Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства

Нематеріальні активи і їх характеристика

Останнім часом для підприємства все більшого значення набуває такий вид майна, як нематеріальні активи (НМА), що обумовлено бурхливо розвиваються процесами поглинання одних підприємств іншими, істотними змінами в технології виробництва товарів і послуг, зростанням ролі інформаційних технологій.

Більше половини вартості компанії може становити вартість її нематеріальних активів. Так, у McDonald's, за деякими оцінками, це 98% вартості компанії. Причому це не "звичайні" нематеріальні активи, як патенти, ліцензії та інші. Це репутація фірми, лояльність до неї споживачів та інші невловимі поняття, які, здавалося б, неможливо прорахувати.

Саме поняття нематеріального активу багатогранно - це і бухгалтерське поняття, і економічне, і юридичне. Різноманітний і його склад: наявність таких активів підприємства пов'язано як з наявністю конкурентних переваг, так і з використанням підприємством компонентів інтелектуального капіталу.

Використання нематеріальних активів в економічному обороті дасть можливість сучасному підприємству змінити структуру свого виробничого капіталу. За рахунок збільшення частки нематеріальних активів у вартості нової продукції і послуг збільшується їх наукоємність, що має велике значення для підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг.

Перші економічні дослідження, в яких аналізуються об'єкти, нині зараховують до нематеріальних активів, відносяться до кінця XIX ст. - 1930-м рокам. Що ж стосується бухгалтерського поняття НМА, то першим нормативним документом, в якому такі активи стали фігурувати як об'єкт обліку, був бюлетень "Амортизація нематеріальних активів" Комітету з методам бухгалтерського обліку Американського інституту бухгалтерів, виданий в 1944 р Пізніше нематеріальні активи стали фігурувати і в міжнародних стандартах фінансової звітності: спочатку в МСФЗ 9 "Витрати на дослідження і розробки", а потім і в МСФЗ 38 "Нематеріальні активи".

У російській практиці складання бухгалтерської звітності нематеріальні активи вперше з'явилися в Положенні з бухгалтерського обліку та звітності 1992 Ці положення ще не містили чіткого визначення поняття "нематеріальний актив", обмежуючись лише безсистемним перерахуванням того, що до цієї категорії може бути віднесено. Сьогодні облік нематеріальних активів регулюється ПБО 14/2007.

Характерна особливість нематеріальних активів - можливість приносити своєму власнику певні вимірні економічні вигоди. Такими економічними вигодами можуть бути як зниження витрат, так і збільшення доходу в порівнянні з ситуацією, в якій даний нематеріальний актив не існував би взагалі.

Нематеріальні активи володіють наступними характеристиками:

  • (1) не мають матеріально-речовинної (фізичної) структури;
  • (2) можуть бути ідентифіковані (виділені, відділені) від іншого майна;
  • (3) призначені для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
  • (4) використовуються протягом тривалого часу (понад 12 місяців або протягом звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців);
  • (5) не передбачається подальший перепродаж даного майна;
  • (6) здатні приносити організації економічну вигоду;
  • (7) чи є належно оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і виняткові права організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва та ін.).

В цілому всі нематеріальні активи можна представити як дві великі категорії:

  • (1) об'єкти інтелектуальної власності;
  • (2) ділова репутація організації (гудвіл).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >