Конкурентоспроможність продукції

Під конкурентоспроможністю продукції розуміється здатність до успішного продажу на конкретному ринку в певний момент часу. Конкурентоспроможність - перевагу товару на ринку в порівнянні з аналогічними виробами-конкурентами за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі і витратами на її задоволення. В основі конкурентоспроможності продукції лежать два головних параметра: споживчі властивості і ціна.

Якість - це просто сукупність властивостей. Конкурентоспроможність - це ставлення споживача до властивостей товару. Конкурентоспроможність продукції оцінюється тільки стосовно до конкретного ринку. Сформована кон'юнктура на певному ринку обумовлена також соціально-економічними причинами. Серед товарів аналогічного призначення більшою конкурентноздатністю на ринку в даний момент володіє той, який завдяки своїм властивостям приносить найбільший ефект по відношенню до ціни споживання.

За багатьма видами складних технічних товарів ціна експлуатації як частина ціни споживання перевищує ціну придбання, тобто ринкову ціну продажу. Тому споживач враховує не тільки продажну ціну, але й ціну експлуатації товару

де ЦПО - ціпа споживання; Цп> - ціна придбання; І - витрати споживача по експлуатації за весь нормативний термін служби продукції.

З нетоварних чинників конкурентоспроможності -рекламна діяльність, престиж фірми, пропонований рівень обслуговування - велику привабливість при експлуатації складних товарів створює високий рівень обслуговування. Тому на конкурентоспроможність товару насамперед впливають такі чинники: якість продукції, ціна споживання і рівень обслуговування.

Управляти конкурентоспроможністю - значить забезпечувати оптимальне співвідношення названих параметрів: підвищувати якість продукції, знижувати витрати виробництва, підвищувати економічність і рівень обслуговування. Управління конкурентоспроможністю припускає сукупність заходів по систематичному вдосконаленню виробу, пошуку нових каналів його збуту, нових груп покупців, поліпшенню сервісу, реклами.

Перераховані складові конкурентоспроможності є багатофакторними, і кожна з них може розглядатися як самостійний об'єкт управління. При цьому можливість забезпечення необхідного рівня складових конкурентоспроможність елементів визначається такими базовими виробничими факторами, як технічний рівень виробництва (технологія, обладнання), рівень організації праці, виробництва і управління, рівень розвитку господарських зв'язків.

З конкурентоспроможністю товару пов'язаний інший показник - конкурентоспроможність підприємства. Основу конкурентоспроможності підприємства становить конкурентоспроможність продукції. Конкурентоспроможність підприємства характеризує його потенціал, здатність змінити конкурентоспроможність продукції, що характеризує склалося в даний момент положення на товарному ринку.

Конкурентоспроможність підприємства відображає продуктивність використання ресурсів фірми, що може бути оцінений показником рентабельності виробництва. Конкурентоспособност' підприємства залежить від ряду факторів, які можна вважати складовими конкурентоспроможності. Ці фактори можна розділити на три групи: техніко-економічні, комерційні, нормативні правові.

 • 1. Техніко-економічні чинники - це якість, продажна ціна, витрати на експлуатацію (використання) або споживання продукції.
 • 2. Комерційні фактори визначають умови реалізації товарів на конкретному ринку і включають:
  • - Кон'юнктуру ринку (гострота конкуренції, співвідношення між попитом і пропозицією товару, національні та регіональні особливості ринку, що впливають на формування платоспроможного попиту на дану продукцію);
  • - Наданий сервіс (наявність станцій обслуговування в регіоні покупця, якість технічного обслуговування, ремонту);
  • - Рекламу та інші засоби впливу па споживача з метою формування попиту;
  • - Імідж фірми (популярність торгової марки, репутація фірми, країни).
 • 3. Нормативні правові чинники відображають вимоги технічної, екологічної, морально-етичної та іншої безпеки використання товару, а також патентно-правові вимоги (патентної чистоти та захисту). При невідповідність товару чинним на даному ринку вимогам стандартів і нормам законодавства товар не може бути проданий на даному ринку.

Висока конкурентоспроможність фірми служить гарантом отримання високого прибутку в умовах ринкової системи господарювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >