Трудові договори

Законодавче регулювання

Основними документами, що реалізовують право громадян на працю, є трудові договори. Вони являють собою добровільну угоду конкретного громадянина з конкретною організацією про роботу в якості керівника, спеціаліста чи технічного виконавця. Після укладення трудового договору громадянин стає повноправним працівником цієї організації, тому процесу оформлення на роботу необхідно приділяти першорядне значення.

У тексті ТК термін "трудовий договір (контракт)", застосовувався раніше в Кодексі законів про працю РФ, замінений у всіх випадках терміном "трудовий договір".

Контракт представляв собою особливий вид трудового договору, що укладається з керівниками підприємств. У ньому в письмовій формі встановлювався термін його дії, визначалися права, обов'язки і відповідальність керівника організації перед власником майна і трудовим колективом, умови оплати його праці та умови звільнення від займаної посади.

Таким чином, від звичайного трудового договору контракт в той час відрізнявся письмовою формою, терміновістю, а також простотою його розірвання за додатковими підставами, ним же і передбаченим.

В даний час основні трудові права і гарантії, що надаються громадянам, законодавство РФ пов'язує з трудовим договором. Згідно ст. 37 Конституції встановлені федеральним законом тривалість робочого часу, вихідні та святкові дні, оплачувану щорічну відпустку гарантуються тільки тому} 'громадянину, який працює за трудовим договором, і саме з трудовим договором пов'язані інші гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівника.

У ст. 15 ТК трудові відносини визначені як відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за плату трудової функції (роботи з посади відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором.

У ст. 16 ТК встановлено, що трудові відносини виникають між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору, що укладається ними відповідно до ТК.

У випадках і порядку, що встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, або статутом (положенням) організації, трудові відносини виникають на підставі трудового договору в результаті:

 • - Обрання на посаду;
 • - Обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади;
 • - Призначення на посаду або затвердження на посаді;
 • - Направлення на роботу уповноваженими відповідно до федеральним законом органами в рахунок встановленої квоти;
 • - Судового рішення про укладення трудового договору; визнання відносин, пов'язаних з використанням особистої праці і виникли на підставі цивільно-правового договору, трудовими відносинами.

Трудові відносини між працівником і роботодавцем виникають також на підставі фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника у разі, коли трудовий договір не був належним чином оформлений.

Трудові відносини на підставі трудового договору в результаті обрання на посаду виникають, якщо обрання на посаду передбачає виконання працівником певної трудової функції.

У ст. 18 ТК регулюються трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору в результаті обрання за конкурсом.

Трудові відносини на підставі трудового договору в результаті обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади виникають, якщо трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, або статутом (положенням) організації визначені перелік посад, що підлягають заміщенню але конкурсом, і порядок конкурсного обрання на ці посади.

Трудові відносини виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового вдачі, або статутом (положенням) організації.

Сторонами трудових відносин є працівник і роботодавець.

Працівник - фізична особа, яка вступила в трудові відносини з працедавцем.

Вступати в трудові відносини в якості працівників мають право особи, які досягли віку 16 років, а у випадках і порядку, що встановлені ТК, - також особи, які не досягли вказаного віку.

Роботодавець - фізична чи юридична особа (організація), що набрало чинності в трудові відносини з працівником.

У випадках, передбачених законами, в якості роботодавця може виступати інший суб'єкт, наділений правом укладати трудові договори.

Права та обов'язки роботодавця у трудових відносинах здійснюються: фізичною особою, є працедавцем; органами управління юридичної особи (організації) або уповноваженими ними особами в порядку, встановленому ТК, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів РФ, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, установчими документами юридичної особи (організації) і локальними нормативними актами.

Укладати трудові договори в якості роботодавців мають право фізичні особи, які досягли віку 18 років, за умови наявності у них цивільної дієздатності в повному обсязі, а також особи, які не досягли вказаного віку, - з дня набуття ними цивільної дієздатності в повному обсязі.

Фізичні особи, які мають самостійний доход, які досягли віку 18 років, але обмежені судом у дієздатності, мають право за письмовою згодою піклувальників укладати трудові договори з працівниками з метою особистого обслуговування і допомоги з ведення домашнього господарства.

Від імені фізичних осіб, мають самостійний доход, що досягли віку 18 років, але визнаних судом недієздатними, їх опікунами можуть укладатися трудові договори з працівниками з метою особистого обслуговування цих фізичних осіб і допомоги їм з ведення домашнього господарства.

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років, за винятком неповнолітніх, що придбали цивільну дієздатність в повному обсязі, можуть укладати трудові договори з працівниками при наявності власних заробітку, стипендії, інших доходів і з письмової згоди своїх законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

У випадках, передбачених ч. 8-10 ст. 20 ТК, законні представники (батьки, опікуни, піклувальники) фізичних осіб, які виступають в якості роботодавців, несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із трудових відносин, включаючи зобов'язання з виплати заробітної плати.

За випливають із трудових відносин зобов'язаннями роботодавців - установ, що фінансуються повністю або частково власником (засновником), а також роботодавців - казенних підприємств додаткову відповідальність несе власник (засновник) відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ.

Згідно ст. 21 ТК працівник має право:

 • - На укладення, зміна і розірвання трудового договору у порядку і на умовах, які встановлені ТК, іншими федеральними законами;
 • - Надання йому роботи, обумовленої трудовим договором;
 • - Робоче місце, відповідне державним нормативним вимогам охорони праці та умовам, передбаченим колективним договором;
 • - Своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи;
 • - Відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, оплачуваних щорічних відпусток;
 • - Повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці, включаючи реалізацію прав, наданих законодавством про спеціальну оцінку умов праці;
 • - Підготовку та додаткове професійну освіту в порядку, встановленому ТК, іншими федеральними законами;
 • - Об'єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступ до них для захисту своїх трудових прав, свобод і законних інтересів;
 • - Участь в управлінні організацією у передбачених ТК, іншими федеральними законами та колективним договором формах;
 • - Ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору, угод;
 • - Захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законом способами;
 • - Дозвіл індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи право на страйк, у порядку, встановленому ТК, іншими федеральними законами;
 • - Відшкодування шкоди, заподіяної йому у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, і компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому ТК, іншими федеральними законами;
 • - Обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених федеральними законами.

Працівник зобов'язаний:

 • - Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на пего трудовим договором;
 • - Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • - Дотримуватися трудової дисципліни;
 • - Виконувати встановлені норми праці;
 • - Дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;
 • - Дбайливо ставитися до майна роботодавця (у тому числі до майну третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна) і інших працівників;
 • - Негайно повідомити роботодавця або безпосередньому керівнику про виникнення ситуації, становить загрозу життю і здоров'ю людей, збереження майна роботодавця (у тому числі майна третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна).

У ст. 22 визначені основні права та обов'язки роботодавця.

Роботодавець має право:

 • - Укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками в порядку і на умовах, які встановлені ТК, іншими федеральними законами;
 • - Вести колективні переговори і укладати колективні договори;
 • - Заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю;
 • - Вимагати від працівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця (у тому числі до майну третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна) та інших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • - Залучати працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • - Приймати локальні нормативні акти (за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями);
 • - Створювати об'єднання роботодавців з метою представництва і захисту своїх інтересів та вступати до них;
 • - Створювати виробнича рада (за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями) - дорадчий орган, утворений на добровільній основі з числа працівників даного роботодавця, що мають, як правило, досягнення у праці, для підготовки пропозицій щодо вдосконалення виробничої діяльності, окремих виробничих процесів, впровадженню нової техніки і нових технологій, підвищенню продуктивності праці і кваліфікації працівників;
 • - Реалізовувати права, надані йому законодавством про спеціальну оцінку умов праці.

Роботодавець зобов'язаний:

 • - Дотримуватися трудового законодавства та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права, локальні нормативні акти, умови колективного договору, угод і трудових договорів;
 • - Надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором;
 • - Забезпечувати безпеку та умови праці, що відповідають державним нормативним вимогам охорони праці;
 • - Забезпечувати працівників устаткуванням, інструментами, технічною документацією й іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов'язків;
 • - Забезпечувати працівникам рівну оплату за працю рівної цінності;
 • - Виплачувати в повному розмірі належну працівникам заробітну плату в строки, встановлені відповідно до ТК, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами;
 • - Вести колективні переговори, а також укладати колективний договір II порядку, встановленому ТК;
 • - Надавати представникам працівників повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення колективного договору, угоди і контролю за їх виконанням;
 • - Знайомити працівників під розпис з прийнятими локальними нормативними актами, безпосередньо пов'язаними з їх трудовою діяльністю;
 • - Своєчасно виконувати приписи федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, інших федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, сплачувати штрафи, накладені за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового вдачі;
 • - Розглядати подання відповідних профспілкових органів, інших обраних працівниками представників про виявлені порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень і повідомляти про вжиті заходи зазначеним органам і представникам;
 • - Створювати умови, що забезпечують участь працівників в управлінні організацією у передбачених ТК, іншими федеральними законами та колективним договором формах;
 • - Забезпечувати побутові потреби працівників, пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;
 • - Здійснювати обов'язкове соціальне страхування працівників у порядку, встановленому федеральними законами;
 • - Відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків, а також компенсувати моральну шкоду в порядку та на умовах, які встановлені ТК, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ;
 • - Виконувати інші обов'язки, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >