Облік нематеріальних активів

Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2007, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р № 153н (далі - ПБО 14/2007), до нематеріальних активів (НМА) можна віднести активи, які: використовуються в протягом тривалого часу, тобто термін їх корисного використання перевищує 12 місяців, і здатні в майбутньому приносити дохід; не мають матеріально-речової форми; можуть бути ідентифіковані або виділені (відокремлені) від іншого майна організації; використовуються у виробництві продукції, наданні послуг, виконанні робіт або для управлінських потреб; мають належно оформлені документи (патенти, свідоцтва, охоронні документи та інші) і перепродаж яких не передбачається.

До НМА відносяться: твори науки, літератури, мистецтва, програми для ЕОМ, винаходи, корисні моделі, селекційні досягнення, секрети виробництва (ноу хау) товарні знаки, знаки обслуговування та ін.

До складу НМА може включатися і ділова репутація організації, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства (організації) як майнового комплексу (в цілому або його частини). Проте оцінити ділову репутацію можна тільки в момент продажу підприємства. Позитивна ділова репутація визначається як різниця між купівельною ціною, що сплачується продавцем при придбанні підприємства (організації), та вартістю її активів і зобов'язань за балансом на дату покупки; негативна - коли ситуація зворотна.

Позитивна ділова репутація - це надбавка до ціни, яку покупець сплачує в очікуванні майбутніх економічних вигод. Негативна ділова репутація - це знижка з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу. Ділова репутація, або імідж підприємства або організації, являє собою сукупність факторів: наявність стабільних покупців, репутація якості, навички маркетингу та збуту, ділові зв'язки, досвід управління, рівень кваліфікації персоналу та ін.

Позитивна ділова репутація амортизується лінійно протягом 20 років, але не більше терміну діяльності організації. Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на фінансові результати діяльності організації як інші доходи.

Одиницею бухгалтерського обліку НМА є інвентарний об'єкт як сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результати інтелектуальної діяльності.

Первісною вартістю НМА є сума, рівна величині оплати або кредиторської заборгованості, нарахованої організацією при придбанні або створенні активу та забезпеченні умов для його використання. Зміна первісної вартості НМА допускається у випадках переоцінки та знецінення.

Організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного періоду) переоцінювати групи однорідних НМА за поточною ринковою вартістю. Переоцінка проводиться шляхом перерахунку залишкової вартості НМА. У результаті переоцінки утворюється відновна вартість НМА. Якщо вибуває об'єкт НМА, який був дооцінений, то сума дооцінки приєднується до чистої нерозподіленого прибутку.

Вартість НМА погашається за допомогою амортизації. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються, по НМА з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується.

Амортизація НМА в організаціях здійснюється шляхом включення їх вартості у витрати виробництва або витрати на продаж. Амортизація може проводитися лінійним способом, способом зменшуваного залишку, пропорційно обсягу продукції. Один із способів нарахування амортизації по однорідної групі НМА закріплюється організацією в наказі про облікову політику. Спосіб визначення амортизації НМА щорічно перевіряється організацією на необхідність його уточнення.

Незалежно від обраного способу, амортизація по НМА нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття активу до обліку, і триває до повного погашення вартості активу, або списання активу з балансу.

Строк корисного використання НМА організація визначає самостійно і щорічно уточнює.

Залишковою вартістю НМА буде різниця між первісною вартістю і величиною нарахованої амортизації. У балансі об'єкти НМА відображаються за залишковою вартістю.

Якщо організація отримує НМА у користування, при цьому виключні права на інтелектуальну власність залишаються у правовласника, то такі НМА повинні бути враховані за балансом.

Облік НМА ведеться на рахунку 04 "Нематеріальні активи", де збирається інформація про наявність та рух НМА, що належать організації на правах власності.

Сукупність витрат, що утворюються у організації з придбання НМА, враховується спочатку на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів". Після постановки НМА на облік, згідно з актом про прийом-передачу об'єктів основних засобів за формою № ОЗ-1, початкова їх вартість (у сумі фактичних витрат на їх придбання, а також витрат по доведенню їх до практичного використання), відноситься в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи можуть бути отримані організацією безоплатно або в рахунок вкладів її засновників (учасників) до статутного (складеного) капітал. При цьому слід мати на увазі, що прийматися або передаватися в рахунок внеску до статутного (складеного) капіталу можуть тільки так звані відчужувані нематеріальні активи. При прийнятті або передачі в рахунок внеску до статутного капіталу об'єкти НМА оцінюються за узгодженою вартості, а безоплатно отримані НМА - за ринковою вартістю на дату прийняття до обліку.

Доцільно організувати аналітичний облік НМА за їх видами. Первинним обліковим документом може служити "Картка обліку нематеріальних активів, яка одночасно буде і регістром аналітичного обліку. При документальному оформленні руху НМА можна використовувати документацію з індексом" ОС ", наприклад, Акт про прийом-передачу об'єктів основних засобів (ОЗ-1) або Акт на списання об'єктів основних засобів (ОС-4) та ін.

Нематеріальні активи, отримані організацією безоплатно, враховуються за ринковою вартістю як доходи майбутніх періодів на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження", а потім, у міру амортизації, їх вартість буде ставитися в кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати ", субрахунок 1" Інші доходи ".

Відчужувані НМА можуть бути отримані в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал за узгодженою вартості. При цьому запис буде зроблена за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів" і кредитом рахунку 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал".

Після введення об'єктів НМА в експлуатацію, їх вартість з рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" переноситься на рахунок 04 "Нематеріальні активи".

Амортизація НМА відображається в обліку шляхом накопичення сум на рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів".

Нематеріальні активи можуть бути продані, списані або передані безоплатно організацією, внесені в рахунок вкладів до статутних капіталів. У бухгалтерському обліку операції з їх списання відображаються з використанням рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

У балансі сальдо за рахунком 04 "Нематеріальні активи" відображається в I розділі активу за залишковою вартістю. Аналітичний облік повинен бути організований по окремих об'єктах нематеріальних активів. Основними джерелами інформації про рух НМА і сум амортизації служать журнали-ордери № 10 і № 13.

Бухгалтерські записи з обліку придбання, одержання і руху НМА наведено в табл. 3.21.

Таблиця 3.21

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку операцій з нематеріальними активами

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

  • 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
  • 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображаються: покупна вартість нематеріальних активів; консультаційні, посередницькі, інформаційні та інші послуги

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Відображаються суми відсотків за користування позиковими коштами, взятими для придбання нематеріальних активів (до введення активів в експлуатацію)

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Відображається сума податку на додану вартість, виділена в первинних і розрахункових документах постачальників, посередників, консультантів тощо

04 "Нематеріальні активи"

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

Відбивається постановка на баланс нематеріальних активів

08 "Вкладення у необоротні активи"

98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження"

Відбивається безоплатне надходження нематеріальних активів за їх ринковою вартістю

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

05 "Амортизація нематеріальних активів"

Нараховано амортизацію по нематеріальних активів

98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

На суми, чисельно рівні амортизації по безоплатно отриманим нематеріальних активів, доходи з майбутніх відображаються як реальні

04 "Нематеріальні активи"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображаються виявлені в ході інвентаризації невраховані об'єкти нематеріальних активів за ринковою вартістю

04 "Нематеріальні активи"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

Відображаються суми дооцінки нематеріальних активів

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

05 "Амортизація нематеріальних активів"

Відображається коригування сум нарахованої амортизації (збільшення)

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

04 "Нематеріальні активи"

Відбивається уцінка нематеріальних активів

05 "Амортизація нематеріальних активів"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

Відображається коригування сум нарахованої амортизації (зменшення)

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

04 "Нематеріальні активи"

Відбивається уцінка нематеріальних активів, за якими раніше не проводилося дооцінки

05 "Амортизація нематеріальних активів"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Відображається коригування сум нарахованої амортизації по нематеріальних активів, за якими раніше не вироблялася дооцінка (зменшення)

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Позначається отримання від засновників (учасників) нематеріальних активів у рахунок внеску до статутного (складеного) капітал за узгодженою вартості

08 "Вкладення у необоротні активи"

10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін.

Створення нематеріальних активів в самій організації

04 "Нематеріальні активи"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відбивається позитивна ділова репутація як сума перевищення продажної вартості підприємства над вартістю його активів по балансу

26 "Загальногосподарські витрати"

05 "Амортизація нематеріальних активів"

Нарахування амортизації по позитивної ділової репутації

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

98 "Доходи майбутніх періодів"

Відбивається негативна ділова репутація як сума перевищення вартості активів підприємства по балансу над продажною вартістю

98 "Доходи майбутніх періодів"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Негативна ділова репутація відноситься повністю на фінансові результати організації як інші доходи

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

04 "Нематеріальні активи"

Відображається списання залишкової вартості нематеріальних активів

05 "Амортизація нематеріальних активів"

04 "Нематеріальні активи"

Списуються суми амортизації, нараховані до моменту вибуття нематеріальних активів

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається продажна вартість нематеріальних активів

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

04 "Нематеріальні активи"

Відбивається недостача нематеріальних активів за результатами інвентаризації

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку", 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Недостача нематеріальних активів відноситься на винних осіб, або на інші витрати, коли винуватці не встановлені

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >