Види підприємництва

Відкрити власну справу підприємець може в будь-якій сфері економіки, що приносить дохід. Сфери підприємництва - це області, де здійснюється будь-який вид діяльності. Найбільш привабливими з них можна вважати виробництво, комерцію, фінанси, інтелектуальний комплекс. Залежно від змісту діяльності розрізняють такі види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, страхове, посередницьке.

Виробниче підприємництво - це діяльність, спрямована на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт, збір, обробку та надання інформації, створення духовних цінностей тощо, які підлягають наступної реалізації споживачам. Функція виробництва в цьому виді підприємництва є основною.

Суть комерційного підприємництва складають товарно-грошові, торгово-обмінні операції, тобто перепродаж. В якості вихідної стадії технології стоїть вибір - що купувати, а що перепродувати.

Фінансове підприємництво - різновид комерційного підприємництва. Об'єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар: гроші, валюта, цінні папери.

Страхове підприємництво - це особлива форма фінансового підприємництва, полягає в тому, що підприємець отримує страховий внесок, який повертається тільки при настанні страхового випадку. Решта внесків утворює підприємницький дохід.

Посередницьке підприємництво полягає в діяльності, що з'єднує зацікавлені у взаємній угоді сторони. За надання подібних послуг підприємець отримує дохід.

Консультаційне підприємництво - це платна консультація але різних видів діяльності. Консультації з питань управління в зарубіжній практиці називаються консалтингом. Виділяють наступні основні напрямки консультаційних послуг: загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційна технологія, спеціалізовані послуги. Найбільш ефективний такий процес консультування, коли експерти консультаційної компанії діють спільно з працівниками консультируемого підприємства, починаючи з аналізу проблеми до вироблення рекомендацій.

Різні види підприємництва, будучи відносно самостійними видами діяльності, доповнюють один одного. Всі види підприємництва спрямовані на отримання доходу і пов'язані з економічним ризиком підприємця.

Підприємство - основна ланка економіки

Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт з невизначеним строком існування, що включає відокремлений майновий комплекс, па базі якого професійно організований трудовий колектив здійснює постійну спільну діяльність по задоволенню потреб суспільства в товарах і послугах з метою отримання прибутку.

Перед економікою як наукою стоїть завдання, пов'язана з ефективним використанням обмежених ресурсів. В умовах обмеженості ресурсів економічна проблема "як задовольнити постійно зростаючі потреби суспільства" трансформується в проблему здійснення вибору за наступними напрямками:

 • - Що виробляти і в якому обсязі;
 • - Яким чином виробляти вибрані види продукції,
 • - Які ресурси використовувати і за якою ціною їх купувати;
 • - Де і за якою цепе реалізовувати свою продукцію, як реагувати на поведінку інших суб'єктів ринку;
 • - Як розподіляти дохід: яку його частину використовувати для поточного споживання, а яку - для накопичення.

У ринковій системі через попит і пропозицію визначається, що і в якій кількості виробляти, як виробляти, як буде розподілятися створена продукція. Рішення основного економічної проблеми відбувається на рівні підприємства у формі створення конкретних видів товарів.

Підприємство має бути офіційно зареєстровано, мати індивідуальне найменування, статут або засновницький договір (документ, що визначає цілі, завдання, місце розташування, структуру і особливості функціонування підприємства). При реєстрації в органах статистики підприємству присвоюється код, що відображає територіальну та галузеву приналежність.

Загальні риси, властиві всім підприємствам:

 • 1) організаційна єдність, тобто об'єднаний загальним процесом праці організований колектив зі своєю внутрішньою структурою і порядком управління;
 • 2) певний комплекс засобів виробництва, для кожного підприємства має свої особливості, специфіку технології;
 • 3) відокремлене майно, що підприємство самостійно використовує в певних цілях;
 • 4) майнова відповідальність, тобто підприємство несе повну відповідальність всім своїм майном за різними зобов'язаннями;
 • 5) єдиноначальність, засноване на прямих адміністративних формах управління;
 • 6) виступає в господарському обороті від власного імені;
 • 7) економічна самостійність, тобто підприємство здійснює оперативну господарську діяльність, угоди та операції, забезпечує самоокупність (відшкодування витрат на виробництво продукції) і самофінансування розвитку виробництва.

Сукупність і єдність ознак надають визначеність і цілісність підприємству як особливому, окремому ланці господарської системи.

На виробничих підприємствах виробляються матеріальні цінності, на основі яких створюються нематеріальні блага. Діючі підприємства вирішують такі завдання. Вони забезпечують споживачів виробленою продукцією, населення - робочими місцями, персонал підприємства - заробітною платою, бюджет держави, регіонів і муніципальних утворень - фінансовими коштами. Держава в особі своїх органів зацікавлене в продуктивній роботі кожного підприємства, так як від їх роботи залежать сума податків, що надходять, рівень зайнятості населення та вирішення проблеми безробіття, економічна незалежність і обороноздатність країни.

Підприємство несе повну відповідальність за своєчасне перерахування податків та інших платежів, забезпечення нормальних умов праці працівників, охорону навколишнього середовища. За рахунок виручки від реалізації продукції воно оплачує витрати по закупівлі сировини і матеріалів, робочу силу, здійснює розвиток виробництва. Головне завдання підприємства - відшкодування витрат і отримання додаткового доходу за рахунок реалізації споживачам виробленої продукції.

Підприємства, що спеціалізуються на випуску однорідної продукції, утворюють відповідні галузі матеріального виробництва (промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство та ін.). Організації та підприємства певної приналежності формують розмір і територіальну спеціалізацію міст і регіонів, в яких вони розташовані. Від рівня їх розвитку залежить забезпечення нормальних умов праці та побуту населення. Будь-яке господарське або технічне починання набуває реальне втілення тільки на виробничому підприємстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >