Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційна та виробнича структура фірми

Для того щоб розглянуті функції управління здійснювалися, фірма, як будь-яка система, повинна бути певним чином влаштована. Це пристрій, або структура, передбачає виділення окремих підрозділів або елементів системи. Функціонально на підприємстві виділяються підрозділи за критерієм професійно-галузевого поділу праці, які виконують планово-економічні, обліково-статистичні, комерційні, інженерно-технологічні, розрахунково-аналітичні, оперативно-виробничі, кадрові та інші функції. Структурно для виконання цих функцій виділяються робочі місця, дільниці, цехи, відділи, управління. Кількість структурних підрозділів на підприємстві залежить від його галузевої приналежності і розміру. У загальному випадку на малих і навіть середніх підприємствах перераховані функції організації та управління інтегруються, як правило, директором. Однак у міру зростання масштабу виробництва і його диверсифікації директор вже фізично не в змозі готувати і приймати рішення з усіх питань, що стосуються діяльності підприємства. Тому частину своїх повноважень він передає заступникам або керівникам новостворюваних структурних підрозділів. Так, на підприємствах виділяються заступники за окремими видами робіт. Згідно з нормами керованості, таких заступників не повинно бути більше семи. У залежності від масштабу і ступеня диверсифікації виробництва зазначені функції можуть дробитися і виконуватися значно більшим числом відділів, підвідділів, секцій і лабораторій.

Очевидно, що послідовність виконання процесів праці вимагає спеціалізації. Навіть при випічці печива виробничий процес буде відрізнятися на маленькій пекарні і великому заводі. Чим більше масштаб виробництва, тим вище ступінь спеціалізації підрозділів фірми. Якщо на мікро- і малих підприємствах організація виробництва не представляє особливої складності, то при укрупненні підприємства відбувається збільшення чисельності працюючих та ефективне управління їх діяльністю з єдиного центру стає скрутним. Зростаючий обсяг роботи змушує організувати управління технологічними процесами за допомогою фахівців різного профілю, тому на підприємстві можуть бути виділені підрозділи, що виконують певне коло функцій, а якщо підприємство досить велике, то ці підрозділи можуть бути виділені і організаційно.

Підрозділи підприємства, їх склад, розподіл функцій між ними формують виробничу структуру підприємства.

З урахуванням специфіки виконуваних робіт виділяють дві групи виробничих підрозділів підприємства: основного виробництва та обслуговуючі.

Підрозділи основного виробництва виконують роботи, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції (послуги). Такі підрозділи в промисловості прийнято називати основними цехами. До підрозділів основного виробництва відносяться також і допоміжні виробництва (цеху), які обслуговують своєю продукцією та послугами основні цехи: підрозділи з ремонту обладнання, виготовлення інструментів, оснастки, забезпечення електричної та теплової електроенергією та ін.

Обслуговуючі підрозділи забезпечують нормальну діяльність всіх структурних підрозділів підприємства. Їх ще називають підрозділами внутрипроизводственной інфраструктури. У складі цієї групи можна виділити підрозділи складського господарства, внутрішньовиробничого транспорту та зв'язку і, нарешті, групу підрозділів, які обслуговують соціально-побутові потреби працівників.

Основним виробничим ланкою підприємства зазвичай є цех. Від роботи цехів повністю залежать результати діяльності всієї фірми.

Під цехом розуміється приміщення, оснащене верстатами, іншим обладнанням, призначене для виконання певних робіт (слюсарний, столярний, складальний цехи), а також колектив людей, які виконують певну роботу.

На великих і середніх підприємствах може бути кілька десятків цехів, на малому - жодного. Керує роботою цеху начальник цеху, у завдання якого входить організація виконання одержуваних від керівників фірми виробничо-технічних завдань щодо своєчасного і якісного виготовлення закріпленої за цехом продукції. Начальники допоміжних і обслуговуючих цехів організовують безперебійне обслуговування основних виробничих цехів.

На великих підприємствах в окремих цехах може бути зосереджено до 2-3 тис. Працівників, тому функціональні підрозділи цехів за характером роботи та складом фахівців часто нагадують структуру середнього за розміром підприємства. У цих випадках виділяються основні і допоміжні ділянки. Начальники дільниць або майстра здійснюють головним чином оперативне управління виробництвом і персоналом на підвідомчому ділянці.

При виробничій необхідності всередині ділянок виділяються колективи робочих однакових або різних професій, спільно виконують єдине виробниче завдання й несучих спільну відповідальність за результати роботи - бригади.

Керують бригадою бригадири, які отримують завдання від майстра, розподіляють їх серед робітників, організують виконання завдань, тобто являють собою нижній рівень менеджменту. Залежно від застосовуваної форми розподілу і кооперації праці, а також професійного складу робітників, бригада може бути спеціалізованою або комплексною.

Спеціалізована бригада складається з робітників однієї професії, що виконують однорідні технологічні процеси, наприклад бригада формувальників в ливарному цеху або бригада складальників в складальному цеху.

Комплексна бригада організовується з робочих різних професій для виконання комплексу технологічно різнорідних робіт, що об'єднуються спільністю предмета праці або знаряддя праці. У складі комплексних бригад можуть бути організовані спеціалізовані ланки по виконанню окремих процесів або операцій.

Основний просторової виробничим осередком є робоче місце.

Під робочим місцем розуміється частина простору, пристосована для виконання працівником свого виробничого завдання.

Для цього робоче місце повинне бути оснащене основним і допоміжним обладнанням (верстати, механізми, агрегати, інструмент, вимірювальні прилади, засоби, що забезпечують безпеку праці, захисні пристрої, що поліпшують санітарно-гігієнічні умови роботи, енергетичні установки, комунікації, верстаки, інструментальні тумбочки, стелажі , шафи, стільці, крісла і т.д.). Очевидно, що вимоги до оснащення робочого місця генерального директора і працівника конвеєра будуть значно відрізнятися. Тому при організації робочого місця враховуються антропометричні дані, висновки наукової організації праці, рекомендації фізіології, психології та гігієни і т.д. Сучасне робоче місце повинне забезпечувати підвищення продуктивності праці працівника і збереження його здоров'я.

Склад і кількість підрозділів на фірмі залежить не тільки від масштабу підприємства, а й від галузі. Уявіть собі, наскільки відрізняється виробничий процес, наприклад випічки булочок, виплавки сталі, виробництва художнього фільму або вирощування картоплі. Для класифікації процесів виробництва застосовуються різні критерії.

За ступенем безперервності виробничі процеси діляться на дискретні (переривчасті) і безперервні. Дискретний процес передбачає перерви при виготовленні продукції протягом як робочого дня, так і доби, наприклад в магазині або на швейній фабриці. При безперервному процесі виробництва такі паузи неможливі іноді протягом багатьох днів, наприклад на атомній електростанції або при виплавці сталі. Зупинка обладнання може проводитися тільки після закінчення процесу.

За масштабом виробництва розрізняють масовий, серійний і поодинокі типи виробництва. Ступінь спеціалізації і масштаб виробництва визначають тип організації виробництва.

Масовий тип виробництва характеризується вузькою номенклатурою продукції і значним обсягом виробництва протягом тривалого періоду часу, наприклад побутової техніки, продовольчих товарів. У цьому випадку можливе застосування високопродуктивного обладнання і потоковий метод організації виробництва. Такий тип виробництва поширений на великих підприємствах.

Серійне виробництво має три градації - масове (багатосерійне), серійне, дрібносерійне. Особливість цього типу виробництва полягає в тому, що продукція виготовляється періодично повторюваними партіями - серіями.

Одиничне виробництво відрізняється індивідуальним методом організації виробництва, оскільки продукція виготовляється в єдиному екземплярі або малої і неповторним партією. Наприклад, виготовлення космічної станції, турбін для електростанцій, колекційних ювелірних прикрас.

Поділ праці підприємства є одним з факторів побудови виробничої структури, воно визначає спеціалізацію підрозділів. З цієї точки зору виділяються: предметна спеціалізація, яка виражається в зосередженні виробництва окремих видів продукції на даному підприємстві, наприклад прядильне виробництво, яке виготовляє пряжу на ткацькій фабриці; подетальная спеціалізація, при якій в окремих підрозділах зосереджується виробництво тільки частини або деталі виробу; стадийная, або технологічна, спеціалізація, при якій здійснюються лише певні стадії (фази) технологічного процесу, наприклад ливарні, ковальсько-пресові і складальні цехи машинобудівного підприємства. Виходячи з перерахованих форм спеціалізації, може здійснюватися і формування складу і структури виробничих підрозділів підприємства. У ряді випадків найбільш доцільною виявляється змішана виробнича структура, в рамках якої поєднуються підрозділи, виділені як за технологічним, так і за предметним типом спеціалізації. Наприклад, на тому ж машинобудівному підприємстві виробнича структура, побудована з урахуванням технологічної спеціалізації, може бути доповнена підрозділами, що спеціалізуються на виробництві споживчих товарів, виготовлених з відходів, утворених в основному виробництві. На великих транспортно-логістичних підприємствах можуть виділятися підрозділи авіаційних, автомобільних, морських та інших перевезень. На практиці зустрічаються й виробничі структури, орієнтовані в основному на певні групи клієнтів. Така ситуація можлива, якщо мова йде про великі торговельно-посередницьких підприємствах або про промислових багатогалузевих концернах, якщо виробництво в них орієнтовано на інтереси абсолютно різних груп споживачів.

Зрозуміло, вибір того чи іншого різновиду виробничої структури підприємства цілком визначається специфікою його діяльності. Так, для малих підприємств характерна найбільш проста структура, а іноді і відсутність чітко виділених структурних підрозділів. Якщо ж підприємство спочатку створюється для виробничої діяльності, то в міру його розвитку все більш необхідною стає диверсифікація виробництва, яка зажадає зміни виробничої структури підприємства в напрямку більш органічного поєднання в ній як предметного, так і технологічного типів спеціалізації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук