Планування на підприємстві: стратегічне, поточне і оперативне

Стратегічне планування

Система планування виробничої і збутової діяльності будь-якого підприємства включає три тісно взаємопов'язані підсистеми стратегічного, поточного та оперативного планування.

Мета розробки стратегії розвитку підприємства полягає у виявленні головних напрямків подальшого його розвитку на основі максимального використання науково-технічного, виробничого і кадрового потенціалу. Стратегічне планування, як правило, включає розробку довгострокових планів, розрахованих на 10-15 років. При розробці довгострокових планів визначаються головні напрямки, за якими буде розвиватися підприємство, встановлюються зміст і послідовність виконання найважливіших організаційно-економічних і технічних заходів, що забезпечують досягнення поставлених головних цілей. Стадії процесу стратегічного планування підприємства, орієнтованого на ринок, представлені на рис. 16.1. Процес стратегічного планування підприємства починається з визначення мети підприємства, його положення в діловому середовищі за допомогою портфельного аналізу сфер діяльності.

Важлива частина процесу стратегічного планування - вироблення цілей для існуючих і нових сфер діяльності. Наступна стадія - розмежування і аналіз ринків за сферами діяльності, визначення сегментів ринку і основної концепції поєднання елементів маркетингу.

Важливе місце в процесі стратегічного планування підприємств займає визначення рівня стратегічних сфер діяльності, що включає чотири стадії-стратегії: продуктову, комунікаційну, цінову, розподільчу.

Схема процесу стратегічного планування підприємства, орієнтованого на ринок

Рис. 16.1. Схема процесу стратегічного планування підприємства, орієнтованого на ринок

Процес стратегічного планування підприємства, орієнтованого на ринок, завершує маркетинговий контроль.

На основі стратегічного довгострокового плану розвитку підприємства, розрахованого на 10-15 років, розробляються перспективні плани розвитку на 5-10 років.

На основі цих планів з урахуванням що відбулися за той чи інший період змін розробляються плани на рік. Такі плани носять назву поточних. У сучасних умовах найбільш актуальний вид поточного планування, що враховує як діючі сфери функціонування підприємства, так і нові сфери, - бізнес-план.

Поточне планування на підприємстві. Розробка плану розвитку

Слід сказати, що плану розвитку підприємства, строго регламентованого по розділах, не існує. Виходячи з практики роботи підприємств та рекомендацій ряду авторів в план розвитку рекомендується включати наступні розділи:

 • (1) план виробництва продукції (виробнича програма);
 • (2) план по маркетингу;
 • (3) план наукових досліджень і розробок;
 • (4) план інвестицій і капітального будівництва;
 • (5) план з зовнішньоекономічної діяльності;
 • (6) план матеріально-технічного забезпечення;
 • (7) план по праці і персоналу;
 • (8) план по витратах виробництва і реалізації продукції;
 • (9) фінансовий план;
 • (10) план природоохоронних та екологічних заходів.
 • 1. Центральний розділ плану розвитку підприємства - план виробництва продукції (виробнича програма), в якому встановлюються завдання з виробництва окремих видів продукції в натуральному і вартісному вираженні, передбачається подальше підвищення якості продукції. Для визначення обсягу продукції у вартісному вираженні використовуються показники реалізованої, товарної і валової продукції. Істотне місце в розділі займає планування спеціалізації, кооперування і комбінування промислового виробництва.
 • 2. План по маркетингу - відносно новий розділ плану розвитку. У ньому наводиться прогноз розвитку цільового ринку, визначаються найбільш значні переваги й істотні недоліки діяльності підприємства на цьому ринку, виявляються основні проблеми, які потребують невідкладного вирішення. У плані формулюються основні види використовуваних підприємством маркетингових стратегій: диверсифікація, тобто розширення номенклатури продукції, виробленої підприємством; більш глибока сегментація ринку; масштаби і темпи розширення ділової активності та ін. Розкриваються різні аспекти вибору цінової стратегії для конкретних умов виробництва і збуту продукції. У плані також містяться заходи щодо проведення реклами.
 • 3. Важлива частина плану розвитку підприємства - план наукових досліджень і розробок. Він включає заходи щодо науково-дослідних робіт, освоєння виробництва нових видів продукції, впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, наукової організації праці.

Велике значення в сучасних умовах набуває впровадження обчислювальної техніки. У плані розвитку науки і техніки передбачаються найважливіші заходи щодо створення автоматизованих систем управління; концентрації засобів обчислювальної техніки на найважливіших об'єктах; ув'язці проведених заходів. Невід'ємна частина цього розділу - планування стандартизації та метрологічного забезпечення.

Показники плану наукових досліджень і розробок: продукція, освоювана виробництвом вперше в країні; рівень механізації і автоматизації праці з виділенням основного і допоміжного виробництв; відносне зменшення чисельності працівників, зростання продуктивності праці і зниження собівартості товарної продукції в планованому періоді в результаті заходів, що підвищують технічний рівень виробництва, а також специфічні для підприємств промисловості і виробництв показники якості продукції, що випускається, використання устаткування, матеріаломісткості виробництва, продуктивності праці в натуральному вираженні і ін.

 • 4. План інвестицій і капітального будівництва передбачає вкладення в будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих підприємств, будівництво і розширення цехів та об'єктів на діючих підприємствах, технічне переозброєння діючого виробництва - модернізацію обладнання, заміну застарілого обладнання новим, більш продуктивним, вдосконалення технології виробництва, механізацію і автоматизацію виробничих процесів. Основні показники плану: обсяг необхідних інвестицій, введення в дію основних фондів і виробничих потужностей, окремих об'єктів і споруд виробничого призначення; приріст виробничих потужностей на діючих підприємствах в результаті їх технічного переозброєння і здійснення організаційно-технічних заходів; обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт; обсяг незавершеного виробництв
 • 5. Кожне підприємство в тій чи іншій формі може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Планування цієї діяльності відбувається у відповідному розділі плану розвитку підприємства - плані зовнішньоекономічної діяльності. Формами такої діяльності можуть бути: зовнішня торгівля; міжнародне інвестиційне співробітництво; міжнародне переміщення трудових ресурсів; міжнародне виробниче співробітництво; валютні та фінансово-кредитні операції. На нашу думку, найбільш перспективно міжнародне виробниче співробітництво. Воно включає передачу ліцензій на використання прав, продаж і купівлю комплектуючих деталей, вузлів і виробів, спільне проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, створення спільних підприємств, здійснення кооперації між підприємствами та ін.
 • 6. План матеріально-технічного забезпечення - це система матеріальних розрахунків, що відображають виробництво і споживання найважливіших видів промислової продукції, планів їх реалізації. Потреби виробництва в матеріальних ресурсах, їх розподіл і використання повинні визначатися на основі прогресивних, технічно обгрунтованих норм витрат сировини, матеріалів, палива та енергії, а також науково обгрунтованих нормативів використання устаткування, машин, механізмів. План матеріально-технічного забезпечення розробляється з розрахунками по зниженню питомих витрат сировини, матеріалів, палива, енергії.
 • 7. При розробці плану по праці і персоналу головне завдання - передбачити систематичне підвищення продуктивності праці як основної умови збільшення обсягу виробництва і підвищення його ефективності. Показник продуктивності праці розраховується як річна вироблення нормативно-чистої, товарної (валової) продукції в порівнянних цінах у розрахунку на одного середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу. Інший важливий показник цього розділу - фонд заробітної плати. Тут же розраховується і середня заробітна плата працівників. Для визначення потреби підприємств у робочій силі розробляється балансовий розрахунок додаткової потреби у робітників і службовців та джерел її забезпечення.
 • 8. Всі розділи плану розвитку підприємства тісно взаємопов'язані. Узагальнюючим розділом плану, де знаходять відображення результати попередніх розділів, є план по витратах виробництва і реалізації продукції. При його розробці ставиться завдання максимального підвищення ефективності виробництва, найбільш раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Безпосередня мета планування собівартості - економічно обгрунтоване визначення витрат на виробництво, необхідних для виготовлення передбаченої планом продукції, а завдання планування прибутку - літочислення доходу, отримуваного в результаті виробничої та іншої діяльності. План по витратах складається на основі плану виробництва і реалізації продукції, наукових досліджень і розробок та інших розділів.
 • 9. У фінансовому плані встановлюються найважливіші фінансові показники: розрахунок потреби у власних оборотних коштах і завдання щодо прискорення їх оборотності; взаємодія підприємства з державним бюджетом; створення і використання основних виробничих фондів, завдання по прибутку. Важлива частина фінансового плану - кредитний план.
 • 10. Важливе значення для запобігання забрудненню навколишнього середовища, а також раціонального використання природних ресурсів має заключний розділ плану розвитку підприємства - план природоохоронних та екологічних заходів, що включає такі напрямки, як охорона і раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного басейну, охорона та раціональне використання земель , охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів. Цей план передбачає широке впровадження маловідходних і безвідходних технологічних процесів, розвиток комбінованих виробництв, які забезпечують повне і комплексне використання природних ресурсів, сировини і матеріалів, які виключають або істотно знижують шкідливий вплив на навколишнє середовище.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >