондовіддача складе 1,16 грн. / руб. (240 млн / 206 млн), а фондомісткість - 0,86 грн. / Руб. (206 млн / 240 млн).

4. Важливе значення для підприємства має і показник фондоозброєність праці, що розраховується як відношення вартості основних фондів до числа виробничих працівників:

де Ф в - фондоозброєність праці, руб. / чол .;

ч р - чисельність працівників, чол.

Фондоозброєність праці повинна безперервно збільшуватися, тому що від неї залежить технічна озброєність праці, а отже, і продуктивність праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >