Організаційно-правова документація

Комплекс організаційно-правової документації з кадрів регламентує порядок побудови і функціонування системи управління персоналом в конкретному установі, організації, підприємстві або фірмі.

До комплексу входять: Правила внутрішнього трудового розпорядку або Положення про персонал, Положення про відділ (управлінні) кадрів, Положення про службу персоналу, положення про структурні підрозділи організації, посадові інструкції співробітників організації, в тому числі співробітників відділу кадрів, накази (схеми, матриці) розмежування повноважень між керівниками організації, різні положення, технологічні інструкції, правила, методики, пам'ятки щодо організації, контролю та аналізу роботи персоналу, різноманітні методики з проведення співбесід, тестування, атестації та анкетування претендентів на вакантні посади і працюючого персоналу та інші документи.

Технологічний ланцюжок процедури складання організаційно-правової документації в узагальненому вигляді включає в себе:

  • - Збір і вивчення чинних законодавчих і нормативних правових актів, затверджених типових і зразкових положень, інструкцій, рекомендацій і методик, ріпаку діяли організаційно-правових документів;
  • - Збір і вивчення розпорядчих документів організації, що стосуються об'єкта регламентації (установчі документи, накази про створення структурних підрозділів, штатний розклад та ін.);
  • - Співбесіда з керівництвом організації та основних структурних підрозділів, провідними фахівцями, працівниками за заздалегідь розробленою схемою питань, з метою з'ясування їх думки з приводу змісту майбутнього організаційно-правового документа;
  • - Розробку концепції організаційно-правового документа (призначення, структура, основні розділи, принципові положення тощо); узгодження концепції із зацікавленими посадовими особами і працівниками;
  • - Складання першого варіанту організаційно-правового документа, розсилку його в копіях зацікавленим посадовим особам та працівникам, збір зауважень, пропозицій та побажань;
  • - Узагальнення та аналіз отриманих відгуків, складання остаточного варіанту (проекту) організаційно-правового документа;
  • - Узгодження (візування) проекту документа із зацікавленими посадовими особами та керівниками відповідних функціональних структурних підрозділів;
  • - Підписання, затвердження документа, розсилку його в структурні підрозділи для вивчення працівниками та використання в роботі; проставлення на документі розписів працівників про ознайомлення з документом;
  • - Контроль з боку керівників усіх рангів за реалізацією вимог і правил, встановлених організаційно-правовим документом;
  • - Регулярне внесення змін і доповнень до організаційно-правовий документ відповідно до еволюції напрямків діяльності організації, структурних підрозділів, методів управління, способів документування і технології виробництва.

Правила внутрішнього трудового розпорядку є локальним нормативним актом організації, який регламентує порядок прийому і звільнення працівників, основні права, обов'язки та відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і стягнення і інші питання регулювання трудових відносин в організації.

Правила складаються на основі затвердженого типового варіанти подібних правил спільно з керівником кадрової служби, юрисконсультом організації та представником профспілкового органу. Вони підписуються керівником кадрової служби.

Правила затверджуються роботодавцем після консультацій з представницькими органами працівників. Вони можуть бути додатком до колективного договору.

Положення про структурний підрозділ визначає статус підрозділу в ієрархічній структурі організації та має наступні розділи змістовної частини: "Загальні положення"; "Основні завдання"; "Функції"; "Права та обов'язки керівника підрозділу"; "Відповідальність керівника"; "Взаємини, зв'язку"; "Організація роботи".

Складається положення в структурному підрозділі за завданням і під контролем заступника першого керівника підприємства, узгоджується із зацікавленими функціональними структурними підрозділами, підписується заступником першого керівника (або керівником вищестоящого структурного підрозділу) і затверджується першим керівником підприємства. Зміни до положення вносяться наказом.

Посадова інструкція встановлює організаційно-правове становище працівника і має наступну структуру змістовної частини: "Загальні положення;" Функції ";" Посадові обов'язки ";" Права ";" Відповідальність ";" Взаємовідносини (зв'язки за посадою) ".

Інструкція складається керівником структурної частини підрозділу (бюро, групи, дільниці), підписується керівником структурного підрозділу та затверджується, як правило, заступником першого керівника підприємства, який курирує підрозділ. Зміни до інструкції вносять наказом.

Інші організаційно-правові документи можуть мати спрощену методику складання і грунтуватися на аналогах, використовуваних в інших організаціях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >