Нормування оборотних коштів. Показники та шляхи прискорення їх оборотності

Оборотні кошти організації постійно перебувають у русі, роблячи кругообіг. Зі сфери обігу вони переходять у сферу виробництва, а потім зі сфери виробництва - знову в сферу обігу і т.д. Кругообіг грошових коштів починається з моменту оплати підприємством (фірмою) матеріальних ресурсів та інших елементів, необхідних виробництву, і закінчується поверненням цих витрат у вигляді виручки від реалізації продукції. Потім грошові кошти знову використовуються організацією для придбання матеріальних ресурсів і запуску їх у виробництво.

Управління оборотними коштами полягає в забезпеченні безперервності процесу виробництва і реалізації продукції з найменшим розміром оборотних коштів. Це означає, що оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Оборотні кошти в кожен момент завжди одночасно знаходяться на всіх трьох стадіях кругообігу і виступають у вигляді грошових коштів, матеріалів, незавершеного виробництва, готових виробів та інших елементів.

У сучасних умовах правильне визначення потреби в оборотних коштах має особливе значення.

Процес розробки економічно обґрунтованих величин оборотних коштів, необхідних для організації нормальної роботи підприємства, називається нормуванням оборотних коштів.

При цьому важливо встановити науково обгрунтовані як норми витрати матеріалів, палива, енергії, так і нормативи оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів і готової продукції на складі.

1. Норма витрати матеріалу (Н р) - це витрата матеріалу на виріб або його типовий представник. Показник може включати наступні елементи:

де В Ч.Н - чиста вага (витрата) матеріалу па виріб;

Про в - відходи поворотні;

П б - втрати безповоротні.

Якість норми залежить від методу розробки цієї норми:

 • (1) звітно-статистичний - норма встановлюється на основі звітів про витрачання таких же або аналогічних матеріалів у минулому;
 • (2) дослідно-лабораторний - норма встановлюється шляхом спеціально проведених дослідів в лабораторних умовах, і її якість залежить від того, наскільки умови досвіду наближені до конкретних виробничих умов;
 • (3) аналітично-розрахунковий - науково обгрунтований метод, при якому норми встановлюються на основі докладних розрахунків, аналізу результатів.
 • 2. Нормування оборотних коштів Н об.с являє собою суму наступних показників:

де Η ПР.З - норматив виробничих запасів;

Н Н.П - норматив незавершеного виробництва;

Н Г.П - норматив запасів готової продукції;

Н р.б.п - норматив витрат майбутніх періодів.

Час, протягом якого оборотні кошти роблять повний кругообіг, тобто проходять період виробництва і період обертання, називається періодом обороту оборотних коштів. Цей показник характеризує середню швидкість руху коштів на підприємстві (фірмі). Він не збігається з фактичним терміном виробництва і реалізації певних видів продукції.

3. Норматив виробничих запасів встановлюють по кожному виду запасів. Запас матеріальних цінностей фірми підприємства розраховують в днях запасу, в натуральному і грошовому вираженні. Загальна норма виробничого запасу конкретного матеріалу (3 0) може включати в себе такі елементи:

де З тих - поточний запас, створюваний на період між двома черговими поставками матеріалу;

З стр - страховий (гарантійний) запас;

З тр - транспортний запас на строк від оплати рахунку до прибуття до покупця;

З скл - запас на час приймання, розвантаження, сортування і складування; З ПДГ - запас на час підготовки матеріалу до виробництва.

Кожен з цих елементів визначається шляхом множення середньодобової потреби в матеріалі (П мс) між двома черговими поставками матеріалу на число днів (Д) за формулою

4. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається так:

де В - обсяг випуску продукції в натуральному вираженні;

С - собівартість одною вироби;

Тп - тривалість виробничого циклу виготовлення виробу;

До н - коефіцієнт наростання витрат у виробництві.

де α - витрати, вироблені одноразово на початку процесу виробництва;

β - наступні витрати до закінчення виробництва виробів.

5. Норматив витрат майбутніх періодів визначається за формулою

де Р про - витрати майбутніх періодів на початок розрахункового періоду;

Р п - витрати у розрахунковому періоді;

Р з - витрати, які включаються в собівартість продукції у розрахунковому періоді.

6. Норматив оборотних коштів на готову продукцію розраховується за формулою

де Р - одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю;

Д - норма запасу в днях.

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризують три показника.

7. Коефіцієнт оборотності визначається діленням обсягу реалізації продукції в оптових цінах на середній залишок оборотних коштів у організації:

де К про - коефіцієнт оборотності оборотних коштів, обороти;

Р п - обсяг реалізованої продукції, грн .;

СО - середній залишок оборотних коштів, грн.

Коефіцієнт оборотності характеризує число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за певний період (рік, квартал). Збільшення числа обертів веде або до зростання випуску продукції на 1 руб. обігових коштів, або до того, що на цей же обсяг продукції потрібно затратити меншу суму оборотних коштів.

8. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів, величина якого обратна коефіцієнту Обертаюся ™, характеризує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції:

де К 3 - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

9. Тривалість одного обороту в днях знаходиться діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності T про:

де Д - число днів в періоді (360, 90).

Чим менше тривалість обороту оборотних коштів або більше число скоєних ними кругообігів при тому ж обсязі реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних коштів і чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

Приклад. Обсяг реалізованої продукції на підприємстві в 2010 р склав 60000 тис. Руб., А в 2011 р - 61200 тис. Р> б., Середні річні залишки оборотних коштів відповідно 12000 тис. Руб. і 11050 тис. руб .; коефіцієнт оборотності оборотних коштів склав в 2010 р .: 60 000: 12 000 = 5,0 оборотів і в 2011г.- 5,54 оборот. Тривалість одного обороту: 360: 5 = 12 дня і 360: 5,54 = 65 днів; коефіцієнт завантаження оборотних коштів: 12000: 60000 = 0,2 руб. і 11050 6 1200 = 0,18 руб.

10. Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається в вивільненні (зменшенні потреби в них) у зв'язку з поліпшенням їх використання. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних коштах. Так, в попередньому прикладі абсолютне вивільнення оборотних коштів на підприємстві в 2010 р в порівнянні з попереднім роком складе 11050 тис. Руб. - 12000 тис. Руб. = 950.

Відносне вивільнення відбиває як зміна величини оборотних коштів, так і зміна обсягу реалізованої продукції. Щоб його визначити, потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний рік виходячи з фактичного обороту з реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній рік. Різниця дає суму вивільнення коштів. Наприклад, виходячи з даних наведеного вище прикладу, розрахуємо відносне вивільнення оборотних коштів на підприємстві. Середній залишок оборотних коштів в 2010 р становив 12000 тис. Руб., А в 2011 р - 11050 тис. Руб., Тривалість повного обороту - відповідно 72 дня і 65 днів. Потреба в оборотних коштах в 2011 р при оборотності 2010 року та обсязі реалізації 2010 буде дорівнює: (61200 х 72): 360 = 12240 тис. Руб. Відносне вивільнення оборотних коштів становитиме 1 190 тис. Руб. (12 240-11 050).

Ефективне використання оборотних коштів відіграє велику роль у забезпеченні нормальної роботи організації у підвищенні рівня рентабельності виробництва. На жаль, власні фінансові ресурси, якими в даний час розташовують багато підприємств, не можуть повною мірою забезпечити процес не тільки розширеного, але й простого відтворення. Відсутність на підприємствах необхідних фінансових ресурсів, низький рівень платіжної дисципліни призвели до виникнення взаємних неплатежів.

Значна частина підприємств (організацій) не зуміла швидко адаптуватися до ринкових відносин, нераціонально використовує наявні оборотні кошти, не створить фінансових резервів. Важливо й те, що в умовах інфляції, нестабільності господарського законодавства неплатежі увійшли в сферу комерційних інтересів ряду підприємств, фірм, які навмисне затримують розрахунки з постачальниками і тим самим реально зменшують свої платіжні зобов'язання через зниження купівельної вартості рубля.

 • 11. Прискорення оборотності оборотних коштів - першочергове завдання підприємств в сучасних умовах і досягається наступними шляхами:
  • (1) на стадії створення виробничих запасів - впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів до споживачів; широке використання прямих тривалих зв'язків; розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами та обладнанням; комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах;
  • (2) на стадії незавершеного виробництва - прискорення науково-технічного прогресу (впровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідходної і маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва); розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; вдосконалення форм організації виробництва, застосування більш дешевих конструкційних матеріалів; вдосконалення системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом;
  • (3) на стадії обігу - наближення споживачів продукції до її виготовлювачів; вдосконалення системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів; ретельна і своєчасна добірка відвантажується по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.

Найбільш оптимальні умови прискореної оборотності оборотних коштів мають підприємства малого підприємництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >