Показники стану, руху та використання основних фондів

Показники, що дозволяють оцінити стан основних фондів, наведені нижче.

1. Коефіцієнт зносу (Кі) різних видів або груп основних фондів можна визначити також по нарахованій сумі амортизації в відшкодування зносу

де Ф | (- первісна вартість окремих видів, груп основних фондів, руб .; І - сума нарахованої амортизації в відшкодування зносу тих же видів, груп основних фондів, руб.

Показник характеризує частку вартості основних засобів, списаної на витрати в попередніх періодах.

2. Коефіцієнт придатності (К.) являє собою додаток показника зносу до одиниці (або 100%)

Рух основних фондів характеризують такі показники.

1. Коефіцієнт оновлення (Кобн) показує, яку частину від наявних основних фондів на кінець звітного періоду становлять нові основні фонди,

де Ф - вартість нововведених основних фондів за певний період, руб .; ФКП - вартість основних фондів на кінець того ж періоду, руб.

2. Коефіцієнт вибуття (Кви6) показує, яка частина основних фондів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин:

де Фвиб - вартість вибувають основних фондів за певний період, руб .; Ф | ш - вартість основних фондів на початок того ж періоду, руб.

3. Коефіцієнт приросту основних фондів (К)

4. Середньорічна вартість основних фондів (Ф (р |)

де п - кількість повних місяців функціонування основних фондів протягом року; Ф2 Ф] 2 - величина основних фондів на перше число місяця (за винятком січня), руб.

Показники використання основних фондів. Для комплексної оцінки використання основних фондів застосовують узагальнюючі і приватні показники.

1. Узагальнюючі показники виробничої ефективності використання основних фондів - фондовіддача основних виробничих засобів (фондів), фондомісткість продукції, фондоозброєність праці.

Фондовіддача - показник характеризує випуск продукції на 1 руб. вартості основних фондів і визначається за формулою

де В - обсяг продукції (в залежності від мети аналізу це може бути реалізована, товарна або валова продукція), руб.

Фондомісткість показує вартість основних фондів, що припадають на 1 руб. продукції,

Зростання фондовіддачі основних виробничих засобів і зниження фондомісткості продукції свідчить про поліпшення використання основних фондів.

Фондоозброєність праці (Фп) багато в чому визначає ефективність роботи підприємства, обчислюється відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів (Ф4. Г) до середньооблікової чисельності працюючих на підприємстві (ЧСР)

Фондовіддача зростає, якщо темпи зростання продуктивності праці (ПТ = В / Ч) випереджають темпи зростання фондоозброєності праці,

2. Частина показники використовуються найчастіше в підрозділах підприємства.

До оціночними показниками використання обладнання відносяться:

а) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (К)

де £ ф і I - фактично використовуваний і наявний (плановий) фонд часу роботи обладнання;

б) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (К) визначається відношенням фактичної продуктивності устаткування до планової

де П () = В (|) / £ () - фактична продуктивність обладнання; Пі | = Вм | Д | [т | - планова продуктивність обладнання; В ^ і В (| - фактичний і плановий обсяг випуску продукції за певний період часу

^ В) коефіцієнт інтегрального використання устаткування (К1штсг5) визначається добутком коефіцієнтів екстенсивного та інтенсивного використання обладнання

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >