Склад і структура оборотних коштів

Під складом оборотних коштів розуміється сукупність елементів (статей), що утворюють оборотні кошти. У процесі кругообігу ресурсів, обслуговуючих поточну виробничо-господарську діяльність підприємства, можна виділити дві стадії (сфери) - стадію виробництва і стадію обігу. Відповідно з виділенням цих стадій оборотні кошти включають оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

На стадії виробництва ресурси функціонують у вигляді оборотних виробничих фондів, що включають виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

У склад виробничих запасів входять предмети праці і засоби праці з терміном служби не більше року, підготовлені для запуску у виробничий процес. Ця сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби; допоміжні матеріали; паливо; тара; інструмент та інші малоцінні та швидкозношувані предмети. Виробничі запаси покликані забезпечити безперебійну роботу підприємства між суміжними поставками.

До незавершеного виробництву належать предмети праці, що вступили у виробничий процес (що знаходяться в процесі обробки чи зборки).

Витрати майбутніх періодів - це нематеріальні елементи виробничих фондів. Включають різні види витрат, що здійснюються в поточному виробничому циклі, але пов'язаних з продукцією, планованої до випуску в майбутньому. До них відносять вартісну оцінку таких витрат:

 • - На підготовку і освоєння нових видів продукції і нових технологічних процесів;
 • - Гірничо-підготовчі роботи (очищення, осушка, вибухові роботи і інша підготовка території);
 • - Розкривні роботи (за винятком витрат, що проводяться за рахунок капітальних вкладень);
 • - Передплату на періодичні видання;
 • - Орендну плату за майбутнє час і т.д.

Ці витрати виробляються в даному періоді, а підлягають оплаті через включення в собівартість продукції в майбутньому.

Оборотні виробничі фонди, на відміну від основних виробничих фондів, одноразово беруть участь у виробничому процесі, цілком споживаються в одному виробничому циклі, втрачаючи свою натурально-речову форму, і повністю переносять свою вартість на виготовляється.

Фонди обігу обслуговують процес обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями. До фондів обігу відносяться:

 • - Готова продукція і товари для перепродажу на складах;
 • - Товари в дорозі (відвантажена продукція);
 • - Кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість) - борги покупців і замовників, видані аванси, векселі до отримання, заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу;
 • - Грошові кошти в касі та на рахунках. Зазначені елементи оборотних коштів розрізняють по відношенню до планування: ділять на нормовані і ненормовані елементи оборотних коштів. Нормування - це встановлення економічно обґрунтованих (планових) норм запасу і нормативів по елементах оборотних коштів, необхідних для нормальної діяльності підприємства. До числа нормованих оборотних коштів зазвичай ставляться оборотні виробничі фонди і готова продукція. Склад і класифікація оборотних коштів підприємства представлені на рис. 5.1.

Під структурою оборотних коштів розуміється співвідношення між їх окремими елементами або складовими

Склад і класифікація оборотних коштів підприємства

Рис 5.1. Склад і класифікація оборотних коштів підприємства

частинами. Вона залежить від галузевої приналежності підприємства, характеру та особливостей організації виробничої діяльності, умов постачання і збуту, розрахунків зі споживачами та постачальниками.

Джерела формування оборотних коштів

Серед джерел, що використовуються для формування оборотних коштів, виділяють власні, позикові та залучені кошти. Власні кошти підприємства - це статутний капітал і прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Фінансування потреб виробництва для поточних витрат у мінімальному обсязі, як правило, забезпечується власними оборотними коштами. Приріст нормативу власних оборотних коштів фінансується в першу чергу за рахунок власних ресурсів. Поряд з прибутком для поповнення оборотних коштів використовуються так звані стійкі пасиви, що прирівнюються до власних коштів. Стійкими називаються пасиви, які постійно використовуються підприємством в обороті, хоча не належать йому. Це постійний залишок кредиторської заборгованості, що складається з перехідною з місяця в місяць заборгованості. До них відносяться резерв майбутніх платежів робітникам і службовцям по заробітній платі та по внесках на соціальне страхування, залишок коштів ремонтного (резервного) фонду, кошти споживачів по заставах за поворотну тару.

Тимчасова додаткова потреба в оборотних коштах покривається за рахунок позикових коштів. До найбільш типовим причин нестачі власних оборотних коштів відносяться прострочена дебіторська заборгованість, збільшення товарних запасів, збільшення вартості предметів праці, збільшення періоду виробничого циклу, розширення виробництва. До позикових засобів відносяться короткострокові кредити банку на поповнення оборотних коштів.

Крім власних і позикових коштів в обороті підприємства знаходяться залучені кошти. Це кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам, власникам векселів і облігацій, а також кошти цільового фінансування до їх використання за прямим призначенням.

Оборотні кошти класифікують але такими ознаками:

 • - По стадії (сфері) кругообігу вони поділяються на оборотні виробничі фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів) і фонди обігу (готова продукція, товари для перепродажу; товари відвантажені; кошти в розрахунках; грошові кошти);
 • - По відношенню до планування виділяють нормовані (виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів; готова продукція на складі) і ненормовані (товари відвантажені; кошти в розрахунках; грошові кошти);
 • - По джерелу формування виділяють власні, прирівняні до власних (стійкі пасиви), залучені і позикові кошти.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >