Прибуток і рентабельність

Прибуток

Один з найголовніших фінансових показників діяльності фірми - прибуток. Саме прибуток, що спрямовується на придбання нового майна (обладнання, створення товарних запасів, будівництво), збільшує власний капітал фірми. Прибуток є джерелом достатку підприємця, його родини, тому розглядається як основний фінансовий результат. У підвищенні прибутку підприємств зацікавлене і держава, так як податок на прибуток підприємств є важливим джерелом дохідної частини бюджету. Таким чином, прибуток виступає основним фінансовим результатом і метою створення та діяльності підприємства.

У самому слові "прибуток" міститься відповідь на питання, що це таке. Прибуток - це надбавка, яка народжується у грошовому обороті, в тому випадку якщо виручка перевищує витрати.

Прибуток - це абсолютний показник ефективності, показник перевищення виручки над витратами або доходів над витратами. Визначається як різниця між доходами і витратами. У разі якщо доходи виявляться менше витрат, фірма отримує збиток. За рахунок прибутку власний капітал фірми зростає (прибуває), за рахунок збитків - зменшується (убуває).

Незважаючи на те що прибуток - основний фінансовий показник, величина прибутку за певний період в деякому розумінні величина віртуальна, оскільки її не можна побачити, помацати. До реального руху грошей, до фінансових потоків цей розрахунковий показник має опосередковане відношення. Тому сума грошей у касі або на розрахунковому рахунку на кінець звітного періоду і величина прибутку за цей період ніколи не збігаються. Необхідно розуміти, що прибуток - розрахунковий показник, який показує, яку кількість грошей з отриманих доходів фірма може вважати своїм. Інакше кажучи, вираз "прибуток, що спрямовується на купівлю обладнання" означає, що на купівлю обладнання направлені гроші в розмірі розрахованої прибутку.

Саме тому, що прибуток - це показник ефективності, а не реальні гроші, розмір прибутку може значно змінюватися. Залишаючись по суті перевищенням над витратами, величина прибутку може сильно змінюватися в залежності від того, що дозволяється включати до складу витрат відповідними нормативними актами. Склад доходів і витрат і порядок їх обліку регулюється законодавчо. У нашій країні порядок розрахунку прибутку регулюється Правилами бухгалтерського обліку і відображений у формі № 2 "Звіт про прибутки і збитки". Розрахунок прибутку здійснюється за наступним алгоритмом.

Валова виручка (виручка від реалізації, інша виручка)

  • - ПДВ, акцизи, інші аналогічні платежі = Чиста виручка, нетто-виручка
  • - Виробничі витрати (змінні витрати, витрати на виробництво даної продукції)

= Сума покриття (дохід, маржинальний дохід)

- Постійні витрати (амортизація, реалізаційні, позареалізаційні, адміністративні витрати)

= Загальний прибуток (валова, балансова)

- Відсотки за кредит, рентні платежі

= Прибуток до виплати податків (оподатковуваний прибуток)

- Податок на прибуток

= Чистий прибуток (прибуток після виплати податків)

- Дивіденди акціонерам

= Нерозподілений прибуток

У результаті діяльності підприємство отримує виручку. Ця величина складається насамперед з виручки від реалізації продукції. До складу доходу, отриманого фірмою, можуть входити доходи, не пов'язані з основною діяльністю фірми, наприклад отримання відсотків за депозитами або доходів за цінними паперами, продажу частини невикористаного майна. Ці доходи називають операційними.

Крім того, до складу виручки можуть входити позареалізаційні та надзвичайні доходи. До позареалізаційних доходів відносяться гроші, отримані в якості оплати неустойки, пені або штрафів за порушення договорів контрагентами фірми; до надзвичайним - суми страхових відшкодувань за договорами страхування від стихійних лих або інших страхових випадків.

У більшості країн отримані доходи оподатковуються поруч платежів. Так, в Росії з виручки від реалізації необхідно сплатити ПДВ, акцизи і т.п. Після сплати цих платежів у підприємства залишається сума грошей, яку називають чистою, або нетто-виручкою. З цієї суми необхідно відняти витрати на виготовлення продукції - змінні витрати. Різницю між чистою виручкою і змінними витратами на її виробництво називають сулемою покриття (середньою величиною покриття, маржею або маржинальним доходом). Завдання цієї суми - покрити постійні витрати.

Платежі, що держава дозволяє включати до складу постійних витрат, і нормативна база для їх розрахунку міняються залежно від політики держави і потреб історичного періоду. Наприклад, оплата відсотків за кредит, витрати на підготовку персоналу, придбання нового обладнання можуть або включатися до витрат до визначення оподатковуваного прибутку, або оплачуватися з чистого прибутку.

Після сплати податку на прибуток у підприємства залишається сума грошей, яку воно може вважати своєю і використовувати за власним розсудом - чистий прибуток. З чистого прибутку в разі необхідності виплачуються дивіденди власникам. Після цього залишається нерозподілений на дивіденди прибуток. Порядок використання нерозподіленого прибутку визначається або установчими, або нормативними документами. У цих документах встановлюються нормативи відрахування грошей на різні напрямки.

Найбільш типовими напрямками використання нерозподіленого прибутку є виробничий і соціальний розвиток - розширення виробництва, будівництво та експлуатація житла та інших соціальних об'єктів, соціально-культурні заходи, НДДКР; надання матеріальної допомоги, встановлення додаткової понад встановлену законодавчо доплати окремим працівникам, одноразових заохочень працівників, оплату дитячих установ для своїх працівників, благодійність та ін.

Іншими словами, частина прибутку використовується для збільшення, накопичення майна, тому вона іноді називається фондом накопичення. Інша частина використовується на споживання. Ця сума грошей називається фондом споживання. Співвідношення між цими двома фондами визначається підприємством самостійно. У деяких випадках частину прибутку спрямовується до спеціального резервний фонд, який може використовуватися для покриття можливих збитків і витрат в майбутніх періодах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >