Витрата матеріальних ресурсів

Являє собою їх виробниче споживання. Витрата на виробництво охоплює всю кількість матеріальних ресурсів, витрачених безпосередньо на випуск продукції. Матеріальні ресурси витрачаються також на ремонтні потреби, обслуговування внутрішньозаводського транспорту, забезпечення підсобного господарства, культурно-побутові потреби. Споживання матеріальних ресурсів характеризується загальним і питомою їх витратою.

Загальна витрата матеріальних ресурсів - це споживання окремих видів або разом узятих матеріальних ресурсів на виконання всієї виробничої програми. Загальна витрата окремих видів матеріальних ресурсів враховується в натуральному і вартісному вираженні; сумарна витрата різних видів матеріальних ресурсів - у вартісному вираженні.

Матеріаломісткість (М) оцінює фактичну витрату матеріальних ресурсів на одиницю продукції (або одиницю споживчого властивості) в натуральному або вартісному її вимірі. Цей показник безпосередньо взаємозалежний з показниками, що характеризують витрата окремих видів матеріальних ресурсів (металоємність, енергоємність, паливомісткість), вимірюваними в натуральному рівні, натуральному і вартісному вираженні. Матеріаломісткість продукції може бути виміряна різними показниками (для простих видів продукції):

(1) питомою витратою матеріальних ресурсів на фізичну одиницю виробленої продукції (питома матеріаломісткість).

Питома витрата (m) конкретного виду ресурсів - це їх середня витрата на одиницю виробленої придатної продукції. Його визначають як відношення всієї кількості матеріальних ресурсів, витрачених на виробництво даної продукції в звітному періоді (Q), до кількості придатних одиниць цієї продукції (N):

(2) величиною витрати декількох видів матеріальних ресурсів у вартісному вираженні на фізичну одиницю виробленої продукції (руб. На 1 т, 1 м, 1 м і т.д.):

де Ц - ціни на матеріальні ресурси;

n - кількість використовуваних матеріалів.

Для складних видів продукції (наприклад, продукції машинобудування) частіше використовується такий показник матеріаломісткості, як витрата конкретних матеріальних ресурсів на одиницю головного споживчого властивості - відносна матеріаломісткість. Так, матеріаломісткість електромотора обчислюється у витратах на матеріали у відношенні до 1 кВт потужності; для трактора характеристикою матеріалоємності служить оцінка матеріальних витрат на 1 к.с. потужності трактора.

Для продукції таких підприємств машинобудування, де ні фізичний обсяг продукції, ні обсяг споживчого властивості неможливо виразити в одних одиницях виміру (хімічне, текстильне машинобудування та ін.), А також для продукції машинобудування в цілому рівень матеріаломісткості може бути охарактеризований витратою конкретного виду матеріальних ресурсів у фізичних одиницях на 1 руб. валовий, реалізованої або чистої продукції в порівнянних цінах.

Рівень використання матеріальних ресурсів

Для розробки виробничої програми та аналізу роботи підприємств у кожній галузі промисловості застосовуються різні показники рівня корисного використання матеріальних ресурсів, найбільш повно відображають умови використання у виробництві матеріальних ресурсів і охоплюють всі стадії їх виробничого споживання.

На підприємствах, що здійснюють первинну переробку сировини, це такі показники, як:

  • (1) зміст корисної речовини у вихідній сировині (заліза в руді, цукру в буряку тощо);
  • (2) ступінь використання корисного речовини, що міститься у вихідній сировині, і відсоток втрат, що виникають в процесі переробки сировини;
  • (3) кінцевий вихід придатної продукції, що розраховується діленням обсягу придатного продукту на обсяг вихідної сировини і обчислюваний у відсотках (результат слід помножити на 100).

Показник виходу придатної продукції служить для оцінки його граничного значення. Так, вихід міді з руди склав 20%, але це не означає, що плановий вихід 100%. Завбільшки планового виходу міді може бути 23%, що буде відображати фактичний зміст міді в руді.

На підприємствах чорної металургії використання заліза в доменному та сталеплавильному виробництві розраховується балансовим методом. У прибуткової частини балансу заліза по доменному виробництву показуються елементи і розміри витрати сировини (руда різна, лом, стружка). У видатковій частині балансу визначаються види і розміри отриманої продукції, втрат і відходів (чавун різний, шлак, угар і т.п.). Так само розраховуються баланси заліза по сталеплавильному виробництву і баланси металу по прокатному виробництву. Ці баланси дозволяють визначити витратні коефіцієнти, що представляють собою відношення ваги витрачених матеріалів на тонну придатної продукції.

На машинобудівних підприємствах застосовуються свої показники визначення рівня використання основного елемента оборотних фондів - металу.

На стадії конструювання машин і механізмів обчислюється показник відносної металоємності машини (відносна вага машини) Про м:

де Ч В.М - чиста вага, рівний сумарному вазі металевих деталей і частин машини, т, кг;

Ке.м - кількість одиниць основної експлуатаційної характеристики машини (потужність фактора - л.с .; вантажопідйомність автомобіля - т).

Найбільш широко застосовується в машинобудуванні коефіцієнт використання металу До І.М:

де V i - обсяг випуску продукції по кожному найменуванню номенклатури;

ВР - валова витрата даного виду металу, витраченого на випуск продукції;

j = 1, 2, 3, ... - кількість різних видів виробів, складових номенклатуру випуску.

Приклад. Підприємство випускає фактори потужністю 120 к.с., чиста вага яких 4,5 т (кожен), а норма витрати металу на виготовлення - 5,1 т. Планується перейти на випуск нових тракторів потужністю 150 к.с., чиста вага 4, 9 т, а норма витрати металу зросте на 10% в порівнянні з базовою міццю. Тоді відносна матеріаломісткість базового і нового тракторів буде відповідно дорівнює

коефіцієнт використання металу базової і повой моделей тракторів складе:

Інший показник корисного використання металів - рівень відходів. Він безпосередньо пов'язаний з коефіцієнтом корисного використання: чим нижче рівень відходів, тим вище коефіцієнт корисного використання металу. Тому чинники скорочення відходів металу і підвищення коефіцієнта його використання одні й ті ж.

У металообробці рівень відходів обчислюється як відношення кількості відходів, що утворилися в процесі холодної обробки металу, до кількості споживаного металу. Результат показує, яка частка всього споживаного металу пішла у відходи (%):

де У відхо - рівень відходів%;

Q заг - кількість спожитого металу, кг;

Q відхо - кількість відходів.

На підприємствах хімічної промисловості, а також у виробництвах, що застосовують хімічні методи обробки матеріалів, у багатьох випадках відсутнє поняття чистої ваги виробу. Через особливості хімічної технології часто жоден з вихідних видів сировини не входить в готовий продукт у своєму первісному вигляді. Тому витрата матеріалів на хімічний процес або на одиницю виробленої продукції встановлюється відповідно до затвердженої технологією (або рецептурою) і називається теоретичним. У теоретичний витрата матеріалів не включаються відходи і безповоротні втрати.

Показником використання матеріалів на хімічних підприємствах служить ставлення теоретичного витрати матеріалів до фактичній витраті спожитих матеріалів (певного виду) на вироблення одиниці конкретної хімічної продукції або на хімічний процес. Фактичний витрата більше теоретичного на величину втрат, що виникають в хімічних процесах. Чим менше розрив (у бік перевищення) між фактичним і теоретичним витратами матеріалів, тим цей показник прогресивніше.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >