Укладення трудового договору і припинення його дії

Згідно ст. 56 ТК РФ трудовий договір - це угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та цією угодою, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у даного роботодавця.

Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник.

Згідно ст. 57 в трудовому договорі вказуються:

 • - Прізвище, ім'я, по батькові працівника та найменування роботодавця (прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - фізичної особи), які уклали трудовий договір;
 • - Відомості про документи, що засвідчують особу працівника і роботодавця - фізичної особи;
 • - Ідентифікаційний номер платника податків (для роботодавців, за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями);
 • - Відомості про представника роботодавця, що підписав трудовий договір, і підставу, в силу якого він наділений відповідними повноваженнями;
 • - Місце і дата укладення трудового договору. Обов'язковими для включення в трудовий договір є наступні умови:
 • - Місце роботи, а у випадку, коли працівник приймається для роботи у філії, представництві чи іншому відокремленому структурному підрозділі організації, розташованому в іншій місцевості, - місце роботи із зазначенням відокремленого структурного підрозділу та його місцезнаходження;
 • - Трудова функція (робота за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретний вид доручається працівникові роботи);
 • - Дата початку роботи, а у випадку, коли укладається строковий трудовий договір, - також термін його дії і обставини (причини), які послужили підставою для укладання строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу або іншим федеральним законом;
 • - Умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу) працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати);
 • - Режим робочого часу і часу відпочинку (якщо для даного працівника він відрізняється від загальних правил, що діють у даного роботодавця);
 • - Гарантії та компенсації за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, якщо працівник приймається на роботу у відповідних умовах, з зазначенням характеристик умов праці на робочому місці;
 • - Умови, що визначають в необхідних випадках характер роботи (рухомий, роз'їзний, в дорозі, інший характер роботи);
 • - Умови праці на робочому місці;
 • - Умова про обов'язкове соціальне страхування працівника відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами;
 • - Інші умови у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права.

У трудовому договорі можуть передбачатися додаткові умови, не погіршують становище працівника порівняно з встановленим трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, зокрема:

 • - Про уточнення місця роботи (із зазначенням структурного підрозділу та його місцезнаходження) і (або) про робоче місце;
 • - Про випробування;
 • - Про нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової, комерційної та іншої);
 • - Про обов'язок працівника відпрацювати після навчання не менше встановленого договором строку, якщо навчання проводилося за рахунок коштів роботодавця;
 • - Про види і про умови додаткового страхування працівника;
 • - Про поліпшення соціально-побутових умов працівника і членів його сім'ї;
 • - Про уточнення стосовно до умов роботи даного працівника прав і обов'язків працівника і роботодавця, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового вдачі;
 • - Про додаткове недержавне пенсійне забезпечення працівника.

За угодою сторін у трудовий договір можуть також включатися права і обов'язки працівника і роботодавця, встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, локальними нормативними актами, а також права та обов'язки працівника і роботодавця, що випливають з умов колективного договору, угод . Невключення в трудовий договір яких-небудь із зазначених прав і (або) обов'язків працівника і роботодавця не може розглядатися як відмова від реалізації цих прав або виконання цих обов'язків.

Строк трудового договору встановлюється в ст. 58 ТК, у відповідність з якою трудові договори можуть укладатися:

 • 1) на невизначений термін;
 • 2) на визначений строк не більше п'яти років (строковий трудовий договір), якщо інший термін не встановлено ТК і іншими федеральними законами.

Строковий трудовий договір укладається, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов се виконання, а саме у випадках, передбачених ч. 1 ст. 59 ТК.

Якщо в трудовому договорі не обговорений термін його дії, то договір вважається укладеним на невизначений строк.

У випадку, коли жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку із закінченням терміну його дії і працівник продовжує роботу після закінчення терміну дії трудового договору, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу і трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк.

Трудовий договір, укладений па визначений строк при відсутності достатніх до того підстав, встановлених судом, вважається укладеним на невизначений строк.

Забороняється укладення строкових трудових договорів з метою ухилення від надання прав і гарантій, передбачених для працівників, з якими укладається трудовий договір на невизначений термін.

Строковий трудовий договір укладається:

 • - На час виконання обов'язків відсутнього працівника, за яким відповідно до трудового законодавства і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового вдачі, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором зберігається місце роботи;
 • - На час виконання тимчасових (до двох місяців) робіт;
 • - Для виконання сезонних робіт, коли в силу природних умов робота може проводитися тільки протягом певного періоду (сезону);
 • - З особами, які направляються на роботу за кордон;
 • - Для проведення робіт, що виходять за рамки звичайної діяльності роботодавця (реконструкція, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи), а також робіт, пов'язаних з явно тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг;
 • - З особами, які надходять на роботу в організації, створені на свідомо певний період або для виконання явно певної роботи;
 • - З особами, які приймаються для виконання явно певної роботи у випадках, коли її завершення не може бути визначене конкретною датою;
 • - Для виконання робіт, безпосередньо пов'язаних з практикою, професійним навчанням або додатковим професійною освітою у формі стажування;
 • - У випадках обрання на певний строк до складу виборного органу або на виборну посаду на оплачувану роботу, а також надходження на роботу, пов'язану з безпосереднім забезпеченням діяльності членів обраних органів чи посадових осіб в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в політичних партіях та інших громадських об'єднаннях;
 • - З особами, спрямованими органами служби зайнятості населення на роботи тимчасового характеру і громадські роботи;
 • - З громадянами, спрямованими для проходження альтернативної цивільної служби;
 • - В інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами.

Забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Робота за сумісництвом регулюється ст. 60.1, відповідно до неї працівник має право укладати трудові договори про виконання у вільний від основної роботи час іншої регулярної оплачуваної роботи у того ж роботодавця (внутрішнє сумісництво) і (або) в іншого роботодавця (зовнішнє сумісництво).

Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом, визначаються гл. 44 ТК.

Трудовий договір, згідно зі ст. 61 набирає чинності з дня його підписання працівником і роботодавцем, якщо інше не встановлено федеральними законами, іншими нормативними правовими актами РФ або трудовим договором, або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника.

Працівник зобов'язаний приступити до виконання трудових обов'язків з дня, визначеного трудовим договором.

Якщо в трудовому договорі не визначений день початку роботи, то працівник повинен приступити до роботи на наступний робочий день після вступу договору в силу.

Якщо працівник не приступив до роботи в день початку роботи, встановлений відповідно до частини другою або третьою цієї статті, то роботодавець має право анулювати трудовий договір. Анульований трудовий договір вважається неукладеним. Анулювання трудового договору не позбавляє працівника права на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню при настанні страхового випадку в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання.

Згідно ст. 77 ТК підставами припинення трудового договору є:

 • 1) угода сторін;
 • 2) закінчення строку трудового договору, за винятком випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення;
 • 3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
 • 4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
 • 5) переведення працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду);
 • 6) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією;
 • 7) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною визначених сторонами умов трудового договору;
 • 8) відмова працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, або відсутність у роботодавця відповідної роботи;
 • 9) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем;
 • 10) обставини, не залежні від волі сторін;
 • 11) порушення встановлених ТК або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи.

Трудовий договір може бути в будь-який час розірваний за згодою сторін трудового договору.

Строковий трудовий договір припиняється у відповідність до ст. 79 ТК із закінченням терміну його дії. Про припинення трудового договору у зв'язку із закінченням терміну його дії працівник повинен бути попереджений у письмовій формі не менш ніж за три календарні дні до звільнення, за винятком випадків, коли закінчується термін дії строкового трудового договору, укладеного на час виконання обов'язків відсутнього працівника.

Трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи, припиняється після закінчення цієї роботи.

Трудовий договір, укладений на час виконання обов'язків відсутнього працівника, припиняється з виходом цього працівника на роботу.

Трудовий договір, укладений для виконання сезонних робіт протягом певного періоду (сезону), припиняється після закінчення цього періоду (сезону).

Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за два тижні, якщо інший термін не встановлено ТК або іншим федеральним законом. Протягом зазначеного строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника про звільнення.

За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

У випадках, коли заява працівника про звільнення за його ініціативою (за власним бажанням) обумовлена неможливістю продовження їм роботи (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію та інші випадки), а також у випадках встановленого порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений у заяві працівника.

До закінчення строку попередження про звільнення працівник має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення у цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до ТК і іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Після закінчення строку попередження про звільнення працівник має право припинити роботу. В останній день роботи роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку, інші документи, пов'язані з роботою, за письмовою заявою працівника і провести з ним остаточний розрахунок.

Якщо після закінчення строку попередження про звільнення трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, то дія трудового договору продовжується.

Згідно ст. 81 ТК трудовий договір може бути розірваний роботодавцем у випадках:

 • 1) ліквідації організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем;
 • 2) скорочення чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця;
 • 3) невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації;
 • 4) зміни власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників і головного бухгалтера);
 • 5) неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;
 • 6) одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків:
  • а) прогулу, тобто відсутності на робочому місці без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни), незалежно від його (її) тривалості, а також у разі відсутності на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом робочого дня ( зміни);
  • б) появи працівника на роботі (на своєму робочому місці або на території організації - роботодавця або об'єкта, де за дорученням роботодавця працівник повинен виконувати трудову функцію) в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;
  • в) розголошення охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, у тому числі розголошення персональних даних іншого працівника;
  • г) здійснення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
  • д) встановленого комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці порушення працівником вимог охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;
 • 7) здійснення винних дій працівником, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця;
 • 8) неприйняття працівником заходів із запобігання або врегулювання конфлікту інтересів, стороною якого він є, неподання або подання неповних чи недостовірних відомостей про свої доходи, витрати, про майно і зобов'язання майнового характеру чи непредставлення або подання свідомо неповних або недостовірних відомостей про доходи, витрати, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх чоловіка (дружини) і неповнолітніх дітей, відкриття (наявності) рахунків (вкладів), зберігання готівкових коштів і цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території РФ, володіння та (або) користування іноземними фінансовими інструментами працівником , його чоловіком (дружиною) і неповнолітніми дітьми у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, нормативними правовими актами Президента РФ і Уряду РФ, якщо зазначені дії дають підставу для втрати довіри до працівника з боку роботодавця;
 • 9) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи;
 • 10) прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації;
 • 11) одноразового грубого порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків;
 • 12) подання працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору;
 • 13) передбачених трудовим договором з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу організації;
 • 14) в інших випадках, встановлених цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.

З наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового договору працівник повинен бути ознайомлений під розпис. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження). У випадку, коли наказ (розпорядження) про припинення трудового договору неможливо довести до відома працівника або працівник відмовляється ознайомитися з ним під розпис, на наказі (розпорядженні) робиться відповідний запис.

Днем припинення трудового договору у всіх випадках є останній день роботи працівника, за винятком випадків, коли працівник фактично не працював, але за ним, відповідно до ТК або іншим федеральним законом, зберігалося місце роботи (посада).

Варіанти оформлення трудового договору та доповнень (змін) його умов представлені у додатку 10.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >