ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поняття і напрями вдосконалення організації праці

У науковому значенні процес праці - це доцільна діяльність людини, спрямована на перетворення природних ресурсів у готову продукцію, призначену для задоволення потреб людей. З організаційного боку процес праці вимагає з'єднання і координації всіх виробничих факторів (власне працю, предмети праці і засоби праці) в єдину систему.

Організація праці - це сукупність заходів, спрямована на раціональне з'єднання праці працівників із засобами виробництва з метою досягнення високої продуктивності праці та збереження здоров'я і працездатності працюючих. Раціональна організація трудових процесів передбачає споживання найменшої кількості трудових ресурсів на встановлений обсяг виробництва продукції.

Можна виділити наступні функції організації праці на підприємстві.

 • 1. Ресурсосберегающая функція спрямована на економію ресурсів: робочого часу, сировини, матеріалів, енергії. Це досягається раціональним поділом і кооперацією праці, застосуванням раціональних прийомів і методів праці, чіткою організацією робочих місць і добре налагодженою системою їх обслуговування. На ресурсозбереження націлені не тільки технології, але і організація праці.
 • 2. Функція оптимізації проявляється у забезпеченні відповідності рівня оплати праці його кінцевим результатам, в досягненні наукової обгрунтованості норм праці та інтенсивності праці. Оптимізація трудових процесів займає центральне напрямок у пошуку шляхів вирішення різних завдань в області організації праці.
 • 3. Функція формування ефективного працівника: здійснення на науковій основі професійної орієнтації та професійного відбору працівників, їх навчання, систематичне підвищення кваліфікації.
 • 4. Функція збереження здоров'я і працездатності трудящих проявляється у створенні безпечних, здорових і сприятливих умов праці, у підвищенні змістовності та привабливості праці, у встановленні раціонального режиму праці та відпочинку, у використанні режиму гнучкого робочого часу, в полегшенні важкої праці до фізіологічно нормальної величини.

Раціональна організація праці передбачає такий спосіб з'єднання всіх елементів трудового процесу в єдину взаємопов'язану систему, при якій буде використано найменшу кількість трудових і матеріальних ресурсів (робочої сили, предметів праці і засобів праці) на виконання виробничої програми. Поліпшення організації праці - один з дієвих заходів підвищення якісних показників роботи та ефективності виробництва. До ключових напрямках організації праці в сучасному виробництві відносяться:

 • - Розробка і впровадження раціональних форм поділу і кооперації праці, що створює економічні основи для спеціалізації робочих місць, зростання професійної кваліфікації робітників та продуктивності праці;
 • - Раціоналізація прийомів і методів праці на основі дослідження і проектування трудових процесів;
 • - Організація та обслуговування робочих місць;
 • - Нормування праці;
 • - Вдосконалення практики мотивації і стимулювання продуктивності праці;
 • - Охорона праці і техніка безпеки, поліпшення умов праці;
 • - Організація підбору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Форми розподілу і кооперації праці

Під поділом праці розуміється розмежування виробничої діяльності людей в ході виробництва продукції, процес відокремлення різних видів праці працівників, що передбачає спеціалізацію робочих місць і персоналу виконання закріплених за ними функцій, робіт і операцій. Поділ праці дозволяє підібрати учасникам виробництва робочі місця з урахуванням їх особистих здібностей, професійних і ділових якостей і тим самим знизити стомлюваність, підняти працездатність, що підвищує ступінь задоволеності працею. Таким чином, поділ праці сприяє підвищенню якості роботи, продуктивності праці.

На підприємствах існує кілька форм поділу праці: функціональне, професійне, технологічне, кваліфікаційне та ін.

Функціональне поділ праці передбачає відокремлення на підприємствах окремих робіт і категорій персоналу залежно від їх змісту і функцій. Робочі на підприємствах виконують виробничу функцію з виготовлення товарів, надання послуг і виконання робіт. Виділяють групу основних і допоміжних робітників.

Основні робочі зайняті безпосередньо здійсненням основних функцій у процесі виробництва товарів, допоміжні - забезпечують виконання допоміжних функцій: наладка та ремонт обладнання, транспортування заготовок і деталей, контроль матеріалів і продукції і т.д. По виконуваних функцій виділяють і інші категорії персоналу: керівники, фахівці, технічні виконавці та ін.

Професійне поділ праці передбачає відокремлення всередині кожної функціональної групи працівників різних професій і спеціальностей у залежності від технологічного змісту та виду виконуваних робіт. Професія характеризує вид трудової діяльності: економіст, менеджер, бухгалтер, верстатник, коваль. Спеціальність - вид діяльності в межах професії, що має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок. Наприклад, економісти (професія) підрозділяються на плановиків, фінансистів, трудовиків (спеціальність) і т.д.

Технологічне поділ праці відбувається відповідно до особливостей технології виробництва. Розрізняють предметне та операційне поділ праці. Предметне поділ праці передбачає закріплення за робочим комплексу робіт або операцій, необхідних для отримання готового продукту, вироби. Операційне поділ праці засноване на виділенні окремих операцій та закріпленні їх за конкретними виконавцями. Кваліфікаційне поділ праці базується на різних в точності і складності виконуваних технологічних процесів, а також у рівнях професійної майстерності, виробничого досвіду та особистих здібностей працівників. Це пов'язано з різними термінами підготовки персоналу до виконання відповідних функцій.

Межі в поділі праці, і обгрунтування його оптимальної форми обумовлені обмеженнями технічними, психофізичними, соціальними, економічними та іншими.

Технічні кордону в поділі праці встановлюються на основі технічних характеристик застосовуваного устаткування, інструменту, пристосувань, експлуатаційних умов, вимог ринку і т.д.

Психофізіологічні межі визначаються можливостями людського організму, збереження здоров'я і працездатності, умовами безпеки, особистими і професійними здібностями.

Соціальні кордону характеризуються змістовністю праці, його різноманітністю і привабливістю, можливостями розвитку творчих здібностей, зростання професійної кваліфікації, підвищенням заробітної плати.

Економічні кордону відображають вплив обраної форми поділу праці на кінцеві результати виробничо-трудової діяльності персоналу, величину сумарних витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції. Коли виконавець не забезпечений повним завантаженням на основній роботі протягом робочого дня, доцільно поєднання функцій, професій, спеціальностей - це виконання одним працівником різнотипних функцій і робіт при оволодінні ним декількома професіями та спеціальностями, що сприяє раціональному використанню трудових ресурсів і основних виробничих фондів.

Поділ праці на підприємстві нерозривно пов'язане з його кооперацією. Кооперація всередині підприємства представляє систему стійких трудових відносин (зв'язків) між окремими виконавцями або виробничими підрозділами в процесі виготовлення та продажу продукції, тобто об'єднання всіх категорій персоналу для участі у спільній планомірно організованою трудової діяльності. На підприємствах розрізняють кілька видів виробничої кооперації: межцеховом (межучастковая), внутріучастковую.

Межцеховая (межучастковая) кооперація ґрунтується на поділі виробничого процесу між цехами (ділянками) та забезпечує взаємодію персоналу по всіх стадіях виробництва продукції. Передбачає планомірне спільна участь колективів окремих виробничих підрозділів у виготовленні продукції.

Внутріучастковая кооперація створює організаційні умови для ефективного безпосередньої взаємодії працівників у процесі спільної трудової діяльності, здійснюється шляхом встановлення взаємозв'язку між окремими виконавцями або шляхом об'єднання робітників у виробничі бригади. При індивідуальній організації праці, як правило, за робочим місцем закріплюються операції, близькі за складністю виконання; планується, враховується і нормується праця кожного окремого виконавця.

Найбільш поширеними формами кооперації є виробничі бригади, що об'єднують працівників різних категорій. Залежно від професійного складу працівників розрізняють спеціалізовані і комплексні бригади. Спеціалізовані бригади зазвичай створюються з робітників однорідних професій і спеціальностей, які працюють за єдиним нарядом-завданням, наприклад по збірці, монтажу та ремонту обладнання. Комплексні бригади включають робітників різних професій, що виконують закінчену технологічну стадію або комплекс єдиних робіт. У таких бригадах створюються умови для розвитку творчих здібностей та підвищення професійної кваліфікації всіх робіт-пі ков.

Раціональні форми розподілу і кооперації праці створюють економічні основи для спеціалізації робочих місць, зростання професійної кваліфікації робітників і продуктивності праці окремих працівників і професійних груп, високої ефективності застосування бригадних форм організації праці персоналу, суміщення професій, багатоверстатного обслуговування та ефективного використання в робочому процесі всіх економічних ресурсів .

Багатоверстатне обслуговування полягає в тому, що робочий (або група робітників) виконує роботу з обслуговування декількох видів виробничого обладнання, воно часто засноване на суміщення професій. Ручні елементи операції виконуються на кожному обладнанні під час автоматичної роботи іншого обладнання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >