Підготовка циркулярних листів

Циркуляр (нім. Zirkular, від лат. Circularis - кругової) - лист, направляється одним автором групі адресатів.

У офіційній переписці циркуляром називалося лист, написаний однією особою групі декількох посадових осіб, або лист для всіх осіб, які займають певну посаду. На відміну від розпоряджень, які дозволяють яке-небудь конкретне справа, циркуляри звичайно носили загальний інструкційні характер.

Циркулярні листи призначені для доведення до відома різних адресатів однієї і тієї ж інформації (наприклад, якщо необхідно отримати звіт про продажі від усіх філій організації, що знаходяться в різних містах). За змістом циркулярними можуть бути і листи-сповіщення, і листи-запрошення, та інформаційні листи.

Залежно від того, якій кількості адресатів направлено лист, розрізняють листи звичайні (колективні) і циркулярні. Циркулярний лист направляється цілому ряду підлеглих інстанцій з одного джерела. Колективний лист, навпаки, складається від імені ряду осіб і прямує в одну адресу.

Теоретично можливі й циркулярно-колективні листи, але досі діловодство обходилося без такого роду ділових паперів. Слід сказати, що усунення з діловодства деяких видів листів значно спростило і поліпшило б службу інформаційного забезпечення.

Циркулярний лист - це письмове розпорядження вищестоящої організації, складене в одному тексті і розіслане декільком нижчестоящим підприємствам одночасно. Циркулярні листи дуже широко прийняті в практиці ділового спілкування. Їх призначення - доставити інформацію одного і того ж змісту на кілька адрес. Джерелом розсилки циркулярних листів є, як правило, керівна організація, яка інформує підлеглі їй підприємства але того чи іншого питання або дає відповідне розпорядження.

Циркулярний лист може носити чисто інформаційний характер, що стосується господарських питань або завдань, що стоять перед підприємствами, яким адресовано лист. За переліком адресатів у внутрішньому адресу листа можна уявити обсяг тих чи інших заходів, освітлюваних в листі. Однак надмірне розширення списку адресатів і механічна розсилка циркулярних листів різним організаціям можуть призвести до невиправданого збільшення обсягу листування. Дуже часто можна зустріти циркулярні листи, в яких адреси займають більше місця, ніж сам текст.

Написання в листі заголовка "Циркулярний лист" усуває необхідність введення у внутрішній адреса переліку організацій.

Циркулярний лист підписується керівником організації, а з питань фінансово-бухгалтерської діяльності, обліку та звітності також і головним бухгалтером або керівником фінансово-бухгалтерської служби.

Якщо циркулярний лист потрібно розмножити на розмножувальні апарати, керівник підприємства підписує його на вощений прозорий папір (восківку). Якщо ж його розмножують над інших друкарських машинах, то перший примірник підписує керівник підприємства, а па інших примірниках замість підпису ставиться факсиміле керівника, який підписав оригінал, або підпис особи, що завіряє їх справжність.

Циркулярний лист є одним із засобів керівництва підприємствами. Циркуляр орієнтує на проведення заходів або вимагає виконання певних дій на місці у встановлені терміни, направляє інформацію одного і того ж змісту але кількома адресами.

Залежно від кількості адресатів циркулярні листи набираються за допомогою комп'ютера або друкарським способом. Оригінал і один примірник циркуляра з додатком списку адресатів підшивають у справу.

Реквізити циркулярних листів:

  • - Найменування та адресу організації - відправника листа;
  • - Номер (індекс) і дата листа;
  • - Найменування або адреса організацій і посадових осіб - одержувачів листа;
  • - Короткий зміст листа (з якого питання складено лист);
  • - Текст листа;
  • - Перелік додатків із зазначенням кількості аркушів;
  • - Підпис керівника організації або його заступника, а з питань фінансово-бухгалтерської діяльності, обліку та звітності - також і головного бухгалтера або керівника фінансово-бухгалтерської служби.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >