ПРЕДМЕТ І МЕТОД КУРСУ, ЙОГО ЗАВДАННЯ, ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ

Курс "Економіка організації (підприємства)" вивчає господарську діяльність комерційних виробничих організацій (підприємств) в умовах ринкової системи господарювання. Господарська діяльність організується для задоволення конкретних суспільних потреб, які змінюються під впливом зовнішніх впливів.

Предметом вивчення служать економічні та організаційні процеси взаємодії та зв'язку між виробничими системами і їх елементами та частинами, процес обгрунтування господарських рішень, що розробляються комерційними виробничими організаціями, що функціонують у ринковому середовищі.

Даний курс передбачає освоєння економічних знань в області господарської діяльності підприємства, набуття навичок та вміння проводити конкретні економічні розрахунки з аналізу та перспективам виробництва продукції на підприємстві, на їх основі робити висновки і будувати прогнози щодо розвитку підприємства.

Вивчення та засвоєння матеріалу курсу дозволить студенту (задачі курсу):

знати

 • - Базові економічні поняття і категорії і взаємозв'язки між ними;
 • - Методи і засоби впливу на економіку виробничого підприємства;

вміти

 • - Виробляти опис процесів, що відбуваються в комерційному виробничої організації, в категоріях і поняттях економіки;
 • - Визначати вплив елементів і процесів внутрішнього і зовнішнього середовища на результати діяльності підприємства;

володіти

 • - Навичками виконання конкретних економічних розрахунків, аналізу та оцінки заходів щодо розвитку підприємства;
 • - Навичками вибору оптимальних шляхів реалізації господарських рішень для досягнення кращого кінцевого результату діяльності виробничого підприємства.

В економічній науці можна виділити теоретичну і прикладну частини. До теоретичної економіці відносять економічну теорію, яка виявляє загальні закономірності перебігу економічних процесів. Економічна теорія як наука служить методологічним фундаментом комплексу прикладних економічних наук: галузевих, функціональних, міжгалузевих.

Прикладна економіка спирається на досвід і практику господарювання, ставить перед собою практичні завдання предметного аналізу економічної діяльності на основі конкретних показників. Вивчаючи конкретні економічні ситуації, вона уникає надмірного абстрагування, відходу від життєвих реалій. Конкретні економічні дисципліни виробляють систему правил, необхідних для практичної діяльності, а тому відносяться не до області загальної теорії, а до мистецтва господарської практики.

Економічні науки в залежності від об'єкта і предмета дослідження можна класифікувати таким чином.

 • 1. Загальнотеоретичні та історії економіки (розглядають основні тенденції та закономірності в розвитку економіки). До них відносяться економічна теорія, історія економічного вчення. Предмет дослідження: економічні, виробничі відносини і продуктивні сили в сукупності.
 • 2. Галузеві (економіка промисловості, сільського господарства, торгового справи, транспорту, будівництва і т.д.). Предмет дослідження: економічні, виробничі відносини і продуктивні сили у розрізі окремих галузей.
 • 3. Територіальні або регіональні (світове господарство і міжнародні економічні відносини, економіка розвинених капіталістичних країн, економіка країн, що розвиваються та ін.) - Предмет дослідження: економічні, виробничі відносини і продуктивні сили у розрізі регіонів.
 • 4. Функціональні (вивчають окремі галузі економічної діяльності та окремі функції управління, такі як фінанси, грошовий обіг, кредит, інвестування, прогнозування, економічний аналіз, статистика, планування та ін.). Предмет дослідження: певна функція економічної діяльності або певна функція управління господарськими процесами.
 • 5. Міжгалузеві, суміжні з економічною наукою (історія народного господарства, економічна географія, економіка народонаселення і демографія, економічна кібернетика та ін.). Предмет дослідження охоплює частково економічні, виробничі відносини.

Даний курс розглядає економічні та організаційні процеси, що відбуваються на промислових підприємствах, тому належить до галузевих економічних наук.

Диференціація наук передбачає взаємозв'язок між групами наук та окремими науками. Основу економіки галузей і регіонів складають вхідні в них підприємства. Результат діяльності окремих підприємств залежить від успішного і узгодженого здійснення окремих процесів господарської діяльності.

Під науковими методами економічного дослідження розуміється сукупність конкретних способів і прийомів, використовуваних при вивченні конкретної дійсності. Будучи прикладною дисципліною, дана наука використовує методи дослідження, характерні для прикладних економічних наук. Кількісні закономірності та взаємозв'язки економічних об'єктів і процесів аналізуються за допомогою статистичних методів і математичних моделей.

Методи статистичного спостереження і порівняльного аналізу дають можливість накопичувати і зіставляти економічні показники, аналізувати динаміку підприємства, проводити порівняння з показниками інших підприємств з метою виявлення кращих результатів.

Імовірнісні і прогностичні (екстраполяції, експертні, програмно-цільовий) методи лежать в основі розробки господарських стратегій підприємства. Вони дозволяють науково обгрунтувати те, що може статися в економіці в майбутньому.

Моделі забезпечують отримання чисельних результатів на базі статистичної, прогнозної та планової інформації. Математичні моделі, методи графічного зображення показують співвідношення між різними економічними показниками, їх зміна залежно від економічної ситуації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >