Метод дослідження систематизації та оцінки взаємодії факторів

У дослідженні управління, яке призначене для узгодження спільної діяльності людей, забезпечення інтеграції діяльності, велику роль відіграє метод вивчення взаємодії факторів, що визначають поведінку об'єктів, характер ситуацій, зміст проблем.

Будь-яка проблема чи ситуація може бути представлена в сукупності факторів її прояву та існування. Всі фактори знаходяться у взаємодії, яке і розкриває суть проблеми, і підказує її рішення. Але не завжди ці взаємодії помітні, зрозумілі, структуровані і ранжовані у свідомості дослідника. Тому необхідно визначити склад і характер взаємодій. У цьому полягає суть методу.

Необхідне чітке виділення факторів за певними критеріями і чіткість в розумінні взаємодії. Далі на цій основі будується матриця взаємодій, яка повинна показати картину існуючих і можливих взаємодій між різними факторами. Ці взаємодії можна ранжувати по групах: взаємодії істотні, несуттєві, бажані, стійкі. Можливі й інша градація взаємодій, і кількісна оцінка їх важливості.

Складена таким чином матриця може показати існуючу картину, нові грані проблеми, можливі шляхи її вирішення. У багатьох випадках цей метод може бути досить ефективним у дослідженні управління.

У системах управління таким методом можна досліджувати взаємодії функцій і ланок системи управління, чинників підвищення ефективності або інноваційного розвитку, взаємодії обмежень у здійсненні стратегії, неформальні взаємодії у процесах управління і т.д.

Метод сценаріїв

Сценарій - це логічне, гадане опис дій менеджера і персоналу менеджменту для вирішення якої-небудь проблеми або вибору шляхів досягнення поставлених цілей. Важливим елементом сценарію є оцінка наслідків дій та їх вплив на подальші події.

Сценарій є гіпотетичну картину послідовного розвитку в часі і просторі подій, складових еволюцію системи управління. Він розробляється експертами у вигляді розгорнутого опису можливих майбутніх ситуацій, подій, досягнень або нових проблем, до яких треба бути готовим.

Використання сценаріїв в практиці вдосконалення управління розглядається як своєрідний метод дослідження систем управління, уявлення про поведінку їх у майбутньому.

Метод сценарію базується на итеративной послідовності побудови системи дій з метою вибору підходящої альтернативи розвитку управління. Цей метод є засобом первинного впорядкування проблеми, а також збору інформації про взаємозв'язки однієї проблеми з іншими і про можливі і ймовірних напрямках майбутнього розвитку.

Важливим при розробці сценарію є концентрація уваги не тільки на головних моментах розвитку систем управління, а й на деталях. Тут доречно ще раз згадати хорошу англійське прислів'я: "Диявол криється в дрібницях".

Сценарій являє собою своєрідну описову модель, з якої починається дослідження системи управління.

Сценарій розробляють фахівці з системного аналізу, що володіють знаннями в різних сферах соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку. Їх завдання - виявити загальні закономірності системи управління, проаналізувати зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на її розвиток і формування цілей, визначити джерела цих факторів, рекомендувати комплекс дій, що дозволяють удосконалювати управління. Зміст сценарію зазвичай виражається в описі можливих подій і ситуацій, бажано представлених у тимчасових параметрах.

Розробка сценарію має велике значення для визначення генеральної мети розвитку системи управління, виявлення основних факторів і критеріїв оцінки "дерева цілей". Сценарій допомагає менеджеру побачити і оцінити деталі, які він міг би легко випустити в плинності своєї діяльності.

Оскільки в розробці сценарію бере участь група фахівців, що мають суб'єктивні судження, завжди виникає невизначеність. Тому не можна випускати з поля зору такі питання:

 • 1. Наскільки велика існуюча невизначеність?
 • 2. Що слід зробити, щоб її зменшити?
 • 3. Яка очікувана ступінь зменшення невизначеності при продовженні розробки?

Сценарій володіє корисною інформацією, на підставі якої будуть надалі прийматися практичні рішення, тому, будучи аналітичним припущенням про майбутнє, він сам повинен бути предметом аналізу та оцінки.

При розробці сценарію оперують такими поняттями:

 • 1) внутрішні і зовнішні чинники:
  • - Внутрішні - структура системи управління, взаємозв'язок між її елементами, тенденції її розвитку;
  • - Зовнішні - взаємодія системи управління із зовнішнім середовищем;
 • 2) параметри сценарію - опис подій та їх наслідків, встановлення факторів, що впливають на стан системи управління;
 • 3) обмеження (кожна система перебуває в рамках, що обмежують її стан - еквіфінальних):
  • - Природні (обумовлені природним середовищем, в якій знаходиться система, наприклад кліматичні умови і т.д.);
  • - Нормативні (пов'язані з правовим середовищем і всілякими нормами поведінки - культура, звичаї, традиції, мораль, релігія, моральність);
 • 4) індикатор сценарію - це критичний до граничними станами системи управління параметр, який обмежує стан системи з якихось певними напрямами (який поріг не можна переходити, щоб не викликати руйнування системи).

Головними перевагами використання сценарію є комплексний підхід до вирішення проблем і представлення їх в доступній для сприйняття формі.

Залучення до написання сценарію широкого кола фахівців різних профілів забезпечує багатостороннє, різноаспектне розгляд проблем, дозволяє простежити її розгалуження, взаємозв'язку з іншими проблемами.

До недоліків даного методу можна віднести неоднозначність, нечіткість уявлень про передбачувані події, недостатню обґрунтованість методів вирішення майбутніх проблем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >