Вступ

Управління людьми являє собою компонент управління будь-якою організацією поряд з управлінням матеріальними і природними ресурсами. Однак за своїми характеристиками люди істотно відрізняються від всіх інших використовуваних організаціями ресурсів, а отже, вимагають особливих методів управління.

У міру розвитку і ускладнення ринкових відносин і посилення конкуренції саме ефективне управління персоналом забезпечує стійке перевагу в сучасній економіці.

Особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва, а отже, забезпечити зростання виробництва в цілому.

Не можна сказати, що ефективність виробництва залежить виключно від грамотного управління персоналом. Існує безліч інших факторів, що впливають на цю величину, проте тенденції розвитку виробничого потенціалу в країнах з ефективною економікою показують, що управління персоналом в системі управління підприємством приділяється першорядне значення.

Складний механізм управління регламентується комплексом організаційно-розпорядчої документації. Процес управління включає наступні основні типові документують операції: збір та обробку документної інформації; підготовку рішення; прийняття та документування рішення; доведення рішення до виконавців; виконання рішення; контроль виконання; збір інформації про виконання; передачу інформації по вертикальних і горизонтальних зв'язків; хропіння і пошук інформації. Кожна з цих операцій реалізується документаційно як у традиційному виконанні, так і у вигляді електронних документів. Чи не документовані (Бездокументні) управлінські дії є допоміжними, оперативно-організаційними і складають тому незначний відсоток у порівнянні з документованої функціями, що потребують, незважаючи на комп'ютеризацію, великих інтелектуальних і трудових витрат.

У щоденній практичній діяльності доводиться вирішувати величезний комплекс питань, пов'язаних з реєстрацією вхідних, вихідних і внутрішніх документів, формуванням їх у справи, визначенням термінів зберігання, передачею в архів або знищенням та ін. З кожним документом в апараті управління проводиться велика робота по складанню, передруці , считку, обліку (реєстрації), сортування, зберігання, пошуку, переробки міститься інформації (різні види обчислень і т.п.).

Крім того, при необхідності може проводитися копіювання документів і перенесення відомостей, що містяться в них, а також їх транспортування всередині і поза апарату управління. Документування інформації, її пошук, обробка, зберігання, передача вимагають значних фінансових, матеріальних, трудових ресурсів і часу.

Організація ефективної роботи з документами, вдосконалення всіх інформаційно-документальних процесів як у масштабі суспільства в цілому, так і на рівні окремих підприємств, організацій, установ є найважливішим напрямком управлінської діяльності. Всі установи, організації та підприємства незалежно від форм власності повинні у своїй діяльності керуватися положеннями та вимогами, встановленими діючими нормативними актами з діловодства та архівної справи.

Сучасна організація документаційного забезпечення управління персоналом не обмежується тільки дотриманням правил оформлення та контролю виконання документів, але включає цілий комплекс методичних, технічних, психологічних аспектів, знання яких необхідно фахівцеві в області документаційного управління персоналом.

Складовою частиною діловодства є документування - процес складання та оформлення документів. Основним об'єктом вивчення в діловодстві є документ, а також процеси роботи з ним.

Актуальність навчального курсу обумовлена зростаючим інтересом до проблем документаційного управління персоналом як інструменту підвищення ефективності управління.

Послідовність викладу матеріалу з дисципліни "Документаційне забезпечення управління персоналом" є не тільки засобом навчання, а й способом формування культури, систематизації знань менеджерів, відпрацювання навичок у конкретних аспектах управління кадровим ресурсом організацій.

Пріоритетним у навчанні є упор на активне оволодіння сучасною практикою кадрового діловодства в організаціях (підприємствах).

Сьогодні вдосконалення управління виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації та ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, як поставлено в установах і на підприємствах діловодство.

Дисципліна "Документаційне забезпечення управління персоналом" заснована на вивченні та узагальненні існуючої практики роботи з документами та ведення кадрового діловодства в різних установах державних і недержавних форм власності.

Особлива увага приділяється організаційній структурі служб діловодства, докладно розглядається діловодний процес, що включає оформлення, рух документів, контроль виконання, пошуково-довідкову та аналітичну роботу, розглядаються розгорнуті характеристики основних нормативів в галузі управління. Окремою темою є ведення номенклатури справ, підготовка документів для зберігання в архіві.

"Документаційне забезпечення управління персоналом" відноситься до дисциплін базової частини професійного циклу, безпосередньо пов'язане з дисциплінами гуманітарного, соціального та економічного циклів ("Правознавство", "Культура мови і ділове спілкування"), математичного та природничо циклів ("Інформаційні технології в управлінні персоналом" ), професійного циклу ("Документаційне забезпечення управління і діловодство", "Основи управління персоналом", "Основи кадрової політики та кадрового планування", "Управління персоналом організації") і спирається на освоєння при вивченні даних дисциплін знання та вміння.

Навчальна дисципліна входить до числа загально-професійних дисциплін підготовки менеджерів, встановлюваних вузом. Для практичної діяльності менеджерів, безсумнівно, важливими є знання в області створення, використання, обліку, зберігання та знищення документів, а також у сфері організації діяльності служб діловодства.

Для отримання знань, умінь і навичок у сфері документаційного забезпечення управління необхідно вивчити законодавчу базу, рекомендації, що містяться в нормативно-методичних документах федеральних органів в галузі архівної справи, технічного регулювання (стандартизації), державної статистики та ін.

Дисципліна "Документаційне забезпечення управління персоналом" займає одне з ключових місць у підготовці фахівця - економіста і юриста, продуктивно діє в умовах ринкової економіки сучасного суспільства, озброюючи його вміннями і навичками, які будуть супроводжувати його протягом всієї навчальної та виробничої діяльності. Даний курс входить в Федеральний державний загальноосвітній стандарт вищої освіти четвертого покоління.

Мета вивчення дисципліни - отримання системного уявлення про склад управлінської документації, придбання знання за загальним діловодства, пов'язаному з обробкою організаційно-розпорядчої документації, і за спеціальними системами діловодства, ведення якими контролюється відповідним та державними наглядово-контрольними органами.

Завданнями курсу є:

 • • вивчення законодавчої бази, рекомендацій, що містяться в нормативно-методичних документах федеральних органів в галузі архівної справи, технічного регулювання (стандартизації), державної статистики;
 • • ознайомлення з нормативно-правовими та методичними основами діловодства;
 • • вивчення вимог сучасних нормативно-методичних документів, що регламентують питання ДОУ;
 • • навчання правилам оформлення нормативно-правових та організаційно-правових документів;
 • • формування комплексу знань в області організації діяльності служб діловодства, створення, використання обліку, зберігання та знищення документів;
 • • вивчення правил оформлення основних видів ОРД і довідково-інформаційних документів;
 • • визначення місця і ролі служби документаційного забезпечення управління в структурі сучасної організації;
 • • аналіз технологій роботи з документами;
 • • формування комплексу знань, умінь і навичок у сфері документаційного забезпечення управління персоналом.

Після вивчення даної дисципліни бакалаври здобувають знання, вміння та досвід, відповідні результатами основної освітньої програми.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • основні системи управлінського обліку;
 • • базові нормативні правові документи;
 • • основні поняття і сучасні принципи роботи з діловою інформацією,
 • • корпоративні інформаційні системи і бази даних;
 • • сутність, цілі, функції та організаційну структуру системи управління персоналом;
 • • основи кадрового, документаційного, інформаційного, технічного, нормативно-методичного та правового забезпечення системи управління персоналом;

вміти

 • • використовувати правові норми у професійній та громадській діяльності;
 • • приймати обгрунтовані рішення на основі даних управлінського обліку в сфері управління персоналом;
 • • обробляти емпіричні та експериментальні дані;
 • • застосовувати інформаційні технології для вирішення управлінських завдань;
 • • вести кадрове діловодство;
 • • організовувати архівне зберігання кадрових документів відповідно до діючих нормативними правовими актами;

володіти

 • • сучасними технологіями управління персоналом організації (найму, відбору, прийому і розстановки персоналу; соціалізації, профорієнтації і трудової адаптації персоналу; організації праці персоналу, вивільнення персоналу);
 • • сучасними технологіями управління розвитком персоналу (організації навчання персоналу; організації поточної ділової оцінки, у тому числі атестації персоналу; управління діловою кар'єрою і службово-професійним просуванням персоналу; управління кадровими нововведеннями);
 • • програмами Microsoft Office для роботи з діловою інформацією і основами веб-технологій, спеціалізованими кадровими комп'ютерними програмами; сучасними технологіями управління персоналом організації (найму, відбору, прийому і розстановки персоналу).

Вивчення дисципліни дозволяє сформувати оптимальний комплекс знань з діловодства та використовувати його у професійній діяльності.

Інтегрованим результатом вивчення курсу має стати набуття студентами діловодної і документоведческой компетенції як сукупності особистих якостей студента (ціннісно-смислових орієнтації, знань, умінь, навичок і здібностей) та здатності вирішувати проблеми, самостійно знаходити відповіді па питання, що виникають в його повсякденному житті, засобами, наданими навчальним курсом "Документаційне забезпечення управління персоналом".

При визначенні планованих результатів освоєння змісту курсу виділяються основні складові компетенції: виражені у вигляді вимог до підготовки студентів інтегральні вміння (групи умінь), які включають вміння аналізувати і узагальнювати інформацію з документознавства, інтегрувати знання та вміння, отримані в процесі вивчення курсу, з професійним досвідом.

Підручник, спираючись на дійову загальнодержавну нормативну базу, об'єднує матеріал розрізнених видань і найбільш повно відображає досвід документаційного забезпечення управлінської діяльності сучасних державних і недержавних організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >