ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Склад і класифікація основного капіталу та основних фондів

Капіталом визнається те майно, яке використовується для отримання прибутку. Капітал існує в предметно-речової і вартісної формах. Капітал у його предметно-речової формі іменується фондами. Вартісна оцінка фондів іменується засобами. Ця вартість відображається на рахунках бухгалтерського обліку підприємства.

Залежно від способу використання для одержання прибутку капітал поділяється на основний і оборотний. Основний капітал (необоротні активи) служить протягом ряду років, оборотний (оборотні активи) - повністю споживається протягом одного циклу виробництва. До складу основного капіталу підприємства входять: основні засоби (тобто основні фонди у вартісному вираженні) і нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові інвестиції (грошові кошти, спрямовані на приріст запасу капіталу). До складу оборотного капіталу входять оборотні кошти і короткострокові фінансові вкладення. Основну частину основного капіталу складають основні засоби.

Основні фонди - це сукупність засобів праці, які, зберігаючи свою натурально-речову форму, протягом тривалого часу (тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців) беруть участь у виробничому процесі і поступово, у міру зносу, переносять свою вартість на готову продукцію.

Основні засоби - це виражені у вартісній оцінці основні фонди. Різниця понять "основні засоби" та "основні фонди" відображає специфіку грошової і матеріальної форми кругообігу продуктивного капіталу. Однак у нормативних матеріалах і практиці ділового спілкування ці терміни вживаються як синоніми.

Основні засоби мають найбільшу питому вагу в майні підприємства, що займається виробничою діяльністю, і визначають його спеціалізацію. До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги і інші відповідні об'єкти. У складі основних засобів враховуються також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Основні засоби класифікують за різними ознаками. За призначенням основні засоби поділяються на виробничі, тобто призначені для використання у виробничому процесі, і невиробничі - використовуються для задоволення культурно-побутових та інших потреб працівників (основні засоби житлово-комунального господарства, медичні пункти, клуби, басейни, що знаходяться па балансі підприємства).

У складі основних засобів виділяють рухому і нерухому частини. До нерухомості відносяться ділянки землі, будівлі та споруди; до рухомої - решта матеріально-речові елементи основних засобів.

Залежно від ролі в процесі створення продукту основні засоби діляться па активні і пасивні. Активна частина (машини, устаткування, інструмент) безпосередньо впливає на виробництво, кількість і якість продукції. Пасивні елементи (будівлі, споруди, транспорт) створюють необхідні умови для виробничого процесу. У процесі виробництва основні засоби виконують такі функції:

  • - Безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, надаючи різного роду вплив на предмети праці (робочі та силові машини, обладнання та інструмент);
  • - Створюють умови для здійснення виробничого процесу (земельна ділянка, будівлі, споруди);
  • - Забезпечують зберігання і переміщення предметів праці та інформації (транспорт, виробничий і господарський інвентар).

Структура основних засобів відображає співвідношення різних груп основних засобів, об'єднаних за певними ознаками. Виділяють видову структуру основних засобів (віддзеркалює питому вагу кожної видовий групи в загальній вартості основних засобів); технологічну структуру (відбиває питома вага різних підвидів всередині певної групи основних засобів, наприклад питома вага інформаційних машин в загальній групі машин та обладнання). Для характеристики стану основних засобів велике значення має їх вікова структура. Вікова структура характеризує питому вагу різних вікових груп основних засобів у загальній їх вартості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >