Договірна документація

Комплекс договірної документації по кадрам регламентує правові взаємовідносини працівників і роботодавця в процесі реалізації різних аспектів їх соціального партнерства. Взаємовідносини закріплюються в угоді, колективному договорі і трудовому договорі. При неможливості дійти згоди з яких-небудь пунктам в ході переговорів складається протокол розбіжностей.

Угода - правовий акт, що встановлює загальні принципи регулювання соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин між повноважними представниками працівників і роботодавців на федеральному, регіональному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях в межах їх компетенції.

Колективний договір - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації та укладається працівниками і роботодавцем в особі їхніх представників. Зміст і структура, порядок розробки та укладення колективного договору визначається сторонами.

У договорі, наприклад, закріплюються обов'язки роботодавця з приводу забезпечення необхідних умов та оплати праці, техніки безпеки, гарантій дотримання трудового законодавства, захисту конфіденційної інформації і т.зв. Колективний договір і угода направляються на повідомну реєстрацію до відповідного органу по праці.

Трудовий договір (контракт) є угода між працівником і роботодавцем, носить індивідуальний характер. У відповідності з договором працівник зобов'язується виконувати визначену цією угодою роботу (трудову функцію, роботу з певної посади, спеціальності, професії), дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов'язується надавати працівникові обумовлену договором роботу, забезпечувати необхідні умови праці, своєчасно і в повному розмірі проводити оплату праці працівника. Умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і тільки у письмовій формі.

Трудовий договір може мати типове чи індивідуальне і набуває чинності з моменту його підписання працівником і роботодавцем, якщо інше не обумовлено в самому договорі.

Якщо працівник не приступив до роботи у встановлений термін без поважних причин протягом тижня, трудовий договір анулюється шляхом видання відповідного наказу.

Зразок трудового договору та угоди про доповнення (зміну) умов трудового договору представлений у додатку 10.

Розпорядча документація

У комплекс розпорядчої документації входить набір різних за призначенням наказів (розпоряджень) але особовому складу, призначених для юридичного оформлення укладеного трудового договору громадянина з установою, організацією або фірмою.

Розпорядча, як і організаційно-правова, кадрова документація входить як складова частина в УСОРД. Відповідно до вимог цієї системи регламентується склад реквізитів документів, порядок їх оформлення, розташування та побудови формуляра кожного документа.

Видання наказів по особовому складу обов'язково: при призначенні працівників на посаду (навіть при наявності контракту), звільнення з посади і переміщеннях по службі; при винесенні заохочень і накладення дисциплінарних стягнень; при введенні єдиних і типових норм виробітку (обслуговування), тарифно-кваліфікаційних довідників, єдиних тарифних сіток, затвердження систем оплати праці працівників; у випадках преміювання працівників та виплати одноразових грошових винагород; при придбанні та підвищенні кваліфікації, присвоєння розрядів, класності, а також при наданні позачергової відпустки, зміну прізвища і в інших випадках.

Накази служать єдиною підставою внесення відповідних записів до трудових книжок, облікові та інші документи.

Накази складаються спільно відділом (управлінням) кадрів і зацікавленими структурними підрозділами. У встановлених законом випадках накази повинні мати гриф погодження з профспілковим органом.

Проект наказу погоджується з головним бухгалтером, юрисконсультом, керівниками зацікавлених і функціональних структурних підрозділів. Обов'язкова віза керівника служби персоналу (начальника відділу кадрів). Наказ підписується зазвичай першим керівником або відповідно до розподілу повноважень між заступниками першого керівника його заступником по кадрам (персоналу).

У наказі по особовому складу немає вступній частині і слова "Наказую". Розпорядча дія позначається словами: "прийняти", "призначити", "звільнити", "змінити прізвище", "надати відпустку", "відрядити", "преміювати" і т.д.

З точки зору структури накази по особовому складу можуть бути простими і складними.

Простий наказ складається з одного розпорядчого розділу (розпорядчого, наказного дії): "прийняти", "призначити", "звільнити" і т.д. Якщо наказ стосується однієї особи, то він називається індивідуальним, якщо охоплює коло осіб - зведеним.

Об'єднання в наказі кількох розпорядчих розділів робить наказ складним. Незважаючи на широку практику складання складних наказів по особовому складу, слід враховувати, що вони не тільки не забезпечують належної оперативності ручного пошуку інформації в процесі оперативної та контрольної роботи, особливо при значних обсягах цього виду документів, але й ускладнюють використання автоматизованих систем обробки кадрової інформації.

Для забезпечення автоматизованих інформаційних кадрових систем все більш інтенсивно впроваджуються структурно прості і, як правило, індивідуальні накази по особовому складу.

До кожного пункту розділу наказу (по кожній особі) у наказі даються найменування та відомості про документ, який став підставою для включення цього пункту до наказу, наприклад: особиста заява працівника, контракт, доповідна записка керівника структурного підрозділу (наприклад, про переведення працівника або про направлення його у відрядження), акт (наприклад, про порушення трудової дисципліни), лист іншої організації з проханням про переведення співробітника в їхню організацію, свідоцтво про шлюб, що відбиває факт зміни прізвища працівника та ін. Нижче пункту пишеться: "Підстава:".

Пункти наказу але кожного прізвища нумеруються арабськими цифрами. Нижче найменування документа, що став підставою для внесення даного пункту до наказу, вказується "З наказом ознайомлений", далі розпис особи, дата.

У пункті наказу потрібно чітко вказувати юридично цінні відомості, наприклад, терміни найму працівника, термін звільнення, види і тривалість відпусток, розміри посадових окладів і ставок, або давати формулювання "з окладом згідно з чинним штатним розкладом" або "... розряду ... ЕТС ".

Схематично можна вказати наступну постійну інформацію будь-якого пункту наказу: розпорядча дія, прізвище, ім'я, по батькові особи, посада і структурний підрозділ, дата набрання чинності даного пункту наказу, обов'язкові умови. У тексті пункту наказу не повинно бути будь-яких скорочень (підрозділів, посад), друкарських помилок, помилок в інформації, особливо в прізвищах.

При складанні складних наказів слід враховувати, що в жодному документі не повинно бути інформації з різними термінами зберігання. Слід розділити, наприклад, накази про надання відпусток, відрядження співробітників (термін зберігання - три роки) і накази про прийом на роботу, звільнення і т.п. (термін зберігання - 75 років мінус вік).

Індивідуальний характер завжди мають накази про заохочення і стягнення. Вони містять також вступну частину.

Складання текстових традиційних наказів по особовому складу, навіть простих за структурою, супроводжується значними трудовитратами працівників відділу кадрів за рахунок необхідності обробки безлічі додаткових документів (заяв, доповідних і службових записок, листів узгодження, листів медичного огляду і т.д.).

Відмінною особливістю наказу поличному складом є те, що він виконує двояку роль у процедурі документування конкретного правового дії. З одного боку, наказ засвідчує, підтверджує наявність юридичного факту виникнення, зміни або припинення трудового договору, тобто цей документ є розпорядчим, правовим. З іншого боку, такий наказ реєструє цей факт, тобто виступає в ролі первинного облікового документа і породжує технологічний ланцюжок інших облікових і звітних кадрових документів.

Отже, будь-який наказ по особовому складу як вид документа може бути віднесений одночасно не тільки до УСОРД, але і до уніфікованим формам первинної облікової документації з обліку праці та її оплати.

Двояка системна приналежність наказу по особовому складу має об'єктивний характер, що підкреслює не тільки особливу значимість цього виду документа для кадрової роботи, а й єдиний комплекс вимог до інформаційного змісту цього документа відповідно до призначення і сутністю зазначених систем документації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >