Економічна і функціональна стратегії, їх типи, фактори вибору

В умовах конкуренції і швидко мінливого зовнішнього середовища необхідно шукати свій шлях розвитку відповідно до вимог ринку і можливостями підприємства, передбачати картину розвитку підприємства в майбутньому. Це бачення формується при розробці економічної стратегії, що дозволяє організації адаптуватися до змін. Стратегія - це комплексний план управління, який повинен забезпечити координацію зусиль по зміцненню становища організації на ринку, успішну конкуренцію, досягнення глобальних цілей розвитку. Процес вироблення стратегії грунтується на ретельному вивченні можливих напрямків розвитку діяльності та полягає у виборі загального напрямку, що обслуговуються потреб, освоюваних ринків, залучених ресурсів, методів конкуренції та ведення бізнесу.

Економічна стратегія фірми визначає стратегічні цілі фірми, виробляє довготривалі, найбільш принципові установки, наміри щодо розвитку виробництва товарів і послуг. Для досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства розробляються стратегічні довгострокові програми виходячи з розроблених правил і способів економічно ефективного використання ресурсів і зацікавленості всіх учасників реалізації програми.

Цілі - це ключові бажані результати, до яких прагне підприємство у своїй діяльності. Цілями можуть бути підвищення ефективності, фінансової стійкості, конкурентоспроможності, зростання ринкової вартості підприємства. Вибір мети передбачає направлення па їхньому досягнення певної сукупності ресурсів, якими володіє фірма. Оскільки ці ресурси завжди обмежені, необхідно визначити, досягнення яких цілей забезпечить найбільшу продуктивність використання тих ресурсів, тобто забезпечить конкурентна перевага фірми. Взаємна ув'язування за часом і ресурсам таких стратегічних цілей дозволяє досягти глобальної мети економічної стратегії - створення і підтримки конкурентної переваги фірми.

Загальна схема проектування стратегічних рішень містить:

  • - Зовнішній аналіз, за допомогою якого оцінюються ринкові можливості, загрози, тенденції та стратегічні питання;
  • - Внутрішній аналіз, який визначає стратегічні здібності і ресурси, стратегічні переваги і слабкості, стратегічні проблеми;
  • - Набір стратегічних альтернатив. Економічна стратегія виробляє безліч варіантів розвитку фірми; кожен з них оптимальний при деякому реально можливий поєднанні зовнішніх умов;
  • - Оцінку різних стратегій, що охоплює весь спектр показників, що характеризують діяльність компанії;
  • - Конкретний вибір стратегії з оцінкою усіляких ризиків. Вибір стратегії залежить від безлічі умов: форм конкурентної боротьби і ступеня її жорсткості, темпів і характеру інфляції, економічної політики уряду, порівняльних переваг національної економіки на світовому ринку та інших зовнішніх факторів, а також внутрішніх факторів, пов'язаних з можливостями самого підприємства, т.е . його виробничими і фінансовими ресурсами. З можливих варіантів стратегії вибирають найбільшою мірою відповідає умовам зовнішнього і внутрішнього середовища, а також обраним цілям діяльності.

На цьому закінчується етап власне побудови стратегії. Потім дана стратегія деталізується в наборі функціональних стратегій, що визначають завдання та принципи дій окремих функціональних підрозділів. Після цього формується система реалізації стратегії та контролю виконання. Економічна стратегія фірми протягом усього періоду функціонування повинна бути орієнтована на підтримання конкурентної переваги, запобігання банкрутства, забезпечення тривалої успішної діяльності в постійно змінюється.

Вироблена безліч стратегічних підходів до ведення бізнесу, які можна звести до наступних основних типів: наступальна стратегія, оборонна стратегія, стратегія скорочення. Кожен тип містить кілька варіантів. Фірма може вибрати один з них або застосовувати певні поєднання різних типів, що характерно для великих, диверсифікованих компаній.

Наступальна стратегія, або стратегія прориву, припускає збільшення розмірів підприємства, часто через проникнення і захоплення нових ринків. Як правило, стратегія будується на реалізації певного нововведення, розрахована на заняття лідируючого положення на ринку. Такі стратегії вимагають значних фінансових витрат, формуються підприємствами розвиваються галузей, що мають стійку перспективу зростання і достатні ресурси.

Різновидом даного типу стратегії є стратегії зростання, яких .Багато. Розглянемо деякі з них.

Стратегія розвитку ринку полягає в пошуку нових ринків для вироблених товарів.

Стратегія глибокого проникнення на ринок полягає в завоюванні кращих позицій даним продуктом на даному ринку.

Стратегія диверсифікації передбачає вихід з новим товаром на новий ринок.

Стратегія розвитку продукту передбачає вихід з новим продуктом на освоєний ринок.

Фірма може розширюватися шляхом додавання нових структур. Укрупнення фірм відбувається в процесі вертикальної і горизонтальної інтеграції виробництв.

Вертикальна інтеграція передбачає зростання фірми за допомогою придбання структур, що знаходяться між головним підприємством та кінцевим споживачем. Наприклад, придбання нафтовидобувними компаніями нафтопереробних підприємств.

Горизонтальна інтеграція - об'єднання в рамках єдиної організації однорідних по виробництву підприємств для посилення технічних і фінансових можливостей при вирішенні господарських завдань.

Оборонна стратегія, або стратегія виживання, формується в умовах, коли підприємство хоче зберегти свої позиції на ринку. Як правило, використовується великими фірмами, домінуючими на ринку, коли вони задоволені досягнутими результатами або стратегія зростання неприйнятна. У цьому випадку передбачається зосередження на існуючих напрямках бізнесу та підтримку своїх позицій на ринку. При необхідності коригування цілей, нарощування потенціалу підприємства, перебудови організаційної структури управління також вибирають стратегію збереження досягнутого зростання.

Стратегія скорочення і зміни видів бізнесу застосовується в тих випадках, коли спостерігаються кардинальні зміни в економіці (структурна перебудова), виживання організації знаходиться під загрозою. Фірма потребує перегрупування своїх коштів і підвищенні ефективності виробництва.

До різновидів стратегії скорочення відносяться наступні стратегії.

Стратегія розвороту використовується, якщо організація діє неефективно, але ще не досягла своєї критичної точки. Означає відмову від виробництва нерентабельних продуктів, вивільнення зайвої робочої сили і подальший пошук ефективних шляхів використання ресурсів.

Стратегія відділення - якщо компанія включає кілька видів бізнесу і при цьому один з них працює погано, проводиться відмова від нього шляхом продажу цієї ділової одиниці або перетворення її в окремо працюючу фірму.

Стратегія ліквідації - у разі досягнення критичної точки - банкрутства - відбувається знищення організації, розпродаж її активів. Це найбільш небажана із стратегій скорочення, оскільки приносить збитки власникам (акціонерам) і найманим працівникам фірми.

Загальні економічні стратегії компанії деталізуються по головних напрямках діяльності та реалізуються за допомогою функціональних стратегій, що відображають конкретні шляхи досягнення цілей підприємства і розроблюваних для окремих функціональних сфер і підрозділів підприємства у вигляді комплексу заходів і програм. Кожна функціональна стратегія має конкретний об'єкт, визначуваний сферою діяльності: виробництво, фінанси, персонал, маркетинг та ін. Згідно з цими основними напрямками діяльності в компанії розробляються функціональні стратегії як складові загальної економічної стратегії, за реалізацію яких відповідальні відповідні функціональні підрозділи.

Виробнича стратегія покликана забезпечити конкурентоспроможність продукції шляхом розробки та реалізації заходів але вибору продукту, технології та організації виробництва, що дозволяють домогтися високої його ефективності.

Фінансова стратегія розробляє правила поведінки підприємства на ринку грошей та цінних паперів, методи кредитування, напрями і способи використання фінансових ресурсів для досягнення поставлених цілей.

Стратегія управління персоналом розробляє методи роботи з персоналом, вирішує питання мотивації, підвищення привабливості праці, оптимізації трудових процесів, чисельності працівників.

Інноваційна стратегія характеризує напрямки необхідних перетворень, виробляє комплекс взаємопов'язаних технічних і організаційних дій з пошуку і впровадження інновацій, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Інвестиційна стратегія визначає напрями та методи підтримки матеріально-технічної бази на рівні, що дозволяє підприємству постійно збільшувати конкурентний статус.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >