Види оцінки параметрів управління

Оцінки можуть бути різними. У кожному конкретному випадку дослідникові доводиться вибирати той вид, який може бути найбільш прийнятним і ефективним. Цей вибір визначається як характером досліджуваних проблем, так і можливостями оцінювання. Специфіка оцінювання проблем управління полягає в тому, що всі вони в кінцевому підсумку пов'язані з діяльністю людини і динамікою його людських якостей. Багато параметри управління неможливо виміряти досить точно, а деякі взагалі не можна виділити і яким-небудь чином відмежувати. Тому багато оцінки необхідно будувати на статистичному аналізі або використовувати соціометричні методи, тести та експертні оцінки.

 • 1. По області і масштабам оцінювання тих чи інших ситуацій можна виділити оцінки загальні та локальні. Так класифікуються і проблеми управління. Одні з них мають загальний характер, інші обмежені будь-якої областю діяльності. Методологія дослідження повинна передбачати відмінність цих видів.
 • 2. Оцінки можуть бути простими і складними в залежності від того, припускають вони безліч розрахунків або побудовані на вимірах первинної інформації. У складних оцінках нерідко відбувається порушення валідності показників, зміщення акцентів актуальності і важливості, втрата інформації. Необхідно уникати таких випадків при конструюванні показників.
 • 3. В оцінках велику роль відіграє момент і тривалість їх проведення. За цим критерієм можна виділити оцінки епізодичні і періодичні. Перші викликані необхідністю оцінки конкретної ситуації, виникненням і загостренням нових проблем, другі - систематичним дослідженням управління, моніторингом якості.
 • 4. вся оцінка відображає потребу пошуку і розв'язання проблем і вимагає витрат певних ресурсів. Тому можна диференціювати оцінки за критерієм точності вимірювання параметрів. Існують оцінки точні і приблизні (грубі, попередні, орієнтовні, порядкові). Приблизні оцінки сприяють економії ресурсів при пошуку основних проблем. Але глибокий аналіз і відповідальні дослідження необхідно будувати на гранично строгих і точних оцінках.
 • 5. По організації оцінювання можна виділити оцінки колективні та індивідуальні. Часто використовується їх порівняльний аналіз. При цьому необхідно враховувати параметри і колективу, і особистості - досвід, освіта, кваліфікація, мотиви, соціальність та ін.
 • 6. Методика проведення оцінки має ключове значення в її коректності. У дослідженні управління часто використовуються два види оцінки - тестова та експертна. Не виключаються і їх різні комбінації.

Тестова оцінка може бути дуже ефективною, але залежить від якості тестів, а успіх експертної - значною мірою визначається принципами формування експертних груп та організації їх роботи.

7. По отриманню інформації та методиці її обробки можна виділити також статистичну та нестатистичної оцінку.

Мистецтво дослідження крім усього іншого виявляється і у виборі виду оцінок в конкретних обставинах (рис. 5.8).

Класифікація і види оцінок

Рис. 5.8. Класифікація і види оцінок

Конструювання і використання показників

Якою б не була оцінка за своєю процедурою, об'єкту, конструкції, вона завжди зводиться до певними показниками, які характеризують її відносну визначеність, закінченість, кількісне вираження, можливість використання в якості стимулювання та ін.

Кожне явище має певні властивості, які виражаються в комплексі характеристик. У свою чергу, характеристики мають показники, що дають можливість судити про ступінь її прояву, розвиненості, відмінності від інших характеристик, важливості для оцінки даного явища.

Показник - це відповідним чином оцінена характеристика явища (предмета, ситуації, проблеми, процесу і т.д.).

Показники відіграють дуже важливу роль в управлінні. Вони виконують три функції.

По-перше, показник є формою представлення інформації. Саме в показниках інформація використовується в стислому вигляді, агрегується. Завдяки цьому підвищуються ефективність її використання, швидкість обробки, звичайно, тільки в тому випадку, якщо конструкція показника не спотворює інформації, що дуже часто доводиться спостерігати в практиці управління.

По-друге, показник є засобом аналізу цілей, ситуацій, проблем, рішень. Оперування показниками додає велику обгрунтованість в аналітичну роботу, привносить чітку логіку, формує ефективні технології управління.

Нарешті, по-третє, показники завжди існують в нулі інтересів людини, бо відображають його діяльність, якої немає і не може бути без докладання і реалізації інтересів. Тому показник може виступати і реально виступає в якості засобу стимулювання і мотивації ефективності діяльності. На показниках будується система мотивації. І чим точніше показники відображають інтереси, тим ефективніше система стимулювання і мотивації.

Саме ці функції показника і визначають вимоги, які до них пред'являються в управлінні (рис. 5.9).

Вимоги, що пред'являються до показників

Рис. 5.9. Вимоги, що пред'являються до показників

 • 1. Вимога валідності укладається відповідно показника конкретним цілям його використання. Він повинен "показувати" тільки те, що ми хочемо оцінити і виміряти. На жаль, у практиці управління нерідкі випадки, коли показник відображає не ті процеси або явища, які ми хотіли б оцінити. Це дуже часто буває, наприклад, з показниками ефективності управління, ступеня організованості і взагалі зі складними і синтетичними показниками. Іноді показники бувають настільки "засмічені" супутніми факторами, що головне в них тоне в сукупності другорядними.
 • 2. Вимога розмірності особливо важливо для кількісних показників. Неприпустимо механічне з'єднання в одному показнику факторів різної розмірності, наприклад натуральних і економічних, соціальних і технічних.
 • 3. Очевидно, не всі явища і процеси можна виміряти кількісно. Звідси і вимога вимірюваності, відображення можливостей кількісної оцінки. Показники можуть мати словесну форму (збільшення, більше, менше, допустимо, позитивна тенденція, прийнятно і т.д.), але можуть мати і кількісний вимір, яке визначається не тільки потребами точності, але й можливостями вимірювати або межами точності у вимірах. Виміри можуть бути грубими, приблизними, порядковими, усередненими. Не можна виміряти соціально-економічну систему, але можна виміряти кількість філій, підрозділів, персоналу та ін. Легко виміряти зріст, набагато важче - розвиток.
 • 4. Вимога фактологічності відображає необхідність того, щоб кожен показник спирався на факти і існувала можливість їх використання при конструюванні або розрахунку показника. Відомо, що не завжди і не всяка інформація відображає реальні факти дійсності. Дуже часто вона несе в собі елемент суб'єктивності, ідеалізації, бажання бачити тільки те, що хотілося б бачити. Це положення може фіксуватися і в показниках.
 • 5. Вимога допустимої простоти. Показником тим ефективніше оперувати, ніж він простіше з точки зору конструкції, розрахунків, умов використання, структури інформації. Але існують межі спрощення, при досягненні яких губляться призначення і валідність показника.
 • 6. Вимога функціональної визначеності полягає не тільки в чіткої приналежності показника до функції управління, а й у визначеності його ролі в процесі управління, його власної функції - агрегація інформації, засіб аналізу, важіль впливу при мотивуванні, контролі, регулюванні і т.д.
 • 7. У дослідженні управління використовується безліч різних показників. Вони повинні бути пов'язані один з одним, являти собою цільну структуру з погляду критеріїв об'єкта управління і цілі його функціонування. Отже, повинне діяти і вимога системності. Це важлива вимога ув'язки показників, забезпечення їх сумісності, відповідності інтегруючому призначенням мети. Це виключення дублювання і невиправданого перетину показників, що, як правило, заплутує розуміння ситуації і проблеми.
 • 8. Показник повинен відображати реальні потреби дослідження управління, бути орієнтований на практичне використання. Це також дуже важлива вимога. Система показників, на яких будується дослідження, може показати характер, передбачувану ефективність і практичну значимість.

Дані вимоги стосуються багатьох сторін роботи з показниками: конструювання показників, їх відбору та визначення складу, методичних прийомів використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >