Основи автоматизації бухгалтерського обліку

У результаті вивчення глави 5 студенти повинні:

знати

• сутність і призначення бухгалтерських інформаційних систем;

вміти

• розрізняти за функціональним призначенням найбільш поширені програмні продукти;

володіти

• інформацією про відмінні особливості програм.

Використання засобів обчислювальної техніки для автоматизації бухгалтерського обліку є важливою складовою частиною системи інформаційного забезпечення діяльності організації. Функція автоматизованої системи (АС) складається із сукупності дій, спрямованих на досягнення певної мети. Автоматизована система складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності та реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій.

Залежно від виду діяльності виділяють наступні види АС: автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи наукових досліджень, автоматизовані системи бухгалтерського обліку та ін.

Застосування автоматизованої системи бухгалтерського обліку дозволить заощадити час бухгалтера за рахунок автоматизації повторюваних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, провести аналіз поточного фінансового стану організації та оцінити його перспективи. Крім того, автоматизовані системи бухгалтерського обліку здатні допомогти зберегти в електронному вигляді первинні і звітні документи, а також бланки форм з уже сформованими реквізитами.

Інформаційна система являє собою сукупність організаційних, технічних, програмних та інформаційних засобів, об'єднаних в єдину систему збору, зберігання, обробки та видачі необхідної інформації, призначеної для виконання певних функцій. Інформаційна система повинна забезпечувати єдиний підхід для управління ресурсами організації та їх джерелами. Вона повинна охоплювати всі стадії процесу управління: планування, оперативне управління, облік і аналіз. Господарські операції розглядаються в ній в якості єдиного процесу руху і перетворення ресурсів організації.

Бухгалтерські інформаційні системи (ВІС) допомагають вирішити цілий ряд завдань, зокрема: прискорення обробки даних первинних документів; автоматизацію розрахунків заробітної плати, податків, страхових внесків, амортизаційних відрахувань; автоматизацію формування Головної книги, бухгалтерського балансу та інших форм звітності і т.д. Такі системи дозволяють здійснити одночасне ведення бухгалтерського та податкового обліку, тобто розрахувати базу по податку на прибуток на підставі даних бухгалтерських документів.

Бухгалтерські інформаційні системи являють собою програмні комплекси, призначені для автоматизації вирішення як окремих завдань обліку, так і комплексних завдань для виконання функцій планування, контролю та аналізу і прийняття грамотних управлінських рішень.

Завданнями бухгалтерських інформаційних систем є:

 • • автоматизована обробка первинних документів;
 • • автоматизація комплексу завдань бухгалтерського обліку, планування та аналізу фінансово-господарської діяльності організації;
 • • формування, обробка та отримання достовірної оперативної інформації;
 • • інтеграція оперативного, бухгалтерського та податкового обліку.

В основу бухгалтерських інформаційних систем, налаштованих на системний облік із застосуванням загального режиму оподаткування, закладені функціональні компоненти, які в комплексі виконують розрахунки, заповнення та обробку первинних документів, накопичення підсумкових результатів та формування звітних форм.

По розділах бухгалтерського обліку в рамках бухгалтерських інформаційних систем вирішуються наступні облікові завдання: облік заробітної плати; товарно-матеріальних запасів; основних засобів і нематеріальних активів; готової продукції; витрат на виробництво; фінансово-розрахункових операцій, а також завдання оперативного обліку на основі первинних документів і складання фінансових звітів.

Основним документом, що регламентує етапи створення та функціонування автоматизованих бухгалтерських інформаційних систем, є Федеральний закон від 27 липня 2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації", де визначені такі основні поняття, як:

 • • інформація, що представляє відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання;
 • • інформаційні технології як процеси методів пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, поширення інформації та способів здійснення таких процесів і методів;
 • • інформаційні системи, що представляють сукупність міститься в базах даних інформації і забезпечують її обробку шляхом інформаційних технологій і технічних засобів;
 • • інформаційно-телекомунікаційна мережа, визначена як технологічна система, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.

За сферою застосування бухгалтерські інформаційні системи можна класифікувати в галузевому розрізі, тобто для використання в різних галузях: торгівлі, туризмі, громадському харчуванні і ресторанному та готельному бізнесі, страхової та аудиторської діяльності, житлово-комунальному господарстві, банківської діяльності, медицині, освіті і в інших видах діяльності.

За ступенем автоматизації розрізняють ручні, автоматичні і автоматизовані системи. У ручних системах режим виконання функції проводиться оператором. У автоматичних системах процес реалізації функції здійснюється без участі людини, в автоматизованих системах процес вирішення поставлених завдань здійснюється за спільної участі людини і засобів автоматизації.

Використовувані класифікації облікової інформації, такі, як плани рахунків, угруповання рахунків, статті в балансових звітах, угруповання, пов'язані з фінансовими результатами, і інші, як правило, представлені у вигляді графічних і табличних форм і є структуротворними елементами. На їх основі будуються моделі бухгалтерського обліку, які в сукупності з моделями інтерпретації складають систему бухгалтерського обліку.

До складу моделей бухгалтерського обліку входять моделі: первинної облікової інформації; системи рахунків; звітності; відповідності між моделлю первинної облікової інформації, моделлю системи рахунків і моделлю звітності.

Склад моделей інтерпретації складається з номенклатури реквізитів первинної облікової інформації, планів і класифікаційних схем рахунків, номенклатури звітних показників. Будь-які можливі зміни в моделі інтерпретації, наприклад, зміни в плані рахунків, збільшення або зменшення кількості реквізитів не вимагають перегляду всієї системи обліку.

По режиму обробки існують інформаційні системи, що працюють в пакетному і в інтерактивному режимах. Пакетна технологія використовується в основному в економічних інформаційних системах централізованого типу, де технологічний процес обробки інформації являє послідовні етапи введення, контролю, сортування, злиття, угруповання, копіювання, архівування, обробки та видачі інформації. Недоліками такої технології є нераціональне використання ресурсів і відсутність взаємодії з користувачем.

При інтерактивному режимі обробки забезпечується спосіб спілкування користувача з ЕОМ. Діалоговий режим виконання функції автоматизованої системи - це такий режим, при якому оператор управляє рішенням задачі, змінюючи її умови та порядок функціонування АС на основі оцінки інформації, що подається йому технічними засобами. Перевагою технології роботи в інтерактивному режимі є можливість паралельного вирішення декількох завдань.

По виду застосовуваних програмних продуктів інформаційні системи можна класифікувати на міні-бухгалтерії, комплексні інформаційні системи бухгалтерського обліку, інтегровані системи бухгалтерського обліку, інструментальні системи, корпоративні системи, комплекси функціональних бухгалтерських автоматизованих робочих місць (АРМ).

Міні-бухгалтерії орієнтовані в основному на підприємства малого бізнесу і призначені для бухгалтерій з невеликим обсягом облікової роботи. Інформаційні системи виду міні-бухгалтерії дозволяють вести синтетичний і нескладний аналітичний облік, формувати єдиний журнал господарських операцій, Головну книгу, Баланс і необхідні звітні форми.

До групи "Міні-бухгалтерія" відносяться програми бухгалтерського обліку та підготовки звітних документів, призначені для підприємств малого бізнесу, з бухгалтерією малої чисельності, без яскраво вираженої спеціалізації співробітників по конкретних ділянках обліку, провідним відносно нескладний облік. Сюди відноситься велика кількість популярних програм, досить універсальних і логічно закінчених, під загальною назвою "Проводка - Головна книга - Баланс", що виконують в основному функції синтетичного та аналітичного обліку. До типових програмним продуктам цього класу, які мають найбільшу популярність і розповсюдження, можна віднести наступні базові варіанти пакетів: "1C: Бухгалтерія", "Турбо-бухгалтер", "Інфо-бухгалтер", "Фінанси без проблем", "Інтегратор-Соло", "Инфин".

Програми міні-бухгалтерії користуються найбільшим попитом на сучасному ринку бухгалтерських програм, задовольняють потреби більшості комерційних фірм; вони порівняно недорогі і легко адаптуються до умов користувача.

Пакети цього класу орієнтовані на користувача-непрофесіонала і легко освоюються бухгалтером. Основою всіх пакетів є правильне відображення фінансово-господарської операції у вигляді бухгалтерських проводок в єдиному журналі господарського обліку без виділення окремих ділянок обліку. Бухгалтер звільняється від ручної роботи з ведення облікових регістрів, журналів-ордерів, відомостей витрат за статтями калькуляції, складання звітності. На підставі проводок, занесених в єдиний журнал господарських операцій, забезпечується отримання оборотно-сальдової відомості, шахової відомості, Головної книги, балансу, карток синтетичного рахунку, звітних форм. Всі вихідні форми можуть виводитися на екран, жорсткий диск і печатку.

Незважаючи на велику різноманітність програм для малого бізнесу, можна виділити їх деякі спільні риси. Такі програми в основному призначені для ведення синтетичного обліку, але в них передбачаються і можливості виконання нескладного аналітичного обліку при невеликому обсязі інформації. У програмах пропонуються різні підходи до організації аналітичного обліку. Найбільшого поширення набуло кодування субрахунків та рахунків аналітичного обліку. У програм схоже побудова меню, оперування одними і тими ж клавішами, наявність плану рахунків, типових проводок, допомоги у вигляді підказок, календаря, калькулятора; використання типових форм бухгалтерської документації, можливості роботи з різною валютою, формування довідників, створення архівної копії, можливість отримання розрахунків за будь-який період, настройка машини на заданий період та ін.

Програми можуть забезпечувати друк деяких форм первинного обліку: платіжних доручень, накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів. Бухгалтер може самостійно коригувати і налаштовувати план рахунків; змінювати, виключати і вводити нові типові операції, створювати нові схеми кореспонденції рахунків. Наведені характеристики в повній мірі відносяться практично до всіх бухгалтерським програмам.

Пакет "Міні-бухгалтерія" передбачає ведення бухгалтерського обліку на одному ПК шляхом організації локального автоматизованого робочого місця бухгалтера. Не виключена можливість організації на малому підприємстві і невеликої локальної обчислювальної мережі, що складається з 3-4 персональних комп'ютерів, встановлених у керівника, менеджера і бухгалтера.

Інтегровані автоматизовані системи представляють сукупність двох або більше взаємопов'язаних АС, в яких функціонування однієї з них залежить від результатів функціонування іншої, у цьому зв'язку цю сукупність можна розглядати як єдину АС. Інтегровані системи бухгалтерського обліку забезпечують ведення всіх основних облікових розділів. Інформація з розділів обробляється, об'єднується, і на її основі формуються необхідні звітні форми.

Інтегровані системи орієнтовані в основному на середні та малі підприємства. Як правило, система працює локально на одному комп'ютері або в мережевому варіанті на декількох ПК. Система призначена для бухгалтерій чисельністю від 2 до 5 чоловік. При локальному використанні системи на комп'ютері знаходиться цілком вся система, в мережевому варіанті - на декількох АРМ за ділянками обліку. Мережеві версії інтегрованих бухгалтерських систем можуть бути розраховані на інтеграцію з різними функціями управління. Наприклад, програма "1C: Підприємство" (версії 7.5, 7.7, 8) крім бухгалтерського фінансового обліку призначена для виробничого обліку, виконання операцій по збуту і постачанню, фінансового планування та аналізу, а також автоматизації документообігу.

Інтегровані бухгалтерські системи відносяться до програм, об'єднуючим і підтримуючим ведення всіх основних облікових функцій і розділів. Реалізуються звичайно в рамках однієї програми, що складається з окремих модулів. Кожен модуль призначений для обробки окремих ділянок обліку, де ведеться аналітичний облік. Основою пакета, як і в "Міні-бухгалтерії", є Головний модуль "Проводка - Головна книга - Баланс", а також модулі для виконання окремих ділянок обліку. Склад модулів, що забезпечують автоматизовану обробку бухгалтерських завдань, неоднаковий у різних програмах. В основному це модулі, що здійснюють ведення аналітичного обліку по фінансово-розрахункових операціях, обліку матеріалів, основних засобів і нематеріальних активів і товарів.

Послідовність обробки облікових завдань в інтегрованих системах полягає в наступному. Спочатку обробляються окремі бухгалтерські завдання по ділянках обліку, в результаті чого відбувається складання аналітичних зведень.

Після закінчення обробки ділянки обліку бухгалтерські проводки надходять у головний модуль і записуються в єдиний журнал господарських операцій, на базі якого виходять оборотно-сальдові відомості, Головна книга, картки рахунку, баланс, звітні форми. Здійснюється інтеграція обробки всіх бухгалтерських завдань.

Кращими пакетами цього класу визнані програми корпорації "ПАРУС", фірми "1C" ("1C: Підприємство"), а також програми "ІНФІН", "Суперменеджер", "Інфо-бухгалтер", мережева програма "Інтегратор" фірми "ІНФОСОФТ", "Турбо Бухгалтер", "БЕСТ".

Комплексні інформаційні системи бухгалтерського обліку складаються з різних підсистем, що відповідають певним розділах бухгалтерського обліку для конкретного кола споживачів. Ці системи орієнтовані в основному на великі та середні підприємства.

Бухгалтерський комплекс розрахований на підприємства, де організація бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою комплексу взаємопов'язаних робочих місць. Характерними рисами пакетів є: наявність комплексу локальних, але взаємопов'язаних пакетів по окремих ділянках бухгалтерського обліку; інтерфейс обміну інформацією між АРМ зведеного обліку (АРМ головного бухгалтера) та АРМ окремих ділянок обліку для одержання балансу та звітності; розгорнутий аналітичний облік по всіх ділянках обліку, розширений склад традиційного комплексу бухгалтерських завдань.

Склад пакетів може бути розширений за рахунок модулів, що забезпечують облік фінансових результатів, облік капітальних вкладень, фінансовий аналіз та може мати відмінність у комплексах, розроблених різними фірмами. Його зміст може поповнюватися за рахунок включення додаткових модулів. Застосування комплексів дозволяє створити на середніх і великих підприємствах інтегровану бухгалтерію, де здійснюється комплексна автоматизація бухгалтерського обліку. При цьому необхідно дотримуватися головний принцип: пакети повинні бути інформаційно взаємопов'язані, що можливо тільки при придбанні всього комплексу програм в однієї фірми-виробника, що добре зарекомендувала себе на ринку програмних продуктів. До них відносяться пакети фірм: "Інтелект-Сервіс" (програми "БЕСТ"), "Мікро-Плюс" ("Лука"), "Пролог", "Омега" ("Бухкомплекс"), фірма "ЕЙС" ("Гепард" ), "Зірка", "ІНФІН" ("Бухгалтерія-Супер"), "Турбо Бухгалтер".

Інструментальні системи володіють всіма ознаками інтегрованих систем і в той же час є програмними продуктами, здатними самостійно гнучко налаштовуватися на специфіку виконуваних розрахунків по конкретному підприємству і організації.

Корпоративні системи призначені для автоматизації функцій управління організацією. Іноді такі системи називають "Корпоративними системами управління фінансами та бізнесом". Система складається з складних компонентів, що включають в себе функціонально повну підсистему бухгалтерського обліку, а також підсистеми управління, планування, елементи аналізу і прийняття рішень, діловодства і т.д. Бухгалтерська складова в цих системах не є чільною, так як подібні системи в основному орієнтовані на процес управління. У такій системі велике значення має інформаційна взаємозв'язок всіх складових підсистем. Цей новий клас систем тільки зароджується в Росії.

Корпоративні системи орієнтовані, насамперед, на управлінців-менеджерів і передбачають організацію складної багаторівневої локальної обчислювальної мережі організації та встановлення автоматизованих робочих місць в різних підрозділах зі складним мережевим обміном інформації. Системи відрізняються великою складністю, високою вартістю і вимагають індивідуальної настройки під кожного клієнта. Реалізація корпоративних систем здійснюється, як правило, консалтинговими організаціями, які виконують роботу "під ключ". Системи індивідуально допрацьовуються і впроваджуються на базі типового ядра для кожного замовника. Складність побудови корпоративних систем полягає в наявності різних модулів програм.

Типовим прикладом може служити корпоративна система "Галактика", де виділені функціональні контури адміністративного управління, оперативного управління, управління виробництвом і бухгалтерський облік, для автоматизованої обробки яких передбачається близько 40 програмних модулів (АРМ). Систему можна комплектувати з різних модулів.

Корпоративні системи призначені для використання на великих підприємствах, в торгових центрах і універмагах, але можуть в усіченому складі модулів застосовуватися і на середніх підприємствах. Як приклад можна навести деякі вітчизняні організації, які розробляють корпоративні системи для великих підприємств: корпорація "Галактика", фірми "ІНФОСОФТ", "Нікос-софт", "Омега", "Цефей", "Зірка". Переходять на складання корпоративних систем для середніх підприємств і корпорація "ПАРУС", фірма "1C" та ін. Безсумнівним достоїнством цих організацій-розробників є комплексний підхід до створення автоматизованих інформаційних систем. Вони забезпечують обстеження інформаційної системи, вибір і поставку технічних засобів, установку програми "під ключ", супровід системи, навчання персоналу. Із зарубіжних розробок здобули популярність корпоративні системи "R / 3", "Platinum", "R-Style", "Concorde XAL" та ін.

Комплекси функціональних бухгалтерських автоматизованих робочих місць (АРМ) взаємопов'язані між собою, повно і глибоко відображають специфіку відповідних розділів обліку на автоматизованих робочих місцях бухгалтерів і розраховані на бухгалтерії середніх і великих підприємств, де функції між бухгалтерами розділені, а персонал має різну бухгалтерську і комп'ютерну кваліфікацію;

Локальні підсистеми (модулі) забезпечують ведення розгорнутого аналітичного обліку на основі введення первинних документів і формування проведень. Вони працюють як самостійні підсистеми або реалізують частину функцій автоматизованої системи, але в той же час вся інформація може зводитися і об'єднуватися в єдине ціле для формування необхідних підсумкових показників в центральному модулі системи.

Бухгалтерські інформаційні системи призначені для обробки первинної інформації та вирішення облікових завдань за необхідними розрахунками, перевірки і роздруківки первинних документів, підготовки та заповнення необхідних звітних документів, перенесення даних з однієї форми в іншу, накопичення підсумків і т.д. При цьому весь комплекс робіт системи зберігає чітку методологію і технологію ведення бухгалтерського обліку та забезпечує в цілому виконання завдань за такими розділами:

 • - Облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • - Облік праці та заробітної плати;
 • - Облік виробничих запасів;
 • - Облік фінансово-розрахункових операцій;
 • - Облік готової продукції та незавершеного виробництва;
 • - Облік витрат на виробництво;
 • - Зведений облік та складання звітності.

Робота кожного модуля в системі характеризується тим, що крім виконання своєї основної функції в ньому вирішуються ще й окремі завдання, в яких використовуються єдині вихідні дані і формуються логічно взаємопов'язані вихідні документи. При формуванні системи визначаються: цілі та вимоги до системи, виділяються функціональні підсистеми, їх структури і вирішуються в них завдання, виявляються і аналізуються зв'язки між підсистемами.

Програми автоматизації бухгалтерського обліку за своїм функціональним наповненню здатні вирішувати завдання по обробці облікової інформації по рахунках, проводити аналіз господарської діяльності, вести податковий облік та багато інших завдань. Рішення завдань бухгалтерського обліку забезпечують програми, в які повинні бути закладені загальні принципи організації обліку. У програму можуть бути закладені різні принципи роботи, наприклад, "від документа" або "від проводки".

Організація автоматизованого бухгалтерського обліку в програмах за принципом "від документа" полягає в тому, що в базу вводиться вся інформація з первинних документів і створюються електронні форми стандартних первинних документів з усіма реквізитами. При введенні інформації йде постійне звернення до первинних документів. Виходить, що вся інформація в системі прив'язана до первинних документів і формуються звіти і підсумкові дані розраховуються на їх основі. При введенні господарської операції в відповідності з цим принципом програма завжди звертається до документів і по них формує бухгалтерські проводки. Усі первинні документи зберігаються в пам'яті машини, і інформація, що виходить від первинних документів, вважається достовірною і правильною.

Якщо в програмі закладено принцип ведення бухгалтерського обліку "від проводки", то спочатку в базі даних реєструється типова або "відкрита", ні з чим не пов'язана проводка. Коли вводиться господарська операція, тоді в журнал вводяться всі відсутні по проводці дані. Облік може вестися як на рівні окремих проводок, так і на рівні типових операцій. Такий підхід забезпечує додаткову гнучкість ведення обліку, але не володіє наочністю, як при роботі "від документа". Зауважимо, що сучасні технології дозволяють створювати програмні продукти, що надають можливість переходу від одного принципу ведення обліку до іншого.

При виборі програм слід орієнтуватися на професійні фірми, що мають гарну репутацію і великий досвід проектування автоматизованих систем бухгалтерського обліку.

Про якість програми можна зробити висновок по терміну експлуатації і кількістю впроваджень на підприємствах і в організаціях, так як тільки за цих умов виявляються і реалізуються найбільш поширені особливості окремих методик обліку. Пакет повинен мати ліцензію, сертифікат якості. При ознайомленні необхідно дізнатися, на яке підприємство він орієнтований: мале, середнє або велике; визначити галузеву приналежність пакета.

Програма повинна мати достатній рівень аналітичного обліку, тобто можливість більш поглибленого, детального обліку на окремих ділянках виробництва і організації в цілому, забезпечувати автоматизацію формування проводок і виконання розрахунків, складання зведень, звітів, а також формування первинних документів, що набагато підвищує ефективність ведення первинного обліку та полегшує працю бухгалтера. Необхідно також врахувати технологію обробки інформації і наявність різних сервісних функцій. Крім того, система повинна забезпечити комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку та здійснювати стиковку з уже діючими програмами.

Придбання програмного продукту не може вестися у відриві від інших компонентів, що забезпечують створення автоматизованої інформаційної системи. Одночасно повинні вирішуватися питання вибору, придбання і установки технічних засобів обробки інформації, навчання персоналу. При вирішенні комплексу складних проблем бажано залучати працівників спеціальних фірм, що виконують весь цикл робіт з впровадження комп'ютерної техніки.

При виборі програмного забезпечення з бухгалтерського обліку слід орієнтуватися на наступні принципи.

1. Врахування специфіки конкретної організації. Всі програми чітко діляться на програми для автоматизації малої бухгалтерії, де працюють 1-3 людини, і великої - 4 і більше осіб. Програми для автоматизації малої бухгалтерії порівняно прості у впровадженні, проте вони, як правило, не містять багатьох автоматичних функцій, що дозволяють вести бухгалтерію з урахуванням всіх її особливостей. До таких програм відносяться, наприклад, "Інфо-бухгалтер", "1C", програма "Skat" виробництва ВКВ "Контур", "НД: Підприємство", та ін.

Програми для автоматизації великої бухгалтерії дозволяють автоматично вести всі можливі бухгалтерські операції. Такі програмні засоби являють собою не одну окрему програму, а набір сумісних модулів, кожен з яких відповідає тому чи іншого розділу бухгалтерського обліку. Прикладами таких програм є "БЕСТ", "ПАРУС", "RS-balance", програми ВКВ "Контур", система "Галактика" та ін.

 • 2. Наявність операційної системи, в якій працюватиме програма. Однозначно можна сказати, що слід вибирати Windows, оскільки це сучасна операційна система, в якій працюють багато програм. Однак треба врахувати, що для роботи під Windows необхідні досить потужні комп'ютери з певною конфігурацією.
 • 3. Чи буде програма мережевий чи ні. В автоматизованій бухгалтерії комп'ютери обов'язково повинні бути об'єднані в мережу, щоб проводки, що вводяться усіма бухгалтерами, потрапляли в один загальний журнал. Програма повинна бути також мережевий, тобто мати можливість працювати одночасно на декількох комп'ютерах.
 • 4. Чи буде здійснюватися впровадження, навчання, підтримка, супровід і оновлення програми та консультації з питань її роботи.

На російському ринку представлена велика кількість програмних продуктів по автоматизації бухгалтерського обліку, які можуть вирішувати як окремі бухгалтерські завдання, так і повністю вести фінансовий, податковий і управлінський облік в організації.

Однією з перших таких розробок була програма "Фінанси без проблем" (фірма "Хакери дизайн"). Пізніше з'явилися пакети програм "Турбо Бухгалтер" (фірма "Диц"), "1C: Бухгалтерія" (фірма "1C") і програми для підприємств середнього бізнесу та бюджетних організацій (ЦІТ "ПАРУС"), великих підприємств (фірма "ІНФОСОФТ") та ін.

До найбільш відомим і популярним автоматизованим бухгалтерським систем відносяться: "1C: Бухгалтерія", "Турбо Бухгалтер", "Інтелект-сервіс" (серія "БЕСТ"), "ІНФІН" (серія програмних продуктів від "Міні" до "Максі"), "ФОЛІО" та ін. Розглянемо деякі з них.

Програма "1C: Бухгалтерія". На сьогоднішній день це найвідоміший і продаваний продукт в Росії. Основні можливості системи легко вкладаються в схему "Проводка - Головна книга - Баланс". У базовий комплект постачання входить деякий набір заповнених форм первинних документів, які при необхідності можна переналаштувати, змінити форму і алгоритм заповнення. Для цього треба скористатися внутрішнім макромовою, освоєння якого вимагає деякої кваліфікації. В цілому програму "1C: Бухгалтерія" можна віднести до підкласу інструментальних систем для кваліфікованого бухгалтера малого підприємства, оскільки вона вимагає деякого налаштування для подальшого індивідуального користування.

"1C: Бухгалтерія" - це універсальна бухгалтерська програма, яка не вимагає попереднього освоєння. Засоби роботи з документами дозволяють організувати введення документів, їх довільний розподіл по журналах і пошук будь-якого документа за різними критеріями: номеру, даті, сумі, контрагенту. Є ручний і автоматичне введення бухгалтерських операцій. Гнучкі можливості обліку забезпечують введення, зберігання і друк будь-яких первинних документів, дозволяють складати різноманітні звіти, працювати з розподіленими інформаційними базами, виконувати конфігурування і зв'язок з іншими програмами. Програма має сервісні можливості, зручний користувальницький інтерфейс, розвинені засоби адміністрування, багатокористувацький режим (в мережевих версіях).

У програмі "1C: Бухгалтерія" представлені:

 • - Використання декількох планів рахунків одночасно;
 • - Багаторівневі плани рахунків;
 • - Багатомірний аналітичний облік;
 • - Багаторівневий аналітичний облік;
 • - Кількісний облік;
 • - Багатовалютний облік по необмеженому числу валют;
 • - Ведення на одному комп'ютері обліку для декількох організацій;
 • - Складні проводки.

Програма "1C: Бухгалтерія" дозволяє автоматизувати підготовку будь-яких первинних документів, зокрема, платіжних доручень та інших банківських документів, рахунків на оплату, накладних, рахунків-фактур, прибуткових і видаткових касових ордерів, авансових звітів, довіреностей та інших документів. Вихідною інформацією в програмі є операція, яка відображає реальну господарську операцію. Операція містить одну або декілька бухгалтерських проводок для відображення скоєної господарської операції в бухгалтерському обліку. Операції можуть бути введені вручну або сформовані введеними документами автоматично. Крім того в даній програмі можуть використовуватися типові операції, що дають можливість користувачеві автоматизувати введення часто повторюваних операцій.

Програма "1C: Бухгалтерія" включає набір стандартних звітів, що дозволяють бухгалтеру одержати інформацію за довільний період, в різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації. Всі створювані звіти можуть бути виведені на друк. Складаються такі регістри синтетичного обліку: оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, журнал-ордер і відомість по рахунку, аналіз рахунку за період і по датах, картка рахунку.

Використання засобів управління розподіленими інформаційними базами не обмежує дії користувачів системи. Всі зміни даних система відстежує автоматично і передає їх відповідно до описаних правилами синхронізації.

Типова конфігурація "1C: Бухгалтерія" реалізує найбільш загальні схеми обліку і може використовуватися в більшості організацій. Для відображення специфіки обліку конкретної організації типову конфігурацію можна змінити відповідно до вимог обліку. Програма має режим запуску Конфігуратор, який забезпечує:

 • - Настроювання системи на різні види обліку;
 • - Реалізацію будь-якої методології обліку, організацію будь-яких довідників і документів довільної структури;
 • - Настройку зовнішнього вигляду форм введення інформації, настройку поведінки і алгоритмів роботи системи в різних ситуаціях за допомогою вбудованої об'єктно-орієнтованої мови;
 • - Широкі оформлювальні можливості створення друкарських форм документів і звітів, швидка зміна конфігурації за допомогою конструкторів.

Програма "ПАРУС-бухгалтерія". Ця система призначена для підготовки та обліку документів фінансово-господарської діяльності організації, накопичення інформації про здійснені господарські операції на бухгалтерських рахунках, отримання внутрішньої і зовнішньої звітності. Система поставляється в різних комплектаціях в залежності від необхідності ведення обліку операцій у валюті, розширеного аналітичного обліку, обліку торгових операцій. Основні можливості системи з обліку основних засобів і матеріалів такі:

 • - Облік надходжень, переміщення і вибуття основних засобів, матеріалів;
 • - Підготовка господарських документів (накладні, товарні чеки);
 • - Отримання оборотних відомостей в розрізі рахунків, матеріально-відповідальних осіб і найменувань матеріальних цінностей у кількісному і грошовому вираженні;
 • - Формування відомостей та журналів-ордерів з вибуття та переміщення основних засобів, матеріалів;
 • - Друк інвентаризаційних описів;
 • - Отримання довідок про наявність та рух матеріальних цінностей;
 • - Облік фінансово-розрахункових операцій, у тому числі підготовка платіжних банківських та касових документів; облік операцій по розрахунковому, валютному та іншим рахункам; облік касових операцій;
 • - Облік всіх видів взаємних розрахунків.

У програмі "ПАРУС-бухгалтерія" є модуль нарахування заробітної плати, в якому проводяться такі розрахунки: заробітна плата по основній, совмещаемой і замещаемой посадам, розрахунок податків і утримань, оформлення повернення сум і перерахунок заробітної плати. Ведеться також облік наказів по кадрам та оплаті праці; формування довідок та податкової звітності; розрахунок виплат за лікарняними листками, відпускних, допомог на дітей; друк розрахунково-платіжних відомостей, видаткових касових ордерів; перерахування зарплати через банк; формування склепінь по заробітній платі та журналів-ордерів.

Програма включає повний набір звітів, куди входять: книга обліку господарських операцій; відомості аналітичного обліку (журнали-ордери); Головна книга; оборотний баланс; Бухгалтерський баланс і всі форми додатків до нього; звітні документи за розрахунком податків; довідки про наявність та рух грошових коштів і матеріальних цінностей. Крім цього, в програму введено принципово новий механізм, що дозволяє користувачеві самостійно настроювати форми всіх документів по реалізації (накладні, рахунки, замовлення та ін.), Вводити кілька форм одного і того ж документа, а також додавати в систему документи, розроблені користувачем.

Розширені можливості системи дозволяють вести облік фінансово-господарської діяльності в рублевому еквіваленті і різних валютах без обмеження кількості валют. По кожній валюті ведеться історія курсу по відношенню до рубля для виконання подальших перерахунків і переоцінок валютних активів і пасивів на будь-яке число. Існує можливість робити переоцінку не тільки валютних грошових рахунків, але і переоцінку дебіторсько-кредиторської заборгованості, а також отримувати всі довідки і звіти, як у валюті, так і в рублевому еквіваленті.

Програма може бути використана для розширеного аналітичного обліку по статтям і видам діяльності, з обліку витрат і доходів за різними напрямками. Надається можливість розукрупнити будь балансовий рахунок в розрізі аналітичних ознак, причому на декількох рівнях, що дозволяє отримувати накопичувальні аналітичні дані до рахунків за вказаними аналітичними ознаками, а також здійснювати по них різні вибірки і видавати на друк відповідні звіти.

Програма "ІНФІН-управління" орієнтована на середні та великі підприємства зі складним урахуванням і не вимагає впровадження і навчання. Здійснюється повний балансовий і позабалансовий облік. Можлива робота з декількома організаціями на одному робочому місці, а також об'єднання даних, введених з різних робочих місць.

Мережева версія програми працює в різних типах мережі, а система блокування і синхронізації мережевих процесів дозволяє незалежно працювати з даними декільком користувачам і бачити в динаміці зміни, що вносяться з інших робочих станцій. Всілякі сортування, вибірки, зміна порядку аналітик в балансових рахунках дозволяють отримувати документ в різних розрізах інформації.

Робота можлива в будь-якому періоді, як в закритих місцях, так і в будь-яких майбутніх, що корисно для оперативного введення первинних документів і коригування вже введеної інформації. Зміна даних в закритих місцях викликає автоматичний перерахунок залишків. У програмі передбачена парольний захист інформації з різними рівнями доступу.

Програма "ІНФІН-бухгалтерія" виконана у варіантах "Міні", "Максі", "Супер" і "Еліт", які відрізняються за функціональними можливостями і вартості, що дозволяє користувачеві вибрати необхідну конфігурацію програми. У програмі "Бухгалтерія-Міні" ведеться аналітичний і синтетичний облік і складаються всі форми звітності, в програму "Бухгалтерія-Супер" доданий облік в різних валютах, програма "Бухгалтерія-Максі" є мережевою версією і налаштована на п'ять рівнів аналітичного обліку.

Програма "Турбо Бухгалтер" призначена для торговельних, виробничих, фінансових, аудиторських, страхових, бюджетних підприємств і організацій. У програмі представлені набори стандартних проводок і організований принцип обліку як від проводок, так і від первинного документа.

У програмі передбачено виконання таких функцій: швидке і ефективне відновлення бухгалтерського обліку, автоматичний перерахунок залишків при внесенні змін заднім числом, поділ бухгалтерії на ділянки обліку, ведення декількох бухгалтерій. Проводиться контроль кореспонденції рахунків і наявності обов'язкових аналітичних ознак, а також забезпечується облік: банківських і касових операцій, основних засобів, нематеріальних активів, товарів; облік собівартості і складський облік; розрахунків з контрагентами, зарплати. Виконується діловодство, багатовимірний і багаторівневий аналітичний облік, фінансовий аналіз діяльності організації.

Програма "Турбо Бухгалтер" містить потужні і майже не обмежені кошти настройки і пропонує наступні версії програми: базову, професійну і мережеву.

Комплексна система автоматизації управління підприємством "Галактика" призначена для великих організацій і має розробки галузевих рішень.

Галузеві рішення на основі цієї системи дозволяють не тільки побудувати ефективний облік, а й перейти від обліку до управління операціями, а потім і до управління ситуаціями. Система "Галактика" реалізує великі проекти провідних галузей вітчизняної економіки та вирішує завдання для підприємств нафтогазової галузі, зв'язку та телекомунікацій, хімічної промисловості, харчової промисловості, торгівлі, машинобудування, енергетики, металургії та гірничодобувної промисловості, лісопромислового комплексу та приладобудування.

Програми серії "БЕСТ" застосовуються в торгівлі, промисловості, в управлінні організацією. Вони забезпечують автоматизацію основних ділянок обліку (ведення розрахункових рахунків, каси, розрахунків з підзвітними особами, облік основних засобів і матеріалів, розрахунок зарплати) і можуть бути успішно використані для автоматизації організацій будь-якого профілю. Інтерфейс системи спрямований на користувача, завдяки чому більшість настройок може бути виконано самостійно користувачем, без залучення фахівців фірми-розробника.

Бухгалтерська програма "ФОЛІО БухМастер" дає можливість бухгалтеру будувати облік будь-якої спрямованості і складності без залучення програмістів і настроювачів.

Бухгалтерські проводки мають необмежене число аналітичних ознак по дебету, кредиту і проводці в цілому. У програмі закладено простий спосіб завдання необхідних аналітичних резервів на основі аналітичних довідників, ступінь деталізації яких визначається самим бухгалтером. Доступ до роботи з проводками на певних робочих місцях може бути обмежений по бухгалтерських рахунках і по функціях програми. Поставляється повний комплект готових типових проводок для бухгалтерського та податкового обліку і з повним набором документів, необхідних для ведення бухгалтерії, за якими програма автоматично може створювати проводки.

Проводки об'єднані в господарські операції, що мають свої реквізити: дату, суму і опис. Господарські операції можуть бути згруповані бухгалтером в папки. У програмі складаються бухгалтерські звіти і звітність для податкової інспекції. Є повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, картка рахунку, оборотна картка рахунку, Головна книга і т.д.) і всі розрахункові форми для податкової інспекції. Крім цього, передбачена можливість простого створення бухгалтером довільних звітів (міні-звітів) по всьому різноманітності аналітичних ознак і багатьом іншим параметрам.

У даній програмі можна вести реальну фінансову звітність в декількох валютах, в тому числі й використовуючи в автоматичному режимі дані зі складу. Проводиться розрахунок курсової різниці, передбачено імпорт з торгових і складських програм. Складські й платіжні документи з програми ФОЛІО WinСклад, а також з програм інших розробників перетворюються в проводки за встановленими бухгалтером правилам. Працює механізм відстежування живого зв'язку між проводками і документами ФОЛІО WinСклад.

У функціонування програми включена корекція і розробка нових форм, так як є генератор форм і звітів на основі вбудованої в програму електронної таблиці. При необхідності форма документів може легко коректуватися навіть непрофесіоналом. Можлива розробка нових форм документів і звітів. Крім того, у програмі містяться засоби конструювання довідників, що не потребують спеціальної підготовки. Також є засоби підключення зовнішніх, написаних сторонніми розробниками, модулів до програми. При цьому вони можуть бути глибоко інтегровані з механізмами роботи самої програми.

Можливий облік багатьох організацій в одній програмі. При веденні багатьох організацій в одній програмі передбачено складання зведених звітів і консолідованих балансів. Крім цього, можна вести податковий облік та облік за GAAP, так як програма дозволяє вводити скільки завгодно планів рахунків, передаючи типові проводки (з документів або зовнішніх програм) однією операцією в різні плани рахунків, у тому числі і по системі GAAP. Для податкового обліку поставляються типові проводки і всі основні регістри податкового обліку. За основними засобами та нематеріальними активами є повний набір документів і звітності, включаючи розрахунок амортизації основних засобів.

Програма "Инфо-бухгалтер" має можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку всієї господарської діяльності організацій, у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, товарних запасів та ін. Програма "Инфо-бухгалтер 8.3" має вбудований блок "Заробітна плата та кадровий облік", який веде штатний розклад, заповнює накази по кадровому обліку складу і формує табель відпрацьованого часу і будь аналітичні звіти по працівникам; автоматично розраховує заробітну плату, оплату відпусток і за лікарняними листками, формує звітні документи в податкові органи і Пенсійний фонд Росії.

Малі підприємства, в основному, використовують для роботи такі системи, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність і вирішують комплексні завдання бухгалтерського обліку: облік заробітної плати, основних засобів і нематеріальних активів, облік матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, касові та інші операції, складають бухгалтерську і фінансову звітність.

Відповідно до НК РФ для підприємств малого бізнесу встановлюються спеціальні податкові режими і визнається особливий порядок обчислення і сплати податків та зборів протягом певного періоду часу. Спеціальні податкові режими застосовуються з метою створення більш сприятливих економічних умов функціонування організацій і індивідуальних підприємців, спрощення системи обліку та звітності.

Особливістю спеціальних податкових режимів є те, що вони можуть гнучко враховувати всі особливості об'єкта оподаткування і забезпечити розвиток підприємницької активності. В даний час для автоматизації облікових робіт на малих підприємствах розроблені пакети прикладних програм (ППП), в яких може застосовуватися один з вищевказаних варіантів ведення бухгалтерського обліку.

Робота в цих програмних продуктах побудована за двома варіантами. В основу одних програм закладений базовий варіант загальноприйнятого обліку та оподаткування і вбудований модуль, який налаштований на спеціальні режими оподаткування. Інші програми призначені для ведення бухгалтерського обліку за спрощеною системою оподаткування (ССО) або із застосуванням єдиного податку на поставлений дохід (ЕНВД).

Програма "БЕСТ-ОФІС: Система управління малим підприємством" компанії "Інтелект-Сервіс" має гнучку настройку ведення бухгалтерського та податкового обліку за передбаченими для підприємств малого бізнесу системам оподаткування. При веденні обліку за спрощеною системою оподаткування з первинних документів оперативного обліку програма виконує:

 • - Реєстрацію господарських операцій з формуванням книги доходів і витрат;
 • - Облік основних засобів і розрахунок їх амортизації відповідно до гл. 26.2 НК РФ;
 • - Розрахунок податкової бази для обчислення єдиного податку при УСН на основі реєстрації первинних документів та книги доходів і витрат;
 • - Автоматичний розрахунок єдиного податку за алгоритмом обраної налаштування на основі розрахунку податкової бази з Книги обліку доходів і витрат;
 • - Автоматичне заповнення форми декларації з єдиного податку за ССО;
 • - Автоматичний розрахунок страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування в період дії ССО для підприємств малого бізнесу.

Програмний комплекс "Турбо Бухгалтер 6.7. Малий бізнес" розроблений для підприємств малого бізнесу і технологічно складається з двох частин: власне програми "Турбо Бухгалтер 6.7 Лайт" та додатки до неї "Малий бізнес".

У програмі "Турбо Бухгалтер" передбачена можливість ведення обліку кожним із трьох способів стосовно до спеціальних податкових режимів: Єдиний сільськогосподарський податок, Спрощена система оподаткування і Єдиний податок на поставлений дохід. Передбачена можливість ведення обліку приватними підприємцями, а також організаціями, що застосовують загальний режим оподаткування двома методами - методом нарахування і касовим методом.

Програмний комплекс "Турбо Бухгалтер 6.7. Малий бізнес" реалізує:

 • - Ведення окремого обліку за видами діяльності при застосуванні ЕНВД;
 • - Автоматичне ведення податкового обліку при застосуванні УСН;
 • - Автоматичне ведення податкового обліку за правилами гл. 25 НК РФ;
 • - Автоматичне заповнення Книги обліку доходів і витрат для організацій і підприємців, які застосовують УСН.

До довідника "Малий бізнес" включені форми податкової звітності для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спеціальні режими оподаткування та Книги обліку доходів і витрат.

Програма "Турбо Бухгалтер. Спрощенням". Фірма "ТБ-Центр" спільно з компанією "Диц" розробила програму "Турбо Бухгалтер. Спрощений" для ведення бухгалтерського та податкового обліку для індивідуальних підприємців і підприємств, які застосовують УСН. У програмі передбачена можливість переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну і назад із збереженням даних. Програма має налаштування на облік як "від первинного документа", так і "від проводки".

Програма дозволяє формувати Книгу обліку доходів і витрат і податкову декларацію з ССО (заповнюються автоматично на підставі проводок).

Програма "1C: Спрощена система оподаткування" компанії "1C" враховує особливості переходу на спрощену систему оподаткування з інших режимів оподаткування. У програмі реалізується формування Книги обліку доходів і витрат, декларації з єдиного податку, отримання звітності та інші операції.

Програма "Инфо-Підприємець" компанії ТОВ "Інфо-1" веде автоматизований облік для підприємців за спрощеною системою оподаткування.

Для малих і середніх підприємств у сфері торгівлі переважні прості, зручні повнофункціональні системи, що дозволяють автоматизувати бухгалтерський облік, основні торговельні процеси і складський облік, нарахування заробітної плати та кадровий облік.

До таких програм можна віднести систему "ПАРУС-Підприємство 7", модуль "1C: Торгівля і склад" систему "1C: Підприємство", програми торговельного і складського обліку ФОЛІО WinСклад, Складський облік V4.0.1, D-Tech Торгівля і Склад 1.0 і ін.

Система "ПАРУС-Підприємство 7". Система "ПАРУС-Підприємство 7" побудована за технологією "файл-сервер", при якій база даних зберігається на сервері, а обробка інформації відбувається на робочій станції. Вибір даної архітектури є оптимальним для коробкового продукту. За рахунок використання архітектури "файл-сервер" досягається зниження витрат на програмне оточення в порівнянні з архітектурою "клієнт-сервер", менші вимоги до апаратного оточенню і не потрібна наявність спеціалізованого адміністратора.

Система може експлуатуватися як на одному, так і на декількох (в межах 15-20) об'єднаних в локальну мережу комп'ютерах. Користувачами системи можуть бути головні бухгалтери та бухгалтери за розділами обліку, менеджери зі збуту і складські працівники, фахівці фінансово-економічних відділів. Система "ПАРУС-Підприємство 7" побудована за модульним принципом і являє собою набір модулів, кожен з яких призначений для автоматизації одного з основних видів діяльності організації і може працювати як в автономному режимі, так і спільно з іншими модулями комплексу, утворюючи єдине інформаційно-управлінське простір організації.

Система "ПАРУС-Підприємство 7" включає модулі "Бухгалтерія", "Реалізація і склад", "Комплекс", "Облік договорів", "Комплектування", "Заробітна плата" та "Кадри". Кожен модуль може працювати як самостійний додаток, але повною мірою переваги модулів реалізуються при використанні їх як єдиного програмного комплексу із загальною базою даних. Бухгалтерська частина комплексу являє собою універсальну повнофункціональну бухгалтерську систему з новими можливостями, наданими Windows-інтерфейсом, і призначена для широкого кола підприємств та організацій.

Торгово-складська частина комплексу являє собою систему для автоматизації торговельної діяльності на складах. Тут управління торгівлею розглядається як самостійний вид діяльності, виведений за рамки бухгалтерії. Торгова частина комплексу являє собою окремий повноцінний програмний продукт, що відповідає вимогам менеджерів і орієнтований на них та інших працівників торгівлі. У ній можна враховувати і контролювати не тільки рух товарів, а й стан фінансів, і взаєморозрахунки з автоматичним контролем ліміту кредитування.

Модуль "Комплекс" об'єднує в собі можливості бухгалтерської та товарно-складський частин програми - це класика комплексних рішень корпорації "Парус" з використанням нових, прогресивних технологій.

Модулі "Зарплата" і "Кадри" призначені для розрахунку заробітної плати і ведення кадрової діяльності. У модулях ведеться повний цикл розрахунку заробітної плати від нарахування, утримання, відрахування у фонди, складання відомостей і проводок з оплати праці. Модуль "Кадри" дозволяє автоматизувати процес кадрового обліку від ведення штатного розпису і наказів по прийому і руху кадрів до отримання різних статистичних звітів. Розрахунок заробітної плати можна налаштувати, враховуючи специфіку організації. Автоматично виробляється формування всіх уніфікованих звітних форм з обліку праці та заробітної плати (у тому числі статистичних) для надання в податкову службу, Пенсійний фонд РФ. Є можливість перерахування заробітної плати на пластикові картки.

Модуль "Облік договорів" являє собою додаток в складській частини комплексу для автоматизації обліку договорів. Дана комплектація дозволяє враховувати і контролювати договори купівлі-продажу, надання послуг і т.д. Можна простежити рух товарів, а також стан фінансів і взаєморозрахунки з автоматичним контролем ліміту кредитування.

Модуль "Комплектування" являє собою додаток до складської частини комплексу для автоматизації складських процесів на виробництві, дозволяє полегшити роботу персоналу, що веде виробничий облік. У комплексі вирішуються такі завдання, як облік нормативних витрат по картах, створення і відпрацювання актів комплектації і розукомплектації зі списанням комплекту і оприбуткуванням комплектуючих. Достоїнствами системи є простота освоєння; широкі функціональні можливості; висока надійність функціонування; типові настройки на різні типи підприємств; скорочення витрат на автоматизацію шляхом вибору оптимальної комплектації з можливістю її подальшого нарощування; можливість аналізу облікових даних та інформації в базі даних.

Інтеграція з програмними продуктами інших розробників системи «ПАРУС-Підприємство 7" побудована за принципом інтеграції з широко використовуваними, стандартними програмними продуктами, наприклад, Microsoft Excel.

Система "ПАРУС-Підприємство 7" поставляється як готове рішення з урахуванням специфіки кожного сегмента ринку. У базову постачання включені всі необхідні налаштування і набір первинних і звітних форм. Розглянемо основні можливості автоматизації бухгалтерської діяльності в різних модулях системи.

Модуль "Бухгалтерія" дозволяє вести облік (як в рублях, так і в іноземних валютах) грошових коштів на рахунках; основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей; розрахунків з дебіторами і кредиторами. При цьому є можливість деталізувати облік по рахунках розширеного аналітичного обліку до п'ятого порядку, а також по ряду допоміжних ознак, якими можна доповнювати господарські операції. Передбачено ведення інвентарної картотеки, де можна розраховувати амортизаційні відрахування, проводити переоцінку, списувати і проводити інші операції за основними засобами; облік рахунків-фактур і книги покупок і продажів. Модуль дозволяє готувати платіжні та внутрішньогосподарські документи, нормативну звітну документацію і складати додаткові звіти будь-якої форми і змісту.

Модуль "Реалізація і склад". Основні можливості по автоматизації торговельної та складської діяльності даного модуля полягають в наступному: підтримка оптового продажу будь-яких видів товарів і послуг з контролем руху товарів, взаєморозрахунків і станом фінансів без залучення бухгалтерії; ведення журналу товарних запасів, резервування товару, облік і відпрацювання результатів інвентаризації, а також настроюється партійний облік з можливістю автоматичного обліку термінів придатності; пряма обробка торгових документів в бухгалтерській підсистемі та отримання повної звітності по складу.

Модуль "Комплекс" пов'язує бухгалтерські та товарно-складські операції. Даний модуль виконує такі функції:

 • - Облік надходжень, переміщення і вибуття основних засобів, матеріалів, облік інвентаризації майна з коригуванням бухгалтерських даних при розбіжності з фактичними;
 • - Облік взаємних розрахунків із підзвітними особами, з покупцями, постачальниками, за авансами виданими та отриманою, по дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі контрагентів, документів і підстав, аналітики і довільних ознак;
 • - Облік операцій по розрахунковому, валютному та іншим рахункам, облік касових операцій;
 • - Підготовка господарських документів, отримання оборотних відомостей в розрізі рахунків, матеріально відповідальних осіб і найменувань матеріальних цінностей у кількісному і грошовому вираженні, складання довідок про наявність та рух грошових коштів та матеріальних цінностей;
 • - Облік вхідних товарних документів, облік повернень постачальникам і від покупців;
 • - Формування нормативних карт на набори товарів;
 • - Ведення пятиуровневой аналітики на всіх рахунках синтетичного обліку і складання накопичувальних аналітичних регістрів для ведення податкового обліку;
 • - Формування Книги обліку господарських операцій, відомості аналітичного обліку, Головної книги та оборотного балансу, Бухгалтерськогобалансу і всіх форм додатків до нього.

Програма "1C: Торгівля і склад". Програма "1C: Торгівля і склад" являє собою компоненту "Оперативний облік" системи "1 С: Підприємство" з типовою конфігурацією для автоматизації складського обліку і торгівлі. Компонента "Оперативний облік" призначена для обліку наявності і руху матеріальних і грошових коштів. Вона може використовуватися як автономно, так і спільно з іншими компонентами системи "1C: Підприємство".

Програма призначена для обліку будь-яких видів торгових операцій. Завдяки гнучкості і настроюваності, система здатна виконувати всі функції обліку - від ведення довідників і введення первинних документів до отримання різних відомостей. Типова конфігурація дозволяє:

 • - Вести роздільний управлінський і фінансовий облік;
 • - Вести облік від імені декількох юридичних осіб;
 • - Вести партійний облік товарного запасу з можливістю вибору методу списання собівартості, а також вести роздільний облік власних товарів і товарів, узятих на реалізацію;
 • - Оформляти закупівлю і продаж товарів, проводити автоматичне початкове заповнення документів на основі раніше введених даних, формувати необхідні первинні документи;
 • - Вести облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками, вести облік товарних кредитів і контроль їх погашення;
 • - Виконувати резервування товарів, вести облік переданих на реалізацію товарів, їх повернення і контроль оплати;
 • - Виконувати автоматичний розрахунок цін списання товарів і швидко вносити зміни за допомогою групових обробок довідників і документів;
 • - Автоматично формувати бухгалтерські проводки.

Програма "1C: Торгівля і склад" може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку в організації. До складу системи входить конфігуратор, який дозволяє настроювати всі основні елементи системи, редагувати існуючі і створювати нові необхідні документи будь-якої структури, створювати журнали для роботи з документами і довільно перерозподіляти документи по журналах для ефективної роботи з ними, редагувати існуючі і створювати нові довідники довільної структури , створювати регістри для обліку коштів у будь-яких необхідних розрізах, створювати будь-які додаткові звіти і процедури обробки інформації. Сучасний інтерфейс даної програми містить різноманітні засоби для зв'язку з іншими програмами. Можливість імпорту й експорту інформації через текстові файли дозволяє обмінюватися даними практично з будь-якою програмою.

Програма "1C: Торгівля і склад" інтегрована з базою даних Асоціації ЮНІСКАН / EAN Росія. Зчитавши сканером з етикетки, розміщеної на упаковці товару, штрих-код, система може автоматично сформувати запит, отримати дані про товар і записати їх в інформаційну базу.

Останньою розробкою компанії "1C" є програма "1C: Управління торгівлею 8", яка являє собою сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Прикладне рішення дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.

В інформаційній базі реєструються як вже скоєні, так і ще тільки плановані господарські операції. "1C: Управління торгівлею 8" автоматизує оформлення практично всіх первинних документів торгового і складського обліку, а також документів руху грошових коштів. Додаткові сервісні можливості включають веб-додатки "Віддалений склад" та "Управління замовленнями".

Програма дозволяє вести управлінський облік по торгової організації в цілому. У холдинговій структурі документи можуть оформлятися від імені декількох організацій, що входять до холдингу.

Програма "1C: Управління торгівлею 8" забезпечує автоматичний підбір даних, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, і передачу цих даних в систему "1C: Бухгалтерія 8". Крім того, передбачена передача даних в бухгалтерські конфігурації системи програм "1C: Підприємство 7.7". Передбачений також перенесення даних з інформаційної бази прикладного рішення в "1C: Торгівля і склад 7.7". На відміну від свого попередника, нове прикладне рішення розраховане не тільки на автоматизацію обліку, але й на реальну допомогу керівникам всіх рівнів, починаючи з директора.

У програмі "1C: Управління торгівлею 8" реалізовані нові можливості, що підвищують ефективність використання ресурсів торговельних організацій з планування продажів, закупівель, грошових платежів; оптимізації товарних запасів з урахуванням очікуваних надходжень товарів від постачальників і контролю дотримання планів; доступності коштів, дисципліни поставок і платежів і багато іншого.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >