Практична формула діалектичного підходу до дослідження систем управління

Корисно задуматися

Навіщо досліднику знання діалектики? Який зміст діалектичного підходу до дослідження і в чому його особливість? Чи існує система діалектичних методів дослідження? У чому полягає практична цінність діалектичного підходу до дослідження?

Діалектичний підхід до дослідження систем управління

Практика наукових досліджень показує, що їх успіх значною мірою залежить від методології. Методологія свідомо вибирається і вибудовується в залежності від досвіду дослідника, його позицій, комплексу знань, можливостей використання відповідних прийомів і методів, умов отримання необхідної інформації.

Нагадаємо, що методологія дослідження - це сукупність цілей і вихідних ідей, шляхів, засобів і методів вивчення явищ.

Практичне втілення методологія дослідження знаходить: 1) у формулюванні робочих гіпотез (мета і вихідна ідея); 2) виборі відповідного підходу (ракурс дослідження); 3) врахуванні принципів, які конкретизують підхід (шляху дослідження); 4) виборі необхідних і найбільш ефективних засобів і методів дослідження; 5) пошуку, селекції та використанні фактів (фактологічного).

У будь-якому дослідженні в явному або неявному вигляді присутній вихідна ідея, яка, як правило, відображає ставлення дослідника до практики і істині. За цим критерієм можна виділити:

  • а) дуалістичну методологію, яка характеризується визнанням або припущенням двох сутностей в явищі;
  • б) теологічну методологію, побудовану на вірі в Бога, вища істота, абсолютну ідею і пр .;
  • в) методологію агностицизму, вихідною позицією якої є визнання непізнаваності реальної дійсності;
  • г) методологію позитивізму, наукові критерії якої зводяться до розуміння та оцінки користі;
  • д) методологію екзистенціалізму, побудовану на перебільшенні ролі факту в наукових висновках;
  • е) матеріалістичну методологію, яка виходить з матеріалістичної основи всіх явищ дійсності.

Відрізняються й підходи до дослідження. Вони не завжди жорстко пов'язані з вихідною ідеєю, але певною мірою відображають її вибір і практичну реалізацію.

Будемо розвивати далі вже розглянуту ідею підходів до дослідження. Їх різноманітність можна впорядкувати також, розглянувши класифікацію за критеріями взаємозв'язків між сутностями явищ.

Кожен з підходів передбачає встановлення певних зв'язків між явищами або їх сутностями, частинами, елементами. Саме це і дозволяє зрозуміти явище, і скласти наукове уявлення про нього. Але кожне з досліджень може орієнтуватися при цьому на певний клас залежностей, на реальний підхід в пошуку і визначенні цих залежностей. За цим критерієм можна виділити:

  • а) механістичний підхід, який визнає тільки причинно-наслідкові зв'язки явищ;
  • б) метафізичний підхід, який віддає пріоритет зв'язках руху, але рухи у вигляді перетворення одного руху на інше з наступним поверненням до вихідного;
  • в) організмічний підхід, який акцентував ті зв'язки, які діють в живих організмах, це головним чином зв'язку функціональні;
  • г) діалектичний підхід, заснований на зв'язках, народжуваних протиріччям.

Можна розділити підходи і за критерієм Аспектне дослідження. Тут слід виділити підходи аспектний, багатоаспектний, комплексний, системний, концептуальний. Вони відрізняються повнотою обліку факторів і зв'язків, а також оцінками цілісності, функціональності, наукової значущості.

Кожне дослідження може бути побудоване на певному логічному підставі. За цим критерієм підходи діляться на переважно формально-логічні і підходи, побудовані на неформальній логіці. У другому випадку велика роль у проведенні дослідження відводиться інтуїції, оперированию розмитими сутностями, невизначеними поняттями, чуттєвими уявленнями, гіпотетичними висновками. Є такі області, де, принаймні, первинне дослідження доводиться будувати на неформальній логіці. У міру накопичення знань багато положень набувають формально-логічний вигляд.

Практика проведення досліджень показує, що найбільш ефективним виявляється діалектичний підхід, в рамках якого добре реалізується і матеріалістичне ставлення до істини і практиці, і системний підхід і різні логічні підстави проведення дослідження.

Практична формула діалектичного підходу полягає у виборі принципів і методів його реалізації, а також у поєднанні з іншими підходами, які він не повинен заперечувати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >