Види оцінки та методи переоцінки основних фондів

Наявність та рух основних фондів враховуються в натуральній і грошовій формах. Натуральні показники необхідні для визначення кількості основних фондів по групах і окремих видах для складання балансу устаткування, організації ремонту і т.д. Вартісну оцінку основних фондів роблять за первісною, відновною, залишковою та ліквідаційною вартістю.

Первісна вартість основних фондів включає фактичні витрати на придбання, спорудження, виготовлення, доставку їх до місця призначення, а також інші витрати, необхідні для доведення їх до стану готовності до експлуатації. У первісну вартість не включаються відшкодовуються податки (податок на додану вартість, ПДВ) і загальногосподарські витрати, крім безпосередньо використаних на придбання засобів праці. При безоплатному отриманні основні фонди оцінюються за ринковою вартістю на дату оприбуткування. За повної початкової вартості основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку на підприємстві, і вона залишається незмінною протягом терміну використання засобів праці до випадків добудови за рахунок капітальних вкладень або їх часткової ліквідації.

Відновлювальна вартість відображає вартість відтворення в сучасних умовах таких же основних фондів. Перерахунок вартості основних фондів у відновну вартість здійснюється в ході переоцінки.

Залишкова вартість основних фондів визначається вирахуванням з первісної вартості суми нарахованої амортизації. Залишкова вартість дозволяє судити про ступінь зношеності основних фондів.

Ліквідаційна вартість - це вартість реалізації знятих з експлуатації окремих об'єктів основних фондів.

Переоцінка основних фондів - це визначення реальної вартості основних фондів організацій в сучасних умовах (па певний момент часу) та створення передумов для нормалізації інвестиційних процесів в країні. Переоцінка об'єктів основних засобів за відновної вартості здійснюється шляхом індексації (непрямим методом) і методом прямого перерахунку за ринковими цінами.

Метод індексації передбачає розрахунок відновної вартості множенням балансової вартості окремих об'єктів основних засобів на коефіцієнти (індекси) перерахунку, диференційовані за типами та видами основних засобів, регіонам, періодам виготовлення та іншим факторам.

Метод прямої оцінки передбачає обчислення відновної вартості об'єктів основних засобів на основі документально підтверджених ринкових цін на нові об'єкти, що склалися на 1 січня відповідного року.

Земельні ділянки і об'єкти природокористування переоцінці не підлягають.

Знос основних фондів

Знос основних фондів - це часткова або повна втрата споживчих властивостей і вартості основними фондами. Знос може виникати в процесі експлуатації, під впливом сил природи, внаслідок технічного прогресу і зростання продуктивності суспільної праці. Розрізняють два види зносу основних фондів: фізичний і моральний.

Фізичний знос виражається у втраті споживчої вартості основних фондів, тобто в погіршенні техніко-економічних і соціальних характеристик з причини їх фізичного стану. Фізичний знос в кінцевому рахунку призводить до непридатності об'єкти основних засобів, викликаючи необхідність їх заміни новими. Фізичний знос частково відновлюється шляхом ремонту, модернізації, реконструкції. Для визначення фізичного зносу основних фондів застосовують два методи розрахунку: за обсягом робіт і терміну служби.

За обсягом робіт фізичний знос можна встановити по тих об'єктах основних фондів, які володіють певною продуктивністю (машини, верстати)

де К, м - коефіцієнт фізичного зносу; Вф - кількість фактично виробленої продукції за весь період

експлуатації; Тн - нормативний термін служби; Пн - річна виробнича потужність (або нормативна продуктивність обладнання).

За терміну служби фізичний знос можна встановити але всім видам основних фондів за формулою

де Тф - фактично відпрацьований час.

Моральний знос виявляється в тому, що вартість діючих основних фондів знижується в результаті появи нових їх видів, більш дешевих і більш продуктивних і економічних, до закінчення терміну повного фізичного зносу. Моральний знос буває двох видів. Моральний знос першого виду викликаний зменшенням вартості машин і устаткування внаслідок здешевлення їх виготовлення в сучасних умовах, призводить до втрати частини вартості основних фондів. У цьому випадку коефіцієнт морального зносу розраховується за формулою

де Ф і Ф - первісна і відновна вартість основних фондів.

Моральний знос другого виду обумовлений появою більш продуктивних і економічних машин і устаткування. Витрати виробництва при роботі на раніше встановлених машинах і устаткуванні виявляються вищими, ніж на сучасних. Коефіцієнт морального зносу розраховується так:

де Ф - первісна вартість основних фондів; Ф = Ф • П / П - відновна вартість застарілої машини; Фшж - вартість сучасної машини; Пус і Пн - продуктивність (потужність) застарілою і сучасної машини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >