Передмова

Навчальний курс "Дослідження систем управління" необхідний для розвитку навичок дослідницької діяльності майбутніх фахівців у галузі менеджменту.

У сучасних умовах розвитку економіки якість рішень, що приймаються у процесах управління, безпосередньо залежить від дослідницького підходу до управління, вміння вивчати проблеми, визначати їх витоки і наслідки тих чи інших варіантів рішень.

Але менеджер стикається з проблемами не тільки при організації діяльності об'єкта управління - процесів розвитку фірми чи підприємства, але і при організації самого управління, яке повинно удосконалюватися і вдосконалення якого сьогодні вже немислимо без серйозної дослідницької роботи.

Ідеологія спеціальності "Менеджмент" передбачає виховання і розвиток у майбутніх менеджерів творчих підходів до роботи, прагнень до пошуку нових форм організації управління, здійснення наукового підходу до управління.

Попередній досвід вдосконалення управління, а також сьогоднішня практика управління в умовах економічних реформ показують, що існує гостра потреба в дослідницькому підході до вдосконалення і розвитку управління. Потрібно вчити методології та практичним навичкам досліджень, прищеплювати смак до дослідницької діяльності, розвивати здібності до дослідницької роботи вже в процесі підготовки фахівців.

Формування дослідницької "жилки" менеджера, звичайно ж, визначається методикою викладання всіх дисциплін економічного та управлінського циклів. Проте практика показує, що необхідний спеціальний курс, що розкриває методологію та організацію проведення дослідницької роботи в процесі управління і показує специфіку такого предмета дослідження, яким є система управління в цілому, що володіє певною сукупністю властивостей, характеристик і особливостей. Аналогічний курс в тому чи іншому вигляді існує в більшості університетів, шкіл бізнесу і центрів менеджменту в розвинених західних країнах.

Навчальний курс "Дослідження систем управління" не тільки формує наукове уявлення про дослідницьку діяльність, а й містить практичні рекомендації її методологічного забезпечення, організації і планування. Він спирається на цілий ряд загальноекономічних і методологічних наук і дисциплін, але найбільш тісно пов'язаний з курсами

управлінського циклу, такими як "Менеджмент", "Маркетинг", "Розробка управлінських рішень" тощо. (рис. П1).

Роль і місце курсу

Рис. П1. Роль і місце курсу "Дослідження систем управління" в системі професійної підготовки менеджера

Логіка побудови цього курсу передбачає початкове розгляд ключових категорій, пов'язаних з розумінням ролі і значення, а також методології дослідницької діяльності в управлінні. Далі розглядаються специфічні методи дослідження, які найбільш ефективні для вивчення систем управління. Курс включає питання планування, організації дослідження, оцінки та використання його результатів, розробки конкретних практичних рекомендацій.

При освоєнні курсу "Дослідження систем управління" можуть бути дуже корисні навчальні ігри та комп'ютерні тести, аналіз ситуацій і проблемні семінари. Ефективність освоєння курсу в значній мірі залежить від самостійної роботи студента або слухача.

На рис. П2 представлені зміст і проблематика курсу в структурно-логічній послідовності його побудови та освоєння. Необхідно вивчити цю схему, щоб розуміти зв'язку і цілісність всіх тем курсу, бачити їх місце і роль в загальній структурі знань. Дуже важливим є системний підхід у самій побудові та викладанні курсу. Він являє собою навчання системного мислення, узгодженню і ув'язці всіх положень за принципами цілісності та взаємодії.

У гл. 1 розглядається саме поняття "дослідження", його специфіка в порівнянні з іншими поняттями і категоріями, а також роль дослідження в сучасній практиці керування. Матеріал, представлений в гол. 2 і 3, присвячений методології та організації дослідження, які характеризують два найбільш важливих взаємопов'язаних і взаємодіючих фактори, що визначають практичний успіх дослідницької діяльності. Далі їх зв'язок конкретизується в гл. 4. Знання усього розмаїття підходів і методів дозволяє найбільш вдало вибирати і проводити дослідження, враховувати можливі критичні фактори, складати раціональну програму і формувати відповідні творчі колективи.

Проблемно-логічна схема курсу

Рис. П2. Проблемно-логічна схема курсу "Дослідження систем управління"

Закінчується курс дуже важливою темою, представленої в гл. 5 "Ефективність дослідження систем управління". Всяку діяльність, у тому числі дослідницьку, необхідно оцінювати з точки зору ефективності її виконання. Не завжди легко оцінити ефективність дослідження, особливо коли справа стосується дослідження управління. Але знати методи такої оцінки необхідно.

Курс "Дослідження систем управління" тільки тоді виявляється корисним і значущим у формуванні професійної свідомості майбутнього фахівця в галузі менеджменту, коли він найтіснішим чином пов'язаний з усіма дисциплінами професійної підготовки менеджера.

На рис. П2 показані основні зв'язку даного курсу з іншими дисциплінами, які є необхідним доповненням, попереднім або наступним, для даного курсу. Важливо розуміти, що він повинен викладатися і сприйматися слухачами або студентами тільки в цій органічною взаємозв'язку.

Звичайно, базою для розуміння дослідження систем управління є курс загального менеджменту, який закладає фундамент знань в області управління. За курс "Дослідження систем управління" є гарною передумовою для більш глибокого освоєння курсів "Практичний (виробничий) менеджмент", "Стратегічний менеджмент", "Інноваційний менеджмент" і курсу "Управління персоналом" (див. Рис. П1).

Прагнення визначати зв'язки та взаємодії проблем і знань, необхідних для їхнього розуміння, є головним чинником формування системного мислення, яке вельми необхідно сучасному менеджеру і без якого немислимий дослідницький підхід до управління.

У результаті освоєння курсу "Дослідження систем управління" студент буде:

знати

 • • основні положення концепції дослідницької діяльності;
 • • принципи її планування та організації;
 • • склад методів дослідження управління, їх особливості та умови використання;
 • • основні напрямки та засоби вдосконалення управління;

вміти

 • • організовувати індивідуальне і колективне дослідження управління;
 • • оцінювати стан управління і можливості його розвитку;
 • • розробляти програму перетворення процесу управління за результатами його дослідження;

володіти навичками

 • • визначення творчих та інтелектуальних можливостей персоналу і використання їх у підвищенні ефективності колективної дослідницької діяльності;
 • • роботи з інформацією, що має найбільшу цінність у дослідницькій діяльності;
 • • методичного забезпечення дослідження та моніторингу його проведення:

бути компетентним

 • • в дозволі практичних проблем організації та проведення досліджень управління;
 • • методології дослідницької діяльності;
 • • соціально-психологічних питаннях творчої діяльності людини;
 • • процесах і факторах формування людського капіталу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >