Організаційна структура управління підприємством

Організаційний механізм управління підприємством має безліч компонентів, але обов'язково повинен представляти єдину систему, в якій функціонування окремих елементів взаимозависимо і взаємозумовлено. В даний час в Росії в області організації менеджменту є особливо багато проблем через особливості сучасного стану її перехідною економіки.

Організаційний механізм управління представляє систему управлінських дій, прийомів і процедур, спрямованих на реалізацію функцій підприємства, а також на теорію і практику менеджменту, що спирається на пріоритет загальноорганізаційної принципів і вирішення організаційних проблем. Він включає проектування, створення і вдосконалення організаційних структур, чітке розмежування функцій, розподіл організаційних завдань, обов'язків, прав і відповідальності структурних підрозділів і окремих виконавців, встановлення взаємозв'язків між ними, суворе дотримання встановлених правил організаційної поведінки, прийняття управлінських рішень.

Особливе значення тут має характеристика ряду найважливіших параметрів системи управління, насамперед питань формування організаційних структур.

Структура управління підприємством, або організаційна структура управління, - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації.

Під організаційною структурою управління розуміється упорядкована сукупність стійко взаємопов'язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток підприємства як єдиного цілого.

Організаційна структура управління визначається як форма розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої здійснюється процес управління по відповідних функціях, направлених на рішення поставлених завдань і досягнення намічених цілей. З цих позицій структура управління представляється в вигляді системи оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між які входять до її складу органами управління і працюючими в них людьми. Ключовими поняттями організаційної структури управління є елементи (ланки), зв'язку (відносини) і повноваження.

До елементам структури відносяться окремі працівники, служби та інші ланки апарату управління, а відносини між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто за наявності декількох рівнів управління. Зв'язки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні зв'язки відображають руху управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто особами, повністю відповідають за діяльність підприємства або її структурних підрозділів. Функціональні зв'язки утворюються лінії руху інформації і управлінських рішень з тих чи інших функцій управління. Використовується поняття "повноваження" - право на прийняття рішень. Розподіл повноважень робить структуру ієрархічної. Повноваження досить різні. Вони поділяються за функціями, масштабами управління та обсягом повноважною діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >