Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизації

Знос основних фондів відшкодовується допомогою амортизаційних відрахувань. Амортизація - процес поступового перенесення вартості основних фондів у міру їх зносу на вартість готової продукції. За економічною сутністю амортизація - це грошове вираження частини вартості основних фондів, перенесених па новостворений продукт, перетворення се в грошову форму і накопичення фінансових ресурсів для повернення авансованого капіталу.

Грошовим вираженням розміру амортизації є амортизаційні відрахування, які служать частиною постійних витрат виробництва. Амортизаційні відрахування по об'єкту основних засобів нараховуються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з балансу організації. Амортизаційні відрахування здійснюються щомісяця виходячи із встановлених норм амортизації та балансової вартості основних фондів і утворюють амортизаційний фонд підприємства.

Амортизаційний фонд - це грошовий резерв, який утворюється в результаті відшкодування зносу основних фондів за рахунок амортизації. В умовах ринкової економіки амортизаційний фонд розглядається як фонд відшкодування інвестицій, що сформували активи організації. Амортизаційний фонд може розглядатися як особливий грошовий резерв, призначений для відтворення основних засобів. Амортизаційні відрахування виступають внутрішнім джерелом фінансування витрат фірми, дозволяють купувати нові машини та обладнання без залучення коштів ззовні (у вигляді позик, кредитів, позик). Амортизаційний фонд являє собою фінансовий ресурс для капітальних вкладень, що забезпечує надійне фінансування розвитку та оновлення виробництва, сприяє зміні структури активів.

Нарахування амортизації може бути проведено наступними способами (методами):

  • 1) лінійний спосіб;
  • 2) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт);
  • 3) спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
  • 4) спосіб зменшуваного залишку.

Лінійний спосіб передбачає рівномірний нарахування амортизації протягом строку корисного використання основних фондів. Річна сума амортизації визначається за первісною вартістю об'єкта основних засобів (Фп) і прийнятої нормі амортизації. Строк корисного використання об'єкта основних засобів (Т) - база для визначення річної норми амортизаційних відрахувань (Нч). Норма амортизації - це встановлений у відсотках розмір амортизаційних відрахувань по кожному виду основних засобів:

При лінійному способі сума нарахованої за рік амортизації (А.) визначається за формулою

При застосуванні способу списання пропорційно обсягу продукції (робіт) величина амортизації основних засобів залежить від обсягу робіт, виконаних з їх застосуванням. Нарахування амортизації ув'язано з кінцевим результатом діяльності підприємства - випуском продукції. Метод ефективний в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури, дозволяє підвищити гнучкість амортизаційної політики підприємства. Нарахування амортизації проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції в звітному періоді (В () Т1 |) і відношення первісної вартості об'єкта основних засобів (Фп) і передбачуваного обсягу продукції за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів (В)

При використанні способу списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання річна сума амортизації визначається з початкової вартості об'єкта і річної співвідношення, де в чисельнику - число років, що залишилися до кінця строку служби об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років цього терміну.

У загальному вигляді формула для розрахунку норми амортизації має вигляд

де Т - строк корисного використання об'єкта основних фондів; I - рік, для якого визначається частка амортизаційних відрахувань.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою

За способом зменшуваного залишку річна сума амортизації (А.) визначається з залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року (Ф ^) і норми амортизації (Н (), обчисленої із строку корисного використання,

При розрахунку амортизаційних відрахувань за цим методом може застосовуватися коефіцієнт прискорення (К). Коефіцієнт прискорення встановлюється законодавством РФ. Формула для визначення річних амортизаційних відрахувань в цьому випадку прийме наступний вигляд:

Спосіб зменшуваного залишку забезпечує максимальне нарахування амортизації на початковій стадії служби об'єкта основних засобів. Річні амортизаційні відрахування по даному методу безперервно зменшуються протягом строку служби. Але в підсумку вони не можуть повністю відшкодувати первісну вартість основних засобів. Тому на практиці застосовують метод зменшуваного залишку в першій половині терміну служби об'єкта основних засобів і метод рівномірного нарахування амортизації в подальшому. Це комбінований метод. У податковому обліку для обчислення суми амортизаційних відрахувань таким способом (названий "нелінійний метод") застосовують коефіцієнт прискорення 2.

Нарахування зносу лінійним способом і залежно від виконаної роботи (спосіб списання пропорційно обсягу продукції) відноситься до пропорційних методам, які передбачають рівномірність, стабільність і пропорційність у відшкодуванні зносу (нарахуванні амортизації) і надходженні відрахувань в амортизаційний фонд. Але ці методи не забезпечують концентрацію ресурсів, необхідну для швидкої заміни обладнання, схильного активного впливу морального зносу.

Стимулююча роль амортизації зростає із застосуванням методів прискореної амортизації основних засобів. Це третій і 4-й способи нарахування амортизації. Вартість діючих засобів праці списується головним чином в перші роки їх функціонування, що дозволяє швидше використовувати основну частину амортизаційних відрахувань на нові капітальні вкладення, оновлення обладнання.

За чинним законодавством на деякі види основних засобів амортизація не нараховується. Це відноситься до об'єктів зовнішнього благоустрою, багаторічним насадженням, які досягли експлуатаційного віку, продуктивної худобі, що здобувається книжкових видань, об'єктам фільмофонду та інші. Не амортизуються основні засоби, споживчі властивості яких не губляться з плином часу: земельні ділянки, об'єкти природокористування, а також основні кошти, отримані за договором дарування і безоплатно. По засобах праці, придбаним з використанням бюджетних асигнувань, при нарахуванні амортизації їх вартість зменшується на суму отриманих з бюджету коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >