Управління трудовими ресурсами

Управління трудовими ресурсами на підприємстві являє собою функціональну діяльність, спрямовану на ефективне використання потенціалу працівників для досягнення цілей підприємства на основі дотримання інтересів працівників. Управління трудовими ресурсами спрямоване на вирішення таких основних завдань: задоволення потреби в кадрах; забезпечення їх раціональної розстановки, розвиток працівників, їх посадового просування.

Розвиток і рух персоналу підприємства пов'язане з проведенням певної кадрової політики, яка включає:

 • - Планування, залучення, добір, наймання і розміщення працівників;
 • - Розвиток персоналу, профорієнтацію та перепідготовку;
 • - Проведення атестації та оцінку рівня кваліфікації, просування по службі, вивільнення (вихід на пенсію, звільнення), аналіз плинності кадрів;
 • - Вдосконалення організації та стимулювання праці, соціальні виплати, забезпечення техніки безпеки, створення сприятливого психологічного клімату.

Для найму необхідних працівників визначають завдання, які вони будуть виконувати; якості і кваліфікацію, якими ці працівники повинні володіти. Успішне управління припускає порівняння покладених завдань на людину та її здібностей. Це дозволяє ставити перед працівником ті завдання, які він в змозі вирішити успішно.

Для керівництва підприємства важливо знати причини звільнення працівників. Запорука успішної роботи підприємства - у стабільності кадрів. Добровільні звільнення крім фінансових втрат створюють погану репутацію організації. Необхідно прислухатися до зауважень працівників, виявити, ніж їх можна зацікавити. Стимулами можуть служити розмір заробітної плати, умови праці, пільги, просування по службі, поїздки і т.д.

Регулярне проведення атестації, оцінка якості роботи спонукає персонал покращувати свою роботу.

На основі оцінки роботи керівництво може винести подяку, підвищити заробітну плату, підвищити або понизити в посаді, припинити трудовий договір.

Міністерство праці Росії розробляє та реалізує загальну державну політику в галузі праці, розвитку трудових відносин на основі соціального партнерства. Політика соціального партнерства являє собою певну систему вирішення соціально-економічних проблем, що виникають між найманими працівниками і роботодавцями за активної ролі держави, запобігання та вирішення трудових конфліктів, підготовки та перепідготовки кадрів.

Ідеологія соціального партнерства передбачає:

 • - Переговорний характер вирішення розбіжностей;
 • - Узгодження умов і політики оплати праці, розподілу доходів;
 • - Встановлення заходів захисту інтересів найманих працівників;
 • - Участь найманих працівників в управлінні через систему консультацій і колективних договорів, профспілки.

Поняття і показники продуктивності праці

Продуктивність праці характеризує ступінь плідності трудової діяльності людей але виробництву продуктів праці. Рівень продуктивності праці вимірюється співставленням результатів праці у вигляді обсягу виробленої продукції з витратами праці. На підприємствах рівень продуктивності праці розраховується через показники виробітку і трудомісткості продукції (рис. 6.2).

Вироблення (В) - це кількість виробленої продукції в одиницю робочого часу або що припадає на одного середньооблікового працівника або робітника за певний період (годину, зміну, місяць, квартал, рік). Вона визначається як відношення обсягу виробленої продукції (ВП) до витрат робочого часу (Г) на виробництво цієї продукції або до середньооблікової чисельності працівників або робітників (Ч)

Показники продуктивності праці

Рис. 6.2. Показники продуктивності праці

Обсяг виробленої продукції може бути виражений у натуральних, вартісних і трудових одиницях виміру. Відповідно розрізняють три методи визначення виробітку: натуральний, вартісний, за нормованим робочим часом.

Натуральний метод - коли обсяг виробленої продукції обчислюється в натуральному вираженні (тонни, метри, штуки). Гідність цього методу - безпосередня порівнянність показників продуктивності праці. Однак за допомогою натуральних показників можна вимірювати продуктивність праці лише в рамках окремих видів продукції або видів робіт.

Вартісний метод полягає в тому, що показник продуктивності праці визначається як співвідношення виробленої продукції, вираженої в грошових одиницях, до витрат робочого часу. Вартісний метод дає можливість різноманітні види робіт привести до єдиного вимірника.

На робочих місцях, у бригадах, дільницях і цехах, які виробляють різнорідну і незакінчену продукцію, яку неможливо виміряти ні в натуральних, ні у вартісних одиницях, показник виробітку визначається в нормо-годинах. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці характеризує відношення нормативних витрат робочого часу до фактичних . Трудовий метод застосовується для розрахунку ефективності використання праці робітників порівняно з нормами, рівня виконання норм виробітку або ступеня скорочення нормативного часу робітника.

Трудомісткість (ТІ) являє витрати живої праці на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні:

де Т - час, витрачений на виробництво продукції, нормо-год, люд.-год; ОП - обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні.

Темп зростання продуктивності праці (7я) визначають,%:

де В {, В0 - продуктивність праці в поточному і базовому періодах; / ци - індекс зростання обсягу продукції; / ш індекс зростання чисельності персоналу.

Фактори і резерви зростання продуктивності праці

Рівень продуктивності праці (його чисельне значення) залежить від безлічі причин різного характеру, які прийнято називати факторами; по відношенню до підприємства фактори можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Групи зовнішніх факторів, що впливають на зміну рівня продуктивності праці.

 • 1. Природно-кліматичні умови (рельєф місцевості, характер клімату).
 • 2. Економіко-географічні (ступінь освоєння території, віддаленість від індустріальних центрів; наявність місцевих ресурсів, вільної робочої сили, електроенергії, води; відстань до комунікацій).
 • 3. Загальноекономічні - рівень інвестиційної активності, кредитна та податкова політика, рівень інфляції, ступінь конкуренції та монополізму.

Групи внутрішніх факторів зростання продуктивності праці.

 • 1. Матеріально-технічні - застосування досягнень павуки і техніки у виробництві: механізація і автоматизація виробничих процесів, рівень розвитку технології, використовуваних матеріалів, конструкція і технічні характеристики продукції.
 • 2. Структурні зрушення - зміна складу своєї продукції, зміна питомої ваги окремих видів продукції в загальному обсязі випуску, зміна частки покупних комплектуючих і напівфабрикатів, відносне зменшення чисельності працюючих у зв'язку із зростанням обсягів виробництва.
 • 3. Організаційні - це вдосконалення організації виробництва, праці та управління.
 • 4. Соціально-економічні: поліпшення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів, вдосконалення системи стимулювання та соціального обслуговування працівників.

Під резервами зростання продуктивності праці розуміють наявні, але ще не використані можливості її підвищення за рахунок факторів. Всі резерви поділяють за часом і місцем їх виявлення і використання.

За часом використання розрізняють поточні та перспективні резерви. Перспективні резерви, як правило, пов'язані з розвитком підприємства.

За місцем виявлення і використання розрізняють внутрішньовиробничі, галузеві і народногосподарські резерви. Внутрішньовиробничі резерви обумовлені скороченням втрат робочого часу, впровадженням продуктивної техніки, нової технології виробництва, стимулюванням високопродуктивного праці, удосконаленням організації виробництва, праці та управління на підприємстві. Галузеві резерви - оптимальні кооперування і комбінування , спеціалізація і концентрація виробництва, можливості вдосконалення техніки і технології. Народногосподарські резерви - створення законодавчої бази, розвиток науково-технічного прогресу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >