Принципи і методи нормування праці

У процесі нормування праці використовується ряд принципів:

  • (1) комплексність - сутність його полягає в тому, що при встановленні норм праці повинен враховуватися комплекс як виробничих (технічних, організаційних, планових) факторів, так і пов'язаних із задоволенням інтересів працівників у процесі праці (фізіологічних, соціальних і т.д.) ;
  • (2) системність - норми праці повинні встановлюватися з урахуванням кінцевих результатів виробництва і залежності витрат праці на даному робочому місці від витрат виробництва на пов'язаних з ним робочих місцях;
  • (3) ефективність - встановлення таких норм, при яких в нормальних умовах праці необхідний результат виробничої діяльності досягається з мінімальними сумарними витратами трудових і матеріальних ресурсів;
  • (4) прогресивність - при розрахунку норм праці виходити з передових науково-технічних і виробничих досягнень, застосовуваних на даній ділянці виробництва, з метою економії витрат живої і матеріалізованої праці і поліпшення його умов;
  • (5) конкретність - норми праці повинні встановлюватися відповідно до параметрів виготовленої продукції, предметів і засобів праці, його умовами, складністю, масштабами виробництва та іншими характеристиками виробництва, визначальними при даній точності розрахунків величину необхідних витрат праці;
  • (6) динамічність - необхідність зміни норм при істотному для даної точності розрахунків зміні умов, на які вони були розраховані.

Всі методи нормування діляться на аналітичні і сумарні.

Аналітичні методи передбачають встановлення норм на основі аналізу конкретного трудового процесу, розподіл операцій на більш дрібні елементи, дослідження факторів, що впливають на тривалість кожного елемента, проектування раціональних режимів роботи обладнання і прийомів праці працівників.

Серед аналітичних методів нормування праці розрізняють аналітично-дослідницькі та аналітично - розрахункові методи. Різниця між ними полягає у визначенні величини часу на виконання окремих елементів трудових процесів.

Аналітично-розрахунковий метод передбачає розрахунок норми з використанням заздалегідь розроблених нормативів. Різновид його - розрахунково-порівняльний метод. Він не вимагає від фахівців спостережень і досліджень трудових процесів безпосередньо на робочих місцях, і тому нетрудоемок. Характеризується меншою точністю і не розрахований на встановлення індивідуальних норм праці.

Аналітично-дослідний метод нормування передбачає визначення витрат часу на виконання елементів трудової операції, а також на всю операцію шляхом її дослідження та аналізу безпосередньо на робочому місці. При цьому витрати часу виявляються шляхом або їх замірів, або моментних спостережень.

При сумарному методі норми встановлюються без аналізу конкретного трудового процесу і проектування раціональної організації праці відразу на цілу операцію (сумарно) без поділу на складові частини. Використання для нормування сумарних методів вкрай обмежено, оскільки норми, отримані на основі минулого досвіду або статистичних даних, без аналізу елементів операції, без проектування її раціональної структури та без урахування організаційно-технічних умов роботи не можуть служити основою підвищення продуктивності праці.

Особливості нормування праці керівників, фахівців і службовців залежать в першу чергу від характеру виконуваної ними роботи. При постійному виконанні робіт одного і того ж характеру застосовуються типові норми чи нормативи часу. В даний час для нормування праці інженерно-технічних працівників і службовців набув поширення математико-статистичний метод нормування, використовуваний для нормування не окремих операцій та їх елементів, а певних робіт, чисельності працівників, кількості обслуговуваних об'єктів.

Трудові нормативи

Для встановлення норм використовують трудові нормативи, які являють собою регламентовані величини затрат праці, централізовано розраховані для типових або стандартних умов праці. Звичайно виділяють два види нормативних документів з праці, використовуваних для встановлення норм для конкретних умов виробництва: (1) нормативи, що виражають нормативні залежності для встановлення складових частин норм часу, а також для визначення норм чисельності; (2) єдині норми, що представляють собою залежності між величиною норми і впливають на неї факторами.

Відмінності між нормативами і єдиними нормами складаються в ступені диференціації виробничого процесу, для якого встановлюються норми. Існує кілька різновидів нормативів: (1) нормативи режимів роботи обладнання, (2) нормативи часу на виконання окремих елементів трудового процесу, (3) нормативи темпу робіт, (4) нормативи чисельності для виконання заданого обсягу робіт.

Для розрахунку нормативів часу широко використовуються:

  • (1) хронометраж - вид спостереження за виконанням роботи (трудової операції) з метою вивчення і вимірювання тривалості головним чином се регулярно повторюваних елементів;
  • (2) фотографія робочого дня - вид спостереження за працею для виявлення можливих втрат робочого часу і їх причин протягом робочого дня або зміни;
  • (3) фотохронометраж - змішане використання хронометражу і фотографії робочого дня.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >