Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предметом бухгалтерського обліку є фінансово-господарська діяльність організації, реалізована через господарські операції (дії).

У господарських операціях організації відображаються в динаміці рух майна, його джерел, зобов'язань перед організацією і самої організації та інших фактів господарської діяльності. Майно, зобов'язання і самі господарські операції визнаються об'єктами бухгалтерського обліку.

Для відображення в бухгалтерському обліку майно організації оцінюється в грошовому вираженні. При цьому повинні дотримуватися наступні основні принципи оцінки, закріплені в нормативних документах:

 • - Майно, придбане за плату, оцінюється за фактичними витратами на його покупку (вартість об'єкта, відсотки по кредитах і позиках для придбання об'єкта, комісійні винагороди посередникам, мита збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку тощо);
 • - Майно, вироблене в самій організації, оцінюється за фактичними витратами на його виготовлення (витрати, пов'язані з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та ін.);
 • - Майно, отримане безоплатно, оцінюється за ринковою вартістю на дату постановки на облік, виходячи з ринкової ціни на даний або аналогічний вид майна, підтвердженої документально або експертним шляхом.

Майно організації можна розділити за складом і призначенням, а також за джерелами засобів, що формують майно.

За складом і призначенням майно ділиться на необоротні та оборотні активи.

До позаоборотних активів організації відносяться нематеріальні активи (виключні права, патенти, ділова репутація); основні засоби (земельні ділянки, будівлі, машини, устаткування); незавершене будівництво, а також довгострокові фінансові вкладення організації в дочірні, залежні та інші товариства і позики, надані іншим організаціям на термін понад 12 місяців.

Оборотні активи - це запаси сировини і матеріалів; готова продукція і товари; грошові кошти в касі, на розрахункових та інших рахунках; а також короткострокові фінансові вкладення в цінні папери; позики, надані організаціям на термін до 12 місяців.

Поряд з майном, до об'єктів бухгалтерського обліку належать і зобов'язання.

Зобов'язання перед організацією у вигляді дебіторської заборгованості являють собою заборгованість: покупців і замовників за відвантажену їм продукцію, виконані роботи або надані послуги; дочірніх і залежних товариств перед головною організацією; засновників за внесками до статутного капіталу організації, а також за авансами, виданими іншим організаціям, і векселями, отриманими від інших організацій за поставку товарів, надання робіт або виконання послуг. Іншими словами, дебіторська заборгованість означає, що в організації є кошти, які тимчасово з обороту відвернені (абстрактні кошти), при цьому терміни погашення заборгованості або залучення коштів можуть бути різними.

За джерелами коштів, що формують майно, його можна розділити також на дві великі групи: майно, придбане або створене за рахунок власних коштів, і, відповідно, - за рахунок позикових коштів.

Власні кошти організації (її капітал) складаються зі статутного, резервного, додаткового капіталів, а також нерозподіленого прибутку. До позиковими коштами відносяться позики і кредити банків, як короткострокові, так і довгострокові.

До об'єктів бухгалтерського обліку поряд з дебіторською заборгованістю відноситься і кредиторська заборгованість організації, оскільки зобов'язання виникають і в самої організації: перед постачальниками та підрядниками за товари, роботи, послуги; дочірніми і залежними товариствами; персоналом організації з оплати праці; бюджетом і позабюджетними фондами; за авансами одержаними та векселями, виданими за товари, роботи чи послуги, а також перед засновниками по виплаті доходів. Зобов'язання організації у вигляді кредиторської заборгованості означають, що нею тимчасово залучені в оборот кошти (залучені кошти), при цьому терміни погашення кредиторської заборгованості, так само як і дебіторської, можуть бути різними.

До об'єктів бухгалтерського обліку належать і господарські операції організації, тобто дії або факти, що викликають зміни як у складі самого майна, гак і його джерел. Зміни, викликані господарськими операціями, можуть виникнути у складі самого майна або в складі джерел коштів, що формують майно. При цьому зміни можуть як збільшувати, так і зменшувати вартість майна та його джерел.

ПРИКЛАД 1.3

Організація оплатила постачальникам товари перерахуванням з розрахункового рахунку. Майно організації у вигляді грошових коштів було зменшено. Одночасно з цим зменшилася і кредиторська заборгованість перед постачальниками у вигляді залучених коштів.

ПРИКЛАД 1.4

На розрахунковий рахунок організації надійшли грошові кошти, отримані за кредитним договором з банком. Майно організації у вигляді грошових коштів збільшилася. З іншого боку, збільшився і джерело формування цього майна, а саме - позикові кошти.

ПРИКЛАД 1.5

У касу організації надійшли гроші від замовника за виконані роботи. Майно організації у вигляді грошових коштів збільшилася. З іншого боку, зменшилася дебіторська заборгованість замовника у вигляді абстрактних коштів.

ПРИКЛАД 1.6

Організацією були нараховані дивіденди засновникам за рахунок чистого прибутку. Капітал організації, як джерело формування майна в частини чистого прибутку, був зменшений, одночасно була збільшена кредиторська заборгованість перед засновниками у вигляді залучених коштів.

Ми переконалися, що господарські операції викликають зміни як у складі майна, так і в складі джерел коштів, що формують це майно.

Бухгалтерський облік як упорядкована система збору, обробки та узагальнення інформації і як економічна наука має не тільки предмет, а й метод. Метод бухгалтерського обліку являє собою сукупність специфічних прийомів і способів для розкриття та вивчення предмета. До вказаної сукупності відносяться: документація, оцінка, інвентаризація, калькуляція, рахунки і подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність. Розглянемо окремі елементи методу бухгалтерського обліку.

Документація - це процес оформлення господарських операцій, що проводяться організацією, певними документами, які будуть служити первинними обліковими документами для ведення бухгалтерського обліку. Документація підтверджує достовірність фактів господарської діяльності і забезпечує створення суцільного масиву інформації.

Документи можуть носити виправдувальний (прибуткові та видаткові касові ордери); розпорядчий (накази, розпорядження, акти на списання об'єктів); комбінований (платіжні та розрахунково-платіжні відомості, акти приймання-передачі об'єктів) характер. Документи складаються в момент здійснення господарської операції в самій організації (внутрішні), але вони можуть бути отримані і ззовні (зовнішні), наприклад, виписка з розрахункового рахунку в банку, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури і т.п. Документи можуть бути складені по одному факту господарської діяльності, наприклад, накладна на відпуск матеріалів. Можуть вони бути і накопичувальними: особовий рахунок співробітника, інвентарна картка обліку основних засобів та ін.

Незалежно від виду та призначення документів вони приймаються до обліку, якщо складені за формами, що містяться в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, затверджених Росстатом. Застосування уніфікованих форм первинної облікової документації обов'язково для всіх підприємств і організацій, незалежно від форми власності, як було зазначено в постанові Уряду РФ від 8 липня 1997 № 835 "Про первинних облікових документах". Ще Держкомстатом Росії було випущено кілька альбомів форм первинної облікової документації з обліку: сільськогосподарської продукції та сировини; праці та її оплати; основних засобів і нематеріальних активів; матеріалів; результатів інвентаризації; касових і торгових операцій; робіт у капітальному будівництві та інших об'єктів обліку. Якщо ж організація застосовує в первинному обліку документи, форма яких не передбачена в офіційних альбомах, то, як зазначено в Законі про бухгалтерський облік, вони повинні містити обов'язкові реквізити. До таких належать: назва і дата складання документа; найменування організації, що склала документ; зміст господарської операції та її вимірники; найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і їх підписи.

Форми такого роду документів затверджуються керівником, що відбивається в наказі по обліковій політиці організації. Документи можуть бути оформлені у паперовому вигляді або на машинних носіях (дискетах, компакт-дисках), які також повинні мати копії на паперових носіях. Ті особи, які уповноважені підписувати документи, включаються до переліку осіб, затверджений керівником організації.

Серед документів є особлива група - касові та банківські документи, по яких не допускається внесення виправлень. За іншими документами виправлення допускаються, але обов'язково підтверджуються підписами уповноважених осіб, що склали документ. Виправлення вносяться в первинні облікові документи так: закреслюється сума (текст) так, щоб було видно первісну запис, потім надписується виправлена сума (текст), а потім ставляться напис "виправлено", підписи уповноважених осіб та дата виправлення.

Інформація з первинних облікових документів переноситься в бухгалтерські регістри (таблиці, книги, картки і т.п.), а потім - в бухгалтерську звітність (рис. 1.2).

Первинні облікові документи забезпечують інформацією менеджерів різних рівнів і служать інформаційною основою, як для внутрішньогосподарського контролю, так і для зовнішнього аудиту.

Після того, як первинні облікові документи перевірені бухгалтером на наявність необхідних реквізитів, правильність оформлення та підрахунку підсумкових сум, вони приймаються до обліку та інформація з них переноситься в регістри - для систематизації та накопичення інформації з метою адекватного відображення в обліку і звітності.

Форми бухгалтерських регістрів рекомендуються і розробляються Мінфіном Росії або федеральними органами виконавчої влади. Організації також можуть розробляти окремі форми регістрів при дотриманні загальних методичних принципів бухгалтерського обліку та закріплювати їх в обліковій політиці.

Схема руху документів, від моменту їх створення (отримання) до здачі в архів на зберігання, називається документообігом. В організаціях розробляються схеми документообігу в залежності від специфіки їх діяльності та обсягу оброблюваних документів. Схема документообігу і технологія обробки облікової інформації (вручну, із застосуванням прикладних бухгалтерських програм, наприклад, "1C: Підприємство" або створення автоматизованого робочого місця бухгалтера) затверджуються в наказі по обліковій політиці організації.

Оцінка являє собою спосіб грошового виміру майна організації, його джерел і зобов'язань. Єдині правила оцінки об'єктів бухгалтерського обліку встановлені Законом про бухгалтерський облік та Положенням ведення бухобліку і звітності та визначено для майна організації (були розглянуті вище), валютних цінностей, зобов'язань і статей бухгалтерської звітності.

Рух інформації в системному бухгалтерському обліку

Рис. 1.2. Рух інформації в системному бухгалтерському обліку

Записи у бухгалтерському обліку за валютними рахунками організації, а також за операціями в іноземній валюті проводяться в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Банку Росії, що діяв на дату здійснення операції. У бухгалтерському стандарті "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" (ПБУ 3/2006), затвердженому наказом Мінфіну Росії від 17 листопада 2006 № 154н (далі - ПБО 3/2006), дається розгорнутий перелік дат здійснення певних операцій.

Так, датою здійснення операцій по валютних рахунках вважається дата надходження коштів на валютний рахунок або їх списання з валютного рахунку; за касовими операціями з іноземною валютою - дата надходження іноземної валюти в касу організації або видачі її з каси; але доходах і видатках організації у валюті - дата їх визнання; за сумами в іноземній валюті, виданими працівникам організації під звіт - дата затвердження авансового звіту; з формування статутного капіталу в іноземній валюті - дата набуття статусу юридичної особи.

Згідно ПБУ 3/2006 вартість активів і зобов'язань: грошових знаків у касі організації, коштів на банківських рахунках і вкладах, грошових і платіжних документів, цінних паперів (крім акцій), коштів у розрахунках, включаючи за позиковими зобов'язаннями, з фізичними та юридичними особами ( за винятком авансів, передоплати і задатків), виражена в іноземній валюті, для відображення в бухгалтерському обліку та звітності підлягає перерахуванню в рублі на дату здійснення операції, а також на звітну дату.

Перелічимо основні правила оцінки основних статей бухгалтерської звітності:

 • - Незавершені капітальні вкладення (неоформлені актами приймання-передачі основних засобів витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель, устаткування, транспортних засобів, інвентарю та інших об'єктів тривалого користування) відображаються в балансі за фактичними витратами для забудовника (інвестора);
 • - Фінансові вкладення (інвестиції в цінні папери, статутні капітали інших організацій, надані іншим організаціям позики; депозитні вклади в кредитних організаціях; дебіторська заборгованість, придбана на основі уступки права вимоги; внески за договором простого товариства) відображаються в сумі фактичних витрат;
 • - Основні засоби (сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби праці для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або для управління організацією протягом понад 12 місяців) - відображаються в балансі за залишковою вартістю, тобто за сумою фактичних витрат на їх придбання, спорудження та виготовлення за мінусом нарахованої амортизації;
 • - Нематеріальні активи (права, патенти, промислові зразки та ін.) Відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за сумою фактичних витрат на їх придбання або виготовлення за мінусом нарахованої амортизації;
 • - Сировина, матеріали, паливо, напівфабрикати, запасні частини та інші ресурси відображаються в бухгалтерському балансі за їх фактичною собівартістю, виходячи із суми фактичних витрат на їх придбання та виготовлення;
 • - Готова продукція відображається в балансі за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, або за прямими статтями витрат;
 • - Товари в торговельних організаціях відображаються в балансі за вартістю їх придбання;
 • - Незавершене виробництво у організацій - виробників продукції (продукція, що не пройшла всіх стадій технологічного процесу, що не укомплектовані і не пройшли технічного приймання вироби) може відображатися в бухгалтерському балансі за: фактичною або нормативної (планової) собівартості, за прямими статтями витрат, за вартістю сировини , матеріалів і напівфабрикатів;
 • - Розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються в бухгалтерській звітності в сумах, що випливають з бухгалтерських записів;
 • - Статутний капітал відображається в балансі в сумі, зареєстрованої в установчих документах, а фактична заборгованість засновників з формування статутного капіталу відображається окремо як дебіторська заборгованість;
 • - Додатковий капітал відображається в балансі в сумах: переоцінки необоротних активів і як додатковий капітал (без переоцінки), тобто у вигляді емісійного доходу (доходу, отриманого понад номінальної вартості розміщених акцій у акціонерних товариств);
 • - Резервний капітал, утворений за рахунок чистого прибутку організації, відображається в балансі окремо;
 • - Прибуток або збиток, виявлені у звітному році, але відносяться до операцій минулих ліг, відносяться на фінансові результати звітного року, а доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до наступного періоду, відображаються у звітності окремо, як доходи майбутніх періодів;
 • - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображаються в балансі як різниця між кінцевим фінансовим результатом за звітний період і сумою податків та інших обов'язкових платежів, вироблених за рахунок прибутку.

Розглянуті принципи оцінки майна, його джерел, зобов'язань і статей бухгалтерської звітності відіграють вирішальну роль для забезпечення порівнянності даних організацій різних галузей, організаційно-правової норм і форм власності в масштабах всієї економіки країни.

Керівник організації має право застосувати й інші методи оцінки майна та зобов'язань, але при цьому необхідно обгрунтувати і вказати їх в наказі по обліковій політиці.

Інвентаризація - це процес зіставлення фактичної наявності майна і зобов'язань організації з даними системного бухгалтерського обліку. Інвентаризація покликана підтвердити достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності. Крім того, в ході інвентаризацій, мають реальне контрольне значення, виявляються не тільки наявність майна і зобов'язань, але і визначаються їх стан і оцінка. Так, інвентаризація в торговельних організаціях допомагає виявити товари застарілі, які не користуються попитом, з простроченим терміном реалізації. Інвентаризація в цехах основного виробництва дозволяє точно визначити число виробів незавершеного виробництва і т.д. У ході інвентаризації виявляються умови зберігання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, які зіставляються з необхідними.

У бухгалтерському законодавстві визначено випадки, коли інвентаризації проводяться в обов'язковому порядку. Інвентаризація проводиться обов'язково:

 • - При передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
 • - Перед складанням річної бухгалтерської звітності (крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року);
 • - При зміні матеріально відповідальних осіб;
 • - При виявленні фактів розкрадань, зловживань або псування майна;
 • - У разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуаціях;
 • - Реорганізації або ліквідації організацій та в інших випадках, передбачених законодавством.

Що ж стосується періодів, за які проводяться інвентаризації, то в Положенні ведення бухобліку і звітності визначені найбільш загальні з них. Так, інвентаризація основних засобів повинна проводитися один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років. Кількість інвентаризацій, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються в ході інвентаризацій, визначаються керівником організації і закріплюються в наказі по обліковій політиці.

У практичній діяльності організацій інвентаризація товарно-матеріальних цінностей зазвичай проводиться щомісяця, дебіторської та кредиторської заборгованостей - щоквартально, основних засобів та інших необоротних активів - щорічно, перед складанням річного балансу, розрахунків з банками - у міру отримання виписок з розрахункових та інших рахунків. Інвентаризації можуть бути суцільними, за всіма видами майна, або частковими, наприклад, готової продукції на складі.

В організаціях для проведення інвентаризацій та розгляду їх підсумків створюються дві комісії - постійна і робоча. Постійна, очолювана керівником організації, включає в себе головного (старшого) бухгалтера, начальників відділів або завідуючих секціями. Робоча інвентаризаційна комісія очолюється головою, якого призначає наказом керівник організації, вона має в складі наступних спеціалістів: бухгалтера, економіста за цінами, менеджера, товарознавця, інженера, комірника та ін. Якщо облік майна організований за матеріально відповідальними особами, то їх присутність обов'язкова, наприклад , завідувача тієї секцією або складом, де виробляється інвентаризація.

До початку проведення інвентаризації видається наказ керівника організації за складом робочої комісії, кандидатурі голови, терміни і обсягу проведення інвентаризації. Виводяться залишки за даними бухгалтерського обліку про наявність товарно-матеріальних та грошових цінностей, з матеріально відповідальних осіб беруться підписи про те, що всі цінності оприбутковані, тобто прийняті на облік (і не оприбуткованих цінностей немає).

Якщо інвентаризація проводиться раптово, то матеріальні і грошові цінності підготовляються в присутності членів комісії. Сам процес інвентаризації, що проводиться робочою комісією, полягає в перерахунку цінностей, при необхідності - їх перемірюванню, наприклад, для визначення кількості метрів тканин, перевішування - для визначення, наприклад, ваги товарів, прийнятих на облік за масою брутто і т.д. Дані по кількості, цінами, марками, типами, сортами і іншим характерним ознаками цінностей заносяться в інвентаризаційні описи встановленої форми, які підписуються всіма членами робочої комісії. Коли підрахунок цінностей завершений, дані по інвентаризаційним описам сумуються і виявляються фактичні залишки цінностей в наявності, які потім переносяться в слічітельнуювідомість, де порівнюються із залишками цінностей за даними бухгалтерського обліку. У порівнювальної відомості визначається результат інвентаризації - надлишки або недостача.

Бухгалтерське законодавство регулює відображення в обліку результатів інвентаризації наступним чином: надлишок майна оприбутковується за ринковою вартістю на дату проведення інвентаризації та відповідна сума зараховується на фінансові результати; недостача майна і його псування в межах норм природного убутку відносяться на витрати виробництва або витрати на продаж, понад норми - за рахунок винних осіб. Якщо ж винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі і псування майна списуються на фінансові результати діяльності організації.

Результати проведеної інвентаризації доводяться до постійної інвентаризаційної комісії, яка їх затверджує та вживає відповідних заходів. У період між двома інвентаризаціями можливе проведення вибіркових інвентаризацій, а також перевірка якості вже проведеної інвентаризації.

Таким чином, інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, служить реалізації його контрольної функції і являє інформацію по реальному підтвердженню документальних даних системного бухгалтерського обліку.

Калькулювання - це процес обчислення в грошовому вираженні витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Витрати на виробництво або витрати на продаж можна визначити в цілому по організації в розрізі окремих елементів витрат (витрати сировини і матеріалів, заробітна плата, відрахування на соціальне страхування та забезпечення, амортизація обладнання та інші) або за окремими статтями калькуляції.

Також можна калькулювати витрати по окремих структурних підрозділах організації, в зарубіжній термінології - "центрам відповідальності". Можна розрахувати витрати і за їх носіям - товарам, роботам, послуг, продукції.

По окремих галузях розроблені методики з обліку витрат, виходячи з галузевих особливостей, у тому числі для підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування.

Комітетом РФ з торгівлі за погодженням з Мінфіном Росії були випущені Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку витрат, що включаються у витрати обігу і виробництва, і фінансових результатів на підприємствах торгівлі та громадського харчування від 20 квітня 1995 № 1-550 / 32-2. Правда, в даний час цей документ втратив чинність і не є обов'язковим до виконання, але користуватися ним можна.

Рекомендована номенклатура витрат обігу (витрат на продаж) включає 14 статей:

 • - транспортні витрати;
 • - Витрати на оплату праці;
 • - Відрахування на соціальні потреби;
 • - Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю;
 • - Амортизація основних засобів;
 • - Витрати на ремонт основних засобів;
 • - Знос санітарного та спеціального одягу, столової білизни, посуду, приладів (для підприємств громадського харчування);
 • - Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб (для підприємств громадського харчування);
 • - Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів;
 • - Витрати на рекламу;
 • - Витрати з виплати відсотків за користування позиками;
 • - Втрати товарів і технологічні відходи;
 • - Витрати на тару;
 • - Інші витрати.

Наведена номенклатура статей витрат носить рекомендаційний характер, тому торгові організації можуть розробити власну номенклатуру статей витрат або враховувати витрати на реалізацію товарів, робіт і послуг за елементами.

Исчислив витрати за місяць, торгова організація в кінці місяця розподіляє витрати, що відносяться до реалізованих товарів, і витрати на залишок нереалізованих товарів. Отримана сума витрат обігу (витрат на продаж) по реалізованих товарах знайде своє відображення в бухгалтерській звітності у Звіті про прибутки і збитки, а сума витрат обігу (витрат на продаж) на залишок товарів буде відображено в бухгалтерському балансі. Зрозуміло, що загальна сума витрат в цілому по організації, навіть в розрізі окремих статей, не володіє достатньою інформативністю для менеджера або керівництва організації з метою проведення оперативного аналізу та прийняття управлінських рішень.

У цьому зв'язку калькуляція може бути зроблена по окремих структурних підрозділах організації торгівлі, наприклад, по відділах або секціях - для роздрібної торгівлі, по спеціалізованим складам - для оптової торгівлі. Прямі витрати, які можна безпосередньо віднести на секцію, відділ або склад, визначаються за допомогою первинних документів, наприклад, заробітна плата, відрахування на соціальне страхування та забезпечення, витрати на зберігання, втрати товарів та інші. Непрямі витрати, які носять загальногосподарський характер, такі, як витрати на оренду, рекламу, комунальні послуги можуть бути розподілені між структурними підрозділами організації пропорційно товарообігу, чисельності працюючих, витрат на оплату праці, прямим витратам та іншим критеріям розподілу. Критерії розподілу непрямих витрат організація визначає самостійно і закріплює в наказі по обліковій політиці.

Отримана таким чином сума витрат обігу (витрат на продаж) по окремих структурних підрозділах - "центрам відповідальності" показуватиме, наскільки издержкоемкость те чи інше підрозділ в загальній структурі організації. Суму витрат обігу (витрат на продаж) по окремому підрозділу можна порівняти з доходами, одержуваними від даного підрозділу, і на основі аналізу прийняти управлінське рішення по перспективної діяльності і розвитку як підрозділи, так і організації в цілому.

З метою деталізації інформації калькулювання можна провести і на рівні носіїв витрат, тобто для окремих товарів або товарних груп. Принцип калькулювання залишається таким же, як і для "центрів відповідальності" - прямі витрати відносяться на об'єкт калькуляції на підставі первинних документів, непрямі - розподіляються згідно з обраними критеріями. При цьому аналіз відповідності доходів і витрат можна буде проводити вже на рівні порівняння витрат по окремих товарах і товарних групах і торгових націнок (знижок) - за відповідними товарам і товарних груп. Відповідно, зросте і ступінь точності прийнятого управлінського рішення. Визначення издержкоемкости і доходоемкості по окремих товарах являє собою надзвичайно трудомісткий процес, який в сучасних умовах можна провести з використанням електронних таблиць "Microsoft Excel".

Калькулювання як елемент методу бухгалтерського обліку допомагає сформувати певний масив інформації, використовуваної, в першу чергу, в підсистемі управлінського обліку для обґрунтування оптимальних управлінських рішень на різних рівнях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >