Види і типи інновацій

Класифікацій інновацій досить багато. Очевидно, що інновації, зміни можуть стосуватися як продукту, так і процесу його виготовлення та реалізації. В залежності від цього з деякою часткою умовності інновації можна розділити на продуктові і процесні.

Продуктові інновації (їх ще називають технологічними) передбачають: розробку та впровадження технологічно нових продуктів і процесів, а також значних технологічних удосконалень в продуктах і процесах; розробку та впровадження в галузях сфери послуг технологічно нових або значно вдосконалених послуг і нових або значно удосконалених засобів виробництва (передачі) послуг.

Технологічно новий продукт - продукт, за своїми технологічними характеристиками або передбаченого використання значно відрізняється від раніше виробленої продукції. У інноваціях такого роду можуть використовуватися радикально нові технології, засновані на комбінації вже існуючих технологій у новому застосуванні або отримані в результаті використання нових знань.

Технологічно удосконалений продукт - існуючий продукт, робочі характеристики якого були значно доповнені або оновлені.

Простий продукт може бути вдосконалений (в бік поліпшення характеристик або зниження вартості) за рахунок використання більш ефективних компонентів або матеріалів. Складний продукт, що складається з ряду інтегрованих технічних підсистем, може бути вдосконалений внесенням часткових змін в одну з підсистем.

Процесні інновації - розробка та впровадження технологічно нових або технологічно значно вдосконалених виробничих методів, включаючи методи передачі продуктів. Інновації такого роду можуть бути засновані на використанні:

 • • нового виробничого обладнання;
 • • нових методів організації виробничого процесу або їх сукупності;
 • • результатів досліджень і розробок.

Такі інновації націлені на підвищення ефективності виробництва існуючої на підприємстві продукції, але можуть призначатися також і для виробництва та постачання технологічно нових або вдосконалених продуктів, які не можуть бути вироблені або поставлені з використанням звичайних виробничих методів.

Послуга вважається технологічною інновацією, коли її характеристики або способи використання або принципово нові, або значно (якісно) вдосконалені в технологічному відношенні. Використання значно вдосконалених методів виробництва або передачі послуг також є технологічною інновацією.

Технологічні інновації можуть здійснюватися на основі принципово нових технологій, комбінацій існуючих технологій або на основі передачі нових знань. При цьому технології можуть бути втілені в нові або вдосконалені машини, устаткування, програмні засоби, а нові знання - це результат досліджень, придбання або використання спеціальної кваліфікації або навичок.

До процесним інновацій можна віднести також інновації, не пов'язані безпосередньо з технологією виробництва продукції, такі як організаційні (організаційно-управлінські зміни). Організаційно-управлінські інновації можуть здійснюватися як окремо, так і в рамках технологічних інновацій. Як правило, вони стосуються широкого кола питань за наступними напрямками:

 • • Розробка та реалізація нової або значно зміненої корпоративної (акціонерної) стратегії в організації (групі організацій);
 • • впровадження сучасних (на основі інформаційних технологій) методів управління організацією;
 • • розробка і впровадження нових або значно змінених організаційних структур в організації;
 • • нововведення у використанні змінного режиму робочого часу;
 • • застосування сучасних систем контролю якості, сертифікації продукції (послуг), включаючи використання сучасних вітчизняних і зарубіжних (наприклад, ISO 9000) стандартів якості;
 • • розробка нових або значно змінених методів і прийомів організації праці на підприємстві;
 • • впровадження сучасних систем логістики та поставок сировини, матеріалів, комплектуючих;
 • • створення спеціалізованих підрозділів з проведення наукових досліджень і розробок, практичної реалізації науково-технічних досягнень (технологічні та інжинірингові центри, малі інноваційні підприємства);
 • • організація та вдосконалення маркетингової служби в організації.

Наступним найважливішим критерієм класифікації інновацій є радикальність, або глибина і всеосяжність змін. Радикальність змін в значній мірі впливає на характер інноваційного процесу. Наприклад, перестановка меблів у кабінеті або розміщення кактусів близько робочого місця програміста з великою натяжкою можна назвати інновацією. Це стосується і незначних, несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних процесах. Наприклад, Ф. Валента за ступенем радикальності або інтенсивності інноваційного зміни виділяє восьмій рівнів або порядків інновацій.

Інновації нульового порядку - генерування первинних властивостей. Цільове зміна, що зберігає існуючі функції виробничої системи або її частини.

Інновації першого порядку - зміна кількості. Просте цільове пристосування до кількісних вимогам при збереженні функцій виробничої системи або її частини.

Інновації другого порядку - перегрупування або організаційне зміна. Прості організаційні пересувки для забезпечення кращої організації виробничої системи.

Інновації третього порядку - адаптаційні зміни. Зміни, викликані взаємним пристосуванням елементів виробничої системи, які не змінюють якості окремих елементів, але в комплексі ведуть до підвищення ефективності виробничої системи в цілому.

Інновації четвертого порядку - новий варіант. Найпростіше якісна зміна, тобто часткові функціональні зміни в рамках виробничої системи або її частини. Виникають варіанти з новими корисними властивостями або зміненими параметрами, але початкові характерні ознаки виробничої системи не змінюються.

Інновації п'ятого порядку - нове покоління. Більш високі якісні зміни функціональних властивостей системи або її частини. Змінюється більшість первинних властивостей системи, але зберігається базова структурна концепція.

Інновації шостого порядку - новий вид. Якісна зміна функціональних властивостей виробничої системи або її частини. Змінюється її первинна концепція, але зберігається функціональний принцип.

Інновації сьомого порядку - новий рід. Вища докорінна зміна у функціональних властивостях виробничої системи або її частини, що міняє її основний функціональний принцип.

Інновації нульового, першого, другого і третього порядків не змінюють функціональних властивостей такої виробничої системи, як підприємство. Інновації четвертого, п'ятого, шостого та сьомого порядків частково або повністю змінюють функціональні властивості виробничої системи. Радикальність змін в результаті інновацій послідовно зростає від нульового до сьомого порядку. Залежно від цілей аналізу виділяються інші види і типи інновації. Основні критерії та класифікаційні групи інновацій наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Класифікація інновацій

Класифікаційна ознака

Види інновацій

Новизна для ринку

Нові для галузі у світі

Нові для галузі в країні

Нові для даного підприємства (групи підприємств)

Сфера діяльності підприємства

Технологічні

Виробничі

Економічні

Торгові

Соціальні в галузі управління

Поширеність

Одиничні

Дифузні

Місце у виробничому циклі

Сировинні

Забезпечують (зв'язують)

Продуктові

Ознака наступності

Заміщають

Скасовуючі

Зворотні

Відкривають

Ретровведенія

Охоплення

Локальні

Системні

Стратегічні

Форма втілення

Втілені в матеріалі - тверді (hard)

Чи не втілені в матеріалі - м'які (soft)

Ступінь новизни

Нововведення - перше застосування чогось нового і одночасно перше визнання соціальної та економічної цінності цього нововведення

Оновлення - те, що ново для даної організації, але вже не є таким для зовнішнього світу

Удосконалення - деяке поліпшення, яке оригінально, корисно для даної організації

Походження

Покупні

Власної розробки

Інноваційний потенціал і ступеня новизни

Радикальні

Комбінаторні

Совершенствующие

Час проведення

Своєчасні

Повторні

Передчасні

Запізнілі

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >