РОЗДІЛ III. Організація виробництва на підприємстві

Глава 10. Виробничий процес і його складові

Глава 11. Організація виробництва: типи, форми і методи

Глава 12. Громадські форми організації виробництва

Глава 13. Механізми управління підприємством. Організаційна структура

Глава 14. Економічні методи прийняття управлінських рішень

Глава 15. Реструктуризація та інформування підприємств. Реінжиніринг та аутсорсинг на підприємстві

Глава 16. Планування на підприємстві: стратегічне, поточне і оперативне

Глава 17. Управління персоналом підприємства

Глава 18. Маркетингова діяльність на підприємстві

Глава 19. Конфлікти на підприємстві. Попередження і дозвіл конфліктних ситуацій

Глава 20. Соціальна відповідальність підприємства

Глава 21. Інноваційний потенціал підприємства та ефективність його використання

Глава 22. Інвестиційна діяльність підприємства

Глава 23. Якість продукції та технічне регулювання

Виробничий процес і його складові

Виробничий процес: класифікація та особливості

Для забезпечення конкурентоспроможності виробників особливе значення має швидкість їх реакції на зміну ситуації на ринку, задоволення нових вимог споживачів до продукції.

Для виробництва продукції необхідно формування сукупності взаємопов'язаних технологічних процесів, спрямованих на перетворення природних речовин в продукти промислового та побутового застосування, званої виробничим процесом.

Технологічний процес - це частина виробничого процесу, яка являє собою суму прийомів і способів цілеспрямованого впливу на предмет праці з метою його зміни.

1. У залежності від ряду ознак технологічні процеси підрозділяються на три основні групи (рис. 10.1).

Класифікація технологічних процесів

Рис. 10.1. Класифікація технологічних процесів

Перша. Залежно від особливостей використовуваної сировини технологічні процеси бувають двох основних видів: використовують сільськогосподарську сировину (рослинного, тваринного походження); використовують мінеральну сировину (паливно-енергетичне, металургійне, технічне, будівельне та інше).

Друга. Використання конкретного виду сировини визначає спосіб впливу на нього і дозволяє виділити три групи технологічних процесів: з механічним впливом на предмет праці з метою зміни його конфігурації, розмірів (процеси різання, стругання, свердління, фрезерування і т.д.); з фізичним впливом на предмет праці з метою зміни його фізичного складу (термічна обробка); апаратурні, що протікають в спеціальному обладнанні для зміни хімічного складу предметів праці (плавка сталі, виробництво пластмас, продуктів перегонки нафти).

Третя. Технологічні процеси механічного і фізичного типу здійснюються шляхом поступового просування предмета праці від операції до операції. При цьому реалізація операції, як правило, вимагає непропорційних витрат часу, що викликає перерви між ними. Інакше кажучи, механічні та фізичні технологічні процеси мають дискретний характер. На відміну від них апаратурні процеси безупинні за своєю суттю - від моменту надходження сировини і матеріалів у виробництво до виходу готової продукції.

Особливості технологічних процесів, що реалізуються на підприємстві, накладають відбиток на протікання виробничого процесу. У процесі виробництва відбуваються зміни в предметах праці, перетворення фізичної, хімічної їх структури, розмірних та інших характеристик.

Виробничий процес, будучи сукупністю взаємопов'язаних технологічних процесів, залежить від галузевої приналежності і особливостей виробленої продукції. Необхідність аналізу виробничих процесів визначається значимістю розробки і впровадження сучасних систем менеджменту якості.

У ГОСТ Р ІСО 9000-2008 відзначено, що,

для того щоб результативно функціонувати, організація повинна визначати і здійснювати численні взаємопов'язані і взаємодіючих процесів. Часто вихід одного процесу є безпосереднім входом наступного. Систематичне визначення та менеджмент процесів, які застосовуються організацією, і особливо взаємодію цих процесів можуть розглядатися як "процесний підхід".

Серед численних процесів, що забезпечують ефективне виробництво якісної продукції, виробничі процеси займають провідне становище.

2. Поєднання технологічних процесів, що утворить виробничий процес виготовлення продукції, забезпечує його технологічну спрямованість. Відповідно в залежності від технологічних особливостей та галузевої належності, виробничі процеси можуть бути синтетичними, аналітичними і прямими (рис. 10.2).

Прямий виробничий процес

Синтетичний виробничий процес

Аналітичний виробничий процес

Рис. 10.2. Види виробничих процесів

Особливості даних процесів ілюструють табл. 10.1.

Таблиця 10.1 Особливості технологічних процесів

Вид виробничого процесу

Зміст

Галузь застосування

Синтетичний (від гp. Зведений, узагальнений, об'єднаний)

Продукція виготовляється з різних видів сировини, об'єднується безліч дискретних технологічних процесів з механічним і фізичним впливом на предмети праці

Машинобудування, виготовлення будівельних матеріалів

Аналітичний (від гр. Розчленований, розкладається, розбирається)

З одного виду сировини виготовляється безліч видів продукції; реалізується за допомогою використання безперервних технологічних процесів апаратурного характеру

Переробка нафти, коксівного вугілля

Прямий

Характеризується виходом одного виду продукції з одного виду сировини

Видобуток корисних копалин, виробництво будівельних блоків з однорідного матеріалу (туфу, мармуру, граніту)

3. У свою чергу, особливість виробленої продукції і затребуваність її ринком дозволяють об'єднати виробничі процеси в чотири категорії (рис. 10.3).

Види виробничих процесів (ΠП) залежно від особливостей виробленої продукції і затребуваності її ринком

Рис. 10.3. Види виробничих процесів (ΠП) залежно від особливостей виробленої продукції і затребуваності її ринком

Перша категорія - це, як правило, аналітичне виробництво з безперервною технологією. Воно використовується для виготовлення матеріалів великими партіями або в масовому масштабі відповідно до потреб ринку (бензин, синтетичні масла, хімічні добрива, засоби захисту рослин та інші продукти). Великі обсяги виробництва і обмежений асортимент дозволяють оптимізувати витрати і встановити конкурентоспроможну ціну на продукцію.

Друга категорія виробничих процесів застосовується для виготовлення товарів масового попиту з великим ступенем стандартизації із застосуванням дискретних технологій і переважно механічним способом впливу на предмет праці. До нього відноситься виробництво побутової техніки, аудіо- та відеоапаратури, легкових автомобілів. Застосовується спеціалізоване обладнання, об'єднане в потокові лінії, це веде до використання прогресивних високопродуктивних технологій, зниження витрат, відповідно встановленню більш низьких цін.

Третя категорія виробничих процесів забезпечує випуск продукції, що користується незначним попитом на ринку. Товар характеризується низьким рівнем стандартизації та уніфікації складових елементів. До нього відноситься виробництво спеціалізованого обладнання, товари пасивного попиту. Після випуску чергової партії товару виробниче обладнання потребує значної переналагодження. Це веде до підвищення виробничих витрат. Вимоги ринку до розширення асортименту викликають зниження масовості виробництва і збільшення частки продукції, яка виробляється за допомогою виробничих процесів даної категорії.

Четверта категорія належить до унікальних товарів, які мають ексклюзивний попит на ринку, як засобів виробництва, так і предметів споживання (обладнання для атомних електростанцій, меблі з масиву дерева, легкові автомобілі ручної збірки і т.д.). Це найбільш витратна категорія виробничих процесів. Пріоритетом у них виступає, передусім, якість продукції, а вже потім - витрати.

4. Крім вищезазначених категорій виробничих процесів є кілька змішаних, що поєднують в собі елементи масового виробництва та виробництва невеликими партіями. До них відносяться: (1) групове виробництво і (2) гнучкі автоматизовані системи.

Групове виробництво - це форма організації дискретних (переривчастих) виробничих процесів на основі уніфікованої групової форми організації технологічних процесів. Групові технологічні процеси розробляються для групи деталей, що характеризуються при обробці спільністю обладнання, оснащення та наладки. Групові технології дозволяють у виробництві дрібними партіями і навіть одиничному застосовувати форми організації масового виробництва.

Гнучкі автоматизовані виробництва являють собою сукупність обладнання з числовим програмним управлінням, роботизованих технологічних комплексів, гнучких виробничих модулів, що мають властивість автоматизованої переналагодження при виробництві виробів довільної номенклатури в установлених межах значень їх характеристик. Гнучкі автоматизовані виробництва дозволяють використовувати переваги масового виробництва при виготовленні широкого асортименту продукції, забезпечують можливість переходу до малолюдної, а в перспективі - безлюдний технології. У гнучких автоматизованих виробництвах знаходить широке застосування групова технологія. Таким чином, гнучке автоматизоване виробництво сприяє усуненню суперечності між вимогами ринку до розширення асортименту та ефективністю для виробника масового виробництва обмеженого асортименту продукції.

  • 5. За ступенем автоматизації виробничі процеси поділяються на:
    • (1) ручні - здійснюються з мінімальною участю механізованого інструменту. Практично вони витіснені з сучасного виробництва і використовуються для виготовлення ексклюзивних предметів споживання;
    • (2) машинно-ручні - припускають використання механізмів і машин за безпосередньої участі працівника, наприклад перевезення вантажів;
    • (3) механізовані - здійснюються машинами і механізмами за обмеженої участі працівника, яке полягає в установці-зніманні деталей і контролі за проходженням операції;
    • (4) автоматизовані - здійснюються шляхом використання робототехніки в часто повторюваних видах діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >