Типи виробництва

Під типом виробництва розуміють комплексну характеристику особливостей організації, техніки та економіки виробництва. На тип виробництва впливає ряд факторів: широта номенклатури і рівень спеціалізації, масштабність виробництва, стабільність своєї продукції і ін.

Розрізняють три типи виробництва: одиничне, серійне і масове. (1) Одиничне виробництво характеризується малим (штучним) обсягом випуску різноманітної і непостійною номенклатури продукції обмеженого споживання. Як правило, повторний випуск і ремонт цієї продукції не передбачаються. (2) Серійне виробництво характеризується одночасним виготовленням серіями широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу. При цьому під серією розуміється випуск ряду конструктивно однакових виробів, що запускаються у виробництво партіями (серіями), одночасно або послідовно, безперервно протягом певного планового періоду. (3) Масовому виробництву властиві безперервність і відносно тривалий період виготовлення обмеженої номенклатури однорідної продукції в значних кількостях.

Порівняльна характеристика типів виробництва представлена в табл. 11.1. Як видно з таблиці, одиничне, дрібносерійне виробництво характеризується виготовленням деталей і виробів необмеженої, широкої номенклатури. Цей тип виробництва повинен бути достатньо гнучким, тут відсутня повторюваність випуску, застосовується послідовна передача предметів праці з операції на операцію.

Таблиця 11.1. Порівняльна характеристика типів виробництва

Порівнюваний

ознака

Тип виробництва

Одиничний

Серійний

Масовий

Номенклатура і обсяг випуску

Необмежена номенклатура деталей, виготовлених на замовлення

Широка номенклатура деталей, виготовлених партіями

Обмежена номенклатура деталей, виготовлених у великому обсязі

Повторюваність випуску

Відсутня

Періодично повторюється

Постійно

повторюється

Застосовуване

обладнання

Універсальне

Універсальне, частково спеціальне

В основному спеціальне

Закріплення операцій за верстатами

Відсутня

Закріплюється обмежене число деталеоперацій

Закріплюються одна-дві операції

Розташування

обладнання

По групах однорідних верстатів

По групах для обробки конструктивно і технологічно однорідних деталей

По ходу технологічного процесу обробки деталей

Передача предметів праці з операції на операцію

Послідовна

Паралельно

послідовна

Паралельна

Форма організації виробничого процесу

Технологічна

Предметна, групова, гнучка предметна

Прямолінійна

Джерело: Організація виробництва та управління підприємством: Підручник / Под ред. О.Г. Туровець. 3-е изд. М .: ИНФРА-М, 2011. С. 165.

Устаткування й оснащення тут застосовуються універсальні, що забезпечує виготовлення деталей необхідної широкої номенклатури. В операціях беруть участь робітники високої кваліфікації, оскільки їм доводиться виконувати різноманітні роботи. Виробничі дільниці тут шикуються за технологічним принципом, а обладнання розставляються за однорідними групами. В умовах одиничного, дрібносерійного виробництва зростають вимоги до оперативно-виробничому плануванню. Тут необхідно здійснювати жорсткий контроль за проходженням кожної деталі за операціями виробничого процесу. Виникають також складності в забезпеченні якомога повнішої завантаження робочих місць.

В умовах одиничного, дрібносерійного виробництва відносно зростає собівартість виготовлення деталей і вироби в цілому. Насамперед за рахунок високої трудомісткості і, отже, високої питомої ваги витрат на заробітну плату робітників у структурі собівартості. Тому основне завдання - по можливості використання серійних методів організації виробництва і праці, головним чином за рахунок застосування конструктивної тотожності комплектуючих деталей, вузлів і виробів в цілому.

Серійне виробництво характеризується широкою номенклатурою деталей, виготовлених партіями, серіями. Періодично випуск таких деталей повторюється, що дозволяє використовувати поряд з універсальним і спеціальна, більш високопродуктивне обладнання. Передача предметів праці здійснюється паралельно-послідовним, більш продуктивним методом, за верстатами закріплюється обмежене число деталеопераціі, а саме устаткування розташовується по групах для обробки конструктивно і технологічно однорідних деталей. У результаті в умовах серійного виробництва порівняно з одиничним знижуються трудомісткість виготовлення виробів і їх собівартість: прискорення обробки деталей дозволяє зменшити обсяг незавершеного виробництва. Серійний тип організації виробництва наближається до потокового, масовому.

Масове виробництво - найбільш ефективне і високопродуктивне. Головна його перевага - обмежена номенклатура деталей, виготовлених в значних обсягах і постійно повторюваних. Це дозволяє застосовувати спеціальне, високопродуктивне обладнання, яке розташовується по ходу технологічного процесу обробки деталей. У таких умовах з'являється можливість максимально механізувати й автоматизувати процеси виробництва, застосовувати автоматичні потокові лінії. За кожним верстатом закріплюються одна-дві операції, на яких можна використовувати робітників середньої кваліфікації. Широко використовується паралельна передача предметів праці з операції на операцію.

Разом з тим в умовах масового виробництва зростає значення чіткого оперативно-виробничого планування, забезпечення ритмічності виробництва. Тому масове виробництво найбільш продуктивно, тут відносно низька собівартість випущених виробів.

Природно, застосування того чи іншого типу виробництва диктується особливостями номенклатури і обсягом запланованій до виготовлення продукції. Разом з тим слід прагнути використовувати елементи серійного виробництва в одиничному і масового - в серійному виробництві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >