НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РОСІЇ. ПІДПРИЄМНИЦТВО

Структура національної економіки: сфери, галузі, комплекси, сектори

Складові елементи господарського комплексу можуть бути згруповані але різним економічним ознаками. При аналізі національного господарства в економічних дослідженнях використовуються такі поняття, як сфера, галузь, міжгалузевий комплекс, сектор економіки.

Сфери економіки виділяються по участі в створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу. Суспільне виробництво поділяється на дві великі сфери: матеріальне виробництво і невиробнича сфера.

Сфера матеріального виробництва включає галузі, в яких створюються необхідні для життя і розвитку суспільства засоби виробництва і предмети споживання.

До матеріального виробництва відносяться промисловість, будівництво, сільське і лісове господарство, вантажний транспорт, торгівля, громадське харчування, зв'язок (обслуговуюча матеріальне виробництво), інформаційно-обчислювальне обслуговування та інші види діяльності у сфері матеріального виробництва.

До невиробничій сфері відноситься житлово-комунальне господарство (ЖКГ), пасажирський транспорт, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, культура та мистецтво, освіта, наука і наукове обслуговування, кредитування та страхування, діяльність апарату органів управління, зв'язок (обслуговуюча організації невиробничої сфери і населення).

Кожна з сфер економіки підрозділяється на спеціалізовані галузі. Галузеве поділ економіки являє собою результат відокремлення різних видів трудової діяльності. Розрізняють три форми суспільного поділу праці: загальне, приватне, одиничне.

Загальний поділ праці виражається у виділенні в складі національної економіки великих галузей матеріального виробництва: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт.

Приватне поділ праці проявляється у відокремленні окремих галузей і виробництв всередині великих галузей матеріального виробництва (промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту).

Одиничний поділ праці знаходить своє відображення у виділенні самостійних підприємств та їх підрозділів (цехів, дільниць), що спеціалізуються на виробництві окремих видів продукції.

Галузь - це сукупність підприємств і організацій, що характеризуються спільністю випускний продукції, технології виробництва, використовуваної сировини, основних фондів, професійною підготовкою працюючих і задовольняються суспільних потреб.

За російською статистикою промисловість підрозділяється на галузі важкої, легкої та харчової промисловості. Галузі важкої промисловості - електроенергетика, паливна промисловість, хімічна промисловість, лісова промисловість, чорна та кольорова металургія. Галузі легкої промисловості - текстильна, швейна, взуттєва, харчової промисловості - рибна, молочна, м'ясна, харчосмакова.

За міжнародною статистикою економіка підрозділяється на галузі, що виробляють товари, і галузі, які надають послуги. У першу групу галузей входять промисловість, сільське господарство, будівництво та інші галузі матеріального виробництва (видавнича діяльність, утилізація вторинної сировини, збирання дикорослих грибів та ягід і т.д.). До надають послуги галузям ставляться освіта, транспорт, торгівля, охорона здоров'я, загальне державне управління, оборона та ін.

Подальше поглиблення спеціалізації призводить до формування нових галузей і видів виробництва. Процеси кооперації, інтеграції виробництв ініціюють розвиток стійких виробничих зв'язків між галузями, створення змішаних виробництв і міжгалузевих комплексів.

Міжгалузевий народногосподарський комплекс - це інтеграційна структура, що характеризує взаємодію різних галузей, виробництв і видів діяльності, орієнтованих на виконання якої-небудь відтворювальної функції при виробництві і розподілі продукту.

Міжгалузеві комплекси утворюються як всередині окремої великої галузі економіки, що виділяється на основі загального поділу праці (у складі промисловості функціонують паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний та інші комплекси), так і між різними великими галузями (наприклад, агропромисловий, будівельний комплекси). Паливно-енергетичний комплекс являє собою інтегровану систему вугільної, газової, нафтової, торф'яної, сланцевої промисловості, електроенергетики, теплоенергетики, галузей з виробництва енергетичного та інших видів обладнання, об'єднаних спільною метою у задоволенні потреб народного господарства в паливі, теплі, електроенергії. До складу агропромислового комплексу (АПК) входять різнорідні за своєю технологією і виробничої спрямованості галузі економіки: сільське господарство, галузі харчової промисловості, сільськогосподарського машинобудування, машинобудування для легкої і харчової промисловості, виробництво мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів; будівництво об'єктів виробничого призначення, включаючи меліоративне і водогосподарське. Забезпечення продовольчої незалежності країни - головне завдання АПК.

Міжгалузеві народногосподарські комплекси умовно можна поділити на цільові та функціональні. Виділення цільових комплексів базується на відтворювальному принципі і критерії участі у створенні кінцевого продукту. Це машинобудівний, паливно-енергетичний, агропромисловий, мінерально-сировинної, транспортний комплекси. Виділення функціональних комплексів виробляють на основі принципу і критерію спеціалізації комплексу на певної функції. Це інвестиційний, науково-технічний, інфраструктурний комплекси.

Міжгалузевий інвестиційний комплекс включає машинобудування та металообробку, будівництво, виробництво конструкційних матеріалів (металу, синтетичних смол і пластмас, деревини та пиломатеріалів, будівельних матеріалів). Його призначення - введення в дію об'єктів основних фондів, технічне переозброєння, реконструкція, розширення і підвищення технічного рівня виробничих потужностей народного господарства.

Міжгалузевий науково-технічний комплекс - форма з'єднання науки з виробництвом, яка покликана здійснювати за пріоритетними напрямами науково-технічного прогресу швидке і ефективне втілення циклу "наука-виробництво", сприяти прискоренню розробки нових ідей та ефективному використанню їх на практиці. Міжгалузевий науково-технічний комплекс включає науково-дослідні інститути, конструкторські бюро і технологічні організації, підприємства різних галузей народного господарства.

Під сектором економіки розуміється сукупність інституційних одиниць, що мають подібні економічні цілі, функції та поведінку. Виділяють сектори підприємств, державних установ, домашніх господарств і зовнішній сектор.

Сектор підприємств підрозділяється на сектор фінансових і сектор нефінансових підприємств. Сектор нефінансових підприємств об'єднує підприємства, що займаються виробництвом товарів і послуг. Сектор фінансових підприємств охоплює інституційні одиниці, зайняті фінансовим посередництвом (банки, інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові організації, пенсійні фонди).

Сектор державних установ - сукупність органів законодавчої, судової та виконавчої влади, фондів соціального забезпечення та контрольованих ними некомерційних організацій.

Сектор домашніх господарств включає в основному споживають одиниці, тобто домашні господарства і підприємства, утворені ними.

Зовнішній сектор - це сукупність інституційних одиниць - нерезидентів даної країни (тобто розташованих за межами країни), що мають економічні зв'язки, а також посольства, консульства, військові бази, міжнародні організації, що знаходяться на території даної країни.

Розрізняють також державний сектор як сукупність підприємств, організацій, установ, що перебувають у державній власності й керуючих державними органами або призначеними ними особами, і приватний сектор - сукупність підприємств, організацій, установ і господарств, що знаходяться у приватній власності.

Стосовно ринку можна виділити ринковий і неринковий сектори економіки. Ринковий сектор - це виробництво товарів і послуг, призначених для реалізації на ринку за цінами, що робить вплив на попит. Неринковий сектор включає виробництво виробів і послуг, які використовуються безпосередньо виробниками або власниками підприємства, або передачу їх іншим споживачам безкоштовно або за цінами, що не мають, впливу на попит.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >