Ефективність управлінського рішення

Підвищення ефективності управління практично тотожне зростанню ефективності підприємницьких рішень на всіх рівнях ієрархії, так як прийняття рішень являє собою основний інструмент керуючого впливу; саме в розробці, прийнятті, організації та контролі виконання рішень полягає діяльність як окремих менеджерів, так і апарату управління в цілому.

Разом з тим завдання визначення ефективності управлінських рішень відноситься до числа найбільш складних і спірних проблем управління і тому повністю ще не вирішена. У подальшому вивченні потребують такі питання, як показники ефективності і фактори, що впливають на ефективність управлінських рішень. Розглянемо поняття "ефективність управлінського рішення" в системі близьких за змістом категорій "ефективність управління" і "ефективність управлінської праці".

Зазвичай ефективність системи управління визначається через результати функціонування керованого об'єкта, а вони, у свою чергу, - за ступенем досягнення поставленої мети. За таких умов оцінка рівня управління організацією здійснюється на основі таких показників, як обсяг виробництва товарів або послуг, обсяг продажів, отриманий прибуток, продуктивність праці, рівень рентабельності і т.п. Однак такий метод при всій його логічної обгрунтованості і простоті має і серйозні недоліки. (1) Ефективність управління ототожнюється з ефективністю виробництва. Тим часом однакові техніко-економічні результати можуть бути досягнуті при різних рівнях організації управління, тому оцінити зазначеним способом ефективність кожної конкретної системи управління і тим більше її підрозділів і окремих працівників не представляється можливим. (2) При такому підході не береться до уваги фактор часу - певний часовий лаг між керуючим впливом і його результатом (рішення може бути прийняте одним керівником, а його позитивний результат, який проявляється через деякий час, буде використаний іншим).

Поняття ефективності управлінського рішення (на відміну від його якості) не може бути розглянуте ізольовано від його реалізації. Ефективність вирішення полягає не стільки в його абсолютній правильності, скільки в тому, що, будучи послідовно і в строк реалізовано, воно завдяки своїй правильності досягне поставленої мети. Отже, ефективність управлінських рішень обумовлюється як якістю самих рішень, так і якістю їх здійснення.

Тим часом, як свідчить практика управління, далеко не всі прийняті рішення реалізуються в задані терміни (за деякими даними, їх питома вага в загальному числі прийнятих становить близько 30%). Крім того, частина реалізованих рішень не дасть очікуваного результату, тобто виявляється недостатньо ефективною. Експертні оцінки самих керівників свідчать, що таких рішень у їхній практиці не менше 25%. Які ж найбільш істотні причини цього явища? Звичайно, це як дефекти самого рішення, що викликаються неповнотою інформації, некомпетентністю ОПР або браком часу для ретельної розробки альтернатив, так і погана організація його виконання, і насамперед неузгодженість і відсутність контролю.

Схема впливу перерахованих вище факторів на ефективність управлінських рішень наведена на рис. 14.4. Оскільки одні й тс ж цілі можуть бути досягнуті при різній величині витрат, то основним критерієм ефективності рішення може служити ставлення отриманого в результаті його реалізації ефекту, вираженого показником ступеня досягнення мети, до величини витрат на розробку рішення та його здійснення. Справа, однак, ускладнюється тим, що прийняття багатьох важливих рішень (наприклад, вибір найбільш перспективних інноваційних проектів, об'єкта інвестування або основних напрямків НДДКР) вимагає не одно-, а багатокритеріальної оцінки, так як в більшості випадків ефект підприємницького рішення не може бути виражений єдиним показником.

Фактори підвищення ефективності управлінських рішень

Рис. 14.4. Фактори підвищення ефективності управлінських рішень

Але після того як ця проблема вирішена, завдання гранично спрощується. Знаючи значення складовою прибутку P i і необхідних витрат Сi, можна для кожної альтернативи рішення A i розрахувати відношення P i / С, що характеризує значення прибутку на одиницю витрат.

Примі р. Є сьомій інвестиційних проектів До 1, K 2, ..., K 7. Кожен з них характеризується складовою прибутком в умовних одиницях і витратами (млн руб.).

Показник

Проекти

1

2

3

4

5

6

7

Прибуток, ум. од.

2,6

1,8

2,3

2,7

2,0

1,6

3,0

Витрати, млн грн.

1,0

0,9

1,0

1,2

0,7

0,6

2,5

Ліміт фінансування, виділений для реалізації проектів, становить 3500000 крб. Визначити перелік найбільш ефективних проектів.

Для вирішення цього завдання розрахуємо відношення прибуток - витрати для кожного проекту:

Тепер впорядкуємо проекти за ступенем переваги (у порядку убування величини прибутку на одиницю витрат): До 5, К 5, К 1, К 3, К 4, К 2, К 7.

Далі, підсумовуючи наростаючим підсумком витрати на реалізацію, вибираємо для першочергового фінансування проекти До 5, К 5, К 1 і К 3. Їх сумарні витрати ΣC = 3300000 руб., А складова прибуток ΣΡ = 8,5. Очевидно, що при будь-яких інших варіантах дане співвідношення буде гірше.

Таким чином, відповідальність за прийняте рішення є досить важливим фактором управлінської діяльності, а ефективність прийнятих рішень може служити засобом вимірювання ефективності керуючою системою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >